A°. 1843. leydscsie Nederlanden. C O U R A N .eydex, gulden, "itgcbrj: -he Herv Lorg'm de Kerktt C. Dm ligat e Fob iST, i van i VERt etaala i WOENSDAG, N°. I fit* Lev den'. 17 October, a Kapii ie bit "ijje Stoats-Courani van gisteren bevat het volgend Prograrrtma voor de Jtgt'l!'ie'j8®legen',e'^ vn de bediening van den Heiligen Dpop aan *e jn Jonggeboren Prina der Nederlanden in de Kloosterkerk te 'a Gravenhage, der N>P Woensdag den :8Jen October 1843, ten édn ure. k Art. I. De godadienstige plegtigheid begint met het zingen nit een der 'Atioeo of geaangenj daarna doet de leeraar, zijnde de Hol Kapellaan Óer- n'het Behe<)» en vetvo,gen» wordt eene kerkelijke redevoering gebou- I a W we"ie een RWar,'er UUrS dlinrt, ®e" Au, 4. Inmiddelt wordt de Jonggeboren Prina naar de kerk geleld In de olgende orde TENRP Ee" coraII,,nt,0 cavaleriet a. gene koets met zes paarden bespannenwaarin vier Kamerheeren; DE KL*«" iede' Portler 8"1 een labke'i r. Eene koeta met zea paarden, waarin de Jonggeboren Prins, met de tmeeateres van Hare Koninglijke Hoogheid Mevrouw de Prinsea van naast ieder portier gaan drie lakkeijcn; rde ^ene 'toeI' mel 2e' Pa"den bespanneh, waarin de Dames van Hare nnpnincltjlte Hoogheid Mevrouw de Prinaea Van Oranjenaait leder portier Hon ÉI"etn lskkei; 'e, Een commando cavalerie. BUIiï"eie t,ein dsn vo,8en(1en weB nemens door de Houtstraat} langs Het i'hrl '.oomooivtlddoor het Voorhout, tot voor de Kloosterkerk. 'Unstiïi'1,61 a,nltomen wordt de Jonggeboren Prina door eene Commissie Uit ja Kerkeraad ontvingen, en bij het inkomen van den Jonggeboren Prins idc Kerk, en zoo lang dezelve niet geplaatst ia op den voor Hem be. h con.CIBIjen stoel houdt de Prediker in zijne redevoering op. kortiDj^rt, 3. Vervolgens wordt de bediening van den Heiligen Doop door den nrtoe nenoemden Hof-Kapellaan Dermout verrigt. De godsdienstige plegtigheid wórdt door een gebed eu geza'ng of psalm INDEUt'1""^1 ,git. 4. Bij het vertrek neemt de trein den volgenden weg: over den lenterdijkden Langen Vijverberg, den Korten Vijverberg, langs hec q vt 'ipiPn"' het Paleis van Z. K, H. den Prins Van Ofanje. Wük iJA"* 5' boodige militaire wachten zullen geplaatst worden aan het -.HRplkii van Z. K, H. den Prins van Oranje- en san de Kloosterkerk, e leci- vi"' 6. Salvo's van iet geschut-zullen-het afrijden Van den Jonggeboren i0rn,]ID|lu van het Paleis, en het «ogenblik dat H. D. de Kerk verlaat, aan- ^andlgen. de Cif-— Uit 'sOravenhage tngldr men van den idden-dezer s 1, Heden heeft Zijne Maj. de Koning, vergezeld van Z'. K. H. den Prins 'mürir.je en eeoen luisterrijken stoet, onder het gejuich der menigtezich 'ed jjBHmgstdeszelfl paleis nskr het Binnenhof begeven, ten einde de gewooe féffcin* »an de beide Kamera der Staten-Generaal te openen. lstJV„ N, eene vooraf gehoudeoe zitting der beide Kamers, werd aan dezelve n ""Wieling Redaan van een besluit van Zijne Maj., waarbij de Minister van girsar, de heer Mr. /i. van Gennep, benoemd ia tot Voorzitter van de Eerste j ïgmer, gedurende het tegenwoordig zittingjaar, Dezelve nam dan ook het ktitterscbap der vereenigde zitting waar, Eene nlt leden der bejde Kamere zamengestelde Commissie werd benoemd, I Zijne Maj. te ontvangen, binnen te leiden en uitgeleide te doen. Deze Commissie bestond uit de heeren 1 van Ljnden van HemmenLujben, in dev ers ais: E M, r L N° ik - R uiDr",fr'1 Lycklama Njehelt, Scheen van Harencarspelvan Rjckevorsel i_ u,(M«ipelk van der atBareel van Hogelanden, Uitwerjf Sterling, van der rag kiiff' Oriijvestein HinlopenTrip, MenseBrute, GevenTromp en