C O V II A N Rv me: lelijke ,i gens 'e e'ktl( oor de de ope.. «usselijJ M. de ien, qnisitie j if Cnnij, itie nbees, iOtWe ËYDSCHE MAANDAGi VvA v-vyü )p 20 NOVEMBER. IT "EN. NEDERLANDEN Levden, iip November. 54 laatstleden Donderdag nen i6den NoveinMr. de jiarlijiscHe A'ge Leene Vergadering der maaTSChAtpiJ voor Tookxunst anier i-ehnnd o in #iL SchoMurg. ft adat oe ter oijw ot irg van oe piegtiaheid gehóotilgde fcon)fflis»ie« u,t £,e PiJ,:?!®ellJke Scl'üo c .mmi^ip cn van de bic, bloejje-de 33!fclpaijkge2etscha*pK'en Al us is Sr,c>üva en Seirpre Crescendo (HH. Bui gètpees- en Wethouders hadden zien verh ndero gezien van de ^S.nrfune witnoodininp pehruili ie maken), n.m de gedane plaaisen r. li. Ed. Aobib. voor dezelve bestemoe geleid waren, opende öe hi-er Commissaris .Voorzitter der Maat* jcbappti eo \Vethouder der stad, de vergadering niet et re toespraak tot dè d| j,J (jen bloei der Maatschappij inabs wedeiom bewezen. üit het verslag l8| a>nl pen staat der Maaiscnappijhetwelk Z. £d. Acnib. ar bij kor cel ijk 2IJ jD^dedeeldebleek, dat het aantal leden in het laatste M'ftscrjappeitjk par 3If-wederom aanmerkelijk vermeerdeid was, en, niettegenstaande de ongunstige om>(jnfli|hctien die gedurende eenigen tijd op deh bloei der inrignng eeheh judeel'gen invloed schenen te zuilen bitoefeneftèn tlë onverwachte uitgaven* uelke jaarvan het gevolg geweest vva en, bij het op'rodlcén der rekeningen «en aatig saldo de beste bewijzen opleverdedat de dreigende gevaren aFge: weod en de door Commissarissen in deze genomene maatregelen met een' 99| .ppgn^en uitslag bekroond vvaien geworden. - ilierop rigté Z. Ed. Achtb, 90|jjch tot dèu verdienstelijken foirëceur de Eerste en Tweede Onderwijzers Üer school, en beval hen, onder welverdiende dankbetuiging voor hunne op ben duur beWezene dieiisten, de belangen van de slan hun onderwijs roever ifouwde Leerlingen bij vernieuwing aan; terwijl Z. Ed, Achtb. deze laatéieh 'vermaande om voörddurend door hiinnen ijver en goed gedrag zich aön hunnë ïjjjer'iv ijzers erken elijlt te betoonenen zich, odor eene vrijmoedige voor drag tier Joor hen uit te voeren muzijkstukkch de goedkeuring der aanWe juen waardig te maken; f H-'t voor het grootste gedeelte uit dilettanten zamengestelde orchest opende au hei muziekale gedeelte der plegiigheid roet eene Ouverture, de Telva "ito» Reiniger, waarop de voigende muzijksiukken dóór de Leerlingen der E. Muiijkscuool werden voorgedrageni ii 20 Suivl die, met eene talrijke vrbu w tnschaar oprit komen; hunne belangstel- EERSTE AFDEELING frlo voonpiaro, Vioölen Violoncel van F. Hüntenti'tgëvoërd doof A. J» K. Knippenberg, J. A. van der Chys en J. J. Bake. ET Kinderliederen, gezongen doof de Vierde Zangklasse. Air Varité voor Fuit van AE. Scheidt, uitgevoerd door J. L. J. ProóT. Air Varié voor Viool van J. Rodeuitgevoerd door K, Knippenberg. eva,|J Air Varié voor Piano van F, Hüntenuitgevoerd door H. Adriaans. ksteo! Driestemmige Gezangen, uitgevoerd door de Derde ZangklasSe. öERff TWEEDE AFDEELING Jotroduccie en Polonaise voor Violoncel van Jé Bóhrnuitgevoerd door I j