Jt. 1843. i L E Y D S C II E VRIJDAG, IS0. 108. !<j NEDERLANDEN. COURANT. 8 SEPTEMBER. ZWITSERLAND. 'olg der eid gebri, welke do: te men if id negeti rferië dlei, an riliSn. torzlen ei Hertog i kennen iinkoniii "gen »e.| v'jvt g liter ti I GEMEEsTER ev WETHOUDERS nstt StAD LEYDEji; n den i> <je\iad hebbende de onderstaande verzoeken eer bekoming vau vereischte Vergunning als t l i', Van VV. l. Uljee, Loodgieterwonende alhier, tot plaatsing eener Oven om "a" f pleister te Stoken, in de huizinge staande en gelegen binnen deze stadt in de fChotei spilsteeg, Wijk 8 N°. 532, en vertroki van SLïggkrs Jz. Kuiper, mede alhier woonachtig, tot het doen stellen I* men, eener'Kuipers Schoorsteen, in de huizinge staande en gelegen op den Nieuwen Rijn, Wijk 7 N°. 73. En gelet op Zijrifer Majesteit besluit van den 3isten January 1824, rakende vergun- ftgöniuet,.. n oprigting van sommige Fabrïjken en Trafijken. itring vae Brengen bij ter kennis van alle daarbij belanghebbenden, dat tot het hoofen detf In HettiEigenaars of Bewoners van de naastbij gelegene en belendende Panden ten opzigte der Siardn informal^11 de Commodo et lncommododoor de Commissie van Fabricage zal worden - gevaceerd op hét Raadhuis dezer Stad, op Dingsdag den iaden September aanstaanden, i veroo^jjes mj(jdaas ten twaalf ure, zullende de belanghebbenden verpligt zijn, hunne bezwaren der ljLei) 0pgemelde verzoeken cp dien tijd bij genoemde Commissie in te brengen, terwijl >mmisjiej,ij verzuim daarvan zij gehouden zullen worden, tegen derzelver inwilliging zich moet tfget te hebben verzet, ent niet, Wa> den 7' Seplc,nber ilziektei geloitijj ngen, koite 37 mill tetielra leceiin,, Burgemeester en Wethouders voornoemd. DU R I E U. Ter ordonnantie van dezelve V. PUTTKAMMER. '33* 99\ loSj 9°ï Leydew, 7 September. Zijne Majesteit heeft kwijtschelding van de doodstraf verteend aan J. Af. wegens manslag door het Proviociaal Hof van Gelderland ter dood veroordeelden deze srraf veranderd in geesellng, brandmerk roet den strop den rials aan de galg vastgemaakt en 20 jaren tuchthuisstraf. Hoewel door Z. M. den Koning aan vele Belgen reeds Ridderorden oegekend, zoo weet men nog niet, dat door Z. Belgische M. vergun, li ling is verleend, dezelve te dtagen. Z. K. H. Prins Freierikis den 4den dezer vin het Loo met zijne Gemalin nasr Onirschland vertrokken. De Staats-courant vtD Woensdag bevat het haodels-tractaat tusschen Nederland ep.Griekenland gesloten. Bij dispositie van Zijne Eic. den Minister van Financiën, in dato tdAugustus II., ia conceaaie verleend aan den heer J. Vrijhofte Nienw- ilnisvoor eenè stoomböotdienst ttuschen Rotterdam en Arnhem vice veria, I tot overbrenging van passagier* én goederen. li De Minister vin Staaf, Gouverneur van de provincie Znid-Holland ketlt rer kennis yap de daarbij belanghebbenden gebragt, dat de groote jagt In Zuid-Holland zal worden geopend op Zatordag den 9 dezer, achtervol- gens de bepaling van den opperhoutvester, vastgesteld met overleg van I'Gedeputeerde Siaren; dstbij vervoer van wild naar provinciën alwaar de fig< nog niet mogt gijn geopendde houtvesters gemagtigd zijn, om con- lenihlljetien tot vervoer af'te geven, geldig voor den tijd, welken door hen tot dien vervoer noodig ÏZl worden geoordeeld; dat, insgelijks ach- (tereeitvolgeni de doot genoemden opperhoutvester