Uit de inleiding van den nieuwen Roman van A. Dumas, Isaaie La- quedemblijkt, dat dit werk 18 deelen zal vullen en dat het de vrucht is van 20-jarige studie en nadenken, alsmede van tallooze reizen, en het grootste werk van zijn leven zal zijnwaarop hij de onsterfelijkheid van zijn naam bouwt. Buitendien geeft A. Dumas in de gemelde inleiding te kennen, dat hij van het begin zijner letterkundige loopbaan tot op hedenniet minder dan 700 deelen en 50 tooneelstukken in de wereld gezonden heeft. SPANJE. MADRID, 31 Deceember. De staatsinkomsten hebben in 1852 ruim 9 millioen realen minder op- gebragt dan in 1851. - De Heer Weisweiler beeft zich andermaal tot de Regering gewend in het belang van de houders der verwaarloosde schuld. Hij heeft aan de pro testen van 1851 herinnerd en op de welwillendheid der Regering een beroep gedaan om de wijziging te verkrijgen van de wet van 1 Augustus, althans ten aanzien der coupons. Men gelooft, dat deze pogingen met een gunsli- gen uitslag bekroond zullen worden. De Heraldo bepleit voortdurend de zaak der houders van deze schuld. De Heer Arnau thans Gezant te Brusselzal als zoodanig naar 's Gra- venhage worden verplaatstalwaar ook tot Secretaris van Legatie benoemd is, de Heer Urbistondo, thans Attaché te Londen, terwijl de Secretaris te 's Gravenhagede Heer Mogallonnaar Washington is overgeplaatst. ITALIË, ROME24 December. De buitengewone belasting, welke de Paus aan de geestelijken in den Kerkelijken Staat heeft opgelegd om te voorzien in het te kort van de schat kist, wordt traag en onwillig opgebragt; den 20sten 11. had de Generaal - vicaris Kardinaal op nieuw ecne ernstige aanmaning tot voldoening van het achterstallige moeten uitvaardigenwaarbij gedreigd wordt met de aanwen ding van dwangmiddelen zonder eenige nadere waarschuwing. Die corpsen van het Fransche leger, welke sedert 1849 alhier onaf gebroken garnizoen gehouden hadden, zullen eerlang naar Frankrijk terug- keeren en door andere vervangen worden. Men meldt uit Florence, dat de Groothertog nog steeds ongeneigd blijft de echtgenooten Madiai uit den kerker te ontslaan. O O T E AT R IJ K. WEENEN, 4 Januarij. Do Keizer heeft den blinden Koning van Hanover tot Opperbevelhebber benoemd van het 428te reg. voetvolk. Ofschoon men meende, dat de staat van beleg dezer stad met den l'tcn dezer zou worden opgeheven, heeft dit echter geene plaats gehad en men is geheel onbekend met het tijdstip, waarop het zal gebeuren. De rivieren de Waag, de Gran, de Sajo en de Theiss, zijn thans toe- gevroren. RUSLAND. Het afgeloopen jaar is voor Polen zeer ongunstig geweest. Nog nooit heeft de cholera daar zoo hevig gewoed als dat jaar, hoewel zij niet tot al de streken van het land was doorgedrongen. Van de 90,000 lijders zijn meer dan 35,000 de slagtoffers der ziekte geworden, en de stad Warschau, die met reuzenschreden vooruitging in welvaart en bloei, is alleen door de cholera van 164,000 tot 159,000 zielen in hare bevolking verminderd. Vele sleden zijn door groote branden zwaar geteisterd geworden. Verscheidene voorname geleerden zag Polen zich door den dood ontnementerwijl eindelijk de runderpest vreeselijke verwoestingen aanrigtte. TURRÏE. Er is op bevel van de Regering beslag gelegd op het zilverwerk van den voormaligen Grootvizier Rechid Pacha; het weegt 4,400 ffi en