»°rli|, efi« r ne.:tt re/( 'n£ no{ erwerp e, equi.;, caar uj. iïu'y anftuy iu Ge leide? redenanr hccbt oroot gewikt daaraan','uit den aard der zaak, en om- «rnndwer dir voorschrijft. Uit dit oogpunt moet bij,het betreuren, dat de Marine ioo stiefmoederlijk bedeeld is. Doch hoe kariger die bedeeling zijlioe rooter F der Vertegenwoordigers moet wezen. Het in geschil zijnde punt nopens dc era n is nroeijelijk te beslissen. Men moet'daarbij uit eens anders oogen zien De schijnt-deswege te wankelen Deskundigen hebben den redenaar betuigd dat al ^tabüssem.enten naauweliiks voldoende is tot het in stand houden van hetzelfde idem's. De spreker heeft pok een' vreemdeling geraadpleegd, die onze geschillen, ïenarden financjeelen toestand niet kent, "die dus onpartijdig is. Dan vindt hij in k onder goedkeuring der Fransene reaenng uitgegeven, geschreven, dat de Ne ttie zeemagt-niet meer is, wat zij vr<.egrr was; maar dat het, door hare ver- je etablissementen, in..tijd van raad-, zoodanig izou Kunnen handelen, 0111 op de ijp Europa te kunnen wegen Men. tb pet hieromtrent afleiden, dat het nescnan der ii 1844 J emeiucii - -r--- aamheid moet te werk gaan \VaT.mcn intusschen over eene suppressie denke, in lallen is er te veel of ie weinig-gedaan. Te veel oin. de ellende, welke deze af- 11 voor Hellevoet zaJ ren gevolgq hebben, en 26c werklieden, zonder brood zullen 'weinig, omda.t daardoor siech-ts 10,000 bezuinigd wordt.. Omtrent dit punt zal nadere inlichtingen van den Minister afwachten. Wegens de vermeerdering der eetnaat is. hij;overigens gunstig voor het ontwerp gestemd. eer va'n Ryckevorselherinnert, dat liy .tegen het vorige ontwer.p'gesremd heeft, omencJdcnieuwe organisatie tot meerdere uitgaven zou leiden, Hy heeft t*:gen gestemd; 184- it instaande zijne., sympathie voor de marine., niettegenstaande hij door zijn votum mede kan werketV 'tot de opheffing van het maritiem etablissement in de stad zijner Hij voe^c dit aan, 0111 te beweren, dat men hem niet .van partijdigheid k?n be id. De spreker was niet ..voornemens het woord te voeren, naardiennergens was gefeest van 'de afschaffing te Rotterdam. Dit punt. echter thans aangevoerd kan.lij) het stilzwijgen niet bewaren. Hij erkent het betreuringswaardige. loc van njoetsluis, vooral ömdat de besparing gering is, ofschoon dezelve evenwel gropter is reken» op het papiej- toeschijnt. Hij wiist verder op de voordellen., welke-e'r- in gelegen watiüel etablissement ie Rotterdam te behouden. Die stad ligt niet aan de kust, en is verbeileizoo gemakkelijk te naderen als andere. Van daar kunnen ligte vaartuigen naar 1 van vIMede ptmten gezonden worden. In 1793 is iot- dat einde in 10 dagen tijd eene te pr,«er\)0,ot .van de kiel afgebouwd^. In 1813 en bij dé logische omwenteling in 1830 vermeerRouerdam ook ten, deze diensten bewezen. Ook zijn nergens zoo goede bergplaatsen erheid bschepen en constructie hout. Ook heeft men het voordeel van de nabijheid van ezen. iord, dat vooral van oelang is, nu mem zich meer algemeen op stoomschepeu.toe* "er bêtrt' De 'redenaar geeft roe, dat het vaarwater dieper kon zijn; het is evenwel diep ge» daarii'foor brikken," korvetten en stoombooten. De spreker heeft overigens met genoegen mecnl l dat <|e