54. 91 r 88 de cerdtè wordt de heef Luybèn, Afgevaardigde uit Noord-Brahand tot eersièn Candidaat gekozen, en wel met 23 van de43 stemmen. De overige stemmen waren verdeeld als volgt! Bruce 15, Snouck Hurgronje 3 Hinlo- pen 1 en Gevers 1. Bij de tweede stemming wordt dé heer BrilceAfgevaardigden uit Over ijssel, tot tweeden Candidaat gekozen, en wel met 28 Vdti de 43 stemmen. De overige stemmen waren gevallen op de heeren: Snouck Hurgronje 8, van Dam van Isselt 3, Gevers 1, van Go/isitin ij van den Bosch 1 en Hin lopen I. Eindelijk bij de derde stemming wordt de heer Gevers van Ëndegeest, Af gevaardigde uit Zuid-Holland, laatstelijk Voorzitter der Kamertot derden Candidaat gekozen met 37 van de 43 stemmen. De heer Snouck Hurgronje bekwam 2 stemmen, de heer van Dam 2, Hinlopen I en Rotmne I. Dit drietal Candidaten zal door Pene Commissie zamengesteld ttit de heeren: van RosenthalAnemaetdsn TeofBrouwer, Rommede Man Snouck Hurgronje en van Goltsteinaan Zijne Maj den Koning worden aan. geboden. De vergadering wordt vervolgens waarschijnlijk tot overmforgenge scheiden. In den «acht vdn den I3den op den i4den, Is de fabrljk van lakmoe» en bergblaaOw, van den heer IV, Kuipers te Rotterdam, in de Nadorstlaan in brand geraakt en met de annexe knechtswoning geheel vernield. Het verbrande wos voor schade verzekerd. Uit Amsterdam meldt men van den itfdent Gelijk wij aangekondigd hebben, heelt de Hooggeleerde heer F. Si Alexander op heden zijne intredings-rede gehouden als Hoogleeraar bij de Geneeskunde aan de Genees- en Verloskundige School alhier. Gemelde rede heeft ge* loopenOver de verbinding van den verdienstelijken arbeid der vroegere Ge neeskundigenmet de voortgaande pogingen der nieuwere om de waarheid in de Geneeskunde meer en meer nabij te komen, Uit Vllssingen meldt men van den I4den dezer: Heden middag ten drie nre kwam alhier ter reede Zr. Ms. fregat de Rijn gecommandeerd door Z. K. II, Prins Hendrik der Nederlandende cervet Borias, Kapt.-Luit. Jolly; de brik de Lynx, Kapt.-Luit. Baron Renders', en de stoomboot Bromó, Luit. ter zee iste klasse Smith van den Broeke, Hec fregat salueerde op de gewone wijze, hetwelk door het geschut der vesting werd beantwoord. Zr. Ms. fregat de Maas, Kapt. ter Zee Koops, haalde juist bij het arrivefrtent van het gedeelte van het escader in het dok, Oogen blikkelijlt na de aankomst der cpgemelde schepen wapperden de vlaggen van alle R i_i k s gebouwen, en deed de Directeur en Commandant der marine alhier de Schout-bij-Nacht Lucas, zich naar het fregat de Rijn roe(jen, ten einde Z. K. H. bij Hoogdeszelfs aankomst geluk te weuschen, Te 's Hertogenbosch is den I5den In een steenkolen-pakhuis door bet broeiien der kolen brand ontstaan, welke t gelukkig bij tjjds ontdekt a weinig schade heeft te weeg gebragt. GRIEK E NLAND. Berigrefr ü!c Athene van 26 September melden, dat de nieuwe Ministefi derzelver voorgangers, In den nacht tusschen den 25 en 2<5sten hadden laten in hechtenis nemen en naar verschillende eilanden doen wegvoeren* voorna* fnelijk om hen de gelegenheid te benemen van zei ven mee den Koning of mee de vertegenwoordigers der drie beschermende Mogendheden weder In nadere verbinding te treden. Volgens