1°. 1843'. tEYDSCHE C O R A 94. l6i "Ensitii,, de hoi I dler i| "it, :t>. dat rnield, a»rv»nJ R. K.r iac hot. gaf il aan hit: ïgen 30; r allei s t dais 1 toe do; choteDj.- VRIJDAG', 'IhrGEMEESTER BN WETHOUDERS ftsR STAD LEYDEN; 1 fehad hebbende Rèt verziek >fan j. H Biben, Flceschhonwerwonende nllvcrsrrrk- 0!Se ter bekoming der vereiscluc yêrguimiin» om deszell's Pakhuis staande en gelegen i>im ep Stadin het Watersieegjeffeteêkënd Wijk 3 N°. 400, tot eene Sla t- cn Vees al offe rigten. aehhon .'.«let 00 Zijner tyffajesteit-besluic, van cleü gisten Januaïij 1824, T .ion tYim nil rrp T?alif"!ilrpn on TVairil fr on hokt dt ef by rakende vergunningen ui.re.Toprigting van fortnuge Kalifljlren ell Wfijken. wareu^ n blj de2e ttÊr kennis van alle daarMj. belanghebbenden, dat tot het hooren der enaars en Bewoners van de tiaa.stbg gelegene en belendende Pandenten op/iute der |jrnoMpn de Commodo et Incommodoy door de Commissie van Fabricage zal worden rvr sceerd op het Raadhuis dezer Stad", op DTngsdag den i*Men October aanstaanden, middags ten twaalf urezullende .de belanghebbenden vtrpligt zijn hunne bezwaren en opgemeld verzoek ©p dfón- tijd by genoemde Cömïnjssie in re brengenterwijl fverzüim daarvan, zy gehouden zullen wordentegen de inwilliging van hetzelve 1 aiet te h'ebbei^verzet. Mr, den la October 1843. c t 'Burgemeester en wethouders voornoemd DU R I E Ter ordonnantie.van. dezelve, IJl v. PUTT RAMMER. 54 781 133 99} f 18J 27f 108 N N. EDERLANDE 1 Lctden, 12 Occober. Dei en zomef heeft men te Alphen, aan de halten Vin Arie dft jaar nitge. Jiie oijevaarf", bandijes bevestigd, met kleine koperen plaatjes, waarop 1 naam der gemeente en het jaartal van 184J Walen gegraveerd. Op den Suguiius heeft men die jonge vogels nog aldaar gezien, doch na dien tijd 't taeet; terwijl her nest 7 h 8 dagen daarna ook door de oude vogels is llnen. In de eerste dagen vin de maand September heeft de heer Tgetneester der gemeente Alphen een brief uit Rocquèfort, bij Mont-de- titn, departement des Lindes-, in Frankrijk, 25 uren benoorden deSpaan. r gremen, ontvangen, inhoudende, dat een dezer jonge ojjevaars reeds 113 Augustus in die gemeente is geschoten geworden. De staatfCeurant van heden bevac de volgende reeks van Koninglijke piten; Bij besluit van den roden dezer, heeft de Koning dén Minister van gin. slmdsChe Zaken, den heer ff, A, Baron Schimmelperininck van der Oije 1 it Pril, met den tsden aanstaande eervol ontslagen van de interimaire Miaemiog der functiëh van Minister van Buitenlandsche Zaken, en Is, mee delfde tQdstlptot Minister van dat departement benoemd, de Luitenant- jitfiil J A. H. de ia Sarraz, Adjudant van Zijne Majesteit in buiten- besluit vati den 13 Sepember jl.N°. 52, zijn terug. M. He/dewierGezant bij het hof van Zweden en NsffsMoHerus, Zaakgelastigde bij het hof van Pottugal. p ederUrt hetzelfde besluit wordt de Graaf van Liedekcrke, Gezant bij den puteerdSl,"t'S'en Stoel, tevens geaccrediteerd hij het hof van Sardinië, terwijl ie Zuid'lil Baton E, Sirtema van provestint en Jonkheer E. ft. A. Martini, Zaakge 1: mfim, de eerste bij het hof van Spanje en.de laatste bi) dat van Dene- r langs^tkenworden benoemd tot Ministers-Resident, in welke betrekking zij near geaccrediteerd worden, oe eerstgenoemde bij het hof van Portugal e'tl En za] tirirgemelde bij dat van Zweden en Noorwegen. 