Bake. ii Hes) Air Varié voor Piario van C. M. v. Weberui gevoerd door W. enj. Ba&E; R,ö» Kinderliederen, gezongen door de Vierde Zangklasse. en ooi Air Varié voor Viool van Neumeijeruitgevoerd door J. A. vand'erChyS. Introductie en Variaties voor £iauó van T. Dohleruitgevoerd uuor A. F. van Bemmelen. Vierstemmige Gezangen, iiiteevoertl door de Derde Zangklas^e. Introductie en Variaties voor Piano van H. Hert, uitgevoerd door J, C. Broers. Vervolgens las de Commissaris-Secretaris Hét verslag van de bevorderingen 'Hum. ure-prijzen en eervolle meldingenwelke door Commissarissen aan dè meest veruiensielijke Leerlingen waren toegekend, naar aanleiding Van de omtrent de vorderingen en het gedrag der Leerlingen gehóuden aanteekeningenen den uitslag der in het laatste Maatschappelijke jaar gehouden examens; daar bij tevens vermeldende* dat Comifiissarissen.tot stelregel aangenomen hadden OA sin hen die van eene lagere tot eene hoogere klasse bevorderd waren, jèene prijzen uit te reikéh, dewijl dié bèvorüefing öp zich zeivé als de hoogste belooning moest beschouwd worden. Zang. 3de Klasse- Een Prijs aan H. P. van Kaathoven, W. Bare en A. C. j. Zuur. Eervolle melding aan S H., Koppeschaar H. J. Mö'orrees VV. F. G. KicolaÏ, A. M. Felix en J. F. Neeb. 4 de Klasse. Bevorderd van de 4de tot de 3de Klasse: J. van Kaathoven, J. Th. van der Aar, C. Th. de Grijs, J. F. Neeb, A. M Felix, J. A. Coeberg M. M. Zandvliet, M. J Zandvliet en C. J. C. Zuur. Een Prijs aan J. C. H. Bohrt en C. D. Bourse Wils. Eervolle melding aan J, C. D. de Planque, A. E. van Mannekus en J. M. Schretlen. Piano 3de Klasse ■Bevorderd van de 3de tot de 2de Klasse: W, Bake, J. C; Broers, A. F. Van Bemmelen en A. JvK. Knippenberg. Een Prijs aan A. A, van Bemmelen, H. H. Adriaans, W, F. G, Nico* ihl en S. H. Koppeschaar, Eervoile melding aan J. van Kaathoven en J. F. Neeb;, 4 de Klasse. Bevorderd van de 4de tot de gde Klasse: P van Bemmelen. Een Prijs aan J. Bake, M. Van Kaathoven, M. Hubrecht en J. W. Pronk. Eervolle melding aan C. le Poole, G, H. Hasebroek, A. A. W. Hu brecht, J. C. H. Bohrt, G. Mens Fiers Smeding, en wegens aanhou- jjc «enden vlijt aan C. H. van der Chijs. Viool. 3 de Klasse Een Priji aan J. A. van der Chijs. 4.de Klasse bevorderd vin de i^de tot de 3de Klasse: K. Knip. knberg. Een Prijs aan C. W, H. van KaatHoven. Eervolle melding aan P. J. Més en V. A. von WattenvV7L, Violoncel, 4de Klasse* Eervolle melding aan J* I. BaKE'. ivemh 'er. dei huonei JaoDi an eei] R.C daarto Novel eld W ér il nen VZ/CJ wel voi igt 0' vgaan: Morit ïnwti Ellen it rem Bund: cd 10 beic mor ddeli obr erzw tot K,' 1 bij turh 1 al N Si Clarinet. a,<te Klasje. Een Prijs nan P. A Froschhart Eindelijk meerden Cü.tiujss,. ssen openlijk hunne tevredenheid ce nioéteü betuigen over de aanvankelijk gèroaskre vorderingen, en den vlijr van dê volgende eeis.néginrenoe leerlingen, die het onderwijs nog niet^Ung genoeg bijgeivoird hadden, om vo >r een* prijs of eene eervolle vermelding in aan- marking ie kunnen kom^n, /linde: M. VaN KaatHovÉN, leerling van <k» 4de ZangklaiseA. P. BEljERiNCK». tn-r