A". 18-13. L E Y H S C II E COURANT. t. 53} ioo,1, 93} 77} 99} Hf '7,'. •5} 26' WOENSDAÖ, N eyöen, den. initlgeni BIERlï en Wii etaw det, werk i KEMEIfj EDERL ANDE N. Leyden, 26 September, j'ne bepaald hebbendé» dat vóór den dfooggeroaakcèn polder den Znidplas een polderbestuur zou Worden Ihgeiteldheelt tot DU* f benoemd den heer kV. ljtenian, lid van de provinciale Staten vart UHolland én tot Heemraden de heeren C. V. van DoornAgent v«H potnein te Utrecht» G. van HoUWeningenkoopman, P. Keyter, lid der itode Staten en Burgemeester te Zevenhuizen en G. C. Snellen, par. lier. De Stiati-Courant van gisteren bevat Ret eervol ortcslag óp verzoek Zïne EXe. den Minister van Financiën. Zijne Exc. de Minister van Justitie; ad interim mede belast met de f,ieti "f Minister van Financiën, heeft kennis gegeven, dat door hem <q Woensdag, des middags ten 12 ure, aan het lócaal van het Depsrte- t via Financien znllen worden Ontvangen degenen, welke heni over za. V het gezegd Departement Betreffende, wenschen te spreken. Bij de Gouverneurs der provinciën is ohtvangeli eene roisSive van t Eïc. den Minister van Binnenlandsetiê Zaken, van den Itdén dezer nd, N°. 222, 7de afdeelinghoudende mededeélltig dat, ten gevolge "de onvermijdelijke noodzakelijkheid, welke door de overgroots toene der bevolking van dc koloniale gestichten der Maatschappij van Wel eid; in verband tot de Overéénkomst titsschen de Regering en die icVappU aangegaan, is ontstaan, om de opzending naar de Ommérschans egënendie zich daartoe geheel vrijwillig en zonder gebedeld te heb aangeven, althans voor eenigen tijd te doen ophouden, en gebruik 10e van de bevoegdheid daartoe bij het iste 'artikel van Zijne Maj. ^It van den sjsten Februirij 1843, N". 82 verleend, de werking van HUURtU'-e artikel vsn het Konlhglijk besluit dd. 12 October 1825. N°. 175, )EN-KAlleopig en tot deswege bader door Zijne Exc. zal worden bescnikt, is ezende (porstte reitenen van den lsteh October aanstaande af aan; dat echter Bnevahm, die zich vóór dien dag ten voorschreven einde hebben aangemeld, otermarlijskéwunc wijs baar de Ommérschans kiinnen Worden opgezondenzijnde j re tvtfbvel hoogst wenschelijk, dat het getal van dezé zoó gering mogelijk 1 en dat door deren maatregel in niets Wordt gederogeerd aan de bestaande vlennes:«clinftenKit bpzehding van ter zake van bedelarij of landlooperij ver encorejeelden naar meergenoemd etSblissemenc» of van Weezen, vondelingen tlës>iD2ttf)itene kinderen naaf Veenhuizfcn, .noch ook aan die, vervat in het 1 iritael van het Koninglijk besluit vin den 17 Augustus 1827, N°. 125, - Uit '8 Gruvenhage meldt men van den 25steb: de Sitting van de TWeede Kamer der Staten-Generaal van heden, li (komen eepe Kan|nglijke boodschèp, houdende kennisgeving, dat de Bangige vCororagtfeH tot wijt ging der wetten op de successie en tot rol. I,temt «O- belasting op de ihkomstèn, worden ingetrokken en als ver- iraire. /éo moeten wordsh beschouwd. Aangenomen voor kennisgeving. \SSIQ8fcf is'ehrvangen bené missive van Zijne Eic. den Minister van Justitie, 25 c. Isfriit» belast stiet Ijet beheer van het 'Departement van Financien, die ooper C,vef8"de,'i'S mededeeltdat er nóg éenige wijzigingen in het ontwerp ■vin de iiobdéndb de middelen tot beitrjjding der ataatsuitgaveu voor 1844 Godgeli - gehrogt zijn. cren blvkt« óm, ten Revólge der bovengemelde intrekking van de aan ,|,eppgB |t héiasringTwettïnde middelen worden verminderd met ƒ6,266,000 too gebragt o[)63,752,063 66 bijechter worden geveegd j én fden bersiéltlng vin die ïfr opcenten op de gfondbelèitlng ?nHrrUTir,liet Rijk 1,319.200; l" ïlgem'eene bëlaiting op de inkooiscen 4 nader door de .881 en81 wel (e - - itegracht, e Janvoi» -I -..4- en Totaal den rimlflg van inkomsten sons prtl Elle nt pas l 5,250,000. 