LEYDSCIIË Maandag» K 69. CÖïJRAW h SEPTEMBER, tons, alctv, n Pick Koiiijj de ook; :bepen fs OBtl De tv) in al p ichepiij en en "ige I, i en idion ii Op: van n li"1" lUROEMEESTER en WETHOUDERS oer STAD LeVdEN arij» ^ehad hebbende de onderstaande verzoeken ter bekoming van vereisebte vergühnTit^Als P» W[| yan W. L. Uljee, Loodgieter, wonende alhier, lot plaatsing eener Oven oni vea hu pleister te Stoken, in de huizinge staande en gelegen biiVriéh deze stad, in de rde. m Spilsteeg, Wijk 8 N°. 53a, en s Kom. a*, van J. B. Sliggers Jz Kuiper, mede alhier woonachtig, tor liet doen stèllén eener Kuipers Schoorsteen, in de huizinge staande en gelegfen op den Nieuwen Rün; S«Cii wijk 7 N». 73. n beti; En °elel °P ZVner Majesteit besluit van den gisten Januarij 1824* rakende vèugun. 'U8SChblnfienSter oprigting van sommige Fabrijken en Trafijken. ooceabi Brengen bij deze ter kennik van alle daarbij belanghebbenden, dat tot het h'ooren der r |\óenaars of Bewoners van de naastbij gelegene en belendende Pandenten bpzigte der 11 roforniatiën de Commodo et Jncommododoor de 'Commissie van Fabricage zal worden W wevaceerd op bet Raadhuis dezer Stad op Dingsdag den iaden September Aanstaanden e ^a'^des middags ten twaalf ure, zullende de belanghebbenden verpligt zijn hunne bezwaren es avottegen opgemelde verzoeken cp dien tijd bij ^enoeitide Commissie in te brengenterwijl len avoibij verzuim daarvan zij gehouden zullen wordentegen derzelver inwilliging zich - TnWiet te hebben verzet. Leyden, den 7. September 1843. Burgemeester én Wethouders voornoemd DU R I Ter ordonnantie van dezelve, v. PU TT KA MM ER. :he lelï 1 Vicit ening V iff enh BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS der STAD LEYDEN, brengen mits dezë 1 V kennisse van de belanghebbenden, dat bij Hun Ed, Achtb. van den Heer Controleur 8tlljfer Directe Belastingenis ontvangën het tweede aanvullings Kohier der Personeele Belastingdienst 1843 en 1844, welke op den 6den dezer maand is executoir verklaard, n in dar dezelven aan den Heer Ontvanger is verzonden. Leyden, den 9. September 1843. re °0{(| Burgemeester en Wethouders voornoemd, franct DU R1EU. Ter ordonnantie van dezelve, v. PUTTKAMMER. NEDERLANDEN. Leyden, io September, G» Op Zaïurdsg den ifiden dezer des middags ten twaalf ure zal de Hoog itew'wde Hopg Geleerde Heer J. H. Scholten deszelfs betrekking als Qj'toogleeraar aan deze Hoogeschool aanvaarden, met het houden eener plegtige liedevoering in het groot Auditorium, Men verneemt, dat de tot de doodstraf veroordeelde J. C, van Stenh ..Jeter dagen een requaest van gratie aan den Koning beeft ingediend, "1 Uit het aan de Tweede Kamer Oer Staten-Generaal ingeleverde ver- „lag betreffende het lager onderwijs, ontleenen wij nog ten aanzien der lagere "'«holen, het volgende, wat Zuid Holland aangaat: „Evenmin als in vorige jaren, ontbrak het in 1841 aan bewijzen van reliogiielling in voortgaande verbetering en vermeerdering der schoolgebou wen, Te Voorschoten werd een geschikt locaal, tot hiertoe voor de aldaar tnwezige bijschool gehumd, door koop aan dezelve verzeserd. Te Leiden f gtte men een hnis in voor eene burger-bewaarschool. Te Gouda een voor (bewaring van de Kinderen der armen en hunne opleiding tot handwerken, jen niemv schoolgebonw werd te Oudewater voleind, te Bodegraven begon fen. In Hoornaar, B andwijk en Asperen zag men gelqke werkzaamheden. Ikrtrede stond men te Spijkenisse en Piershil onverwijld te