LEYDSCHE COURAN MAANDAG, 10 JANUARTJ. 10 BIMENLANDSCBE BERIGTEN. De Courant wordt Vrijdag uitgegeven uit Zaturdug Avond. Maandag, Woensdag en Die van Maandag komt De Prijs der Courant is f 13 in het jaar; LEYDEN, 8 Januarij. Op den 3dcn II. is in twee der nieuwgebouwde bovenzalen van bet Depar- tcmentsgebouw tot Nut van 't Algemeen de eerste bijeenkomst gehouden van het alhier sedert een jaar gevestigde Leesmuseum, waarbij de Leden zich ten hoogste voldaan betuigden over de doelmatigheid en behagelijkheid dier localileit en over de nieuwe inrigting des Museums zelve. Wij nemen deze gelegenheid waar om onze stadgenootenen thans in het bijzonder ook HH. O (beieren van de onlangs tot ons gekomen Afdeeling Rijdende Artillerie, op deze nieuwe inrigting opmerking te maken. In het gezegde Leesmuseum (dat uit twee in elkaar loopende zalen Jbestaatwaarvan de ééne Lees- de andere Spreekzaal is) kan men meer dan honderd van de beste Binnen- en Buitenlandsche Tijdschriften lezen, waarvan de pas verschenen nummers steeds ten spoedigste voorhanden zijn, te weten Hollandsche, Hoogduitsche Fransche, Engelschc, Italiaanschc en Deensche, zoowel van gemengden inhoud, als aan speciale wetenschappelijke vakken en aan kunst gewijd, bovendien nieuw uitkomende brochures en vlugschriften. Het Museum is open van 10 ure des morgens tot 10 ure des avondsen in de Spreekzaal waar gerookt mag worden is ook het lezen vergundbovendien zijn er volgens een vast en matig tarief, de beste ververschingen te bekomenterwijl een bevallig ameublement, een vrolijk uitzigt over de Ruïne, en eene goede bediening bijdragen om er het verblijf te veraangenamen. De jaarlijksche Contributie bedraagt 10en de erlanging van het Lidmaatschap is zeer gemakkelijk gemaakt, daar men zich slechts aan den huisbewaarder van het Departcmenls- gebouw van het Nut heeft aan te meldenwaarna de stemming op de eerst komende Maandelijksche Vergadering plaats vindt. Ver is de gedachte als of enkel geleerden of geletterden daarin werden opgenomen het is de bedoeling om ieder van welke maatschappelijke betrekking ook, en die slechts prijs stelt op beschaving en goede zeden den toegang zoo gemakkelijk mogelijk te makenen het is uit dien hoofde te vertrouwen dat die inrigting steeds meer in bloei zal toenemen en eene waardige plaats blijven bekleeden onder de overige inrigtingen die in onze stad voor wetenschap, kunst en gezellig verkeeren in het algemeen tot veredeling van geest en hart gevestigd zijn. Bij Koninklijk besluit van den 5dcn dezer is bepaaldDat voor de onderscheidene zeevisscherijen waaraan, tot over 1850 ingesloten, van Rege ringswege premicn waren toegezegd, ook over dit jaar, voor zoover die vis- scherijen overeenkomstig de bestaande bepalingen zijn uitgeoefendpremien zullen worden verleend. In de berekening wordtwaar het te pas komtafgetrokken voor afwijking van de bestaande bepalingen, en anders het beloop met vijftig ten honderd verminderd als premie voor 1853. De som van ƒ6,100 als bijdrage voor een hospitaalschip wordt weder voor 1853 toegestaan. In 1852 zijn hier te lande voor de eerste maal zeebricven verleend aan 139 schepen, metende 14932 lasten; waarvan 125, met. 13707 1., gebouwd binnenslands, en 14, met. 1225 gebouwd buitenslands. In 1851 wa ren verleend zeebrieven aan 167 schepen, met. 17794 lasten; waaronder 154. met. 16714 1., gebouwd binnenslands, en 13, met. 1080 1., gebouwd bui tenslands. Een onbekende heeft te Amsterdam, ten huize van een der leden van het bestuur van Zeemanshoop, 12 stuks certificaten, ieder groot ƒ1,000, rentende 2| pCt. gezonden, ten behoeve van het zeemansfonds. In 1852 zijn aan de waag te Hoorn gewogen 11,120 stapels kaas, of 1,412,733 stuks, wegende 2,887,168 ffi. Aan de waag te Leeuwarden zijn in 1852 gewogen 1,929,369 Ned. ffi boter en 207,902 Ned. ffi kaas, zijnde eenige duizende ponden minder dan in 1851. Eene geregelde stoombooldienst is sedert den lsten dezer tusschen het Nieuwe Diep en Texel tot stand gekomende boot vaart twee maal daags heen en weer. Te Wijk bij Duurstede is den 4den overleden Mr. E. II. Baron van Itter sum, Kantonregter, lid der Prov. Staten van Utrecht enz. Zijn dood wordt algemeen betreurd. Uit Sybecarspel wordt aan de Amst. Cour. geschreven: Het zal den vrienden en