is naar de munt gezonden. Dit is mede geschied met de zeer aanzienlijke hoeveelheid zilverwerk van den voormaligen Minister van Financien; heiden hadden zich ten koste van den staat verrijkt en zijne belangen, zooals gemeend wordt, ten behoeve van Engeland en Frankrijk opgeofferd. VEREENIGDE STATEN. Met het begin van dit jaar zal van Norfolk eene expeditie vertrekken belast met eene wetenschappelijke zending voor de zeeën van het Zuiden en Noorden en de tallooze eilanden van de Stille Zuidzee. Het hoofddoel van dien togt zal echter zijn het doorkruisen van den weg van China naar Cali- fornië en het Noorden, van de Stille Zee en de streken van Straat Behring. Waarschijnlijk zullen de schepen de zee van Tartarije bezoeken, en zal men onderzoeken, of het voor den Amerikaanschen handel voordeelig kan zijn, met die bijna nog onbekende streken betrekkingen aan te knoopen. In allen geval zal de togt van gewigt kunnen zijn voor de walvischvangst. Eene oorlogssloep, eene stoomboot, eene brik en een transportschip zijn tot de ex peditie bestemd, die onder het bevel staat van den Commodore Ringold. De tijd, dien zij zal noodig hebben tot het volbrengen van den haar opgedragen last, wordt op 3 jaar berekend. Het Congres heeft eene som, gelijkstaande met ruim 1^ millioen Hollandsche gulden, voor haar beschikbaar gesteld. Op den spoorweg bij Louisville botsten twee treinen tegen elkander, waarbij 28 menschen het leven verloren. CUBA. De havenstad Santiago-de-Cuba op het oosleinde van dit aan Spanje be- hoorend eiland, bevattende 12,000 inwoners, is grootendcels door eene vree selijke aardbeving verwoest, in eene straat Pases de la Marina is de aarde geheel tot een gapenden afgrond opengespleten. ADVERTENTIEN. Heden overleed in den ouderdom van 46 jaren onze geliefde Nicht Mejuf- vrouw ANNA SUSANNA CROESE. J. E. BORLOZ Leyden, 3 Januarij 1853. Uit aller Naam. Leyden 8 Januarij 1852. Heden ontsliep kalm en gelaten Vrouwe MARIA GEERTRUIDA NISSEN, in den ouderdom van ruim 53 jaren. Zij was gedurende 36 jaar mijne getrouwe Levensgezellin; onze Kinderen en Behuwd-Kinderen betreuren in haar de teederste Moeder, en hare Zuster eene liefdevolle Vriendin. J. C. F. KOCHLuit.-Kolonel. Op uitdrukkelijk verlangen der Overledene zullen geene uiterlijke teekenen van Rouw gedragen worden. Ee?iige Kennisgeving. Met deze betuig ik benevens mijne Kinderen, onzen dank voor de deelne ming betoond, bij het overlijden van mijn jongste Dochter. J. P. RINGELING. Blijken Acte op den 6lIcn Januarij 1853ten overstaan van den Notaris E. H. GERAERDS THESINGIIte Hazerswoude verledenis de tusschen wijlen Vrouwe Th. A. van WYLICKWedc van den Heer Carel Piek en den Heer S. PIEKte Oudshoornbeslaan hebbende Sociëteit van Koophan del in gezaagde en ongezaagde Houtwaren en zoodanigen anderen Handel als de Vennooten mogten goedvinden onder de Firma van de WedC. PIEK en ZOON, ontbonden met den 24stcn Julij 1852 en zal dezelfde Handel onder gemelde Firma alsnu voor eigen rekening blijven gecontinueerd doof den Heer S. PIEK, te Oudshoorn voornoemd. In den Jare 1800 Drie en Vijftig den Achtsten Januarij. Ten verzoeke van den Heer PIETER VAN HEMEREN, wonende te Leyden in betrekking als bij beschikking van de voormalige Regtbank van eersten Aanleg, te Leydenin dato den dertienden November 1800 Twaalf, be