L dok in den Senaat heeft de Coaxnissie de meerderjarig-verklaring der Koningin ondersteund. Bij het rapport, door he:ze!ve ingediend, komt eene bedenking voort, omtrenc het afwijken een deze van de grondwet; maar, wordt daarin gezegd, men moet niet u:t het oog verliezendat die grondwet 1n het belang der natie is opgesteld en bekrachtigd, wier heil en rtist boven alles geëerbiedigd moeten worden. Om de natie te rédden van het onheil dac haar bedreigt, is er, volgens de Commissie géén andér middel dan ditmaal een der artikelen van de grondwet ter zijde te stéllen. Onze vooronders aarzelden niet in soortgelijke gevallen den maatregel te kiezen dién tien ons thans verzoekt te nemen, en indien de eerbiedwaardigste mannen des iiijfcs, de prelaten, de grandes van Spanje, de ridders, de burgers der steden en dorpen, nooit berouw gehad heoben herhaalde malen van de toenmalige grondwet afgeweken te zijn, zou het dan geene bange vrees zijn, indien men deze eerbiedwaardige voorbeelden niét navolgde, wanneer de trdon én de openbore vrijheden genoegzaam gewaarborgd zijn door de overige artike len der constitutie In de vergadering van den Senaat, waarin voornoemd rapport i* ttodrgeIe zen, heeft een lid verlangd, dat bij de uitvaardiging van het besluit omtrenc de meerderjarig-verklaring, dit volgende zal gevoegd worden: De algemeene Cortes verklaren, dat Koningin Isabella 11 de Koninglijke magt uitoefenen zal raet de hulp van een Raad van State, die opboudën zal te bestaan van den dag af, op welken de constitutionele wet haar meerder jarig verklaard zal hebben. Deze Raad zal zamengesceld zijn uit drié leden en twee suppleantenwelke in de acte van meerderjarig-verklaring door de Cortes benoemd zullen worden De magt van dezen Raad zal zich bepalen bij het geven van schriftelijk advies aan de Koningin, in ieder geval waarin Hare Maj. de regtenbij art. 17 den Koning toegekend, uit te oefenen zal hebben. De gesteldheid van Barcelona wordt met eiken dag meer hagchelijk. Het is thans eene bewezene daadzaak, dat de Eogelschen de insurreciie aanmoedigen; twee of drie oorlogschepen dier natie zijn voor de nieuwe moeilje gestationneerd tegenover de Atarazanas, en houden, door dit ont wapend fort, dagelijks gemeenschap met de opstandelingen. Den 28 October is, zegt men, de stad verwoest en uitgeplunderd geworden; alle magazijnen en winkelhuizen zijn opengebroken en ledig gerooid. Zelfs hec hospitaal is overhoop geworpen; zoo dac de regeringloosheid vermeteler en onderne mender sehijnc te worden, naar mate de aanval langer duurt, en Wegens hec verminderen der hulpmiddelen heviger wordt voortgezet. DUITSCHLAND. Zijne Maj. de Koning van Pruissen heeft de aan hem voorgelegde ontwer pen der verslagen van het verhandelde op de verschillende provinciale Land» dagen goedgekeurd eerdaags zullen dezelve bekend gemaakt worden. De Archieven van het Koningrijk (Pruissen zijn opengesteld geworden voor de Commissie, belast met de uitgave der werken van Freierik den Crootede uitgaaf zal geschieden in de spelling ter zijner tijd gebruikelijk en met koperen platen versierd worden. Te Munchen liep in het laatst van October het gerucht, dat Zijne Maj de Koning Beyeren zich in persoon naar Griekenland zou begeven, om zich van den staat van zaken aldaar en van de stemming der Grieken jegens zjjnen zoon te overtuigen. Den isten dezer is te Erfurt de eerste vergadering gehouden van het in die jaar aldaar opgerigte Gustaaf-Adolphs-vtreinstrekkende tot instand. honding van de Evangelische kerk, en wel door ondersteuning der Protes» tantsclie gemeenten in landen waar de regeting niet Protesiantsch is. Na eene feestelijke rede, zijn, in afwachting van de oprigting van een