A". 1843. L E Y I) S O H K CÓÏJRA ,-f'F V. TD'il Rti'iH word» 'de. i« tij nil VBURl ZAALBi BUR WOENSDAG', IS". 15». so DECEMB^&Pfvtt v«;' f* #fT BURGEMEESTER tn W.f.TUOUDERS nrtr. STAD LEYDF.N, brengen mlta dew lOgustoi er iicnnisje van tie belaiigjieliliemli-n, dar bij Hun Ed, Achrb. van den Heer Controleur ATHAfe Directs Retsstittgsnis ontvangen hel uarmillings Kohier der Patenten over liet «IöHAlItweede vierendceljaardienst 1843 rn'ikft, hetgeen op den nden dezer maand is relke 1 esic«'°'r verklaard, en dat hetzelve san den Heer Ontvanger is verzonden. Lejden, den loden D'ecemlfcr 1843. """J V i)U R1EU, Ter ordonnantie van dezelve, v. pl'TTKAMMER. duguih nuaril lot ot dezn inbo: ngenv I 13 Dl e Zat rertrèl 'EED ede ft tingel1 met i er 184 da •1 pil 'ge. tt Mate] 'én A sterdi- bij etii rj n! 'n deel 1 dra ie Le; 1 eo gen >gt zlli Jeceitl e te dt BURGEMEESTER en WETHOUDERS die STAP LEYdEN, bren- jtn nil deze iet kei nia drr belangheohcnden u«t,;te beginnen met morgen gen so>ten December de Schuiten 'stnorgrns ten zei en namiddags ten grit ais van Liyden en *1 morgens en 's voi ds ten erven ure van'iGra venhagé «fvatendczullen stil liggen, Itjsei1 19 December 1843. DU R 1 E U. Ter oid'ohpantie ean dezelve, v. P UTTKAMMÉfe. na*» N E D E R L A N D E N. Lf.v den, 19 'December. Zijne M»j. beert den heer L. H. M. Such ren Rosenthal ia den Neder lindfchen Adelstand ingelijfd, met den titel van Ridder, De Ceremoniemeester van Zijne Mij. Graaf van Limburg Stirum tinrèwjiheeft den I7<ien omtrent den 'onw, welke wegens het overigden in dijre Maj Koning tt'itlcm Feeder ik Graaf vin Nassau gedragen kit wordenhet ro'gende bekend gtmzaktj 0e rauw zal gedragen worden gedurende 18 weken, te weten: A Zes weken groots of gehecle rouw, bestaande ill volgt» /aar <r> Heet/nEen zwart lakeniche rolt, veat en ondetkleedingmet fiktmche knoopengedurende 6 weken mee pleureuses van wie batist; taarie' handschoenenzwarte degen en gespen en zwart floer, of krip om Jen bol van den hoed. De c>v|t-le beambten een costnpm hebbende, behouden daarvan den rok, dr.ch cragen daaronder een zwart lakens vest en ondctkleedingzwarte ges* pen 411zoo ,z(j degens en dragonnes, toe bet costuum behoorende, dragen, s'iicen dezelve met floers of' kilp omtoogen: anders dragen tij zwarte de i |w, hóed, met 'een floers oto tfèn bol, 1. wee II fier 's ochtends of r.igligi; Een zwart lakensche frak, met Itnoopen van ibileeii dtirlfde kleur of aiofijezwarte vesten-, de ondetkleeding zwart, om den ENSC hoed een floers' of krip, rodsdtt Ale militairen behouden hunnen monteringroken drtgen een zwart krip n zit L let gevest VIA den degen, om de sjerp, om de lussen én torsades vin i de 8 jtn I o:d. alhier, schikt :n Rj iten 6 T111 n, bi| 1 dat dei en dtu Jegitfi i tea 1 HAK s land ss vm andici LLEÏ nede» i B01 ti vordeo ncorfi b zei public! ilLAK jij au itóre fut. de.Denies: K'eede'ren van zwart wollen stóffen, zonder garnituren, fmrerce fi weken ore.t hangende .kappen van krip. IV '1 echtend» of tjglig'é kan, buiten het zwart, ook geheel wit (tonder fiinlun r tl linirn), geene zijden stoffenzijnde, .gedragen worden. De «mep of halsdoeken vso kamerdoek, zwarte koilren, sthoenen en hacd- iclëenfn. ,1 B, Zei welt en de middellat* of halve rouws Vo ir de Ute'ren: Een zwart lakensche rok, vest en obderfcleedlng, met ge»eikte knerpen, zwarte handschoenen, zwarte degens en gespen, effen hoed, zondci fleets of krip. Fm 1 ochtends of r.