volgen. Te )efshaven werd de stads-atmenschool in eea ruim en geschikt locaal over- [ebtagt. Vergroot werd nog het schoolvertrek van Naaldwijk. Pijnacker en Wsasiatid eindelijk, verkregen nieuwe schoollocalenmet daaraan verbonden mjcrwijzers woningen. Het getal scholen is als volgt: openbare 742, bij— toniitre der is.e klasse 31, der 2de klasse 108 en middelbare 6. Hieronder korden gevonden: kostscholen voor jongens 3, voor meisjes i, dag- en Michoien voor jongens 9, idem voor meisjes 21. Voorts zijn in de provincie ainwezig: 3 industrie-scholen, 260 kleine-kinderscholen, 97 huis-onder- jien en 4 huis-onderwijzeressen. De gewone scholen werden bezocht lor 52,572 leerlingen, 29,116 van het mannelijke en 23,156 van het vtou- ilijke geslacht, terwijl op de bewaarscholen 5500 kinderen werden opgeno- De bestaande onderwijzers-gezelschappen, benevens andere vereeni- igen en oefenscholen, zijn voortgegaan met velen hunner leden en kwee- itingen, voor eenen hoogeren onderwijzers-rang of voor eenen aanvankelij- snbekwaam te maken. Dit gaf aan de provinciale examens geen minderen liüig dan de toewijzing van 43 schoolonderwijzers-acten van den 4den, 35 inden 3den en 18 van den 2den rang, behalve de algemeeoe toelating van ««heidenen tot het geven van onderwijs in eene of meer vreemde talen, i'ih eenige voor de betrekking van school-onderwijzeressen." Maandag den 4den dezer is de bij de Maatschappij van Weldadigheid, - plgens hare wetten, vernieuwde Commissie van toekigt vergaderd geweest. ij heeft van de Commissie van Weldadigheid de rekening der maatschappij "I" 1842 ontvangen, en eenige leden benoemd om die te onderzoekenten S, Mc biervan berigt te geven in eene volgende bijeenkomst. De Commissie id toezigt heeft nog bekrachtigd de aanvalling der Commissie van Welda- EN. iheid met Jhr. J. C. L, van Hoorn van Burch, en de hoeren Mr../. Enschedé Tixelra de Mattoi. Van de toenemende belangrijkheid der koloniën dezer "Mtscbapptj kan men oordeelen naar den aanwas van derzelver bevolking IS, g»W 51 December des vorigén jaarS 11,025 zielen sterk, voornamelijk door led: talrijker aankomst van bedelaars. De Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten eo wetenschappen I hare jiarljjksche Algemeene Vergadering den ifiden dezer te 'sGraven- _Je bonden, Deh 6den dezer heeft er onder Voorbörg weder een noodlottig voor» iigd tP plms gehad. Er Is twist ontstaan tnsscheti twee werkgasten, die in eettóbikanscbip verkeerden. Die twist is zoo hoog gestegen, dat een derzelve uweiunl ®ci genomeh heeft en daarmede een andêr eene wonde iri het hart heeft ;ptembcrgebragt die den dood van den verwonde dadelijk ten gevolge heeft )FST&-nd, De Politie en joititie, weldra van het gebeurde onderrigt, hebben k bejjverd den miidadiger in hechten!» te doen nemen. HS ia den volgende tgfcn nakr hét hnis van burgerlijke en militaire verzekering le'sHage, 'nebragt. De verslagene was echtgenoot en vader; De dader U vroeger BROU- '""den der Justitie geweêst. hiertoe*— Uit de Delfttche Courant blijkt, dat Maandag }1.; de Cursussen op de ich mei"B'Ijke Akaderoie aldaar weder geopend zijn. Z. K. H. de Prins vart VouroolV'beschermheer dér inrlgting heeft weder door onderscheidene be ne», H. D. bijzondere belangstelling betoond. Uit eene in die Conrauc ==-»bomende lijst blijkt, dat het getal Studenten, die thans de cursussen de Akademie bijwonen, honderd elf bedraagt, terwijl vijf Studenten .yaeu» sj ,00r