LEYDSCHE ivf COURANT !8 r>5. VRIJDAG, 7 JANUARIJ. BIMEYLAYDSCHE BERIGTEY. i. E.' De Courant wordt Maandag Woensdag en Vrijdag uitgegeven.Öz'ö van Maandag komt i iv '1 t* V j v-v_ ZA' Prijs der Courant is ƒ13 in het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDENG Januarij. L. 1. Dingsdag vierde liet Muziekgezelschap Musis Sacrum alhier, zijn Vijfentwintigjarig bestaan met een luisterrijk Concert in den Stads Schouwburg, waarbij tevens door den Heer H. R. de Breuk naar aanleiding dezer gebeur tenis, ecne sierlijke feestrede is gehouden. In liet jaar 1852 zijn binnen deze Gemeente geboren 1351 kinderen, als: 702 zoons en 64!) dochters, waarbij 14 paar tweelingen (zijnde 17 min der geboren dan in 1851). Overleden 469 van het mannelijk en 436 van het vrouwelijk geslacht, te zamen 905 personen, waaronder niet begrepen zijn 76 levenloos aangegeven kinderen (zijnde 121 minder dan in 1851). Elders overledendoch alhier ingeschreven 35. Vlet getal der voltrokken huwelijken is 305zijnde 19 minder dan in 1851terwijl één echtscheiding heeft plaats gehad. De dolle hond die hier den 2dcn dezer had rondgeloopen en enkele hon den gebetenis te Soeterwoude afgemaakt. II. M. de Koningin heeft den 3dcn een bezoek afgelegd aan het instituut voor Jonge Jufvrouwenop de buitenplaats Stadwijk te Voorschoten. Op den Hollandsehen Spoorweg zijn in December vervoerd 54,100 rei zigers en is ontvangen 62,118. Het aantal der reizigers beliep in 1852 935,443 en der ontvangst ƒ1,031,723. Op den Rijnspoorweg zijn in December vervoerd 24,883 reizigers, en is 42,819 ontvangen. Omtrent de drooogmaking van het Haarlemmermeer bevat de Staats- Cour. het volgende: Bij den open winter en de vele regens zijn de polder molens in de maand December veeltijds in het gemaal geweest en werd dc Itoczem van Rhijnland steeds opgezet; daardoor hebben de drie stoomwerk tuigen ter ontlasting van het water uit den Meerpolder weinig dienst kunnen doen en alleen kunnen voorkomen dat de waterstand in den Meerpolder op 'den laatsten der maand niet veel gestegen was: slechts tot 3.69 el onder Amst. peil. Terwijl die stand op den laatslen November was bevonden 3.70 cl onder dat peilzoo is de waterstand in den Meerpolder slechts met één duim verhoogdde Hoofdvaart tusscben den Leeghwater en den Lynden is in December doorgetrokken en de Kruisvaart uitgaande op den Cruquius, vroe ger reeds daarmede vercenigd zijnde, kan de water-aanvoer naar de drie jiompmachines alsnu onverhinderd plaats vinden. Te Gouda is, den 4dcnna ecne korte ongesteldheid overleden, de Heer •F. li. Willet, Kantonregterdie sedert bijna 50 jaren in regterlijke betrek kingen is werkzaam geweest. D«. Beets, te Heemstede, als Hoogleeraar naar de Kaap de Goede Hoop beroepen, heeft daarvoor bedankt. Van het Nieuwediep wordt van den 2dcn geschreven, dat aldaar met de Engelsche stoomboot Magnet, de elf sloepcrliedenalle in die plaats woon achtig waren aangebragtdie aangenomen hadden de Engelsche bark William Mary, Kapt. Avery, den 26sten December, in den mond van de Londensche rivier gestrand, naar Londen te brengen. Met belangstelling zag een ieder dc vreugde der vrouwen, kinderen en andere betrekkingen, die, op het vernemen van de aankomst der stoomboot, naar de haven ijlden, om dc zoo wonderdadig geredden te verwelkomen. De leden van den gemeenteraad te Maassluis hebben afstand gedaan van hun presentiegeld. Uit Delfzijl wordt aan het Handelsblad geschreven De bekende vcr- liehtingkwestie alhier Vordt hoe langer zoo ingewikkelder. Wegens het weglaten van den post voor de verlichting dor straten is de begroot ing der gemeente over 1853 niet goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Nu zou er den 30stcn December cene raadsvergadering plaats hebbenoin te beraadsla gen over de vraag, of de raad nu nog niet zou terugkomen op zijn besluit. Maar wat gebeurt? De 5 leden binnen deze vesting wonende, kwamen alleen op, maar de G die er buiten wonen, verkozen geene vergadering te houden. Daarop werd de vergadering uitgesteld lot den volgenden dag, als wanneer zich weder geen der buitenleden liet vinden. Nu is de vergadering voor dc derde maal belegd op heden. Het is zeker treurigdat er in den boezem van onzen gemeenteraad zoodanige partijgeest hecrscht. Bij het Ooslenrijksch Consulaat is nog voor de nagelaten betrekkingen der 9 Hellcvoeisluizer varensgezellen, als slot van de inzameling, gedaan door het Beurs-Comillé te Triestƒ1,034 ontvangen, zoodat de bijdragen uit Oos tenrijk nu ƒ9,641 belooperi. 