centraal verein in de provincie Saksen, de statuten voorloopig vastgesteld, en Is deze vergadering met een toepasselijk gebed geëindigd. De heer P. Wagner, bekend door zijne poging om het eleciro-magne- tlsmns op spoorwagens toe te passen, Is gevaarlijk ziek; hij heeft de laatste hand aan zijne uitvinding nog niet kunnen leggen. H. K. H. Prinses Blbcrt van Pruissen, welke voor hare gezondheid eene reis door Italië doet, is den 24 October van Napels te Rome aangeko. men en zen van die stad naar Berlun vvedetkeeren. Van de Italiaansche grenzen wordt onder dagteekening van 15 October het volgende gemeld: In verscheiden Italiaansche provinciën heerscht nog altijd groote on. rust, en meer en meer beginnen de taltijke ontevredenen, zoowel In de Roomsche legatiën als ook in het Piemontesche eenen guerllla-oorlog tegen de Regeringwaarvan het einde, bij de maatregelen, die vooral in den Kerkdijken Staat daartegen genomen worden, nog niet te voorzien is. Men weet waarlijk niet, waarover men zich meer moet verwonderen, over de stoutheid der ontevredenen, of over de (Lauwheid der Regering, die zich vergenoegt met kleine afdeelingen tegen de gewapende benden af te zenden, welke bijna in elke ontmoetiDg vetslagen worden, en daardoor, in plaats van het herstel der rust te bevorderen, joist hec tegendeel bewerken, vermits elk behaald voordeel, hoe gering ook, den moed der opstandelingen verhoogt en huu nieuwen toeloop verschaft. De oorzaak van deze handelwijs der Pauselijke Regering ligt voornamelijk in hare zucht, om den rampzaligen staat van zaken voot het buiteDlanden vooral voor Oostenrijk te verbergen, ten einde deszelfs tusschenkomst te verhinderen, waartoe overigens die Mo. gendheid nimmer zal overgaan, zoolang zij niet stellig door het Roumschë Hof daartoe wordt aangezocht, Den 3isren October heeft de Groote Raad van het Zwitsersch kan- ton Schwijtz een besluie genomen in den geest van dat van Lticern, waarin het verklaart, dat de jongste beslissing van den Landdag, betreffende dë opheffing der kloosters in Aargaa, eene inbreuk maakt op de Bonds-acte, die slechts door het herstel van al de kloosters in derzelver vorige regten kan te niet gedaan worden. Oir Weer.en wordt van 27 October gemeld, dat men aldaar berigten uit Odessa van den iïden had, sprekende vaneen bloedig gevechthet welk tusschen de Russen en de ICaukasjs^he bergvolken aan de oevers van den Uruxa geleverd was. De laatsien waren de aanvallers geweest en had den zeer dapper gestreden, doch eindelijk voor de Russen, die veel sterker in getal waren, moeten wijken; het aantal der dooden en gekwetsten was aan beide kanten aanzienlijk. Aan de soldaten en officieren, welke aan dit gevecht hadden deelgenomen zijn door Keizer Nikolaas rijke belooningen en eereteekenen toegekend. De desertie bleel bij de Russische troe pen steeds voortduren. Den 20 October is er te Petersburg en In de omstreken zoo veel sneeuw gevallen, dat de takken der boomen door de zwaarte derzeive be zweken; den vorigen dag had het nog sterk geregend. F R A N K R IJ K. Te Brest is den 2den dezer het berigt ontvangen, om hét stoomschip de Zrchimedes naar een der havens van het kanaal te doen vertrekken, ten einde den Hertog en de Hertogin van Nemours naar Engeland over te voeren. Ook uit Lyon is een verzoekschrift aan de Kamer der Afgevaardigden, tegen den voortgang der fortificatie-werken rondom Parijs ingediend. Ih het zelve wordt onder anderen gezegd: Dé stelling, door bet Gouvernement jegens het buitenland aangenomen, de binnenlandscne politiek en alle hande lingen van het Ministerie, toonen duidelijk aandat het de fortificatiën rondom Parijs minder tegen vreemde aanvallen dan tegen de vrijheden van