Javaansche en Malelsche talen aan de lessen deet nemen. pnd'ir 'de Stodëiicen merkt men op Aquasie Boachïezijnde een Ashanrijnselic Pirns Meden Zondag zou er op den ijzeren spoorweg van Amsterdam tdc Utrecht eh wel van laacstgenoenidë Stad tot Breiikelen een proefrld gehou den worden. Wat de onderneniing van de Moüandsche ijzeren spoorweg maatschappij betreft, tlezer dagen schijnen de onderhandelingen met eenige eigenaars, die tbc nog toe weigerachtig waren gebleven om hunne gronden toor de v'óltooijing van het gèdeelrë wegs van Voorschoten tot 's Graven, hige af tè siaan, voordeelige uitkomsten voor de maatschappij re hebben opgeleverd. Eenige eigenaren slechts blijven nog overig, die iot heden tóe tot den verlangden minnelijken afV.and niet zijn toegetreden. Her voorbeeld der eersten en de billijke aanbiedingen van de onderneming doen eenter vermoeden, dat ook met hen weldra nopens dien afstand zal kunnen wor den overeenkomen, en het algemeen zich spoedig in de voleindiging van het aangevangen werk tot 's Gravenhagé zal mogen verheugen. In den nacht tusschen den aden en 3den dezer is te Haarlem, in dqii onoerdom van ruim 47 jaren, overleden de hoog edel gestr. heer 'Corneltb Pieter Jacob ÉlöutGeneraaUMajoorlid van den Raad van Neêrlands Indië» Ridder der Militaire Willemsorde, derde klasse en van den Nederland- schen Leeuw, Te Haarlem geboren, werd hij bestemd voor eene burgerlijke betrekking in het Vaderland, en begaf zich met dat oogmerk naar de Hoogeschool te Leiden. Zijn verblijf aldaar was echter kortstondig, daar er, na de benoe ming van zijnen vader, wijlen den Minister van Staat, Elouttot een der Commissarissen ter overneming van de Nederlandsche (jostindische Bezittin gen, besloten werd, dat hij denzelven naar java zou vergezellen. Die reis werd echter vertraagd door de onverwachte terugkomst van NapoleonNa bood de jonge Elout\i\cX\ als vrijwilliger bij het leger aan, en woonde ais iste Luitenant-Adjudanc van den Luitenant-Generaal Anthingden veldcogc van 1815 bij. Na den val des dwmgelands had de expeditie voortgang, en Eloutwien de Koning inmiddels deh rang van Kapitein had toegekend, ver trok roet dezelve. In 1818 brak te Cheribon een opstand Uit, tot welks beteugeling eene militaire magt in beweging gebragc moest worden. Hierbij bevond Elout zich, die zich bij die gelegehheid zoodanig onderscheidde, dat hem door den Koning de orde der Militaire Willemsorde, vierde klasse, tot beloonin£ vao zijD.e onverschrokkenheidgeschonken werd. Vervolgens woonde hij de beide expedition tegen Palembang bij, waarvan de eerste door een' zamenioop van omstandigheden mislukte* doch waarvan de laatste met eene luisterrijke overwinning bekroond werd, De Kapitein Elout had daaraan een roemrijk deel, daar hij bij de bestorming der vijande lijke batterijen een der eersten was, die dezelve beklommen^ .Zijn naam werd dan ook eervol in de officiële rapporten vermeld, en hij tot Ridder der Militaire Willemsorde, derde klasse benoemd, eene onderscheiding, die toé op dien tijd misschien aan geen officier van zijnen rang nog was te beurt gevallen* Een jaar daarna werd hij door de Indische Regering met eene bijzondere zending naar het Moederland gezonden, welke, onder anderen, ten doei had, de middelen- voor te bereiden tot betere kennis en meerdere versprei ding der Maleisèhe taal onder de Europeanen in de koloniën. Hoe hij zich van die Zending kweet, bewijzen de door hem vertaalde en