van van Dï;|eD^„ üre kondigde het gebulder van hec geschut aan, dat de Koning T2 rv rioogndeszelfi paleil verliet, In de vergaderzaal der beide Kamers untvan KLHL 2ynaet plaatste Zjjne Maj, zich op den croon» en hield de volgende 'en i'jiipriikt „Edel MogbNde Heeren 1 onder dLHet strekt Mij tot genoegen, bij de opening der tegenwoordige zitting, aan U Edel d. Kuif g» te kunnen mededeelendat de vriendschappelijke betrekkingen, waarin Nederland van o I ltot de andere Mogendheden geplaatst bevindt, geene veranderingen hebben ondeigaan. De gemengde Nederlandsche en Belgische Commissiën hebben hare taak voleindigd Jdat men zich thans over de regeling der aangelegenheden tusschen beide Staten tnag .lillen Cf leugen. Ure i teA ln verband wet de verstrekte middelen, is de toestand van *s Rijks zeemagt voldoende Verkoopar^11®0* Vereenvoudigingen en verbeteringen, allengs ingevoerd, zullen Ons Zeewezen, n/n Wgelijking met dat van andere Natiën, niet achterlijk doen zyn. i i-Aan de Landmagt zal Ik alsnu die inrigtmg doen geven, welke bestaanbaar is met i en Bo" toegestemde middelen. Azijne Desgelijks blijf Ik Myne zorgtoewydeh aan het zoo veel mogelyk in goeden staat ndere Hi en onderhouden onzer passive verdedigingsmiddelen. e aan bilDe Overzeesche Bezittingen genieten eene volkomene rust, doch ondervinden den Sued van de lage pryzen barer voortbrengselen. Het bionenlandsch bestuur blyft regelmatig en met orde werken. ING Ofschoon in sommige takken van handel en nijverheid, even als in het vorige jaar, rein k mindere bloei is opgemerktzyn echter van den anderen kant de berigten wegens Eeo Wijk 5 ËRDBP""**1" den ®taat van het- onderw^ cn Va,n de beoefening der wetenschappen en ngetlaaffl oogst en den toestand van den landbouw bevredigend, rtrnnp Ontrent den staat van het onderwas en van de u- «en, raag het gunstigst getuigenis worden afgelegd. bet Aan de droogmaking van het Haarlemmermeer wordt met kfacht gearbeid, n hecht, De overwegingen nopehs nieuwe wettelijke bepalingen op het armwezen gaan voort n Benei!; eene naauwgezetheid; welke aan het gewigt der zaak geëvenredigd is. Rpiikei Ms Is de voorbereiding van onderscheidene andere belangrijke wetsontwerpen aa,n- L-'-Jk gevorderd. Onder meerderen is dit het geval met die omjrent de uitoefening stemregt in de steden en ten platten lar 1 Jt"~* cusscneD de provinciale en Plaatselijke Besturen; keljjk gevorderd. Onder meerderen is dit het geval met die omtrent de uitoefening mertl® het stemregt in de steden en ten platten lande, en de bevoegdheid om deel te nemen tusscnes de provinciale en Plaatselijke Besturen; omtrent de Schutterijen; en TO aan Bent de uitoefening der onderscheidene takken van geneeskunde. 7. N°, Wen i« overigens onledig met het voorbereiden, zoowel van eanige noodzakelijke - -^gingen in de Burgerlijke Regtsvordering eh in de Strafvordering, als van de wette- TT;.,»e re8®Hng van andere daarmede in verband staande onderwerpen,. de Ultef Pe nog niet vastgestelde hoofdstukken der begrooting van Staatsuitgaven, zullen mg aan U Ed. Mog. worden voorgelegd. BZlgtigd I Eene volkomene regeling van 's Rijks geldmiddelen en het herstel van het verbroken I re bek [ciëel evenwigt, blijft het voorwerp Myner ernstige zorgen. iNederland zal aan zijne verbindtenissen gestand doen en zal de pligten met misken- „:r[Tpj|welker Vervulling even heilig als staatkundig is. De afloop Ijngsje .be"a^sl!" JJ J Jen doet 'net vertrouwen rekenen op de medewerking van U. Ed. Mog., om de R.ALIS 'lengewone lasten, die gevorderd mogten worden, naaf doeltreffende