oe Guitaui i^ie Klasse; A, j vaM 1 ROTSEr.BURGvoor oe Piano K:a.seen P. A. J, Hamaker, voor de bi*it 4de Klasse. Naoar ,oe prijzen waren uitgereikt rigc e zich de Commissar s Voorzitter an erroaal 'tot de Vergadering, betuigde zijnen da^k san.de genoodigde Cotnmissiën èn de leaen oer Maatschappij voor hunne vereerende tegen woordigheid, en aan de HH. dilettamen die door Hunne welwillende mede werking in het orcheér zooveel hadden toegebragt om den byeenkomst op te luisieren, en beval Zijn Ed. Achtb. dè Maatschappij met de aan dezelve verbonden..inrigungen aan aller deelnemende be'angsrelling bij voortduring aan, Eindelijh werd het féést met eene fiks uitgevoerde finale door he( volle orchest gesloten. Het was voor oe eerste maal dat deze plegtigheid in den Schouwburg plaatshad. Van dubbel belang was Het dus dat de eigenaars van den Schouw bu.rg in den iaatsten zomer het besluit namen om hun lokaal ook voor idü- zijkaal gebruik op eene doelmatiue wijze in te rigten, en tegen eenen zeer billijk gestelden prijs aan Mtizyk-inrigtingen te verhuren. Ieder die de vergadering, van welke wij verslag gaven, bijgewoond heeft, of op het op laatstleden Dmgsdag gegeven 18de Inviiacie-Concerc van het Muzijk- gezelschap Sempre Crescendo tegenwoordig is geweest, heeft zich kunnen overtuigen van de in alle opzigcèrt doelmatige, iraaije en smaakvolle turig ting van het orchest, dat thans vour het grootst noodige personeel genoeg zame ruimte oplevert, en geheéi en al in eene rondom gèsloténe en vsi) boven roet ijzer gedekte, kunstig zsmengestqlde nis omvangen iszoodot ook bij een milder sterk peisoiieel de klank overal genoegzame kracht behoudi, én het geheel eene uitwerking doet, waarop men vroeger niet had durven oi kunnen hopen. Moge de onbekrompenheid van de eigenaarè Ocor de kunstminnende inwoners onzer stad op prijs gesteid worden, en een veelvuldig ^ebru;k van het lokaal hen voor de gemaakte onkosteu eenigc billijke vergoeding geven. Naar wij van goèderhand vernemen, zijn Nicolaas Sinieur en Jan Pieter Driester,, in der tijd aangehouden en in regten vervolgd wegens den diefstal, op den öden December des vorigeo jaars ten huize v^n L. Jansen in de Doelesteeg gepleegd, bij arrest van het Provinciaal Geregtshof ui Zui^-Holland van den pden dezer maand schuldig verklaard aan diefstal bij nacht, door meer aan één persoon in een bewoorfd huis, door middel van' uitwendige braak, inklimming en inwendige braak, na rgeds vroeger wegens misdaad te zijn gestraft geweest, veroordeeld tót de straffen van geeseüng en brandmerk met den strop om den hals aan de galg vastgemaakt, uit te voeren op een schavot binnën dtf s*ad Leiden* alstueaé tót coi finement voor den tijd van twaalf jaren. De Minister vari Firiancien ad interimheeft ten behoeve van de schatkist twee bankbiljetten omvangen, te zamen groot 85. Men verntem:dat de nit uwe organisatie van het Departement van Financiën en verscheiden onderhoorige takken van bestuurbaar beslag heeft gekregen. Men spreekt van het uitwaden met pensioen 01 gratificatie, van 36 ambtenaren en een 7.ai bodeh, van bet vervallen der administrateurs van 's Riiki schatkist, enz. De Agent van den Rijks-Kassier alhierde heer van Boetselnèrzou öoor den héér GevërsUit Leiden vervangen worden Naar met» al verder verneemt, neeit Zijne M*j. ten gevolge der uoorlza kelijkneid, om door ve.