A A°. 18%$, [ETDSCHË N\ 135. C O U R A N T; to NOVEMBER, :z:ng ügJ Koftjliujjj.1 c A anbtjtj zegel gtj, Huis var; inn issie van 1i» ecnt 1geduft zulleii :tten, 0ni I in Ned( letters g?., a» liunne ten inoeiegl "S zjjn ig besteding a voortijg VRIJDAG, N. 54 94j 9?l I9f, 23} 3'i 9°iV lop N t i r I c A t T üproepitig der Veriojgangers voor de Nationale Militie. foCEMÈESTER f.n WETHOUDERS derSTAI) LEYliEN, roeptMibijdezeop, inge- ecnt aanschrijving van Z. E den Heer Staatsraad Gouverneur van Zuid Holland fcT j8i dér wet op de Nationale Militie, van den 8. January 181^, in velband gebragc io der wet, van den 26. November i8t8, door den Heer Colonel AfililieCom- J te worden geïnspecteerd, voorzien van de kleeding- en kleine eqnipe.ncnt-stuk- )l'jan"ers Van de Nationale Militiewelke van hunne corpsen zijn terug gekomen, compareïen op de Pltdts van het Gasthuis aan dè Aalmarktten eindeingevolge der wet 01 t, 10 der wc wrii te Worden gcmapccisviu vuui aicii vail uc uieeuiug- en ivieiiie cmtipc.iiuiil-aiuiv- welke zij van hun corps behouden hebben, alsmede van hunne liv'rets en verlof* en lu\ks op Dingsdag den 14. November aanstaandemorgens ten tien ure. 'b eeven Burgemeester en Wethouders voornoemd Wijders bij deze kennis, dat, by fen zich thnns in deze Stad ook verlofgangers mogten bevindentot andere Gemeenten Districts behoorende* deze almede gehouden zijn, om ter voorsenreven plaatse en re compareren Met vermaning aan alle verlofgangers van de Nationale Militie, ♦naauwkeurig aan deze oproeping te voldoen; terwijl aan diegenen, welke zonder iji;e endoor Burgemeester en Wethouders aangenomene redenenvan de inspectie Iteii weg blijven, door dén Heer Militie-Commissaris een arrest van tvVee tot zés da- I jn de naastby gelegene militaire provoost zal Worden opgelegd, ZüllertdC de iittes- 'wr'ens ziekte, door Geneeslieereh of Heelmeesters, aan verlofgangers afgegeven, hooide van welke zy belet mogten worden de inspectie hij te wonen, ter Setrerarie gen worden ingeleverd, uiterlijk op Mdar.dag den 13. November bevorens, voor édji [jes middags; terwijl andere wettige redenen van verschooning, door de verlof- «ers mede op dien dag 'smorgens ten 11 ure, flan H. H. Burgfeiiieesteren Wethouders en moeten worden voorgedragenten einde over dezelve tc kunnen oordeelen. Jende er door den Heer Colonel Militie Commissaris aan niemand vrijstelling worden f Aldus gedaan en gepubliceerd, bij H. H. Burgemeester en Wethouders der Stad Lcyden, op den 6den November 1843. DU RI E U. Ter ordonnantie van dezelve v. PUTTKAMMER. HRGBMEESTER W WETHOUDERS der STAD LEYDEN ihad hebbende het verzoek van J. H, Varenkamp, Jr.. Winkelierwonende alhier 'kende ter bekoming van de vereischte vergunning om in de huizlnge staan cn gelegen jn deze Stad, op het St Pancras Kerkhof, geteekend Wyk 7 N°. 883, een Four- ie mogen doen stellen, tot het branden van Koffij. [ktop Zijner Majesteit besluit van den gisten Janaury 1824, rakende vergunningen prigniig van sommige Fabrijken en Trafijken. laiien by de^e ter kennis van alle daarbij belanghebbenden, dat tot het hooren der wars en Bewoners van de naastby gelegene en belendende Panden, ten opzigté der natiën de Commodo et InCommododoor de Commissie van Fabricage zal worden ceerd op het Raadhuis dezer Stadop Dlngsdag den 14de» November aanstaanden niddags ten twaalf ure zullende de belanghebbenden verpligt_zijn hunne bezwaren i opgemeld verzoek cp dien tijd bij genoemde Commissie in te brengenterwijl verzuim daarvan zij gehouden