I £ïïi Böririe jo 2 gen te beschermen, of ook, dat eene andere omsnn-^gheM tot deze betooverfng der dieren medewerkt, dit alles beeft men nog mee geenen graad van nsauvvkeurigheid kunnen bepalen. De invloed van de roo^èrkrachc der slangen zoude zich intusschen, zoo als vele oogge'nigen verzekeren, nier alleen rot dieren bepalen, rhaar zich ook op me rise hen Uitstrekken. Toen le Vaillflnt in het ztiidelijkê Afrika reisde merkte hit eens opdac de takken van eenen nabij hem staar,Ot-n hdom zich' bewogen. Terstond daarop vernam hij het doordringende geschreeuw van eenen vogel QLanius Lint)welke als door stuiptrekkingen scheen aangetast te ?ijn Toen hij de oorzaak hiervan naauwkeurig onderzocht, Zag hij rat zijne verbazing op èenen anderen tak van denzelfden boom ecne zeer grooté slang, vve'Ike, zonder rich in het minst te bewegen, met uitgeScrekten hals en vismmehde oogenhsre blikken op het arme dier gevestigd hield. De vo'gei sloeg krampachtig met de vleugelen; de schrik scheen hem al zijne krachten te hebben benomen, hij konde niet vliegen. Iemand haaide een schietgeweer doch alvorens hij cerug kwam was de vogel reeds dood, en alleen de slang vjerd naar beneden geschoten. De vogel en de slang waren tfp drie er. een half voec afscsnds van elkander verwijderd. Op eenert anderen dag hoorde Ie Vaillatit in eert naburig biesb'osch een doordringend smartelijk geschreeuw; hij crad langzamerhand nadtr q® de oorzaak daarvdn te ontdekken. Hier zag hij eene muis, welke in stuiptrek kingec lag; twee schreden van haar verwijderd was eene slang, weike net diertje strak aanzag. Zoodra de slang le Saillant ontwaarde, vlood zij, codh hare tegenwoordigheid had reeds gewerkt. De muis s :erf in handen /an Vaillantzonder dat deze, door de naauwkearig<?te onderzoekingende oor zaak des doods heeft kunnen ontdekken. Dr. MicHaelis heeft in Noord-Amerik:» vele der geloofwaardigste mannen gesproken, welke ooggetuigen geweest waren van deze coove/kracnc der' slangen, die door haren enkelen blik muizen, rotten, eekhorens en kleine vogels betooverd hadden. Een zijner vrienden vernam eens ond^r he; Win delen de klaagcooaen van eenen vogel, welke om den top van eenen boon in steeds naauwere kringen angst g omvloog. Onsireeks het midden van tien boom lag tusschen de takken eene zware sang, die den kop in Ci hoogte had gerfgt en die hij doodschoot. Terstond vloog de v'ogef weg, Vermoedelijk was- hij de slang te zeer nsoij gekomen. Een anaer ooggetuige zag eene rot eene groote slang meer en meer naderen, daaroij tevens'angstige bewegingen ae het ligcimm makende, en eindelijk in den opgespdikten tek van haren vijand' loopen„ Dezelfde natuer-onderzoeker verhaalt, dat hem eens de uitwasemingen eener ratelslang, over welke hij waarnemingen deed, tamelijk lang van zijn verstand hadden beroofd; hij was ah dronken geweest, had zich op het bed geworpen, en was eerst, na een halfuur tijds, volkooïen tot zich zeiven gekomen. Op het eiland Ceylon en aan de Kaap de Goede Hoo$ willen vele menschen de tocverkracnt der slangen op zich zel/e bespeurd hebben en naar de getuigenis van den Franscben reiziger Blanchotwordt die kracht door de N.'gers op Goree en aan den Senegal niet in 'net minste by»twijfeld". De Amerikaansche natuur-onderzoeker te Philadelphiade heer Barton' ontkent daarentegen deze cooverkracht der slangen, en geefc eene andere oorzaak aan, om dezelve ie verklaren. Hij onderzocht b. v,, welke soor ten van vogels voornamelijk aan de cooverkracht de.