6569.aoO.od v'pi 1.bedrogder begrooting over 1844, na de gemaakte en gêléje lt8"1 1,1 detelve daag! réi d ten K11 f 70,321,26366 - 70,316,008.89 Meer gerdaiBde inkomsten 5,254.77 bijzondere Commissiedie ter zake van het vérzoekicbrift van oen Cipher liMed. et Art. Obst. Doet. te Colenborg; ia benoemd, heeft ikhatldell lj[e, bij monde van den heer rass Net, veralag gedaan. De meerderheid lommisaie beeft voorgesteld, om op dit verzoekschrift. Strekkende tót F ene lilt:1,'",6en van rtjitpenSatle, ten einde met zijne betrekking van Stads- d heifekï d'e v,n Wethouder der stad te kunneil blijven vereenlgên, te beslnl. 'U KÖND'101 de nedèrlégging ter grifie. Eerst la er, na langdurige beraadslagin. art eene meerderheid van 35 tegen 16 ateififfien besloten, de discus. [ej |»er hét voorstel onmiddelijk te doen plaats hebben. Tegèn hebben ié. de heérens Gouverneurvan Rechtere», van Sasie van IJsteltSnouck ueekeHlSf '"ilvan Datii van hielt, EmchediSchooneveli, van Panhuys, fParin, JmBoichi Rommc, van Reienlhal, van AkerlakenAnemaitVencej. thppinselehuyben. t trap is beraadslaagd over het voorstel der Commissie. Met 41 tegen lilrtë en «lII"llen ket voorstel van de minderheid der Commiafle aangenomen en Hnofduiiif" °P*'£t tot deze zaak overgegaan tot de orde van den dag, Voor ér griffie nederleggen en alzoó tegen het gevallen besluithebben itlek Ova™1*. heeren: van Sane van Jjitelt, Snouck Hurgronje, Schoonevetd, tie In Euif*Panhujt, van Blcjtwjkvan Akerlaken en Drujvestejn. ir-tf 8vo,1 de orde van den dag zijn de beraadslagingen over het ontwerp mi i'n.io tot gelukwensching aan den koning Wegeni de gelukkige beval nils'der Ni H. de Prinses van Oranje.De heer van Hoorn van Burgh doet door C die beraadslagingen IB éène zitting met gesloten detlten te hou - Geen der leden ondersteunt dat gevoelen. Dienvolgens wordt m£t dé deling vin het onderwerp voortgegaan. Niemand voert het woord. Het lp wordt met eenparigheid vtn Stemmen aangenomen en aan de Eeraté vt-Bai* '«aonden. Commissie cpt de verzoekathrifcen doet verslag i j r Bli monde van den heer vait PanhUpi l°. op een adrei vafi eenlge teienen van Amsterdamdie verzoeken, dat Bij het In overweging nemen 't jBn*ot.'i''ddelen tot bezuiniging» aeht moge gegeven worden op Bet Inkomen Zijne Rlaj. den Koning t en Bij monde van den heer Menu, op èen adfe» van S. ie L, E, van li, ie Utrecht, die verzoekt.dat door de medewerking der Kamer eenige OJ^ (g l' ligenieura mogen worden gezonden naar Utrechtten einde zldaar te van bevalling N*. 