beginselen te ïf. 8"°. pelen. li li Geen buitengewone last kan op Myne onderdanen gelegd worden, welken IK en »zeer Mijn beminde Oudste Zoon niet steeds bereid zullen zyn mede te helpen dragen. .Welken min gunstigen invloed de omstandigheden ook op 's Lands welvaart mogen N 4jbeii uitgeoefcBd, wy bezitten nog*altyd belangryke hulpbronnen. Mei bedaard overleg 18 OCTOBER. omz'e 'de naar de meest geschikte mid.lelen om ze ten nutte van den Staat Aan te wenden, mogen wij, by orde en spaarzaamheid in het beheer der openbare geldmiddelen, en mits de veerkracht der Regering door de eendragt des Volks worde gesterkt, de toekn'msc kouder te angstvallige bezorgdheid te gemoct gaan; ja zelfa', onder den zegen des Aller, hoogsten; meer voorspoedige dagen met venrotiwen verbeiden." Na het houden van deze aanspraak,- verliet Zijne Maj, de Koning de zaal, en lieerde op de gewone plegtige wijs naar H. D. paleis terng. Men verneemt van goederhand, dat het voornemen van Zijne Maj. den Koning zon zijB, leeds weder spoedig een begin te maken met arbeid aan behoeftigen en zonder werk zijnde ambachtslieden te verschaffen, door aanmerkelijke vergravingen, verbeteringen en verfraaijingen in de duinen van "Zorgvliet, dezen winter te doen uitvoeren; waardoor, gepaard met het later verschaffen van krui- en graatwerk van wege het stedelijk Bestuur, gelijk in vorige jaren In den winter gewoonlijk heefc plaats gehad, aan de armoede en het werhsgebrek dezen winter, hier ter stede en te Scheveningen, voor een gedeelte zal kunnen te gemoec gekomen worden, Zijne Maj. heeft den Graaf (TOriollawiens manmoedig gedrag bij de stranlig van bet Noorweegsche vaartuig bij Ter Heijde, wij in onze vorige berigt hebben, benoemd tot Ridder der orde van den Nederlandschets Leeuw. Zijne Maj. Koning Willem Frederik, Graaf van Nassau wordt met het laatst dezer maand in deze Residentie verwacht. Voor als nog schijnt de Regering niet geslaagd te zijn, met opzigc tot de benoeming van den nieuwen Minister van Financien, ofschoon, naar men verneemt, aan onderscheidene personen daartoe openingen zijn gedaan. Tot die benoeming zegt men verder, wordt als conditio sine qua non gesteld, dat de nieuwe Minister van Financien de verpiigting op zich neine om hec nieuwe plan eener renteconversie voor te dragen, heiwelk door de Reger ng zoude beraamd zijn, en welk p|an zich a.lleen zoude bepalen tot eene con versie der 5 pCts. in 4J pCte. Öok zoude, naar men wil weten, de kapi talisatie der Belgische schuld geschieden door tiisschenkomst van den heer Von Rothschild, die tevens ook tot de volvoering van het nieuw beraamde conversie-plan zijne medewerking zoude vgrleenen, -De Miniater van Justitie, ad interim mede beiast met de functienvaii Minister van Financien, heeft id voldoening van art. 3 der wet van 37 De cember 1840 {Staatsblad N°. 79), in verband met de bepalingen der wee van 19 Junij 1843 {Staatsblad N°, 25)ter kennis van het algemeen gebragt 1°. Dat hec bedrag der uitgegevene schatkisibiljecten op den eersten dezer maand beliep 11,962,000 2°. Dat onder die kapitaal begrepen waren de volgende sommen, als: »lt de creatie van i°, Me' 1841, N°. 150aloai uit de creatie van i°. Mei 1842, N°. 