gemaakte bepaling, niet lal mogen worden gejaagd-dan op gronden, op- welken de ooget zal zijn ifgeloopen, en dat wijders de uitoefening der groote jagt in het publiek jtgrveld niet snders zal mogen plaat, hebben dan overeenkomstig de notifi crue van It Msarc II,, namelijk de korte- jagt alechti op drie dagen der weeken wel des Woensdags, Vrijdags en Zaturdags, en de lange jagt alleen op twee dagen van elke week, en zulks des Woensdags en Zarurdags, ter- 1 wijl op éénen dag niet meer dan vqf hazen zullen gevangen of geschoten logen worden. Men meldt nit Rotterdam van den flien: Zondag- la alhier gearriveerd en aan het Grand Hltel iet Payt-Bat afgestapt H. K. H, Prinses Utxandrtne /imeile vsn Belleren, reizende onder den naam van Gravin von Olf. H. K. H, was vergezeld van den Baron von Grainger, Kamerheer van Zgne Maj, dén Koning v«n Beijeren, en verder gevolg, en li dezen morgen, na al het merkwaardige -dezer stad en hare omstreken besoebt te hebben, weder per stoomboot nsar Duitschiand vertrokken. Gisteren zijn sin genoemd hötel afgestapt Lord Stafford, Pair van Enge land, en Griaf Eiterhazy, Kamerheer van Zijne Maj. oen Keizer van Oosten rijkbeide met familie en gevolg. In de afgeloopen week zijn aan meergemeld hóret onder anderen nog afgestapt de Russische Prins Dolgoruckide Graaf IVoronzmv Dasch Kosv, Groot Ceremoniemeester van het Russiache Haf, en de Geoeraal in Rusii. iche dieost Obreskowmet gevolg. Men verhaalt hier dat eenige dagen geleden, achter de buitenplaats Jrneiteyn, buiten Middelburg, door het in het werk stellen van een vijf. tigiil arbeiders, pogingen zijn aangevangen om te ontdekken of het ver moeden gegrond is dat te dier plaatse een voor zeer geruimen tijd geleden gezonken schip bedolven zpu liggen, welk vermoeden hierop rosten zon dit uit een te dier hoogte bestaanden poel van tijd tot tijd stukken hout lusthoven zijn gedreven. Gemelde poging ia, zegt men verder, door den (igenaar van het welland, waarin gemelde poel zich bevindt, voornamelijk Uct het menschlievend doel ondetoomen, om een goed aantal werkbehoe. ■veade lieden atbèid te verschaffen. Uit Amiterdam schrijft men van 5 Septembers schuldig De volgende alhier over Londen ontvangen brief uit Lyme Regia in het TER,1 Êogeliche Graafschap Dorsetshire, beneden Weymonth, bevat de volgende Weid)' bijzonderheden omtrent een, ook door andere berlgten maar al te zeer jo $ep! bevestigd ongeluk, daar ter plaatie, onzen itadgenoot, den heer J. J. ie it HOT i'vyn, den jongsten der broeder» van de firma C. de Bruijn en Zonen, de alom bekende luiker-raffinadenri alhier, overgekomen. „Lyme Regis, 31 Augustus. „Het Koninglijke itoomjagt ie Victoria en sHbcrt, met de Koninglijke vlag in den top, en met Hare Maj. en gevolg ssn boord kwam gisteren ten elf ure dei voormiddag» de haven voorbij. Het zoo nabij onze stad venchjjuen van Hare Maj. waa geheel onverwacht of wel er zou een Ko. niogHjke aalnut van het havenhoofd gedaao zijn geworden. Op de hoogte van de haven gekomen, wendde het jagt deszelfs koers nsar de landpunt, verwaant eene algemeene beweging wa» van te zaaien stroomende lieden, die toeinelden om Hare Maj, te zien, hetgene (wij hebben zulk» tot ons leedwezen te vermelden) op een droevig ongeluk is uitgeloopen. Onder meerdere heeren te ptard, die near de landpunt reden, bevond zich ook de heer