- slangen btootgefield zyn, en om welken tijd van het jaar zulks geschiedt. Vogels, welke hun rest onder In struiken bouwen, moeten inzonderheid de tor,verkracht der ratelslang gevoelen, vermits deze niet op boomen stijgt; alleen doen zulks de zwarte slangen en andere slangen soorten. Op ue boomen vinden Zij vogelnesten om de jongen daaruit te verslinden hierop schieten de oude vogels toe, pogen hunne jongen te beschermen en heffen hunne Klaagcooaen aan. De moeder plaatst zich op eenen tak m dc nanyheid eer s:a;g, vliegt cp deze al, doch vrees en zelfbehoud nopen haar dikwijl? tot den'teragtogc, Nogtans verlaat zij de slaug slechts één oogenbhk, en keerc sphedig co; de verdediging harer jongen terug; somtijds gelukt haar zulks, vermi.s zijde slang met vleugels, bek en nagels aanvait. Wanneer de slang de jongen verslonden heeft, is zij niet meer aan een zoo groot gevaar b ooiges.e'd daar intusschen de gulzigheid der slangen zeer groot, en hunne Jiiig zeer ruim is, wordt ook zij dikwijls, welke den kamp voorzet, het 'slagtoffer der vraatzucht van haren vijand. Toen een önder caauwkeurig waarnemer, de heer Rittenhmseeen bijzon- der klagend geschreeuw van den rood-gevleugelden Maïs-dief vernmik wam hij terstond op het denkbeeld, dac zien eene slang 10 zijne na byhem bevobd, en dat hij in gevaar was. Hij nam derhalven eenen steen op, u^en hij naar de plaats wierp, van waar het geschreeuw kwam. De vogel vloog voort, maar keerde terstond weder terug. De heer Rittenhouse ging naar de plaats, en vond den vogel op den rug eener groote zwarte slang zitten, waarin hij met zijnen bek hakte. Üe slang was juist aan het verslinden va\i eenen j-ongen vogel, en aan haren opgezwollen buik zag hij, dat zij reeds zm twee tot drie jonge vogels verteerd moest hebben. Hij doodde de slang, en de oude vogel vloog weg. De heer Rittenhousebeweertdat het geschreeuw jiuist «geleek naar dat van eenen vogel, welke betooverd zoude ge .veest zijsi. PRIJS-COURANT VAN EFFECTEN. AmsterdamMaandag 18 November 1843. Geb), Nederland, Werkelijke Schuld2j Duo Dito Amortisatie-Syndicaat 4! Dito Dito 3j Handel-Mastschappij4I Nieuwe Dito 4J Oost-Indische Leening5 Aandeelen P«ijn-Spoorweg 4} Aand. Holl. spoorw. Maats, Haarlemmermeer 5 Spanje, L. bij Ard. van 85 5 Dito bij Dito, onbep, stukk. Dito Coup Dito3 Passive Deferred. Frahsche Uitgestelde Rusland, Obi. Hope en Camp. 1798 en i8"i<S 5 Duo Duo 1828 en 1829 5 Certificaten bij dito 1831 en 18335 Duo bij Hope 4 Certificaten ce Hamburg .5 Inschrijving in Assignatiën6 Certificaten van Dito6 Oostenrijk, Obl. GoU en Comp5 Negotiatie Metalliek 2f Dito Dito5 Napels, Certificaten Dito in Napeh5 De Prijs van de BOTER aan de Waag Binnen LeydEn. Zaturdag|8 November 1843. Gratbeter. Vin 33 tot 5 S 37 gulden. Houtboter, Vsn 28 tot 3.0 gulden.' pCt. ca" 5316 100,'s 93 is 53! 94 931 a 99 133 '33s »33 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 2'! 9,s ïll 32 21! >9i 22J 32'A 21 g 32- 99 99 99 99 99 99 99 ïozi 1071 99 5 9°s' i°7? 