égitgiAls .onder A, doch met gewerkte kboopen en zonder floets of ktip cm- den hoed. w De militaire en civiele beambtep onder A vermeidgedragen zich zoo all aldaar bepaald Is; doch de degen» en dragonnes worden niet overtogen. hor de Damn: Zwart krip of,zijden stoffen kleederenschoenen, hand icbpeoen en kouten, de ppr-.en bals sieraden zwart of paarlen; dewiiijeri iisrt geg'aceerd. r Des ochtends qf négligé: Gelijk zit onder A, doch zlsnu gegarneerd en geene zwarte kousen ot handschoenen. C. Zes weken kleine of ligte rouw: hor de Heerent Een zwarte rok, vest en ondetkleeding, gewone gespen en degen. Alie militaire en civiele beambten onder A vermeld, dragen alleen een wart kpip om den linker arm. t Veer Vecht ends of r.igtigi zijn zjj naar welgevallen. Veor de Dames: Zwart zijden of fluweelen kleederen, met witte of gë- VtOOI Uturne linten, waaijera, halsdoeken en kragen, witte konseb en gekleurde jstenD 'choenen, juweelen en edele gesteenten, ksnten en witte handschoenen, den 1 Veer "1 ochtends of tiigtigi zijn z|) naar welgevallen. De heer D. FonteinFx., is erkeod als Vice-Consnl nan Prntiaen le Harlingen, :eigc: Met zekerheid wil men weten dat Zijne Maj. de Koning verklaard cachif leeft het aanboddoor wijlen H. D. Vader korten t|jd voor diena overljj. den gedaan, betrekkelijk de bewoate 10 en 4 millloenpersoonlijk ie gut- randeren. Of znlks door H. D. tl dan niet in de veronderitelling geschied k, dat de overige erfgenamen daarin mede zullen toestemmen, doet minder (er zakë, naardien de verklaring stellig geweest is, en bereids voor de ope> sing van het testament bid den Raad van Ministers zou z|jn medegedeeld. De lezing vin genoemd tesiiment heeft Zatnrdsg pints gehad, en, aegt Ten, vrij lang geduurd, uit hoofde deze acte, door den Vorst elgenhsndlg jeicbrevenen bij den Notaris Sthiefbaan gedeponeerd geweest#40 blad* lijden klein schrift besloeg, benevens nog eene eodicll van 17 bladzijden. Wat dit een en ander inhield kan natuurlijk nog niet In bet ptabliek be .blend zijn. irachei Zondag morgen ten half twaalf ure heeft In de Konlngiljke kapel op het egeveiMieis eene godadienatoefenlng plain gehad, waarbij de weleerw, zeer ge heide heer I. J. Derneout. hofprediker, eebe op de omstandigheden toepak, lelijke toespraak gedaan heeft. Men meent dal het lijk aiit de werf te Rotterdam til ontscheept en door den Koning, de Prinsen en verdere rot deze plegtigheid genoodlgden ont vangen worden, om vervolgen! naar Delft te worden begeleid eo io bet Voruelljk Familiegraf aldatr bijgezet. Jadien men berekent dat de Adjudanten de reii natr Berlijn In ongeveer I teLf'dt dagen afleggen, dat het Voratelijk lijk in even zoo vele dagen naar or f 1.5» Rotterdam kan gevoerd worden, dan zop het omatreeks of op dén KerstQd laatstgenoemde stad kunnen bereikt hebben. Het overlijden van den hoog eerbiedwaardlgen Vorst, zoo smartelijk voor de leden van het Koningltjk Geslacht, zal door zeer velen in het Vader, land, in het bijzonder in de