vereerders van onzen vroegeren prediker Mensinga, niet onwel kom wezen, te knnnen berigten, dat wij dezer dagen den derden eigenhan dig geschreven brief van Zijn Eerw. uit Frederikstad a. d. Eider ontvingen, die echter niet zeer bemoedigend was. Daaruit blijktdat zijne gezondheid zich in een voortdurend sukkelenden staat bevindt, terwijl hij daarbij tevens gewaagt van het onaangename dat er in gelegen isom somwijlen voor 20 en minder toehoorders eene leerrede te moeten houden. En uit Vlissingen het volgendeBetrekkelijk de onlangs van hier vertrok ken Pruissische oorlogschepen, het fregat Gefion en de korvet Amazone, ver neemt men uit een particulier schrijven, dat het fregat, na met aanhoudend slecht weêr en vreeselijke stormen geworsteld te hebbenmet zware zeeschade te Madera is aangekomenen na de vcreischte herstellingenTeneriffe heeft bereikt. Van de schoone korvet Amazone had men volstrekt niets vernomen en men is niet zonder beduchtheid voor het lot van dien hodem. Te Meppel was den 6dcn de aanvoer van vette varkens buitengewoon groot, doch zij werden allen, vooral door koopers uit Friesland, voor hooge prijzen gekocht. Uit Delfzijl meldt men, dat eindelijk de buitenleden van den gemeente raad den 4dcn zijn opgekomen ter vergadering, en nu wederom met meerder heid van stemmen bepaald isdat die plaats geene straatverlichting zal hebben. 's GRAVENHAGE 8 Januarij.. Z. M. heeft aan Mr. C. Ch. van Lidth de Jeude op zijn verzoek eervol ont slag als Burgemeester van Tiel verleend, onder dankbetuiging voor zijn veel jarig ijverig dienstbetoon. Met wijziging der aankondiging, voorkomende in de Staats-Couranten van 13 November en 8 December jl.heeft de Minister van Binnenl. Zaken het volgende ter kennis van de belanghebbenden gebragt. 1. Tot opleiding en oefening van telegrafisten, voor de dienst der Rijkstelc- grapben, wordt in het jaar 1853, na vergelijkend onderzoek, een aantal van hoogstens dertig leerlingen toegelatenom op nader aan te wijzen jdaatsen onderrigt te ontvangen. 2. De leerlingen ontvangen eene bezoldiging van een gulden daags, en zullenna voldoende blijken van geschiktheid gegeven te hehhenkunnen dingen naar de betrekking van telegraphist der 3de of 2de klasse, op eene jaarwedde van ƒ600, en van 720. 3. De telegraphisten der lste klasse, die 's jaars 840 genieten worden ge kozen uit de telegraphisten der 2de klasse. 4. Voor het vergelijkend onderzoek, om als leerling te worden toegelaten, moet men zich vóór den 15dcn Jannarij 1853, met naauwkeurige opgaaf van naam, voornamen en woonplaats, schriftelijk aanmelden bij het Depart, van Binnenl. Zaken, met overlegging van bewijsstukken, waaruit blijkt dat men is: a. Nederlander; h. tusschen 18 en 30 jaren oud; c. van gezond ligchaamsge- stel, en d. van onberispelijk gedrag. 5. Het vergelijkend onderzoek, waartoe de belanghebbenden nader worden opgeroepen, heeft plaats te 's Gravenhage op den lslcn Februarij 1853 en vol gende dagen, ten overstaan van eene commissie van drie leden. Heeft dit onderzoek niet den uitslag, dat het vcreischte getal kunne wor den toegelaten, zoo zal een nader onderzoek in de maand Junij 1853 plaats hebben, waarvoor men zich in Mei zal behooren aan te melden. 6. De mededingenden moeten blijken gevenervaren te zijn ina. het schrijven van leesbaar schrift; h. de NederduitscheFransche en Hoogduitsche talenc. het maken van een opstel in eene dezer drie talend. de beginselen der cijferkunst, met de leer der evenredigheden, die der gewone en tiendee- lige breukende kennis van de Nederlandsche maten en gewigten en het rekenen zonder fouten; e. de eerste beginselen van stel- en meetkunst; het rcgtlijnig teekenen. 7. De mededingenden die blijken geven behalve de opgenoemde vakken ook de natuurkunde en de electro-magnetische telegraphie te hebhen beoefend, zullenonmiddelijk na voldoening aan een vergelijkend en practisch onderzoek als telegraphist kunnen worden aangesteld. Onlangs waren de bezoekers van den Kon.-Nederd. Schouwburg alhier getroffen, bij de viering door den grijzen van Ilanswyk, van zijne 50-jarige looneeldiensttoen zij eene zijner verdienstelijke tijdgenootenMevr. Stoopen- daalhem den lauwerkrans op het hoofd zagen plaatsen. Zij toch heeft zich

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1