117. »z SEPTEMBER. bezigtigen het nb vervaardigde modél van stoomboot-, van welker plan dé adressant Iti Zijne petitiën vroeger berigt gegeven beeft. Nopens beidé adressen Wordt ovérgegssn tot de orde van den dag. Daarna wordt de vergadering tot morgen ochtend ten 11 nre gescheiden; zullende alsdan de beraadslagingen ovér de omwerpen der begrootingswetten een aanvang bemen» -*1- Van den 061 ten deter, Hedén zijn bij de Tweede Kamér dér Staren. Generaal de beraadslagingen over de ontwerpen der staat$begrOoting voor 1844 en 1845 aangevangen. Zijne Exc. dé Minister van Justitie ad interim belast met het beheèr vatt het Departement van Financien, heeft cue beraadslagingen geopend met eenè rede, waarin Zijne Exc. het getvigt van het oogenbllk en het standpunt der Regering en van hem, Minister, schetste. De Regering bevond zich nn in het alternatief of, om !in strijd me: art. 123 der grondwec, met de nienwé inkomsten-belasting de begroonng in te trekken en den onZekeren Stand van zaken te doen voortduren, of in het beheer van het Departement van Finan ciën op eene wijze te voorzien, welke het der Regering mogelijk maakte, om den zco heilloozen staat van onzekerheid te doen ophouden. Zijne Exc. gaat daarop oa wat er gebeurd Is. Hij meende de geruststel lende verzekering te mogen vinden, dat er op de aigemeene belasting op de inkomsten als middel om in de behoeften vsn de schatkist te voorzien, tui- schen de Regering en de Kamer eenstemmigheid besrond. Er bestond alzoó geehe reden, welke hem belette den Koning in overweging te geven, hel brengen van de noodige veranderingen in de Wet op de middelen. De geëer biedigde Koning veieenigde zich niet alleen met dat voorstel, maar mag. tigde hem reeds nu de verzekering te geven, dat hij ook in deze zich aan het hoofd van zijn Volk Zou plaatsen, en met hetzelve de offers brengeti welke omstandlgbeden vordereb. Onze doorluchtige Kroonprins Zal den weg volgen, H. D. door het voorbeeld van Zijnen Vader gewezeu. Zijne Ëkc. vermeent» dat de meerderheid der Kamer de staatswet niec voor volmaakt hondt maar van oordeel is: i°. dit eene herziening van de grondwec geene Ibezuiniging van groot belang zoo kunnen voortbrengen 2°. dat aan geene herziening kan of mag gedacht worden op een tijdstip, waarin vóór alles de Snancien geregeld en het evenwigt tusschen uitgaven en ontvangsten hersteld behoorc te worden; 3°.da: er bij de natie geen oogen bllk onzekerheid behoorc te bestaan, zoo wel omtrent de bedoelirigeb van dè Regeringals omtrent de 'overtuiging van de Kamer ten opzlgce van dezè beide stelllgen. Hij houdt zich overtuigd, dat de meerderheid der Kamer niec fflec Woorden, maar met daden bereid zal zijn, de Regering in dé vasthouding daarvan te ondersteunenen dac zij ztllk een plechtanker niec zal loslacen ten behoeve van overwegingen van minderen invloed. Ten slotte wijst de Minister op het belang, dat er in gelegen Is» oni vóór het uiteengaan der vergadering, door een krachtig votum, harerzijds een einde te maken aan al de onzekerheid, welke ontataan Is, omtrent het mid- de!, wsardoor het verschil tnsschen uitgaven en ontvangsten gedekt zal wor den. Zijiie Exc.,.somt daarna de gevolgen op, welke uit eene verschui ling van het ten eibde bfengen der begrootingswetten zouden kunnen voort vloeijen. Aan het gebruik van dén |eersten termijn der Belgischen schuld, een kapitsal van veertig millioenen schats, kan vóór dien tijd niet gedaehc worden. De tweede termijn is niet opvorderbaar dan zei maanden iiadac de wet het bedrag van den eersten termijn vernietigde effecten zullen kunnen