die zelfde brieven, was er in den handel, in plaats van dat dezelve eenigermate aanwakkerde* een geheele stilstandgeko* men, zoo zelfs, dat alle betalingen geweigerd werden eri dat zich verschil lende kooplieden gereed maakten* om hunne kantoren van Athene naar Smyrna ie verplaatsen. De staat der zaken moet In Griekenland riog zeer ongunstig zijn. BIJ de meer en méér aangroeiende partijgeest, was een volslagen gebrek aan geld gekomen, zoodat de noodzakelijkste middelen voor de gewone dienst ontbraken, tn de provinciën beenchte groote spanning en volslagen rege ringloosheid* SPANJE. De volgende telegriphische depeches worden medegedeeld: '"Bayonne, 13 October. Almerla in den 5den, des avonds, In onderwerping gekomen. Te Grenada wa9 het den Öden rustig. Men was den loden nog altijd aan het onderhandelen over de overgave van Saragos3a. De heer van Grovestins heeft den 8sten z|jne beloofsbrlevenals Minister. Resident der Nederlanden, overgelegd. Perpignan, 12 October. Den pden heeft de Jnnta te Barcelona de vreemdelingen aldaar uitgenoodigd Om de stad te verlaten, en hun eenen termijn van 24 uren verleend. Den roden zijn de zich daar bevindende Franschen vertrokken en hebben zij zich ongestoord ingescheept. De Consnl heeft zich met zijne kanseliry naar Barceloneite begeven. Denzelfden dag zijn van de batterijen der opstandelingen en uit de forten die door het leger bezet zijn, de gebruikelijke saluutschoten gelost ter ge. legenheid van den verjaardag der Koningin. De Commandant Martelt, gevolgd door de bevolking, heeft zich op ge riade of ongenade aan den bevelhebber van Tortosa overgegeven. De wacht aan de Fransche poort te Girona is met haren Kapitein naar des Generaal Prim overgeloopen. DUITSCHLAND. De Synoden van de Prnisslsche districten Minden en Lübbecke hebben, met bijvoeging van redenen waarombij de Regering geprotesteerd tegen de door den Landdag der Rhijnprovinclën aangenomen bepaling van de emancipatie der Joden. De heffing van denEemzertol en van het slolzengeld ten behoeve van het Hanoversche binnenland, ia dezer dagen, volgens een genomen besluit der Directie voor de indirecte belastingen te Aurich in Oost-Vriesland, voorloppig geheel geschorst. Men verwacht van dien maatregel veel goeds; zoowel ten aanzien van het meerdere verkeer op de Eems, als voot de provineie Westphalen in het bijzonder, daar Pruissische onderdanen, volgena het I. I. Maarc gesloten staatsverdrag, gelijke regten met de Hanoversche onderdanen genieten. Zoo heeft men dan ook de hoop, dat Aurich het mid delpunt zal worden voor den handel tusschen de Eems en den Rhijn, wan neer de daartoe bepaalde en gedeeltelijk reeds aangevangen werken voltooid zullen zijn. Uit Frankfort schrijft men van den llden: Met betrekking tot hetgeen dezer dagen verbreid ia nopens het houdea van een congres, ter behandeling der Spaansche aangelegenheden, melde een onzer dagbladen, dat zoodanige zamenkomst eerst dan zal plaats bebben, als de gezindheid der Cortes en derzelver beraadslagingen eenen voldoenden waarborg voor de nirvoering der te nemen besluiten zullen aanbieden; u dat men intusschen zich vleit, dat de gematigde partij in Spanje de boven hand zal behouden, en dat alsdan vele