*>: envonuiging oer werkzaamheden 4 de onkosten der instandhouding van het kadaster .e verminderen, bij H. D. besluit an den pden dezer, oepasid.dat met den isien Januarij aanstaande, de provinciale bewdrivgen van het kadaster zulten zjjn opgeheven, en dat al de daartoe be.reüke^ijke schrifturen, ledgers enz overgebragt moeten worden bij de betrokkene hypotheekDewa,<rde«s en doof deze bijgehouden, terwijl verder is vastgesteld, dat geeue dubbelen van aie stukken behoeveu aangehouden te worden. Den 37den dezer is er bij HH. KK. HH. den Prins en Prinses van Orartje een luisterrijk baLgenodden. HH KK- HH.de Piins en P inses van Oranje t alsmede P/in t Alexander heoben den 15-ien dezer eene soirée dansantemet H D. tegenwoordigheid vereerd, welke door Zijne Exc den Graaf von Koenigsmarck buicéngewoon Gezant en gevolmagtigü Minister van Prifissen bij óns Hof, gegev/n werd, Men verneemt, dat het Zijne Maj, den Keizer van Rusland behaagd heeft, H. D. tevredenheid te be uigen over het aardfijkskundige werk van den Baron van Derfelaeh van Hindersteinen aan dén vervaardiger van het zelve, door Zijne Exc. den gevoimagtigden Minister van Rusland te 'sHage,; lïeêft doen toekomen eehe gouden medaille, prijkende met het afbeeldsel van Zijne Keiz. Maj.; lezende men aan de keerzijde: Praemio digna. Men verneemt, oac de eerstvolgende zitting van de Tweede Kamer der Staien-Generaal niet op den 2isten, maar op Donderdag, oen 23 No vember, des namiddags ten 3 ure, zal plaats hebben, Men heeft dezer, dagen in de dagbladen gelezen, dat het schip Piet HeinKapt. Jobs, van Rotterdam naar Batavia, op 9 graden Noorderbreedte en 23 westerlengte, gepraaid was, hebbende den grooten en bezaanmast verloren. Thans verneemt men uit een' brief, aan boord van dat schip, op den i5den October II., te Sierra Lecna, op de kust van Guinea, geschre ven, dat die bodèm behouden aldaar was binnengeloópenen dat het on« geluk veroorzaakt was door het treffen van den bliksem. De Kapitéia en de verdere equipagie bevonden zich welvarende. Kapt. iVijkmeijervan Memel in het Vlie binnen, rapporteert, den ïlder het Vlie Z. Z. W8 6 mijlen gezien te hébben, eene door het volk verlaten Engelsche biik, op welks spiegel stond: Superb Sunderland Den pden is op ce hoogte van Juist gezonken, doch het. volk gered, het schip de P'rotiW NecltjeKapt. Drentvan Flensburg naar Brancaster. Door Kapt. de Weerdvan Droback in het VHe bmuen is op 55* 53' Noorder fcreedre en 4° 46' Oosrer lengte gered de equipagie van de Nootdsche brik P'andringsmandeKapt, Polmanvan Gothenburg naar Ca. lais, hetwelk destijas tn zinkenden staat was. - Op de den i3j'en te Gunnchem plaats gehad hebbende paardenmarkt,' *i>o lu.ui neet paaiden aangebragt; terwijl de goede waar vrij geldig was'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1