Worden vertoond, Na de ontwikkeling Oan eeti en ander zegt Zijne EXC. dat hij wenscht medé te Werken Tot behotid van alles wst behouden moet blijven, en dié hij bevordering van Het Welzijn van Vorst en Volk allés zal doen Wat zijné zwakke krachten vermogen. En wanneer hij op de gevolgen heeft gewezen welke hij wenschc vermeden te zien, zal hij, welke Ook den uitslag zijner pogingen iftogé zijn de op hem berbstende pligten vervuld hebben. Na het houden van de rede door den Minister zijn de beraadalaglngen daddlijk voortgezet en heeft dé Heer van Hiórh van Burgh bet uerst bet Wooid gevoerd. Hij schildert het onmogelijke om tot verdere bezuinigingen te geraken; ziet In de gezindheid dér Regering om alle inlichtingen te geven, een bewijs van bare zucht óm tot ovéreenatemming met de Kamer te gera ken; ziet daarvan ook een bewijs In óe intrekking van voordragtendie veler 4fkeuring hebben beioopen. én staat stil bij dén oorsprong van den tegen- woordigen stand der achatkisc, die móet geweten worden aan de véreeniging van België met Nederland, de moeijelijkheden daardoor geboren, van 1816—30! en later door de gewelddadige afséheuribg en al Wat daarvan verder bet gevolg ia geweest; De heer Verwey-Mejah Is van een tegenovergesteld gevoelen. Hij meent; dat er nog meer bezuinigd kan worden dat eene verwerping van het budgec daartoe kan bijbrengen, hij achc het stelael der vorige Regéring veranderd dé tegenwoordige behoort in tijda, bij rnst en vrede, te Zorgen, dat de geld middelen van den Scaat goed geregeld Worden; eenheid van wil en kraéhc ia daartoe noodig. Spreker acht echter eene grondwet-herziening ln |dezé oogenblikken ongeraden. Hij ia niet tegen dé inkomsten-belasting, maar vreest; dat, indien men geene andere krachtiger middelen tevens te baac néémt, hec stelsel van de financiën niec afdoende zou zijn, dat er nogmaatf te korten zonden ontstaan, dat de inkoWsten-belaitiUg welligt niec genoeg renderen kan enz. Hij drlngc ook op de afdoening vdn verschillende pnnten san, als het kiesstelsel, de conflicten enz. De heeren van Heioma, Boreel van Hoogelanden, van Nagelt, van Dani van Iuelt en van Sane van ljneli hebben zlcb tegen, de heer van Rappari Voor de begrooting verjtlaarn. Hierna il de beraadslaging geadjonrneerd tot morgen oéhtend ten il ore; De steurman van het Séhevenlngsche bniaschip de Tlendaa^tche Veld- togt heeft vin de Lord-GomiflissariiSen der Engelsche Admiraliteit 240 ge* kregen, wegens het opnemen, verzorgen en aan land brengen van manschap, pen, wier schip op zee vergaan Was et) zich met booten trachtten te redden» Uit Vlaardingen meldt men, dac men aldaar sedert eenige dagen op dé ]Maas een veel vroegerén vloed had waargenomen, dan volgent berekening plaats moest hebben; men wilt zich van dit vreemd verschijnsel hoegenaamd geene verklaring te geven. -ij- Uit Haarlem schrijft men van den i49ten dézer: Heden heeft in hec oahurige Zandvoort de eerste bqeenkomsc plaats gebid vin eene Sociëteit tot aanmoediging van de verbetering van het paardenrat welke zien -dezer dagen hier te lande had gevormd. Deze Sociëteit stelt xlch voor, om. door het houden van wedloopen en harddraverijen in eene duin-vallei te Zandvoorten door het uitlooven van premien aan de beat»-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1