administratie-kosten bezuinigd zijn. YVelligt had dit nog eenigzins kun» ,8ct W^iwebreid worden, doch liij zal daarom.den Minister, die getoond heeft, met zoo nbaar. ind misbruiken te keer te gaan, niet de riiiddelen ontzeggenom op dien weg voort an lW'beer van Dam van Dieft legt zeldzaam eene gelegenheid te hebbeq is, ^voorbijgaan, ipnder zijne.Stem te verheffen voor d^n ouden roem eö r'ge g«rlrt der Nederlandsch'e.n zéemagr. Bij. de_ jongste beraadslagingen heeft gezwegen, omdat hy zich weinig eene. afstemming had voor. belangl. De redenaar heeft niet behoord tot dengenen, die oj> eigen gezag hecgevXegen het bestaan van al de etablissementen verklaarden, Hü heeft ïaar slee; jpiichtingen gebragt, en hij vreest, dat.de woorden, van den Mini«> opgewo»; velen eenen verkeerden invloed hebben gehad, ofsèhoon het later ge; re m is, dat 2ijne Exc. zoo veel beteekenis aan die woorden niet gehecht ablisseai Öe redenaar vraagt het intusschen mee vertrouwen, of het met Ne dc Vu roo verre gekomen is, dat men geene opofferingen zou willeo de gehü |00r hetgeen nog steeds de bewondering van den vreemden uitmaakt, 'ermhid* l^en van ^u3fer en Tromp voorbij, doch de latere tijdeh ïrmliiilfil <?bget°Pnci»,dac dp Nederlandsche marine zich,steeds met roem oq- f jiüèn heeft, Eene Nederlandsche vergadering mag dan ook piet twis- e zeemag: èr eenige gijldens meer, wanneer het de zeeroagc van den Staat geldt, «edaci oraj er maar. alleen op. aan-, dat de gelden besteed worden, in het inserttie'8n£ ei? .voor de ,®er van het Vaderland. Er zijn aanmerkingen vori°ea^« wegens ^de daarstelling van een fregat, in plaats van eene brik., ier zeea ook daar ligt een gebrek, dat de Kamer niet genoeg ingedrongen is iïi vert, (.een de magt op 2ee vordert. Door toevallige omstandigheden, door »pr heeft benoeming in eene Staai s-Commissie f bestemd om de middelen op te ekenkaï lot herstel aan hec grpoie gebrek van gemis aan zeelieden, is de anschapF siaar gesteld na te gaan, drie onze gebrekkige grondwet en de, thaus vólge' van dien, even gebrekkige wet op de militie de. oorzaken zijn, j jphep.cn niet goed kunnöïi bemand wor.den. Wat zal mén. dan aan- '.iet "^schepen, wanneer. m,en matrozen mist. De redenaar heeft zich. c^nooi^ trbfogd, m plaats van bedroeftldat men, ondajiks de gebrekkige 5 eeneijli middel heeft gevonden, %6o man meer voor onze mariqe te,beko- n. Wik j)é spreker beeft echter éen bezwaar, hetgeen intusschen by hem vertooc jel Diet zal wegeh, om hec hoofdstnlc daarom af te stemmen. Hij rie aeotfc niettegbnitaande het gezegde van den vorlgen. redensar, op de ardec k: £'er vergadering, dat toén men bij de vorige behandeling der be dien vul fhe de. suppressie van een maritiem etablissement sprsk, men niet otsorat; ifenop Roiterdam het oog had, De redenaar gelooft, dat,de kanon. >,èh in 17^3 en in 1813 wonderen te Rotterdam gedaan hebben, doc.h lft ^et bejammeren', clat welvaart van een klein en bloeijend stadje ich niet ferd wordt; terwijl vopr Rotterdamwelke stad zoo. vele middelen vaq f. 1 beeft, dit gewis veel minder drukkend zou wezen. Hij vraagt het oCaere vi Sic., of dit verlies van Hellevoet niet door iets anders zal kunnen e^e 5J? hersteld, Vol vertrouwen zal hij overigens voo.r de wet scem- to.hpopt