16, 176 en 177 - 306 te zamep f 400 welke door de houders verzuimd zijn, op den vervaltijd, ter aflossing aan te bieden, en thans dagelijks, ten kantore van den Agent van het Ministerie van Financien te Amsterdam, kunnen ontvangen wordendoch met geene verdere bijbetaling van renten, dan van 12 maanden; 3'. Dat zich al verder pnder genoemd kapitaal bevindt eene som van 64,200 nlt de creatie van 1 November 1842, waaromtrent door de houders vóór den eersten dezer maand geene keuze is uicgebragt, waarin zij de af lossing met i°. November 1843 verlangen, en welke stukkdii mitsdien op den verschijndag en vervolgens alleen ten kantore van gemelden Agent zul- jeo kunnen aangeboden worden. Bij resolutie van den 27 September II., N", SS, heeft Zijne Exc. dé Minister van Financier) qd interim te kennen gegeven, dac uit Belgie mee gerijnijkte schepen aangevoerde ladingen steenkolen mede volgens den Rijnijk kunnen worden aangegeven, onverminderd de noodige voorzorgen legen misbruik. Fan den 17 dezer, In de zitting van de Tweede Kamer der Staten- Generaal van beden, welke aanvankelijk door den heer van Dam van Isseli werd voorgezeten, zijn er twee Commiasien benoemd, toe het onderzoek van de geloofsbrieven der nieuw gekozen of herkozeti leden. De eene Commissie, voor de leden van Noord-Brabahd, Gelderland, Utrecht,Vries land, Overijssel, Groningen en Limburg, bestaat uit de heeren: Mutsaerse van Rappord, Boreel van Hogelanden, van Rjckevorsel en Hinlopenen de andere, voor de leaen uit Zuia-HollandNoord-Holland en Zeeland, nit de heeren: Schooneveld, Nederburgh, Metiso, Scheen van Harenearspel en Cist Jordcns Na eemg verwijl doeti de Commissiën, bij monde van de heeren Mutsaers eu Schooneveld verslag. Aangezien de geloofsbrieven van de meeste leden in orde bevonden zijn en de gevorderde bescheiden door hen zijn overge legd, zoo stellen de Commissiën de toelating voor van de heeren: Romme de Jong van heek en Honk, van Nagell, Nedermeijer van Rosenthal, van GoltstcinBrouwerDujmaer Van TwistTres ling van PanhujsCornels Ferwej-MejanLüzac, Gevers van Endegeest, dnemaetde Monchj, Corver- Hcoftden Tcx en de Backer. Ten aanzien van 6omtnige dezer leden blijkt het niet, wie de andere personen geweest zijn, waarop bij de verkiezing, item- men gevallen zijn. Alle deze leden worden dan ook achcervolgens toegelaten. Nadat nu de heer Gevers, Voorzitter der Kamer gedurende de afgeloo- pene zitting, den presidialen stoel heeft ingenomen, wordt er gehandeld over de toelating van de heeren Tromp en Faber van Riemsdijk. Wat den heer Tromp betreft, dienst toelating wordt uitgesteld, om den^ zeiven ae gelegenheid te laten, een paar stukken, die hjj, op groDd van hec reglement, aan de Commissie moet overleggen, alsnog te suppediteren. Ten aanzien van den heer Faber van Riemsdijk heeft de meerderheid der Commissie voorgestelddenzelven niet toe te laten. Die heerheefc bijdederdé stemming 37 stemmen bekomen. Ook de Hpogleeraar Thorbecke erlangde een gelijk getai stemmen. Negen blanco-briefjes werden er in de bus gevonden,- Geen der beide heeieh had alzoo de volstrekte meerderheid, maar de Staten van Zuid-Holland hebben, op grond van art, 20 van het reglement betrek kelijk de magt en het gezag der S aten, de oudste der gekozen heeren toe lid der Tweede Kamer verklaard. De meerderheid der Commissie heeft die in striid geoordeeld met art, 139 der grondwec; welke voorschrijft, dac alle besluiten bij meerderheid van stemmen worden genomen. De minderheid d^r Commissie was van oordeel.dat die bepaling niet op keuzen of benoemingen slaan zou. - De Kamer heefc besloten, over de toelating van den heer Faber van Riemsdijk, in eene nadere zitting, te beraadslagen. Daarra wordt overgegaan toe het verkiezen van drie Candidaten voor hec voorzitterschap der Kamer gedurende de tegenwoordige zittingen. Drie atent. mingen hebben er plaats. ON J teil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1