1 het G»r— BS Zijner Majs. besluit van den 18 September II,, N°. 46, is jonk- e 'sGr» g tv, C. Dedel, thans Minister-Resident bij het hof van Hanover, be vaar gewntj tot billtengewonen Gezant en Gevolmagtigdeh Minister hldaar, bulten ^>..t vit. 'a Rijks schatkist. Blij/ft i hetzelfde besluit is aan den heer G. Testa, Zaakgelastigde bij de ver moe Porie',-dé tltél verleend van Minister-Resident, Insgelijks buiten be- sutvin *1 Rijks schatkist. Bij besluit van den 7 October jl., N°, ,55, heeft Zijne Maj. aan Mr, hitcoliuj, op dfeszèlfs verzoêk, verleend een eervol ontslag uit deszêll's king van Advocaat coDsulént bij de opperhoutvester!)en denzelven il, lil een bewijs vin Hoogstdeszelfs goedkeuring over zijne veeljarige ezeo dlébsren toegekend den titel van Raad-Adviseur vopr de zaken der «houtvesterij, en zulks buiten bezwaar der schatkist. >yoorti heeft Z(jne Maj. goedgevonden, aan Mr. G.Delprat, thans adjunct mrbtalent, op te dragen Ae waarneming der functiën van advocaat consulent pst de zaken der opperhoutvester!). ""b —Zijne Maj. beeft den nu afgetreden Voorzitter van de Tweede Kamer Stiten-Generaal Jhr. Mr. D, T. Gevels van Endegeest benoemd tot itsraad In buitengewone diensc. am de if- ^oe Maj. heeR benoemd tot Commandeurs der Orde van den Ne- wlilenB M'éhen Leeuw, Mr. T. C. de Bordes, Procureur-Generaal bij den overlsi '{en R,ad Jhr. Mr.. IV. L. J. C..van Rappard, Presidenc van het voor l'. "'kcinl Geregtsbof van Gelderland, Ridder dier orde. Zijne Maj. beeft bjj de dienstdoende schutterij te 1-r eervol ontslagen den 2den Luitenant L. Groenewegenen In deszelfs ERDAIÜi dlgen li deo R«~ M"i- beeft bjj de dienstdoende schutterij te Schiedam op ver. ik eervol onrslsgen den c f henoemd J. Loepu-jt. s JAlWi Zijne Maj. Koning ffillem Frederik, Graaf van Nassau heeft voor de dat l) rteuigiog te Amsterdam, om aan behoeftigen werk te verschaffen, f 2000 Kantore ut N*. even. Jr* Het adres vaij de beide Kamers der Staten-peneraal, hétgeen dep en vervo. September 11. aan Zijne Maj. was aangeboden, en van hecWelk co: hiertoe ure, enedoch wel van het antwoord van Zijne Maj,, melding was gemaakt, ne jaar i nD deieo inhoud: tSiret De Staten-Ceneraal hebben met levendige belangstelling de kennis- ider viog ontvangen van de voorspoedige bevalling van H. K. H. Mevronw de Vetoes van OranjeUwer Majesteita beminde behuwd-dochter. leven*,Üe Natie^ Siredeelt met ons in de regtmatige blijdschap, welke deze de GR^Dbgelijke gebeurtenis bij Uwe Maj. en het Koningltjke Huis heeft verwekt langen», vereenigt zich tevens met ons tot den wensch, dat.de jeugdige Vorst, gekweekt in.de voorvaderlijke deugdeh van het geslacht der Nassau's en IHke aft^e,ze^§ 6ebechtheid aan het Nederlandsche Volk, eenmaal den roem van geslacht handhaven en tot eere en steun des Vaderlands verstrekken moge. in/ bëOf 'De Staten-Generaal bieden Uwer Maj. de hulde aan van hunnen eerbied persoon en vftb hunne volkomene verknochtheid aan H. D. door. ver dc V '"8 St,mbuis." j «/ontT" "uleiding eener ministeriele resolutiezijn de ambtenaren der w vöor de dienstmeisjes, vermeld in art. 16, 5, personeel, welke, Da i°. Mei van her jaar, deh geene hoogere personele belasting, ne Wotir "uiciuing een van ditl "jD8e,n '"gelicht, dar len vent der wet °P het l Bon'nneai onderdom van 18 jaren bereiken, egonnen f,, tjjdsgelangverschuldigd is. K". 