ganscbejijit om gewerkte Maleisfche woordenboeken en Maleische spraakkunst van Marsden. Inmiddels wenschte de Koning, terwijl Elout zich hier te lande opnield, nog een ander gebruik te maken, van zijne in Indië verkregen kennis. Hij werd, namelijk, aan den Nederlandschen buitenge wonen GezantAR. Falck toegevoegd gedurende de onderhandelingen van dien Staatsman, wegens het sluiten van een tractaat met Groot-Britannie over de Nederlandsche ÖostiiL- dische koloniën; bijwelke gelegenheid hij zich zoo ijverig van zijnen pligc kweet, dat Zijne Maj. h°m, na her sluiten van genoemd tractaat, tot Ridder oer orde van den Nederlandschen Leeuw benoemde. In 1824 keerde Elout naar Indie teriïg, en werd in het volgende jaar tot Majoor bevorderd. Kort daarna brak de Javasche oorlog uic, waarin hij zich bij verschillende gelegenheden bijzonder onderscheidde, zoo als blijkt uit ae herhaalde eervoile vermelding v»n zijnen naam in de dagorders en andere o&ciële stukken. Twee jaren daarna tot Luitenant Colonel bevorderd en tot Resident vak Riouw aangesteld, bewerkte hij, in die betrekking» de erkenning van hec Nederlandsche gezag op de Carimans-èilanden. Vervolgens rt erd hij tot Resident en militairen Commandant ter Westkust van Sumatra benoemd. Hier verkeerde hij gedurende drie jaren in de moeijelijkste omstandigheden eh was meermalen aan de grootste gevaren blootgesteld^ maar bewees tevens de gewigtigste diensten, hebbende het Moederland aan hem tè danken, dat het Nederlandsche gezag over een aanzienlijk gedeelte van dat eiland zeer uitgebreid en bevestigd werd. Een verhaal van hetgeen aldaar door hem verrigt werd* is.ee vinden io de Herinneringen van mijn ver blijf op Sumatra's Westkustgedurende de jaren 1831—1834, door den istera Luitenant J. C Boelhouwerin den jarèn 1841 bij de Erven Dootman in hec lichjc gegeven. Toe belo'oning van hetgeen doorhem op Sumatra gedaan was, werd hij* vÖór hij daarop aanèpraak koh maken, tot Colonel bevorderd. Te gelijk: werd hg naar Java overgeplaatst, waar hiem hec Conimando over het obaer- vatie-Ieger werd opgedragen, nadat hij alvorens, met den tegenwoordigen Schoüt-bij-Nacht Machielisenhet bevel had gevoerd over de expeditie tegent de zeeroovers in de Lampongé, waarvan dfé gunstige uitslag bekend is. In 1837 met verlof naar het Moederland vertrokken, keerde hij cwêe jarett ïaier naar Java terug in de bétrekking van Raad van Neériands Indie en mee. dén titulairen rang van Generaal-Majoor, en bleef aldaar tot in het laacsc van bet vorige jaar toen hij zich verpligt Zag,' tot herstel van gezondheid dac eiland op nieuw te verlaten. Él) zijne komst alhier was zijn gesteld» dat door bet Indische klimaat en de veelvuldige vermoeijenisseb, vooral op Sumatra én in de Lampongs, langzamerhand ondermijnd was, zeer verzwakt welke verzwakking meer en ihefir toenam, zoodat het aan de koortsen, die hém aantastten, geen tegenstand kon biéden', en b(j zelfs spoediger dan mei* verwachtte, bezweek. De Generaal Elout heeft kort geleefd, maar in dien korten tijd vee! ge daan. Mij was een onverschrokken krijgsman, die gepne gevaren ontzag, en aan de zijnen, in het uur des gevaars, steeds den weg wees. Zijne'braaf heid en naauwgezetheid worden door een ieder erkend. Als mensch eu Christen bad hij zich de algemeene achting verworven. Zijne gulheid, her bergzaamheid eu hulpbetoon zijn door menigeen ondervonden. Hij was een(

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1