Residentie, hfrtglijk.betreurd worden. Menig eeh, die in moeiieiijke pf bekrompen omlt.sndigheden verkeerde en zijnen bijitznd mogt ondervinden, zal zijne nagedacbsenia zegenen; de urnen ver» liezen in hem een ateun en troost. Uw *s Grirtnhige meldt ,men vin den ifldgn dezert In de zitting van de Tweede Kamer der Stater-Generaal vin heden la Inge» kernen de volgende Koninglpe boodschap, wegens bet overiydeo van Zune Maj. Koning HTiHem Froderii h Edel Mogende HeerenI j,Het. valt Mn smartelijk aaq U Edel Mogenden het treffend berjgt te moeren .mededeelen. dat Mijn hartelijk gebefde en hoogst geferbledlgde Vader, Koning H'iilèm Feeder ibGraal vao Nassan, op 'den laden deter, te BetJijn, door eene hevige beroerte atngeiait en plotatling overleden is. „Dos eindigde een wérktaam, dikwijl» moeltevol, maar ook roemthk teven, hetwelk reedi vroeg zin Nederland waa toegewijd, waarvan zeven eb twintig jaten aan de zorgen oer hooge regering vzn 'dit Rijk werdén be need, eo welki lattice .dagen nog getnigen waren van de hartelijke liefde, die H. D. aan het land £|jner geboorte en Zijner kent toedroeg. ia Ia „de aanbiddelijke wegen Gods met diepe onderwerping bemalende, ben Ik echter tnet geheel Mijn Huis; door dft onverwacht verlies grooteijjks geschokt, Êd'el Mogenden sollen dsn ook, gelijk tk vertrouw,Onze regttnstlge droefheid billijken en in dezelve deelen met het gevoel van die.verknocht» beid, welke de Natie in het lief eo leed, dat het Konlnglijk Huis weder vaart, een levendig belang doet stellen, en welke wederkeerlg zoo hoog wordt gewaardeerd. „En hiermede bevelen WQ U Edel Mogenden In Godes heilige bescherming. m'sGravenhage, 15 December 1843. WILLEM." Wordt besloten, dat elke afdeeling een lid tal benoemen tot het zaaien* stellen eener Commissie, die belttc ztl zijn, een adres vin rouwbeklag, In antwoord op de onivaogene kennisgeving, op ,te makeo en tan de Kamer tc onderwerpen. Ia ingekomen een adres van den heer Hejermans, te Rotterdam; die zich beklaagt over de schteruititelllngder Israëlitische geestelijkheid, eo die voorts op de tfschaffiing van het Israëlitisch Seminarium te Amsterdam aandringt, ->*— Verzending aan de CoQmiiaie. Zijn ontvangen onderscheidene adreaaen van eigenaren vitt Viste goéderen in de provinciën Gelderland, Vriesland, Overijssel en Groningen* die ver zoeken, dat de beataande Innen op hnnne eigendommen, b|j eene aanstaande belasting op de lokotnaien wel io nanmerking mogen komen. Hei* selfde besluit. De beraadslagingen ovér het ontwerp van wet, wegenl de kotten voor dé droogmaking van bet Haarlemmer-meer, worden geopend. De beet van Panhuje beschouwt de voordragt alt onvoldoende en gebrek kig. Hij meikt dezelve aan als een teruggang der Regering op den goeden weg. Hij vindt het niet regelmatig, om op deze wpe eene gebrekkige wet zin te vollen. Het blijkt thans duidelijk, dat er, behalve de ƒ8,000.000, voor de eigenlijke droogmaking van bet meer, nog eene zeer eanzienlijke som voor tentebetaling zal worden gevorderd. Reeds worden daartoe 13 k 14 tonnen gouda vereischt. Thans, nn er een begin gemaakt wordt met de regeling van SRjjlu financien, had hij gehoopt, dat de begrootlngen van ontvangsten en uitgaven niets te wenschen