dat de leden, die nog bezwaar van ondergeschikten aard riten gea ideielve zullen opofferen, uit aanmerking v«n .hetgewigc der zaak, :r een nii f invloed naar buiten, als of Hollands afgevaardigden t geen peuning t opgebe worden marine zouden over hebben. zaak" l{e' ïtUzac heeft in de rede van den vorigen spreker aanleiding gevon hec ultras 1 ffl6de bet'woord te voeren* Met kennis heefc die redenaar aange- rom ia moeijelijkheidwelke er bestaat om matrozen te bekomen. Juist 4n vraij hoopt de heer LuzaC in den Minister een bondgenoot te vinden, om Istaan4 herziening van de grondwet, ook dit punt ter Sprake te brengen *yn enige middej om m nschappen te krijgen, is een deel der Nationale elsel onti M'voor ie beilgen: dan hiertegen vertgt rich de grondwet. Ook die na idering van het reglement yan orde moet daarbij ter sprake gebragt. 1 echter t H(| hoopt ook door den Minister ondersteund te worden in het n de ma ;D da[ ,je Kanler get regt bekome élke quaestie afzonderlijk te be Dan zal men niet meer te vreezen hebben, dat een hoofdstuk worde dit werta tlli om een etablissement minder te hebben, dan om eene andere an nabij Zoo immers kan nooit Iets goeds tot stand komen, en wordt de gere Regetó! [log van zaken gestremd. De redenaar betreurt dat de suppressie te iTel'e w slagtoffers zal maken. Hij hoopt ook van den Minister de verze- ig^zijn. 18 on,v'Dgen dat Zijne Exc. alle middelen zal aanwenden, om.die ,r reisk'o» »eel mogelijk te bevoordeelen. Wanneer men die verzekering zal mingen n la,' hoopt de redenaar dat men de aangevraagde gelden niet zal wei- reel voott ia deo man, die zoo zeer het vertrooweo verdient. Wat toch zou het ootinaeiu ',em *"e niogelijke en welverdiende loftuitingen toe te brengen, etal gebo len 'weeden male eene begrooting te weigeren, oeten vol l'hebben nog het woord gevoerd de heeren; van Rosenthal, Tresling, zonder Geurt en Zijne Exc. de Minister van Marine. oofdstad' pad' meer het woord vragende, worden de beraadslagingén voor n hH°to verhlaard, en het ontwerp in hoofdelijke omvraag gebragt. Het. ilt is, ii ,0"'e aangenomenmet eene meerderheid van 44 tegen 7 stemmen, iog wijdl °P de gebiuikeijjke wijs aan de Eerste Kamer worden verzondeo. irganisuit hebben gestemd de heeren: Anemaetvan Tsviss, Brace, U'arin [delen'wS van en Memo. "gadering wordt verdaagd tot morgen ochtend ten li ore. lagingentf den 235ten dezer. In de zitting van de Tweede Kamer dgr Staten- ere roeirtpl van heden zijn de beraadslagingen geopend overhel adres-ontwerp, vergeten.hoord op de door Zijne M»j. gedane mededeeling, betreffende bet ,,n Züne Maj. Koning Willem Frederik Graaf van Nassau, het- 1 47 tegen a* stemmen wordt aangenomen. Het adres' zal alzoo aan de Eerste Kamer worden verzonden en, na goedkeuring door deze, den Kor ingaangeboden. Vervolgn s wordende beraadslagingen gehouden over het hoofdstuk lilts, Denanement van Financien, De heeren dc Monchy en den Tex hebben aangedrongen op eene herzle- pi.fg van bet harnelsstelsel. Laatstgemeld lid verlangde in de grootft handel steden eene administratieve scheiding tussehen de in- en uitgaande legtenen accijnsen. Hij ki estert de houp dat de Regering a! be geen tot het gebied der mogelijnheid behoort zal aanwenden, om al hetgeen