LEYDSCHE COURANT. WOENSDAG, 6 FEBRUARIJ. BINNENLANDSCHE BER1GTEN. 18 SO. N°. '16. De Courant wordt MaandagWoensdag on Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond. De Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke nommers werden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN5 Eebruarij. Aanst. Vrijdag ten 12 nre, de dies natalis der floogeschoolzal de aftre dende Rector G. C. K. Suringar, zijne betrekking nederleggcn met het hou den cencr plegtige redevoering, en het Rectoraat worden opgedragen aan den Iloogleeraar Mr. J. de Wal. De Heer A. J. Muysken, Notaris te Hiliegom, schrijft als Correspondent van de Ned. Verecniging tot afschaffing van sterken drank aan de Redactie van den Volksvriend in het Nornmer van Fehruarij het volgende: liet verstrekt mij tot eene wezenlijke voldoening te mogen herigtcn, dat, van de binnen deze gemeente onlangs ten mijnen overstaan gehoudene hout- verkoopingenop vijf derzei ve is afgeschaft geworden de gewoonte om ster ken drank om niet te schenken, terwijl ook het rondventen daarvan niet is toegelaten geworden. Op de veiling, den ll^'-o December jl. op het landgoed Elsbroek gehouden, werd eene eerste proef genomen, otn, in plaats van jenever en brandewijn, brood en koffij aan de gegadigden aan te bieden. In stede, dat, naar aloud gebruik, de jenev rkannendragers maar al te vaak halt maakten, om de met geestrijk vocht gevulde bierglazen onder de menigte te doen rondgaan werd ditmaal, in het middaguur, verpoosd aan des jagers woning, en aldaar aan een ieder, wie zulks verlangde, geboterd brood en koffij toegediend. Nalat men was verkwikt en verwarmd, werd de verkooping ten einde ge- bragtwaarna een ieder zich tevreden verwijderde. Dit voorbeeld mogt dan ook al dadelijk navolgers vinden, daar, bij de verkoopingen in het Lokliorster duin, almede brood en koffij werd toege diend, terwijl daarna, bij de weduwen F. Lommerse en J. van Dril, even min sterke drank geschonken werd. Op de tweede houtveiling, heden op Elsbroek gehouden, werden even als de eerste maal, ten algemeenen genoegen, de betere verkwikkingen van brood en koffij toegediend, terwijl ook, slaande de verkooping, de snerpende koude niet zwaarder dan vroeger te verduren viel. Bijzonder aangenaam was het mij voorts nog te vernemendat op eene den 28steD December jl., op de hofstede Veenenburg (gemeente Lisse) gehou dene houtveiling, evenzeer, in plaats van sterken drank, brood en koffij is toegediend geworden. Mogten deze lofwaardige voorbeelden, en volkomen gelukte proeven, ter wering eener heillooze volksgewoonte, vele navolgers vinden! Mogt menig verkooper zich slechts willen overtuigen, dat daardoor velerlei onheil voorge komen, veel goeds bevorderd, en ten slotte, bij zuivere verkoopprijzen, gecne schade geleden wordt Mijne geachte confrères, en ook hunne principalen, mogen zich op deze mijne betuigingen, als ten cenenmale gegrond op de herhaalde ondervinding, gerustelijk verlaten. In het algemeen belang, aan dat van de zaak der afschaffing zoo ten naauwsten verbondengevoelde ik mij gedrongen UEd. deze mededeeling te doen toekomenenz. De Delftsclie Courant wil uit eene goede bron weten, dat 's Rijks werf te Rotterdam opgeheven, het magazijn van levensmiddelen, thans te Delftshaven, naar Amsterdam overgebragt, en het Instituut voor de Marine van Medemhlik naar Delftshaven zal verplaatst worden. De Toekomst verzekert dat de Koninklijke Franschc Schouwburg te 'sHage in de laatste twee jaren aan wijlen Z. M. Willem II ongeveer ƒ125,000 'sjaars gekost heeft, en dus, inet eene gemiddelde ontvangst van 35 a ƒ40,000 'sjaars, heeft verslonden 160 a ƒ165,000. Dat blad voegt er hij, dat die onderneming met het eind van Mei zal komen te vervallen, en teruggebragt worden tot hetgeen zij eertijds was, en alsdan wel ligt met eene Koninklijke subsidie van een derde der tegenwoordige bijdrage, voor de kunst die hoogte zal kunnen bereiken, welke zij eenmaal had. Op den Rijnspoorweg zijn in de maand Januarij vervoerd 19,849 reizi gers en is ontvangen 38,631. Omtrent de droogmaking van het Haarlemmermeer wordt in de Staats courant het volgende berigtDe buitengewone koude, die gedurende de verloopene maand Januarij heeft geheerscht en waardoor alle polder- en boe zemmolens buiten werking moesten blijven, heeft niet belet dat de stoom tuigen ter droogmaking van het Haarlemmermeer, bij den ten gevolge van de oostelijke winden gunstigen stand des boezems, voortdurend dienst hebben gedaan, zoodat de stand van het meer, die op den 31sten December 11. 