MAATSCHAPPIJ VAN TOONKUNST Tl LETHES. Belangrijk Berigt. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOP ING, BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. Ouders of Voogden, verlangende hunne Kinderen of Pupillen het onderwijs bij de MUZIJKSCHOOL der Maatschappij te doen bijwonengelieven zich daartoe vóór den lsten Augustus aan te melden bij den Ondergeteekende. NB. Ten gevolge van nieuwe schikkingen, zullen de Leerlingen voor de Piano, waarschijnlijk reeds in het nieuwe quartaal. meer onafgebroken en gelijktijdig kunnen bezig gehouden worden. Commissarissen hebben thans door ondervinding zich kunnen overtuigen, dat de Pedaal-Piano, door ben in het verleden jaar voor de School aangekocht, in alle opzigten aan het oogmerk voldoeten eene uitmuntende gelegenheid «aanbiedt, tot het oefenen van het Koraal- en Orgel-Spelweshalve zij ook voor hendie zich in het spelen van Kerkgezang wenschen te bekwamen, eene klasse kunnen openstellen. De Gommiss.-Secret, der Maats, voorn., Dr. LEEAIANS (Boommarlet). De Ondergeteekende brengt ter kennis van zijne geëerde Stadgenootendat hij voortgaat met het Inzetten van alle soorten van Minerale Transparante K.UjVSTTA.NiDE]V van één tot een geheel gebitalsmede het Plomberen van Holle en TANDENmet bet alom ver maarde Minerale Succedaneumwaaraan hij eene belangrijke verbetering heeft aangebragt, daar reeds vele zijner Stadgenooten van overtuigd zijn. Verder is hij dagelijks te spreken en te ontbieden over alle ziekten van den Mond, wegens het Trekken van alle pijnlijke Tanden, Kiezen en Wortels, (al zijn ze reeds afgebroken) over het vast zetten van losse Tandenin een korten tijd alsmede over het reinigen van Tanden en Kiezen welke door de Kalk of AVijnstcen geheel bedorven zijn. Ook zijn bij bovengenoemde te beko men Tandpoeder, Tand-Opiat cn alle Tincturen, tot het stillen van Tand en Kiespijn, tot het wit maken en het behoud voor Tanden en Tandvleesch. Men kan zich abonneren tot het onderhoud der Tanden op eene zeer aanne melijke voorwaarde, hetwelk zeer geschikt is voor huisgezinnen waarin zich kinderen bevindenwelke de verwisseling der Tanden nog niet voorbij zijn. (Tpj?-' 19e Armen worden ten allen tijde gratis g-eliolpen. A. A. FRESCO, Tandmeester voor het Koningrijk der Nederlanden. Versch aangekregen, puike 1SHOEHIE H AAlïlSCHlC IIA It JVt», G en 7J Cents het Stuk. Opregte BOOTSMAA'S MABilA'Cr, Vet en Blank, 10 Cents het Stuk, Te verkrijgen bij C. A. VLIELAND, In de Haringjager, Nieuwen Rijn hoek van de Vestestraat. TE KOOP of TE HUUR, eene Melkgevende E't.E1A Te bevragen bij AV. AVEST- GEEST, onder Wassenaarbij het Huis den Deyl. Op AVocnsdag den 30sten Julij zal er in het Verkoophuis op de Hooigracht te Legden worden verkocht, EEN NETTE EN ZINDELIJKE INBOEDEL, bestaande in een KabinetSecretaireCbifonnière BoekenkastTalcis Stoelen, Spiegels, een Pendule en Consol, een Piano-Forte, Schilderijen, waaronder van goede Meesterseen MangelLedekantenBedden en toebe- hoorenTafel- en Bedlinnen, Vloerkleeden Porselein-, Glas- en Aardewerk, Koper-, Tin- er. Ijzerwerk; alsmede een Gouden Horologie, dito Ketting en Cachetten, een Zilver Theekistje, dito Lepels en Vorken, en verder Goud- en Zilverwerken, cn hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. Alles op Dingsdag te voren te zien. Uerkooping op Regterlijke Autorisatie Min het Heeren-Logetnent aan den Burg binnen Legdenvan een groot, ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, geapproprieerd tot UOFF1JHII1Swaarin die Affaire sedert onheugelijke jaren is gcëxcerceerden alsnog met goed succès wordt gecon tinueerd, genaamd de JEendragtvoorzien van een ruime A'olks-Kamer, overdekte KOLFBAANgrooten Tuinvoorts twee Beneden- en twee Boven- Kamers, Keuken, Zolder cn verdere Commoditeiten, staande cn gelegen bin nen de Stad Legdenin de JanvossensteegAVijk VI. N°. 1130 en 1130 rood te aanvaarden met 1°. September 1845. En een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERA'E, staande engelegen naast het voorgaande Perceel, Wijk VI. N°. 