den handel belem mert oil den weg te ruimen. De heer van Dam van Isselt dringt aan, dar in het Departement van F<- narcien doeltreffende veranderingen worden gebragt. De heer van Panhujs verlangt door den Mmisrer te worden ingelicht, met betrekking tot bet fonds der 2 pCtr. kwade posten op de grondbelasting alfmede van het gebruik, hetwelk in de laatste jaren van dat fonds gemaakt is. De heer van Gelstein meende, dat in het wetjrontwerp gewigtige hervor mingen ziin tot stana gebragt en dezelve to: belangrijke uitkomsten hebben geleld. Hij zeide dat die zncht jot vereenvoudiging en besparing,, welke in dit hoofdstuk doorblonk, voor hen genoegzame redeneD opleverde om voor hetzelve te stemmen, Dé heeren .Bruce en Gevers meenden, dat alle ondergeschikte beschouwin gen thans moesten zw.icli en, voorde groote belangen des landsdat. het niets zou afdoen, of men thans een onderdeel van de begrooting, waarop trouwens vele bezuinigingen waren ingevoerd, jvilde afstemmen; dat toen zich gereed meest maken tot grondige behandeling van de wet, waarvan de redding des lands sf-hing dat dit. moest geschieden kalm en eendragtig. Zijne Exc. de Minister van justitie verdedigt de voordrage. Hij zal de aanmerkingen van den spreker uit Gelderland, van allen persoonleken aard, die aan de zaak vreemd zijn, mer stilzwijgen voorbij gaan. Met betrekking tot de slagtoÜers der dezer dagen gemaakte bezuinigin gen, zeide Zijne Èxc dat hij hec zich als een heiligen pligc heefc voorge schreven, hij iedere nieuwe benoeming uitsluitend te ietten op de lijst der ontslagen ambtenaren en niemand anders aan te stellen, dan nadat hij zich overtuigd zal hebben, op die lijst geen daartoe geschikt persoon te hebben kupnen vinden. Zijne Èxc. Zeide voortsdat nog In deze zitting de wijzigingen in de bandel-wetgeving zoude worden aangeboden; en eindigde met te wijzen op de noodzakelijkheid om de Regering de handen niet door ondergeschikie inwendige vraagstukken te belemmeren, daar de groote belangen vao dein handel en de nijverheid, in verband mee de gebeurtenissen, die dsarin da. gelijks elders plaats hebben, zoo zeet de aandacht der Regering vorderden, De wet in omvraag gebragt zijnde, is dezelve met eene meerderheid van 49 tegen 1 s^em (die van den Heer van Damaangenomen. Hierna is de vergadering gescheiden tot aanstaanden Donderdag ten 12 ure, Door den Inspecteur der geneeskundige dienst zijn genees- en heel kundigen opgeroepen, die genegen zouden zijn om als Officier van Gezond heid der 3de klasse bij 's Lands zeedienst geplaatst te worden. Men schrijft Uit Rotterdam van den 22Steni Omtrent de toebereidselen op 's Rijks werf, tpt ontvangst van het .stoffe.- lijk overschot van Zijne Maj. Koning Willem Frederik Graaf van Nassau verneemt men in bijzonderheden nader, dat. in de daartoe ingerlgte groote zaal, in de woping van den Directeur der Marine, al de vensterramen van breede effen zwarte afhangende gordijnen zijn voorzien, terwijl de gronp geheel en al met zwar; is bekleed, en men thans bezig is de katafalk op te rigten. Aan bet Athenaeum Illuscre. te Amsterdam is het getal ingeschreven studenten 155, namelijk: 121 aan het Athenaeum, 7 aan het Lutherscn Se m.narium, 22 aan dat der Ppopsgezinden en 5 aan dat der