zullen wordentegen de inwilliging van hetzelve |i niet te hehhen verzet. Lt)den, den 9den November 1843. Burgemeester en Wethouders voornoemd V8D' 8 D U R i E U. Ter ordonnantie van dezelve v. PUTTKAMMER. en 7b iedci? eer e MA VA'fc geo oe$ tafvaair - teiJ NEDERLANDEN. om wit Letden, p November, 'VEWi)ur wij van goederhand vernemenheeft derer dagen de 3de klasse van p I Konlnglljk Nederlandach Instituut den gouden eereprij» toegewezen aan 'RWW' 'ee' ■»- Doty, alhier, voor zijne beantwoording der door de klasse "iQAnrlIHCIi'even prijsvraag: behelzende een verklarend woordenboek van de (ederen der Arabieren van onderscheiden landen, In vroegeren en lateren tijd, ,p„ De Staat,-Courant bevat het volgende: p'jv' (bellek van den 3den dezer, heeft Zijne Maj. dè forma le van het 1CH iirtement van Oorlog gewijzigd volgena het verminderd bedrag, daar- 5 nrbij degrooting van dat departement, over de jaren 1844 en 1845 aange Hen, mei bepaling, dat de vroeger verleende magciging tot het in dienst len van een hoofd-officier bij het sde bnreau der afdeeling genie, en van Ier Din ehoofd-officleren der militaire administratie, bij het iste en 3de bureau COUP![de afdeeling administratie, wierd ingetrokken, mitsgaders dat pensioen verst! 'iRijki schatkist zon worden verleend aan zoodanige ambtenaren thans nog tore si lei Departement van Oorlog werkzaam, die niet in de zamenstelling van oot Ri, lietiwe kader hebben kunnen worden begrepen. ilverfetvolgens bevat dat blad de bekendmaking van eenlge benoemingen van ts. lofd- en andere officieren bij het wapen der genie enz. iinstisti K lee" men 'n hetzelve het bealuit van ai October II. eener geldleening jp 0 950,000ter goedmaking der kosten van aanleg eens steenwegs van pp j, inricht tot de Geldersche grenzen. reeèldi" Zijne Maj. heeft op daartoe gedaan verzoek eervol ontslag verleend servoei Kapitein hij de dienstdoende schutterij te *s Gravenhage, aan Mr. IV. J. lirief 'D z®ne P'aats benoemd den isten Luitenant Mr. P. F. van Hoog «en, tot men Luitenant, den aden Luitenant H. C. A.Ver-heull, en tot ra Luitenant Mr. J. P. J. A. Graaf van Zuilen van Nyevelt Zijne Maj. heeft «au de personen, behoorende tot het gevolg van e" ee(! Keiz. H. den Grootvorst Michael, verschillende eerbewijzen verleend, ,chaf{\ ,(n jgu La|Ienan[.GeBeraal Lanshoy, het Grootkrols der Willemsorde; J.e' den Generaal-Majoor Prins Dolgoramky, het Commandeurskruis der (van den Ned. Leeow; aan den Generaal-Majoor Tolstoy, het Comman- mej inkrois derzelfde orde; aan den Colonel Ogaref, het ridderkruis van de Oost-I ||t,jre Willemsorde 3de klasse, en aan de Kapiteins Baranoff en Baron 1^?n" Tatiraboonbelde het ridderkruis der orde van den Nederlandacben Leeuw. Ule,w Zijne Maj. heeft voorts de volgende eerbewijzen geschonkenhet ptemli mmsndenrskruis der orde van denNederlandschen Leeuw aan den Baron de nleI! sbchild, gewezen Zweedsch Gezant bij ons Hof; het Commandeurskruis 0I(je van de Eiken-Kroon aan den Graaf de Guldemtolpe, Zweedsch tö iri lkSela|tigde bij ons Hof; het ridderkruis derzelfde orde aan den Baron I Aielwari, lijdelijk Zaakgelastigde van Zweden alhier, i ten^(jne [jaj- heeft den Luitenant-Colonel Dr» Mohreerste Officier Gezondheid te Maastrichtthans gepensionneerd, benoemd tot Com voN a4q0eur der Orde van den Eikenkroon; met Mei aanstaande zoo hij 50 a onafgebroken als Chirurgijn-Majoor in dienst geweest zijnhij heelc veldslagen bijgewoond. Zijne Maj. de Koning van Zweden heeft het voorbeeld van onzen iDing gevolgd, die