12» 13 OCTOBER. Ten gevolge van deiwége ontstine vragen,is bij ministeriële reèolmle aan de ambténaren der direc-e belastingen te kennen geven, dat de aanbio. ding van goederen hetzij onmiddelijk hetzij bij wijze van monsters, proevelf of stalen, door hier fe lande gevestigde kooplieden of fanrijkantenaan personen, die ifi dezelfde goederen bandelen, of dezelve geheel of ten deelè verwèfken, pok nu nog geen afzonderlijk Jiatentregtof vermelding in het patent vereiskiht,- onverschillig of die aanbiedingen inde gemneftcen zelve, waar die kooplieden of fabrijftanten gevestigd zijn, of daar bfiiien geschle* den, rolta door hen Zelven In persoon gedaan wordende; dat voorts de zoon van zoodanig een koopman of fabrijkaèt, ónverSèhjllig of hij at dan nht bij zijnen vader inwoont, wanneer hij met of zonder proeven, monsters of staal kaarten rondreist; am bestellingen op te nemen, naar leer. C, van 10 der 7de tabel der wet op het patentregt van 21 Mei 1839, belast moet worden^ en, met de goederen zeiven rondloopende of reizende, om die ten verkoop aan te biedennaar aanleiding der slotbepaling van art. 7 deZ wet, als kra.- mer, bi; 1 lett. A, omschreven, aangemerkt en als zoodanig aangeslagen behoo/i te worden. Volgent geruchten zou er. bij de Regering thana ernstig sprake zijn van eene nieuwe conversie der'jJpCt., welke men ditmaal zonder vermeer dering der schuld en dus eenvoudiglijk in 4jpCts. zoude willen verwisselen, Ten einde zoodanige conversie tot stand te bfengenzoude daarmede wederom In verband staao de capitaliaarie van het Belgische schuld-aandeel, lot welke ojsèrstie naar men zegt, reeds betrekkingen met het Huis Rothschild zouden aangeknoopt zijn. Aan den definitieven Minister van Financien zal, naar men verzekert, tot voorwaarde gesteld worden zich mee deze eens gemaakt» bepalingen te vereenigen. Vrij algemeen loopt ook. het gerucht dat de por,, tefeulll'e van financien definitlveljjk aan den beer HoUius is of zal worden aangeboden. Daarover meldt men nog nader het volgende: Reeds sedert eenige dagen la gezegd dat, de heer Mr. HoitiUs, Inspecteur. Generaal voor de directe belastingen enz., tot Minister van Financien be. stemd zon zijn. Deze benoeming is nog niet geschied, maar er schijnt veel kans te bestaan dat zij zal volgen. In de tegenwoordige moeijelijke omstan digheden moet het vooral verwondering wekken, indien het gerucht waarheid behelst, dat verscheiden personen, toe dat departement in geen verband staande, of in eenige andere hooge tietrekking geplaatst, zich bij schriftelijk adres rot Zijne Maj, gewend zouden hebben, mee verzoek om met de por tefeuille van finantien re worden begunstigd. Uit Middelburg meldt men van 9 October: Men verneemt, dat, bjj vonnis van de Arrondissements-Regtbank te Goes, van den 21 September II,, A. Guedonbroodbakker te dier stede, wegens het vermengen van door hem gebakken en verkocht brood, met blaauwe vitrioolis veroordeeld tot eene gevangenisstraf van twee jaren en eene geldboete van 200, met intrekking tevens van dészeifs patent, en ontzeg, ging zijner bevoegdheid om, gedurende den tijd der gevangenisstraf, derge lijk patgnt te erlangen; wijders tor de kosten van den procesge, met