Remonstranten. He,t Provinciaal GeregtsHof van Utrecht heeit den 2ósten dezer P.. van tk, beschnldigd van moord, veroordeeld tot de stuf van het zwaaijen van.het zwaard boven her hootd en 6 jaren gevangenis. - De reden dat de Rhijnspoorweg voor het publiek nog niet geopend is, zou niet, zoo als het gerecht loopt, moeten toegeschreven worden aan eene aanmerkelijke verzakking in dien weg, maar aan eenige werk zaamheden van adoijniatratieven aard, welke echter spoedig uit den weg zullen geruimd zfjo. Op de heide tuaschen Gheel en Gasteren in België is de koopman Leviesoss., wonende te 'sGravenhage, den I7den dezer vermoord gevonden. Hij was denzelfden dag met den kanonnier Mol nit Turnhout, waar hij ge-, logeerd had, vertrokken; twee geldzakjes, welke de verslagene bij zich bad, lagen, ledig naast hem. (Wegens de uitvoerigheid der Binnenlandsche zijn wij genoodzaakt de Buitenlandsche berigten weg te laten. PROMO,TIEN iAAN JJ'E T. E V D S C H B H O Q G E S O H OO L. Den 22 December,, de Heer J. -Eijssellvan 's Gravenhagé raer Theses. Den 2gsten .de Heer G. P. J. van den Bergh, van Antwerpen, met Theses MENGELINGEN. DE SEPHARDÏM t OF DE JODEN VAN SPANJE en PORTUGAL. {Fes volg en Slot van NL 151.) De nieuwe Cbriaceneu bevonden zich in de droevigste omstandigheid; zQ waren niet alleen het voorwerp der achterdocht van de geestelijkheid, maar ook dat van de verachting hunner oude geloofagennoren. Tijdens de eerste instelling der inquisitie, plaatste de Rabbijn Judah Ben-Fishar drie duiven op zijne vensterbank; de eersts gepinkt en dood, met het opschrift: de ontdektende tweede geplukt, maar levend, met de woorden: de draterst de derde levend, met al hare veren, en het opschrift: de beste van allen} daardoor willende doen verstaan, dat hetgeen de Joden het beat te doen- hadden, was, atandvastig in hun geloof te blijven. Deze Rabbijn, getrouw aan zijnen pltgtverliet zijnen post niet dan toen alle hoop verloren was,- Naar Liasabon. gevlugt zijnde, werd hü op de pijobank gebragt; men wilde., bem de namen der valach bekeerden afpersen, maar hij stierf zonder dezelve te openbaren. Hec was op de aanteekeningen onder zijne papieren gevon den, dat zijn kleinzoon, het werk genaamd: de Schepter van Judaschreef, waarin de kwellingen, welke zijne natie toen onderging, naauwkeurig wor den beschreven. Zoo als wij het reeds opgemerkt hebben, was ds nederlaag der Moren op de hoogte van AipifBarus, het teeken van den ondergang der Israèliten. De inquisitie verkreeg van oe beide Souvereinen van Spanje de verdrijving, van alle jaden, die zich in hunne Staten bevonden. Een decreet in Maatc 1492 uitgevaardigd, beval, dat alle Joden, hetzij Spanjaarden of vreemde lingen, binnen vier maanden de K0nin.grijken.4ran Arragon, Castilië en Gre«. nada voor altijd moesten verlaten, op straffe des doods en verbeurd ver klaring hunner goederen; a! die na dien tijd eene schuilplaats aan eenen Jood zoude verleenen, moest aan de inquisitie worden overgeleverd. Dei Joden kregen verlof hunoe goederen mede te nemen, maar niet onder den. vorm van goudzilver en andere metalen, waarvan de oUvoer verboden was;'zj) moesten hunne bezittingen en wisselbrieven overbrengen; naar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 3