Jan Jacob de Bruijn. Zijn paard, eeo moedig dier, reed in volle» dtif cp deo rand van de steile rots toe, waar dezelve het diepste van de kloof oplevert. Aio deo nod gekomen, 11011» het paard ooveswacht zijne ieder t»ERSi 1L Ml IGGElt JGGEül er», snz. verscht •an- ile voorrlt inichej scbe en erkochi die S vaart, en men veronderstelt dat de heer de Bruijn, het gevaar tiende e» van het paard willende ipringen, daardoor in den versChrikkelljken afgrond is ter neder gestort, eene diepte van 200 voeten. De ongelukkige jongeling heeft den val sleclita anderhalf unr overleefd. De toestand van zijnen broe der en van zijne vrienden, dre van uit het eigen rijtuig van den veronge lukte, getuigen waren van her ijsselijk tooneel, laat zich eerder gevoelen dan beschrijven. De heer de Bruijn en zijn broeder hebben hier net saisoen doorgebragten niet weinig tor de vermaken en de vrolijkheid der trad bijge dragen, Zijn te vroegtijdig sterflot heeft hier de treurigheid over alle klassen verspreid. De overledene was een bijzonder schoon jongeling, een bemiddeld koopman uit Holland en van slechts 24 jaren oud." Men meldt uit Franeker van 30 Augnstust Heden ia alhier aangekomen de heer Staatsraad Gonvernenr van Vriesland, ten einde, volgens magtiging van den Minister van Binnenlandsche Zaken, uit handen van heeren Curatoren van het voormalige 's Rijks Athenaeum over te nemen al de gebouwen, boeken, instrumenten, meubelen, archieven en al het» geen verder tot deze vroegere instelling van hooger onderwijs behoord heeft. Met deze laatste droevige plegtigheid is dan nu facto bet bestaan opgeheven van eene leerschooldie dezer stad eo provincie gedurende filSo jaren toe grooten roem en luister verstrekte, en die steeds met eervollen glans in de geschiedboeken der wetenschap zal pralen. Het was eene droevige plegtig heid, omdat met deze inrigting teveni de welvaart dezer stad wordt vernie tigd, en er zich reeds talrijke sporen vertonnen van de rampvolle toekomst, welke zij te gemoet gtat. Men spreekt er van, dat de bloemen eD planten van den Hortus eerlang publiek zullen verkocht worden, alsmede dat hec den heer Staatsraad Gouverneur zou zijn opgedragen omtrent de beatemming vin bet materiéel eene voo drsgt te doen. SPANJE. Per telegraphische depêche wordt bet volgende uit Parijs berlgts Bayonne, 3 September. In den nacht van 29 op 30 Augustus Is een bstaljon del Principe te Madrid tot opstand overgeslagen. Dit bataljon is terstond ontwapend geworden vijf sergeanten, twee korporaals eo een soldaat zijn den 3osten des ochtends gefusilleerd geworden in bijzijn van het garnizoen, hetwelk zeer goed gezind schijnt te zijn. De Koningin en de Infame zijn den 3osten des avonds te Madrid teruggekomen en met de meeste geestdrift ontvangen. De hoofdstad wat volmaakt matig. Een brief uit Madrid van 28 Augustus behelst het onderstaande- Sedert verscheiden dagen zijn er geruchten in omloop van oproerige be wegingen onder de troepen, welke, zoo men zegt, door de misnoegde ayacuchos en anderen aangezet worden, om te beletten dat de Generaals, welke het Gouvernement gerade heeft geoordeeld uit de hoofdatsd te ver wijderennaar de hon aangewezen plaatsen zoude vertrekken deze Generaals zijn Rodil, Capaz, San Miguel, Mennitir, Lugan en zelfs Chacondaar echter het Gouvernement krachtdadige maatregelen