's GRAVENHAGE 6 Januarij.. Bij Z. M. besluit van 31 December is benoemd tot Substituut-OITicicr bij de Arr.-Regtbank te Gorinchem Jhr. Mr. W. J. Junius van Hemcrl, thans Subst.-Griffier bij de Arr.-Regtbank te Amersfoort. Z. M. heeft onder anderen pensieon verleend aan J. J. Habels, Colonel en Commandant van het 3dc reg. dragonders en tevens den rang van Generaal- Majoor, ten bedrage van 1,800en aan J. C. L. Coels van Daggen Majoor bij het 4dc reg. dragondersmet den rang van Luitenant-Colonclten bedrage van ƒ1,300. Men houdt zich thans bij het Ministerie yan Oorlog bezig met de za- menslelling van eene nieuwe formatie voor bet wapen der ruiterijwaarbij deze in ecne divisie van twee brigades zal worden gereorganiseerd. De Burgemeester heeft in den Gemeenteraad medegedeeld, dat het laatste gedeelte van de schuld der Gemeente is afgelost, en zij dus geheel vrij van schuld is. Donderdag avond jl. beeft de Afdeeling 's Gravenhagc der Vcreeniging tot bevordering van fabriek- en handwerknijverheid eene vergadering gehou den. De Voorzitter heeft eene missive medegedeeld van de Commissie van redactie van het Tijdschrift voor den Handwerkman en het fabriekwe zen in Nederland, waarbij de leden der afdeeling worden uitgeuoodigd dat maandwerk met hunne bijdragen te verrijken. De Voorzitter heeft kennis gegeven, dat het Hoofdbestuur vergunning verleend heeft tot het aanwenden van pogingen bij het gemeentebestuur van 's Gravenhagc, strekkende tot het oprigten van eene Kamer van Koophandel en Fabrieken in deze stad. De Ileeren Nievergeld en Kaiser hebben daarna belangrijke bijdragen geleverd, de eerste over het gutla percha en de tweede over de metaalbewerking. Uit Wateringen wordt gemeld, dat aldaar reeds enkele vroege aardappel knollen dc stengels boven den kouden grond uitsteken enindien het weder zoo zacht blijft, het te wachten is, dat zij spoedig zullen bloeijen. AMSTERDAM, 5 Januarij. Z. K. H. de Prins van Oranje beeft gisteren met den trein van 111 ure deze hoofdstad verlaten. De Gemeenteraad alhier heeft met 23 tegen 8 stemmen aan den Heer Brade vergunning verleend om op de Botermarkt een gebouw op te rigtcn hetzij tot schouwborg, tentoonstellingen of andere doeleinden, mits der stad tot sieraad strekkende. ZWOLLE3 Januarij. Voor de Correctionele Kamer der Arrond.-Regtbank alhier, hebben in het jaar 1852 teregt gestaan 757 personen, waaronder 427 bedelaars. Onder deze laatsten waren 270, die reeds in bedelaarsgcstichten waren opgenomen. GRONINGEN, 3 Januarij. In het jaar 1852 zijn op de scheepstimmerwerven in deze provincie ge bouwd en hebben die werven verlaten 72 schooner-, galjoot- en kofschepen, waarvan 61 in deze stad zijn binnengebragt om opgetuigd te worden. Boven dien staan nog op de werven 5 andere dergelijke schepen. Alhier is een 9-jarig kind het slagtoffer geworden van onvoorzig- lighcid. Door hoven de opening van een ketel met kokend water te slaan blazen, is het gaande weg door den hceten walm bedwelmd geraakt en aan de gevolgen daarvan ecnige uren later bezweken. MIDDELBURG, 2 Januarij. De Hecrendie nu een jaar geledenvergunning gevraagd hebben voor het aanleggen van een haven-kanaal van hier naar dc Wesler-Schelde en voor het afdammen van het Sloe, hebben na het bekomen van eene af wijzende beschikking, zich nu op nieuw tot Z. M. gewend. Hun vorig ver zoek was afgewezen omdat het tractaat met Belgie van 19 April 1839 de scheepsvaart op de binnenwateren tussc'nen de Schelde en den Rijnom van Antwerpen naar den Rijn te komen en omgekeerdwedcrkccrig vrijstelt. Thans hebben dc adressanten bij eene uitgebreide memorie de gronden die

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1