99 99 99 99 99 1 106' 5®l Io8}f i i 1 1 V Bij vonnis der Arrondissemenrs-Regtbank re Leylen, in datum. Novemder 1800 drie en veertig, ia ter requisite van den Heer jACC 1 JOHANNES HOOGEBOOM, Fabrikcurwonende te Leyden, zjj, HENDRIK WILLEM HOOGEBOOM, vroeger Fab ikeorch.ns spinner, mede te Leyden woonachtig, gesteld onder Corateele. Nament den verzoeker a. A. D1LLIÉ, Procureur. theatre de lei d' Direction de Mr EUGÉME RLNÉ, ay/imsterdam* Lundi 20 1 1843. LE BARBIER DÉ SEViLLE, Opera en 4 Acces. Suivi oe:| SECONDES NóCES. P'awieviile en a Acces. On cnmmer.cera fr Six Heures et Dej^I prix der Places^ Premier Rang f 2, Parterre f 1.50. G aller ie f |,i I, Hëdert béviél zeer voorspoedig van een' welgeschapen* 2(1 GEERTRUI DA SOPHIA Van KOOTEN, geliefde Echtgenoot van Leyden i9 November 1843. E, W, VERWEY, Ajj herige Kennisgeving; De Ned k ~~~"ire 'aal8 Leiden den 14 November 1043. Op beden overleed afiïier, Lde eet cJüderdorr van 7 |are" en 9 Maanden, JOHANNA BENRIETTE Cfty#W«g 1 lv 1NA COLLüT d'ESCUK-Y, oudste Dochter van C. J. COLLOrCftgeiei CURY en j. J. CALKOENL geloofd' l|rjDg d Voor de aan mii be'óontfe véle blijken van deelneming', bij deleü0e®de' TLg mijner Ech genoote, betuig ik door deze den harrelijRsjen. danltA* VAÏ Leiden den 20 November 1843. ft. T. L. ROUVVENHORST MUL^^0^1 Minister nader o. j worriei Ihen dade 1 den reg i ae com r, ran Soesi n den adsis Bij bc bteiumigjnfe 'men ij/d De AANBESTEDING van het bénoodigde VLEESCH en {ode wijz ('én behoeve eer' Menages van het ïste Bacaillon 30e Regiment hfifdruk hee alhiet in' garnizoen, van en roet den eersten December 1843, cott_- Bi] den laUsten Mei 1844, op Donderdag oen 23Sten dezer, des voorapiending ien li ure, ih de Kazerne aan de Morschpoorcpubliek aan de Cn de schrijvende, zullende plaats hebben, zoo worden degenen, welkej|een kunn Levers'i cie van genoemd Vieeseh en Vet, mogten genegen zijn, uil.,, 0f |ar li'gd hunne Lischrijvings BiIlettert te bezorgen aan voornoemde Kiinder te 1 jFïwaaf de vootwaarden van heden af aan, van 's morgens ten 9 tot 'fi dags 3 uur ter lezing liggen. Leyden den bosten N/vemher t8j3:. De Kapitetn Kcmmanderende ad rnrérim vóornoemd Bji\ van DAM. Men verlangt in het RC. Weeshuis te Leyden, met i°. Januarilian. Oe een ONDERWIJZER van den Derden Rang, tegen genot van ee^deiaars, 1 Salaris, Inwoning eriz. Personen van middelbare jaren, de R, C.lljn hooger dienst belijdende en van bewijzen van goed gedrag voorzien, daartcciaking bev neert-nde, kunnen zich in persoon aanmelden op Maandag 27 NoveitfJh oe som II D.eember aanstaande, dés namiddags" ten ure'aan bovengemeld WtlMien der i Aan de CHOCOLADE FABRIEK eD CAGAO-MAALDEflll'jk,besi L. BRANDLIGT, Papegtacbt, Wijk IV N°. 368. zijn tebekointil^Üne Chocula.ie A3, 2, AC, 1.60, AD, I.25, AAAAf 1 AAA»1"16 AA, 70 c., A, öo, B, 50 c., Gezondheid Chocolade AE, 80 c.,l pareerde AAAA, I AA 75 c. AB AC, AD AAAA ook bi) dejjl oeert^e niet uiinuet dan Dij 5 once. Voor Winkel en b|j parctj tot mindete|i VR IJ WILLIGE VERiKOOPINC op Zaturnag den 25 November 1843, des avonda ten zes ure, inhS jtement aan den Burg binnen Leyden, van: Een bechï en stelle.-.Ittitii, otn d ERF, te Leyden, op de P.pengracnt en noek van de Laugebrujjp/vlz/e 01 br N°. 