1.97 cl onder Amsterdamse!) peil teekende, thans, niettegenstaande de veelvuldige sneeuw en het regenwater, op den laatsten der maand gemiddeld is waar genomen op 2.02J el beneden dat peilen dus in eene zeer ongunstige win termaand 5£ duim is verlaagd. Blijkens de laatste ontvangen berigten van de rivieren was het ijs langs den Rhijn cn Waal te Eobith, Huibuizen, Arnhem, Nijmegen en verdere voorname punten opgebroken en doorgedreven. De Waal was laatstelijk over bare geheele lengte openen de behoorlijk van noodkeeringen voorziene dijken bevonden zich in goeden slaat. Op den IJsel was het ijs te Weslcrvoort, Znlphen en Deventer losgekomen en afgedreven; aan het Katerveer was het in beweging geraakt, en alleen in don mond der rivier te Kampen zat het nog vast. De Neder-Rhijn en Lek, waar het ijs in den avond van den lsten en in den loop van den 2dcn in beweging gekomen is, was gisteren algemeen met drijfijs bedekt. Het zat nog slechts van het Eck-en-Wiclsche veer af tot aan de tweede veertig gaarden, alsmede even boven Wijk bij Duurstede. De waar den waren aldaar ondergeloopen en o'-er deze nain bet afkomende ijs zijnen weg. Te Schoonhoven was mede de ijsgang begonnen en doorzettend gewor den terwijl het ijs te Krimpen langzaam afdreef. Op de Maas was het ijs nog onbewegelijk; te Grave geschiedde de overtogt van het veer met ijsbooten. De binnendijken in den omtrek waren door op- kistingen bezorgd; de Elft weg nabij genoemde stad was ter hoogte van 1,64 el overstroomd en door de werking van de Bcerscbe Maas stonden alle bin- nensdijks gelegen huizen onder water. Op de Merwede bleef het den 2<len opgebroken ijs gisteren doordrijven, ten gevolge waarvan het Noorderdiep en de Killen, die reeds grootendeels open wa ren geweest, gisteren, met uitzondering van de Bakkerskil, weder verstopt waren. Intusschen was het water aanhoudend rijzende, cn daardoor de stand van zaken met betrekking tot het opgehoopte drijfijs voor 's hands niet zor gelijk, daar de Killen aan het benedeneinde open waren, en dus langs dien kant ontzetting te verwachten was, zoodra de waterstand nog hooger klom. Men vleide zich dat de voortdurende dooi een weldadigen invloed op den afloop van den ijsgang zoude uitoefenen. Uit Roermond wordt van den SO516" geschreven: Het water staat bij enkele personen 1 voet in huis. Toen gisteren de klokken begonnen te lui den, hoorde men van verschillende kanten om hulp roepen, en men zag vee en paarden uit de stallen zwemmen. Men zegt dat daar 14 personen ver dronken of vermist zijn. Schipper Y'os, geladen met aardappelen, is met zijn schip, door het krui- jen van het ijs, over den dijk gekrooijen en zit nu met zijne geladene schuit op de straat te Wchl4 uren van Venlo. 'sGRAVENÜAGE, 4 February. Bij Koninklijke besluit is aan den Heer Mr. L. A Lighlenvelt, gewezen Minister van Buitenlandsche Zaken, verleend een pensioen van ƒ2,247, en aan den Heer Air. J. A. Mutsaers, als Minister voor de Zaken van R. K. Eercdiensten wegens geldige diensten, vroeger in andere betrekkingen door hem bewezen een pensioen van 711. Z. M. heeft, naar men verneemt, Z. K. H. Prins Hendrik benoemd tot Zijnen Luitenant in het Groothertogdom Luxemburg; waar bij in die betrek king jaarlijks een paar maanden zou doorbrengen. Z. M. heeft op verzoek een eervol ontslag verleend aan den heer Alr. II. Nierstraszals Burgemeester te Maastricht, onder dankbetuiging voor zijne vele diensten in die betrekking door hem bewezen. Alhier is aangekomen de Heer Olde, Hoogleeraar te Upsal, om IL K. II. Prinses Louisa in de Zweedsche taal onderrigt te geven. Men verneemt, dat de gezondheidstoestand van den Minister Thorbecke zoo zeer is verbeterd, dat hij eergisteren eene wandeling heeft gedaan. Alen verzekertdat hij in den laatsten tijd de betrekking van Yoorzitter van den ministerraad welks bijeenkomsten tot hiertoe aan zijn liólel zijn gehou den, heelt vervuld. Alhier is aangekomen de Graaf SchimmelpenninckGezant te Londen. Z. AL, die eergisteren avond, vergezeld van de Heeren van Heemskerk,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1850 | | pagina 1