bevel eindelijk, dat het vonnis ten koste van den veroordeelde zal worden aange plakt en openbaar gemaakt. Men meldt van het eiland Cursfao, dac in den loop van dit jaar aldaar |s aangebragt een zeker aantal ijzeren werktuigen voor het putten van water, naar het model, der Spaanschg noria's, welke door tusscnenkómst van deo gezagvoerder, Baron van Raden, door het Ministerie van Koloniën derwaarts zijn gezonden. Men vleide zich, dat het gebruik dezer werktuigen krachtig zou kunnen medewetken tot de nieuwe, op dat eiland beproefde cultures, als die van de cochenille, de aloë en de behen-olie enz., met welke hec ultzigt is geopend, om den dotren rotsgrond van déze kolobiej die steeds „geld heeft gekohij*oede vruchten te doeh dragen. SPANJE. De Generaal Trim bad met 10 bataljons het versterkt vlek MStaZo aangea tast en stormendeihaitd ingenomen, hij had daarbij een 100 man verloren; doch de opstandeljngen 150; '600 man waren in z(jne handen gevallen. De leden der zien noemende Centrèle junta te Barcelona beginnen bevreesd te worden, dac de zaken ten hunnen nadèele zulléti afioopen waarom eenigen ziéh reeds naar Frankrijk hebben ingescheept en de overigen weldra zullen volgen, De verwarring, ellende en misnoegdheid waren in genoemde stad löc het hoogste, toppunt gerezen, daar geen toevoer in de stad kon worden gebragt, het kanon van Montjuich veel van dezelve ver, nielde, de batterijeh toe zwijgen waren gebragt, en de Gouverneur-Generaal vkn Katalonie, San3, zich niet in de citadel opsloot, gelijk zijne voorgan* gers, maar zijn hoofdkwartier bniten de muren in het middenpunt der blokkade had opgeslagen. Volgens brieven van Madrid van den 3den, wis her ddar nog steeds rustig en deed de nieuwe Regering hare grootste moeite om de rust te bes waren; daar indien dezelve gestoord tnogt worden, de nienwe leden der Cortes huiverig zouden wezen, zich In de hoofdstad te wageo. DUITSCHLAND. In de Lechrlvler voor Augsburg, is den 4den eene Schuit, waarin eeti geestelijke van Scheuring komende, met 40 zijner leken, met welke hij eene bedevaart wilde doen, wilde oversteken, omgeslagen en zijn allen, op 5 na, in het water omgekomen. Die ongeluk worde aan het door aanhoudend» regens sterk gezwollen water en daardoor vermeerderden stroom toegeschreven, waardoor ook bij Lechhauzen een vloc vernield werd en de brdg slechts mee groote moeite is kunnen behouden worden. Uit Berlijn berjgt men het volgende: Eene jonge en aanminnig schoone Spaansche tooneel-danieresmile. Lola Monlez, geboortig van Cordova, die sedert vier maanden den insc van ons publiek uitmaakte, bevindt zien op dit oogenblik onder den last eener dub. bele crimineele beschuldiging, Waardoor zij bedreigd wordt, voor gernimeti tijd hare vrijheid ie verliezen. Mile. Monlez is eene groote liefhebster van paardrijden, en om deze hare neiging vrijelijk re kunnen involgen, hèefc zij Uit haar geboorteland twee fraiije Andalusische paarden medegebragt. De dag waarop de groote wapenoefeningen ten overstaan van den Koning en den Keizer van Rujland hebben plaats gehad, begaf zich onze jeugdige artiste te paard derwaarts, en droeg zorg zich op eenen grooten afstand van den Vorsteiyken asoei verwijderd ;e houden; maar op hec oogenblikdat d» te Leydi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1