ontworpene maatregelen der groote Mogendheden overbodig zullen worden. Men heeft dezer dagen verbreid, dat er een aanslag op het leven van den Paus gedaan was; hieromtrent wordt nader berigt, dat dat gerucht on waar Is, doch dat evenwel 'een zeker geneesheer onderscheiden malCD zich hebbende aangediendom bij den Paus gehoor te erlangen, ten laatste vermoe den tegen hem opgewekt werd, hij gevangen werd genomen en men een pistool bij hem vond. Daze man echter wordt, zoo als in soortgelijke ge vallen reeds meer gebeurd is, voor krankzinnig verklaard. Üjne GROOt-BRTf ANttt&v i Londen den 14 October. De Hertog van Bordeaux is uit Haffibnrg gl aangekomen, en zal zich Maandag naar Schotland hegeven. De berigten uit Ierland luideD niet ongunstiger; ook de tijding Wallis zijn dreer gerustellend. Omtrent O'Connell leest men ia J Ministeriële bladen: DanieJ heeft een geruinSeii tijd gedroomd, dat hij Koning van Ierlfe doch dit is hem thans vdrleerd. De slapheid van het bewind va-: natuurlijk zijn zelfvertrouwen. O'Connell liet zijne altijd wat teugen S tong volkomen vrijheid, en veroorloofde zich allerlei oproerige raai; een is daaraan paal en perk gesteld. Toejuiching van de geestelijkheid lands, deelneming en dollars tilt Amerika; deelneming en geen dolle Frankrijk, gastereren, muzljk en bannieren; en volltsgejuich en vtni van ztjn hoofd met gtoCn en goud, bijkans met de piegrigheid der brog terwijl er geen vijand In het veld waa, het bewind slechts eene 61 vertooning van eenige troepen liet magen: aldus moest O'Connell heda geraken, gelijk verstandiger lieden dan hij er door werden weggen Maar nu Icatstelqk zijn er wolken over zjjn hoofd te Zamen gepaltij beginnen te twisten met zijne vrienden, de Fransche republikeinen, heeft de Amerikaansche slzven-boodera zangerandhjj beeft van a,z. zi'da den wenk gekregen, (fat hij op wat beschaafder wijs de tong -hen l roeren, hij Heeft eentge zijner voormalige vrienden nic zijn genoaifbe Cc moeten werpen en eindelijk is hij voor eeDe proclamatie geweken, ia Kap B E L G I E. 'Ü'd Den I3den en !4den dezer hebben er ondeisihelden feesten plaat: gfenkelii bi) gelegenheid der opening van de» Pruisaisch-Belgischen spoortvejjittand Antwerpen zijn, bij gelegenheid der aankomst van den eersten wigtj reikei uit Keulen, welke een aantal hooge personen en verdere genoodigdgC vacte', onderscheidene volksvermaken gegeven en plegtige gastmalen g.ar wij den. Het beeft natuurlijkerwijze niet ontbroken san feestdronken etielke b dravende lofspraken, zoo van staatkundigen sard, als over handeli-tym dra verheids-aangelegenheden. De Pruissische en Belgische Monarchen eipnders vemetnentcn zijn daarbij herhaaldelijk bedacht, gelijk mede de heer j) aan welken België in de eerste en voornaamste plaats zijne spoorwet,rferscn danken beeft. De Pruissische Minister, de Graaf ven Arnim, heefij^yijg feestdronk ingesteld op Koning Leopold, en In zijne aanspraak bij dit veD l0 genheid gewaagd van den ijzeren band, die België en Prnlssen chans 1 den-fli nigt; welke uitdrukking nog al eenig opzien heeft gebaard en aan de bare drukpers stof geeft tot scherpe aanmerkingen. Overigens schijt «ode openbare vermakelijkheden niet zeer naar wensch