de moedige menschlievendheid des Graven d'Oriola, P onte knit aan den dag gelegd, zoo zeer erkend heeft, door dien Ge- 'ntschaps—Secretaris met de orde der Polaarster te begiftigen, Z. K. H. Prins Alexander der Nederlanden is in den nacht van den N uit Londen io de Residentie teruggekeerd. a;— Men vernee'Alr, dar mej. R. van Ot, die zjch dikwerf sis t.ngersk op kleine tooneelen te *sGiavenhage heeft doen hoorenen wier schooné Hem zeer bewonderd werd, zich dezer dagen naar Parijs heeft begeven* alwaar zij, haar men verzekert, op kosten van Zijne Maj. den Koning, aan de lessen van het Conservatoire, voorloopig gêdurende den tijd van tweè jaren, zal deel netnen. Sedert lahge was het een algemeene wensch* dat deze jeugdige zangeres* welke door de natuur met eene uitmuntende stem was begaafd, eene doelmatige muzijkale opleiding zou erlangen. Het is ons alzbo aangenaam te kunnen melden, dat Zijne Maj., die nooit ten achteren blijft, om, Waar Hoogstdenzelven dit mogelijk is* de schoone kunsten en Wetenschappen re ondersteunen, zich het lot dezer veelbelovende kunstena resse derwijze heeft aangetrokken-, dat men hopen raag, dat zij zich id Frankrijk al meer en meer bekwamen en na den volbragten rijd tot oefening* als een uitstekend talent herwaaris terugkeeren zal, waartoe zij* nevens de gaven der natuilr, thans, zulk eene schoone gelegenheid heeft erlangd, -Men leest in het Journal de la Haje: De Koln, Zeitüng heelt in een vertoog, dat volstrekt niet afdoende wak wat den grond der zaak betreft en grof van vorm was, beweerd dat Holland 'deszelfs handelsstaatkunde nopens Duitschland niet kan noch wil veranderen* en er bijgevoegd dat zulks niet zal plaats hebben, dan op den dag dat Dbitschluhd er 'ons door openlijke vijandelijkheden zal toe noodzaken. Niet* hoegenaamd in het vertoog van het Handelsbladwaaraan dat van het Keul- sche dagblad ter antwoord moet strekken, kan zulk een uitval wettigen. Het is onze bedoeling niet, op nieuw in den betreurenswaardigen en ohregtvaiardigen pehnestrijd te treden, welken een gedeelte van de Dnitschè pers tegen ons Vaderland schynt te willen bestendigen» Alles is omtrent dac onderwerp gezegd, alle betoogredenen zijn uitgepüc, en wij moeien hetaandetl tijd en het gezond verstahd over later, oai dat regc te verwervenhetwelk ze*, kere Duitsthe dagbladen ons,vreeihd genoeg, zoo halstarrig blijven weigeren* Wij willen zelfs biet eens vragen, dat de censuur de hartstogtefqke èn vin nige aanvallen verhindere, hoedanige wij hier aanduiden» Hoe meer de onè Vijandige dagbladeh de grenzeh v'an èene verstandige en redelijke diicussift overschrijden, hoe meer zij zich aan uitspattingen overgeven, die men be4 lagchelijk mag heetenindien ze niet hatelijk ot onscaatkondig zijn, des te meer zullen zij het oogenbllk bespoedigen, dat de denkwijze van de grooté meerderheid der DuitsChers, dat is* van alle gematigdeen onpartijdige lieden* vaD deze overdrevenheden afkeerig Worden* en erkennen zal* dat èene zaak wel zeer sleCht is, die niet dan tot beleediging en dreiging de toevlugt moec netnen. Gewis zal de verregaande kwaadwilligheid en de eindéloóze decla» marien V8n eenige dagbladen der Rijnprovinciën, vrij wat krachtiger, dan de beste verdediging onzerzijds zou kunnen doen, de verlichte en regischapen gemoederen van het Duicsche volk weder toe ons doen neigen. Dit zal, waarschijnlijk, evenzeer als wij, de censuur te Keulen hebben ingezien, ert daarvan zyn wijwel verre van ons over hare inschikkelijkheid te