Frankrijk rijgt. Wij verzoeken u dus, de noodige gelden tot voliooijing en wapening dier forten te weigeren, en te eischen, dat alle werken gesloopt worden, welke tot beperking der vrijheid zonden kannen dienen. Voorts verzoeken wij dat de geiden, die dooi het staken det werkzaamheden ongebruikt zou den blijven, aangewend worden tot oprigting van etablissement om hec lot der arbeidende volksklasse te verbeteren. De Rhone beeft in den nacht van den 3tlen hare dijken d0(1 digt bij Acles; men vreesde voor het land en voor het kanaal vlt rampen van 1840. Den isten had de Dorance 5 bruggen medegevt is beducht, dat zij zich eenen weg gebaand heeft door Maillant, vezon tot in de vlakten van Aries. Onderscheiden Italianen, welke aan de laatste onlusten in 4 lijde Staten deel genomen hebben, zijn naar Corzica uitgeweken; odj/ zijn 3 Markiezen, 1 Gtaaf, 1 Doctor en 5 andere aanzienlijke pen Pansselijke Regering zou hunne uitwisseling aan de Frtnsche gevit, ben, maar men meende, dat die zou geweige d wotden, igiste Koninklijke NËDERLANnsCHE Loterij, T Trekking der Eerste Klasse N°. 6799 een prijs van eo.obo. N° 21067 een prijs van 5000. N®. 1 0443 een prijs van t jJ N°. 11305 een prijé van f 1,500* N°. 15439 en 14866 iedtijj vah 1000. N°. 16566 een prijs van f 1,500. N®. 5965 eene premie van/1 5de Lijst. 6de 7de 8ste UR'GÉMl j eene aa iverlofgang (1 te com pai 181 der - |t art. 10 d Wis te w welke - - tisen.enzr welke Brik op een der Banken is omgeslagen en vergaan, en wetgn gtven sonen zich ih hét dreigehdsi levensgevaar bevonden, en heeft (Een ricM Schipper mee zijne Manschap de Schipbreukelingen allen geredowf Distrimn en mee de meeste zorg behandeld. Alles blijkende uit de door denr' K co^f" Bij het Bestuur der KatWijksche Maatschappij i li het berlój gen, dat doör Schipper JACOB VAN DUIN, voerende de Bm ik 28 October II;4 ten 8 uur des morgensongeveer drie mijlen van deEf Kusc is ontmoet eene Roeiboot of Sloep, waarin de Kapitein en Ei| uit acht Persoben bestaande, van de Fransche Koopvaardij Brik f ïn naauwkeL ttijte,*" t ÈURGEME JiaJ ljebbi jjtkende ter n deze 5t jte mogen jlet op Zij Irigunê v feei' bij Itaars. en I luien de eerd op jidda^s te i opgcmcl jefiuiiii-d fnier te h( Mbyden. 1 en het Consulaat te Ramsgate afgegeven verklaringen. H«den morgen beviel van een welgeschapen ZOONANNaJ LiNA ELISABETH ö'AILLY, geliefde Echtgenoot vin I Leiden 3 November 1843. A. T. L. ROUWENHORST MULl hoo'aer(j^ Heden overleed, na een langdurig lijden, in den onderdonK°sw°j^ twintig Jaren, mijn tedergeliefde jongste Zoon, WILLEM EVEiljtrs mede Student in de Regten aan de Hoogeschool alhierTtii moeien Leyden, C. Rebe Ir"1' 6 November 18413. Wed, li. J. EVER'ir ^j,,, PUBLIEKE AANBESTEDING. Het onderhouden van het TREKPAD langs de Vliet, beginnets aan den Asnslag bij den Legdschendamen eindigende »in de Knipki van de Knipbrug tot aan de Naakte Sluit even buiten de Koepoot[:| Legdenin twee afzonderlijke Percelen. En zulks op Woensdag den 15 November 1843, des middags renI in het Logement het Eiland aan den Legdschendam, eerst bij inschijt daarna bij opbod, voor den tijd van vijf jaren, ingaande den i.j 1844 en eindigende dén laatsten December 1848, de beide dagen io'cli Zullende de Bescekken van heden af, dagelijks (uitgezonderd dsl gen) ter Secretarie der S ad Delft en ter Rekenkamer a'lstnedeE Architect derJStad Legden, ieder voor derzelver Perceel, ter lezingI van 's voormiddags ten tien tot 's namiddags ten een ore, cerwiju dingden de vereischte informatien kunnen bekomen bij de Archiiet Steden Delft en Legden, dóór welke de verlangde ophelderingen eo{ Zingen zal worden gegeven. Een ieder wordt gewaarschuwd geen Crediet te verlent J. J. HOÖGENSTRAATEN, daar zulks door mij niet zal ij betaald.