geslaagd te zijn, vs na melijk ook ten gevolge van het gure en natte weder, en klagen dt r bladendat geene behoorlijke maatregelen vafl toezigt zijn genon L. worden bij gelegenheid van den wagentrein uit Keulen, zoodat de vi Lp v genoodlgden gedwongen zijn geworden zich met geweld eenen weg te Ief door de talrijk zaamgevloeide volksmenigte. De toren van de hoofdt _en,e allerlulsterrijkst verlicht geweest met zoogenaamd Bengaalsch vnur «Lerg derscheidene kleuren, en algemeeb wordt de fraaije uitwerking dief vi ting geroemd. Uit Heden II!' ëe 111 I Duo Duo PRIJS-COURANT VAN EFFECTEN. Amsterdam. Maandag 16 October 1843. 54» 9sl Dito Dito Nieuwe Dito Oost-Indische Leening Aandeelen Rijn-SpoorWeg Aand. Hol!. Spoetrw. Maats. Haarlemmermeer Spanje, L. bij Ard. van 85 M Dito bij Dito, onbep. stnkk. Dito Coup Dito. Passive Deferred Fransche Uitgestelde Rusland, Obl. Hopt en Ctmp, 1798 en 1816 Dito Dito 1828 en 1829 Dito bij Hope Certificaten te Hamburg5 Inschrijving in Assignatiën 6 Certificaten van Dito 6 Oostenrijk, Obl. Golt en Comp5 Negotiatie Metalliek Dito Dito.....5 Napels, Certificaten..5 Dito in Napels......5 4 3} pCt. 100, 93 133 991, 5«i 5 i«i «»4 5 108 5 !°8jj 99 'i 9» IK» lör, 20J- 39{ gel l«len' i iiiélijkè ic aam fet feer ezin op dM. de - fereenigd. $üe god W\ vi g* Silo Cl if? De tddl lli' voti mêrkzat ui vim dra jo Vervolg ami e llitelqki e Ifuis leen a 1 ted voi ■ngelist )e joo| OP ii g: Hmdr kerk 73 Heden avond overleed tot mijne diepe droefheid aan de get 'an ve eener uitteerende ziekte, in den ouderdom van ruim 43 Jaren, mijl b'ijke lijke geliefde Echtgenoot LEENDERT Van MOERKERKEN, mi blezen rende vijf Kinderen, te jong om het gemla van eenen zorgvuldige! ..7. te kunnen beseffen. ftg, Lev den De Wed. L. van MOfcRKË&KElL n de" 14 October 1843. geb. D o z v. T N. B. De Ajfaire zal door m(j op denzetfden voet worden voortga^ jfl -Na V VRIJWILLIGE VËRKOOPING, op Zaturdag den 4den No« ,he 1843. des avonds ten 6 ure» in het Heeren-Logement aan den DnrgI "er Leyden. van: N". I. Een hecht, aterk eri weldoortimmerd dubbel! en ERVE. staande en gelegen sin de ftoofdzijde van de Hoogewott f-0™ irent de Krai'jerstraar te Leyden, geheel strekkende tot den Rp. 00 e ingerigt als APOTHEEK, bevittende ruim Winkelvertrek, diverse ipi ilp c en fraaiie Beneden- en Bovenveftrekkenwaarvan een ingerigt als Sn Binnenplaatsen, Kelder, Keuken, groote Zolders eb velerlei Gemakkti vrijen Uitgang door de Poort nevens dit Percëel, geteekend Wijk II! 377 en 378, zeer geschikt tot fVinkeihuis en Magazijnzoo doot dt - Na ligging als inrigting. N". 3. Een onlangs nieuw gebouwd PAKHUIS, staande ett geleget het i°. Perceel aan de Wielenmakersteeg, omtrent de Hooge'Woerdekj>ep keiid Wijk III N". $30; alles breeder bfi aaoplakbilletten orfischrevei, Brdeel De Kooper van het Perceel N°. 1, zal des verkiezende de Öfil'Kzs -lersal XL Hwooi «sselij urdt. iderst Bij dt Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te I-ejfnde Winkel met al wat tot dezelve in de Chemicaliën Stokerij behoorii nen overnemen. Zijnde inmiddels nadere fnformatle'n te bekomen ten Kantore rf Notaris Mr. H. ÖBREEN, te Leyden, eert 'embei

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2