566, en een uitmuntend Perceel VVARMOESLAND g-eIeger.rts^ficiet van t onder Soeterwoude, groot 1 Bunder, 5. R-oedea eu 55 E'.len. JJisWsis chef i aangeplakte Billeitetf omrcbreven. "et A' funt Het voorz. Huis zsl kunnen worden bezigtigd daags vóór en op *c belasten, der Verkoopingtusschen 10 en 12, en 4 ure, zijnde nadere ink w Zijne te bekomen ten Kantore van den Notaris A. B. BAR KEY, Nz.te; tm kindettn VERKOOPING of KEGTERWKÈ AUTORISATÏl wai Óp Zaturdag den 25' November 1843, ^es avonds ten zes ure(Ki galg L jgement aan den Burg binnen Leyden, van t Zeitien HUIZEN enEBij "óf aifen stsande en gelegen binnen Leyden, en breeder bij aangeplakte .neerd ot t ten omschreven. Itimon,- de Runnciide daags vóó'r en op tfen d*a"g der Verkooping worden lit en zijnde nadere infornatten te nekomen ten Kantore V'ÏD dti' bjnifien A. B. BARKEY, Nz., te Leyden. <m Alpken, VRIJWILLIGE VERKOOPING, op Zaturdag den 25 Mnbk 1843, des avonds ten 6 ure, in het Heeren-Logemcnt aan des fe boden. Leioen, van de navolgende HUIZEN en ERVEN ninnen gemeldsiij Men v 1°, Een groot, rmm WINKELHUIS, met PAKHUIS en BERGKijen ^er Kart waarin de KRUIDENIERS AFFAIRE, met het beste succes tri feibetrekk geoefend, zijnde tnetfe zeer geschikt tot allerhande Neringen en lit en de Boven vertrekken tor afzonderlijke verhuizing ingerigt laods. wen R-ijn, op den hoek der VrouwesteegWijk 4- N°. 149. 1 psgen DITO PAKHUIS en welingerigta BOVEN-WON1NG in gemekt regt Wijk 4 N°. 149'Rood. f. Een HUIS, waarin de TAPPERS-5 *l"en 9,331 woidugeoteven genaamd: DE KROONaan den Nieuwen Rijn. vt^.. en N°. irto. 4P. Een HUIS en ERF, op de Hoogewoerd bij deRi°J;IU'e' Wijk 3- N°. 338. 5°. Eemge HUIZEN en PAKHUIZEN, ,;'"d»'doort scheidene Standen. - 6°. Een aangenaam gelegen en voor Z» Den 1! Winter geschikt BUITEN-VERBLIJF, hebbende een schoon Lat iGravenhage vijf Behargen Vertrekken, Koepel enz., voorts Vruehtbare Tumi «ininratle en tuin, groot 35 Roeden en 45 Ellen, in de Gasthuislaan builend poort der Stad Leiden. Ju ge verg De d ie eerstgemelde I'erceelen (waarop J der Kooppenningen t |Chappjj Ier Hypotheek knnnen gevestigd blijven) zijn te bezigtigen lederen W Moordigheid alsmede brnevers de overige Perceelen, daags vóór en op denI stttJ, alle led dag. Terwul nadere informaties zjjn te bekomen ten Kanton gemelde maat Notaris P. MULLER, te Leiden. kende blijken De Boekhandelaar G. C. van der HOEK te Leyden, zai op ill, aan den dag den 29»ten November 1843 en volgende dagen, ten zijnen H:ronden tnonst It'oopeo: Twee BOEKVERZAMELINGEN, In onderscheidene Vd «uatichippij Wetenschappen, doch bijzonder betreffende Godgeleerdheid Wijlt hier te lande, Wis- en Werktuigkunde en Genees*nnde voorts eenige Portretiei Hakte votdei Teekemngen en Lithographien alsmede eene Boekenkast, gedeelte vergadering in laten door wijlen den Wel-Eerw. Heer J-. B. van GENOTvoorop naar dezelve dlkani bij de Waalsche Gemeente te Maastricht, en den Wel-i gene redevoei A. Van VOLLENHOVEN, Student in de Medicijnen te Lepdtn. Dezer gevoegd zijn twee fraaije Luchtpompeneene DwarsfluitGuiitretlffllrjne lf„le eenige Chmeescbe ARTIKELEN en andere RARITEITENirlc(,t a|dasl een APPENDIX- inhoudende eenige Boekwerken, diverse Phpk kaójden. De: Kantoor-, Schrijf- en Teekenbehoeften; grootendeeli zoo goed alt ,00t gI'oomjc ^dergelijke nin 111 VVanneer m Dij dc Wed. ANTHONY de KLOPPER en - Deze, voot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 4