heeft getroffen, is mets zonder vrees. ITALIË. Rome den 26 Augustus. Uit Bologna verneemt men, dat in de nabijheid van bazzano de hoofdbende der smokkelaars en onruststichters door de ver genigde Pauselijke en Zwitsersche troepen bereikt, uit elkander gedreven en verscheiden gevangen zijn genomen. Mededeellngen uit Ravenna en Forli, welke gisteren hier aankwamen, melden, dat in die streken zich even zoo gewapende manschappen hadden vertoond, op welke insgelijks jagt ge maakt werd. Van hier Zijn 200 gendarmen naar de provinciën vertrokken. Bij het geheele gebrek aan openbaarheid luiden bier de berigten over den voortgang in de provinciën nog altijd zoo wederaprakig als in het begin. Of met of zonder grond beweert men, dat de met de Regering ontevredenen met de sluikhandelaars gemeene zaak gemaakt hadden, en door het bergach tig' terrein begunstigd nog lang stand zouden kunnen houden. Bij de oogenn blikkelijlte geldverlegenheid zijn deze gebeurtenissen aan de Regering dubbel onaangenaam, en men ziet buitengewone maatregelen te gemoet, om zich te helpen. Van de Iialisansche grenzen van den 24 Augnstus, Volgens brieven uit Bologna is de opstand daar opgehouden en men geloofde, dat de 200 Zwitsers, welke tegen eenige onrustige benden, dié in het land omdwalen, uitgetrokken zijn, genoegzaam zullen wezen, om de mat weder te herstellen. Het ziin meestal onbekwame jonge lieden, welke soldaatje spelen; hunne krljsdaden waren tot hiertoe tamelijk onschadelijk, doch zij schijnen eenige manschappen in de zuidelijke delegatfen aangeworven te hebben, waar door de Pauselijke beamten onderscheiden gevangennemingen zijn moeten bewerk stelligd worden. Den 23sten heeft ook in het Modeensche Reggio een 30C1I jonge lieden, In gelederen opmarcherend, de atad willen verlaten; zij werden echter zonder moeite en zonder aanwending van geweld nic elkan der gedreven. Te Rome la het Staatihardboek voor 1843 verschenen, waaruit men ziet, dat de Pans den t8 September 78 jaren oud en 13 jaren aan het be stuur ia. Het collegie der Cardinalen telt 64 leden; er zijn nog 8 vacatu ren. De ondste dezer Kerkvorsten is de Cardinaal Basti88 jaren, en de jongste de Cardinaal Schvarzenberg 34 jaren. De decanus van het collegie Is de Cardinaal Paeca. De kerk telt 8 Patriarchen, 102 Aartsbisschoppen en 496 Bisschoppen. Behalve deze, zijn nog 81 Blsschops-plaatsen onbe zet, en wel in Spanje en Portugal met hunne coloniSn, en In Rnsland en Polen. De propaganda heeft onder hare bijzondere leiding de volgende vicariën en delegatiêns in Afrika 13, in Amerika IJ. in Azie 2J, in Chin» alleen 15, in Europa 30 als: in Dnitschland 3, Turkije 7, Gibraltar 1, Grie kenland 1, Engeland 12, Holland 5 en Zweden 1. In den Indischen Oceaan ondethoudc zij 5 vicarissen. De Pauselijke Stoel heeft bij de buitenlandsche Hoven 11 Gezanten; de posten in Lissabon en in Spanje zfjn onvervuld, Het ia eindelijk omtrent de Aargausche kloosier-quaeitie tot eene beslissing op den Landdag gekomen. Den 3iiten Augnstus namelijk heeft de meerder heid der kantons begrepen, dat het gedane aanbod van Aargau, om 3 vrou wen-kloosters te herstellen, genoegzaam was, en er niets verder in deze task beboelde gedian te worden; onderscheiden kantons echter hebben tegen dit besluit hevig geprotesteerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1