1131, Verhuurd voor 1 's weeks. AVaarvan de provisionele Opveiling zal plaats hebben op Zaturdag den 2(Ien Augustus 1845 cn de finale Gunning op Zaturdag den 9,len Augustus 1845, beide des avonds ten 7 ure, terwijl tusschen de Veiling en den Afslag ten Kantore van den nagenoemden Notaris VerhoogiDgen zullen worden aangenomen, tegen genot van een Vgfde voor iedere Verhooging. De voorschreven Percelen zullen telken Dingsdag en Donderdag vóór den Verkoopdag en op den Verkoopdag zei venvan des voormiddags ten 9 tot 12 ure, en van des namiddags ten 3 tot 5 ure kunnen worden bezigtigd. Zijnde inmiddels nadere information te bekomen ten Kantore van den Notaris J. A. PRYNresiderende te Legden. De Ondergeteekende maakt langs dezen weg bekendop zijnen naam geene GELDEN of GOEDEREN af te geven noch BETALINGEN te doen aan zijne Vrouw, zullende dezelve als ongeldig gehouden worden. Legden26 Julij 1845. P. DINGJAN. VERKOOPING in de Stads- Itan li van Leeniny te heyden op Dingsdag den 12dcü Augustus 1845, des voormiddags ten 10 ure, van VERSTANE PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Ilorolo- giën, als van AVollen, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDER.EN, heleend in de maand April 1844. Zijnde daags vóór den A'erkoopdag, des voormiddags van 10 tot des namid dags ten 2 ure, voor een ieder te zien. in het Heeren-Logement aan den Burg te Legdenbij Opbod en Afslag, op Vrijdag den 29steB Augustus 1845, des voormiddags ten 11 ure, van: Een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERF, staande en gelegen te Legdenaan de Zuidzijde van de Langebrug, op den hoek der westzijde van de Arend Roelandsteegbevattende goede Zij- en Achterkamer Kelder, Keukentje, Bovenkamers, Zolder en Zolderkamer, meest Behangen en van Stookplaatsen en vele Gemakken voorziengeteekend AVijk IV. N°. 492. N°. 2. Een welingerigt AVERKHUIS en ERF, waarin de Verwers- en Glazenmakers Affaire sedert meer dan 40 jaren wordt uitgeoefend, staande en gelegen als voren, op den hoek der oostzijde van genoemde Steeg, getee kend AVijk IV. N°. 491 en 491 rood. N°. 3. Een PAKHUIS en ERF, staande en gelegen aan de zuidzijde van dezelve Steeg, geteekend Wijk IV. N°, 480a. Alles in eigen gebruik en inmiddels MX ME I1ANII TE HOUP; zijnde nadere informatiën te bekomen bij den Notaris Mr. fl. OBREEN, aan het Rapenburg te Legden.. GRAANPRIJZEN AAN DE BEURS TE LEYDEN. Zaturdag26 Julij 1845. Oude AVitte Tarwe, geen handel. Nieuwe AVilte Tarwe ƒ7.00 tot ƒ7.80. Oude Rogge ƒ6.40 tot ƒ6.80. Nieuwe Piogge 6.20 tot 6.60. Nieuw e Gerst 4.60 tot 5 00. Haver 3.20 tot 3.60. Paardenboonen 5.80 tot ƒ6.00. Duivenboonen ƒ6.10 tot 6.30. PRIJS VAN DE BOTER AAN DE AVAAG TE LEYDEN. Zaturdag26 Julij 1845. Van 27 tot 32 a 33 Gulden. ZATURDAG 26 JULIJ, ten 4 ure. Nederland, AVerkelijke Schulda 2J pCt. Dito dito3 Dito dito4 O. I. Leening4 Amortisatie Syndicaat4J Dito dito. 31 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Handel-Maatschappij9 4} Haarlemmermeer9 5 Aandeelen llijn-Spoorweg9 4J Aandeden Holl. Spoorweg Maatschappij. 9 Belgie Certificaten9 2J Dito Dito9 4£ Dito bij Rothschild9 2J Spanje, Leening bij Ardoin van 85 9 5 Dito bij dito, onbep. stukken5 Dito9 3 - Coupons Ardoins9 Portugal, te Londen9 3 Rusland, Oblig. Hope 1798 en 1816. ..95 Dito dito 1828 en 18299 5 Cert. bij dito 1831 en 18339 5 Dito bij Hope9 4 Dito bij Stieglitz C°9 4 Certificaten te Hamburg9 5 Dito te Londen9 5 Inschrijving in Assign9 6 Certificaten van dito96 Polen,94 Dito Aandeelen met LotingII. 300 Dito dito9 500 9 Prüissen Loten9 Oostenrijk, Oblig. AVeener Banka 5 pCt. Idem94 9 Oblig. Metalliek9 5 9 Idem9 2J 9 Aandeelen 28 Mei 1834500 Idem 1 April 18399 250 9 Napels, Certif. Adm. bij Lam. en Bouw. a 5 pCt. Brazilië, Idem9 5 9 Amerika9 5 9 Dito96 9 Dito Bankaktien9 5 9 Mexico9 5 9 Dito Uitgestelde Schuld9 9 Laagste koers. 631^ 77* 100i| 100* 100 1641. 110* 114 23J 39 J 234 67 109 107* 100) 94t% 92 i* 154 105.1 402 93 33 21 Hoogste koers. 64 771* 101 101 100 1651 111 114 J 231 671 108 IOO4 92' 155 106 404 33J 21J Te Ueyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1845 | | pagina 4