beklagen* haar deswege dank verschuldigd, Zjj heeft eene dienst bewezen, zoowel aan Nederland als aan DuusChland. Burgemeester en Wethouders der stad Schiedam hebben ter kennlssé van de belanghebbenden gebragt, dat het Blaauw- of voormalig Vrouwen verbeterhuis, bibnen genoemde stad, thans is ingerigt tor een verbeterhui.4 voor mannen en vrouwen beiden, zoo wel minder- als meerderjarigen, doch tevens uitsluitend bestemd voor diegénen, tegen wie, hetzij Wegens gewig lige redenen van misnoegen* aah hunne ouders of voogd gegevenhetzij wegens verkwisting, een reg.erlijk bevel tot opsluiting verleend is. Xij meenen doör deze hlebwe ihrigting voorzien te hebben in eene behoefte* welke sedert eenCn geruiüien tijd binnen ons Rijk bestond, eh vleijen zich* dat het gesticht* 200 wel door deszelfs ligging aan dé stads plantaadje groöte öpene plaatsen en aangrenzendón tuin, als door deszelfs ruime woön vertrekken eii verdere inwendige gesteldheid, allezins geschikt is om het daarmede beoogde d-e! ie bereiken, en mitsdien zieh zeiven ruimschoots aanbeveelt» Uit Dordrecht schrijft roert van den 8 Novertibers Heden morgen omstreeks 3 ure overleed alhier de heer M. Versteegh% lid der 411e klasse van het Kóningfijk-Nederlandsch Instituut der Koninglijkó Akadetnie van beeldende kunstén te Amsterdam en Antwerpen* en eerelid van verschillende kunsigenooischappen. A-hier geboren den 30 Augiistus 1758, verkreeg de heer l^ersleegh reeds vroeg als kunstschilder grooien roem en had hij het geluk dezen roem gedu rende meer dah een halve eeuw te zien voortduren. Reeds tijdens de ver- kooping der kunstverzameling van den heer van der Linde van Slingelandl alhier, irt het jaar l7$5» w«?rd éene schilderij, door hem geschilderd, toe een prijs verkocht die loehrtiaals voor een levend meester bijkans ongehoord was. Zoo wel binnen- als buicenlands werden later Zijne schilderijen voo£ de voornaamste verzamelingen zeer gezocht, en zijne beste stukken handha ven waardiglijk hunne plaats bij die van onie beroemdste meesters der zeven* tiende eeuw. Uk Amsterdam meldt men van 7 Novembers Ter aanvulling van ons artikel van gisteren, omtrent de proeftogteti op den nieuwen spoorweg tiisschen hier en Utrecht, kHnnen wij thans nog hec volgende daarbij voegen; dat de locomotief met tender, welke gistéren mor gen kwartier over elf ure Van hier naar Ütrecht teruggekeerd is, den rid ill den tijd van een our heeft gedaan* en heden morgen van daar met eeneti trein van drie passagiers-wagens en een' goedëren-wagenomtrent tien uré teruggekomen is, zijnde één uur en tien minuten onder weg geweest* Om streeks half twaalf ore is dezelfde trein weder naar Utrecht op weg gegaan» Zijne Exc. de Minister van Binnenlandsche 2aken, die, zoo als wij gisterert zeiden, heden morgen alhier verwacht werd, is werkelijk tijdig alhier mee den spoortrein van Voorschoten aangekomea, heeft de stations-gebouwen ert verdere inrigtingen van dén Arnhemschen spoorweg, buiten de Weesperpoorc alhier, gtïnspecteerd, en doet den togt thans mede naar Ütrecht. i- Dö rijtuigen zyn zoo fraai, als goed en doelmatig ingerigt. Den 8scen dezer waren de EffeCten aan de Beurs te Amsterdam alt volgt: de 2J pCt, Werk. Sch. 53J.J 5 pCt. IOOj^ Hafld.-Maatséh* I33*i Aid. Coup. 31J. SPANJE. Het rapport in de Cottes den a8sten October door de Commis«ié ai hóf uitftebragcweeens de meerderjarig-verklaring van de Koningin, is in éd geheels kaal met groote toejuiebing ontvangen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1