hadden overgelaten, en dat men niet meer getracht zcu hebben, wezenlijke te korten te verduisteren. Vele ophelderingen, die verlangd tijn, t(jn door de Regering niet gegeven. Vele punten, die in de voordrage dienden te lijn opgenomen, komen daarin niet \<;or. Zijns inziens ontbreekt er s eeds eene tlgemeene wet, nopens dewyae waarop de bijzondere fondsen gecontroleerd en geadministreerd zullen wor den. Indien men het stelsel gaat volgen, hetwelk bfl de aanhangige voor. dragt tot grondslag ligt, dan it t>lj ernatig beducht, dat de duidelijkheid en otde In het beheer van 's Rijks geldmiddelen nog zoo spoedig niet zullen tetugkceren. HU stemt tegen de onvolledige en gebrekkige voordragt. De heer Faber van Rtemtdph kan zich evenmin met het voorstel vereen) gen. Men zal met hetzelve de hand leenen .aan hetgeen men vroeger zoo stetk misprees t men zsl namelijk de gelden, tot een bijzonder fonds behoo rende, aan derzelver bestemming onttrekken, en wel tot het doen eener be. taling, die een deel der gewone begrooting moest uitmaken. De gelden, die de rentebetaling mogt noodzakelijk maken, behoorden zonder eenlgen twijfel op de Staatsbjgrooilng voor te komen. De beer Bruct zégt, dat een blik op 'slandt financiën, een treurig gevoel te weeg brengt. Het Vaderland verkeert In moeijel|jke financiële otdztan. digheden. Het zal Inspanning en opoffering vorderen, om die omstandig, beden te boven te komen. Gelukkig beitaan er nog talrijke bronnen van welvaart In dit land. Gelukkig onderscheidt zich de Nederliodsche Natie door bedaardheid en gemoedelijken ernst en wordt de overtoglltig dadelijks leven. Ulgef, dat de Regeri'ng en de Vertegenwoordiging geschikte maatregelen tot vetbeteting bij de hand moeten nemen, willen zij onzen financtëlen ondergang voorkomen. Hij maakt de vergadering opmerkzaam, dat dezelfde oorzaken needs dezelfde gevolgen te weeg brengen. Ook behoort de vergzdéring zich te wachten, gelijk dit maar at te zeer geschied is, tpt nieuwe mlsreke» hingen en teleurstellingen aanleiding te geven, omdat jnlic daardoor de onge. ruaiheid bij de Natie'.wordt vermeerderd. Wanneer men géene zorg draagt, dat men den ooden weg geheel en al verlaatdan kunnen daaruit groote ongelegenheden geboren worden. Het il maar al te zeer waar, wat vroeger duor een geacht redenaar uit Zuid-Holland gezegd Is, dat er wantrouwen binnen en buiten de vergadering heerschr. Het vertrouwen dei Volks kan alleen herwonnen worden door het Invoeren van eenvoudigheid, orde. spaar, (tamheid la het beheer van Rijks financiën, en door bét veraëtiaffen der zekerheid, dat er gelijkheid toaicben nitgaven eb Ontvangsten beats. Hij moet openlijk de verklaring afleggen, dat hij mét groot genoegen alt de jongste voorstellen der Regering ontWaird beeft, dit mei) niet linger den laat van het oogenbllk op de toekomst werpen wij, én dat mén ihziét dit er opofferingen van een deel der Natie gevorderd worden, otn het geheel te redden. Met leedwezen beeft hij nogtani bespeurd, dat de Minister* nog niet al het gewigt schijnen te beaeffen, om alle onorde te doen ophouden, Trrnekeering tot 01de is echter het eenige middel, om het vertrouwen dei

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1