noemd om HERMANUS GROEN en ADAM GROEN, meerderjarige nagelaten kinderen van wijlen MARIA PLANKEN, in huwelijk verwekt bij JAN TIE- LEMAN GB.OEN, tengevolge van hunne uitlandigheid in de nalatenschap van HERMANUS PLANKEN, waartoe zij mede geregtigd waren te vertegen woordigen, zijnde de genoemde HERMANUS GROEN en ADAM GROEN bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Leyden de dato achtsten Junij 1800 Twee en Vijftig, behoorlijk geregistreerd, verklaard vermoedelijk te zijn overledenkiezende de Requirant domicilie ten kantore van den Procnrenr PIETER KAREL DOEFF, wonende te Leyden op de Breedestraat Wijk 4, N°. 271, en uit krachte van een vonnis gewezen door evengemelde Regtbank den Drie en Twintigsten November 1800 Twee en Vijftig behoorlijk op de expeditie geregistreerd. Heb ik CORNELIS KAREL BIEGMAN, Deurwaarder bij de Arrondisse ments Regtbank te Leydenwonende aldaar op de Breedestraat Wijk 4, N®. 325. Ten tweede male GEDIGVAARD De erfgenamen van genoemden HERMANUS GROEN; en vermits deze erfge namen zijn onbekend, doende alzoo mijn exploit bij aanplakking aan de Vergaderplaats der Arrondissements Regtbank te Leydenterwijl ik een tweede afschrift van hetzelve heb overgegeven aan den Edel Achtbaren Heer Officier van Justitie bij dezelve Regtbankdie het origineel met gezien heeft geteekenden voorts nog bij plaatsing in de Leydsche Courant en Algemeen Handelsbladals daartoe aangewezen dagbladen. Om na verloop van Vier weken na hedenen alzoo op Dingsdag den Vijftienden Februarij 1800 Drie en Vijftigbij voorafgestelden Procu reur des voormiddags ten elf ure te verschijnen ter teregtzitting der Arron dissements Regtbank te Leydengehouden wordende in een der Vertrekken van het Raadhuis binnen gemelde Stadten einde te antwoordenen met den Requirant voort te procederen op de vordering, welke hij bij deze tegen de Gedaagden instelt, strekkende dat: Aangezien de Requirant verlangt van het beheer en de administratie door hem gehouden en gevoerd over het Erfdeel van HERMANUS GROENhem opgekomen uit de Nalatenschap van HERMANUS PLANKEN, in den vorin bij de Wet voorgeschreven te doen Rekening en Verantwoording welke re kening met de bescheiden ter inzage van de Gedaagden ter Griffie van de voormelde Regtbank is nedergelegd. Mitsdien bij Vonnis der Arrondissements-Reglhank te Leyden zal worden benoemd een Regter-Commissaris ten wiens overstaan die rekening door den Requirant zal worden gedaan, en dat de Gedaagden daarbij tevens zullen worden veroordeeld omnadat die rekening alzoo zal zijn gedaan met den Re quirant op de wijze bij de Wet bepaaldvoort te procederenten einde te geraken tot eene bepaling van het Saldo derzelve rekening, om vervolgens door hem aan de Gedaagden te worden afgegeven, alles met verklaring dat de kosten ter dezer zake bereids gemaakt en nog te maken door den Requirant bij voorrang zullen kunnen worden gekort op het batig overschot der re kening, mitsgaders met Veroordeeling der Gedaagden ingeval van tegenspraak in de kosten van het regtsgeding. En heb ik Deurwaarder wijders aan de Gedaagden aangezegddat PIETER KAREL DOEFF, hierboven genoemd als Procureur voor den Requirant in deze zaak zal occuperen. De Kosten dezes zijn behalve de uitschotten 4.45. C. K. BIEGMAN, Deurwaarder.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3