- J. HOOGENSTRAATO;! LEIDEN. De Gezlgtkundlge MAGNUS MORIS, kgj geëerde Publiek, dat hij alhier te spreken of te ontbieden is In 1 ment de Zon, op de Breedestraac tot en met den I4den dezer. I» noegzame ondervinding gepaard met een uitmuntend Assortiment vr ZEN, zoo wel in BRILLEN als voor GEZIGTKUNDIGE HÉR MENTEN, laat niet twijfelen of des benoodigd zijnde, met hum ,t Mij, gunst vereeren zullen. IcLeMt' Tusschen den 7den en 8sten dezer maand, zijn uit het Wi gèdra gelegen tusschen de Postbrng en hec Leydsche Tolhek aan de Hairie fiche 1 vaart, toebehoofende aan LEENDERT NOORT, op de woning Ht Zijne onder Oegstgeesr, VERMIST, cweeKOEIJEN, een Zwart Wiih iciennii éében Iloorn en Witte S.reep over de Schoft; de andere, een Zwin.Man 1 Kromme Hoorns en een klein Wit Plekje voor den Kop. Die 1 heeft tereur brengt, of er aanwijzing van weet te doen bij gemeldén L Iploliiti DERT NOORT, zal genereos beloond worden. |fil y«n VERKOOPING in de Stads Bank van Leening ie Leyden, op 1 theet dag den 14 November 1843, des voormiddags ten 10 nre, van VERST «pig h PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Horotogiën, als vu lm gen len, Linnen eu andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDEREN»! ovei (eend in de maand julij 1842. len we Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags van tien, to In, en namiddags ten twee ure, voor een ieder ie zien. Heg va Men is van meening ten overstaan van J. TOM AS, Notaris te L dn he ais daartoe benoemd bij dispositie van den Edel Achtbaren Ilèer J. oa 1 Commissaris, in het Faillissement van A. A. DERKSEN, op ZaturJi chter 18' November 1843, 's avonds ten zes ure, in het Logement aan de» Volgi te Leiden, ie Veilen en te Verkoopen: Een WINKELHUIS en ER loend« waarin de BOek en Papierhandel is uitgeoefend, staande en gelegi hui Leiden aan de Oosrzijde van de Pancraa- of Hoogelandsehe Kerkjr «rg, Wijk 7 N°. 991, Kadaster Sectie I, N°. 137, groot 50 Ellen; »t iincli Grondlasten aangeslagen over 1843 mee ƒ9.15, en wegens Stedelijke L hun met ƒ4.86. De aanvaarding van bet Perceel zal kunnen geschiede: i I», 1°. Feoruarij 1844; terwijl hetzelve daags vóör en op den Verkol Bij 1 zélve ter bczigtiging zal zijn. Nadere informatien re bekomen ten<n 1 tore van voornoemden Notaris TOMAS Rapenburg, Wijk 2 N°. 36. nu i Men is van meening op Zaturdag den aden December 1843, avonds ten 6 ure, in bet Heeren-Logement aan den Borg binnen Le; K' b in het openbaar vrijwillig te Veilen en Verkoopent twerl li De zeer aangenaam gelegen BUITENPLAATS RH1JNZICT, Bij b deszelfs Hecht Sterk en sedert weinige jaren vernieuwd en wel i»J 'tier HEERENHUIS, zeer geschikc tot Zomer- en Winterverblijfvoorn'J tot een welingerigte kleine WONING, beide met een fraai nitzigc over B Rhijn, Koepel aan den Heerenweg, esquise beplanting, hoog opgaande W U men en Houtgewas, alles staande en gelegen even buiten de Morséh| tin 1 der Stad Leyden, onder de geméente Oegsigeest aan den Heerenweg 11 Wed» kende van denzelven toe den Rhijn, groot 61 Roeden en 85 Ellen Ki Bé trale maat. Gon 2. Dtie Perceeien extra best WEI- of HOOILANDomtrent de' "nee melde plaats aan den Heerenweg en dénSpoórweggroot 2 Büuüiri 'Iwpi Roeden en 93'Ellen. 'uge Zijnde de buitenplaats verhaard tot 1 Mei 184^; en hét Land tot misdage van dezen jare. Atles breeder bjj aangeplakte biljetten béachrd c Zijnde de Perceeien te bezigtigenDingsdags en Donderdags voot' de V "'"S kooping en op den Verkoopdag vab 10 tot 3 are, en zijn Inmftfdeli au 6 de Informatiën te bekomen ten Kantore vaft den Notaris Mr. H. OBREE" °P te Leyden aart hét-Rapenburg. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2