PRtJS-COURANT VAN EFFECTEN. INGEZETENEN DER STAD LEYDEN, By de Wed ANTHONY de KLOPPER en ZOON.te poe, :4üuÜtg he: foute van Sagl-Ögtu voorbij te gaan. De voófalag jwer5 bét èefst in een koffijhuis gédaan; wel verre van dien ühmiddellijk san te nemen, be geerde dé vader verscheiden dagen om zich ce bedenken én lbet zijne vrou wen ea vrienden te rade te gaan. Het lijdt geenen cwijfël, 'dat hij volstrekt geen oogmerk had, eene zoo aanzienlijke verbindcenis van de hand té wijzen en dat de vrees alle zwarigheden zoude verdréven hebben, indiën hij anders er eenige hadde gehad, doch de welvoegeüjltheid gebood zich ten deZe niet te Overijlen. Des Pacha's Afgezant keerde met een gnnstig antwoord terng, en nu namen de feestelijke piegtigheden der verloving eenen aanvang. Osman-Pacha zood aan de bruid z?jn9 zoons den trouwring en voegde daarbij nog andere ge schenken, als shawls, kleinodiën enz.; M'chethedBey ontving daarentegen eenen ring van Sagl Oglu. Her huwelijk zelf werd voor den tijd van drie jaren uirgestèld, en als erkend aangenomen, dat gedurende dat tijdsverloop de beide verloofden elkander niet zien en ten eeoemale aan elkander vreemd blijven zouden. Mehèmed-Bey bezocht ook zijne verloofde alleenlijk hei melijk, sprak nooit van haar, en liet zich bij zijnen aanstaanden schoonvader nimmer anders zien dan alléén en door verkieeding vermond; hoe voornamer de Turken zijn, des te heimelijker bezoeken zij hunne verloofden. De drie jaren V3n uitstel waren eindelijk verloopen. Mehemed-Bey had Zijn negentiende-» en Aïsché haar zestiende jaar bereikt, en thans werd tot de sluiting des huwelijks overgegaan. Te dien einde vervoegden zich de getuigen der berde familiën voor den Kadi, die het Nakigenoemde ge schrift uitvaardigde. Dit document hiëld in, »dat Mehemed 1'isché toe zijné vrouw had genomen, en haar niet naaf hare ouders konde terugzenden zonder baar eene som van 50,000 piasters uit te betalen." Daarop namen de Rid- seha's" (verzoeken van de bloedverwanten oer verloofden aan den Druid^- gom gerigt, opdat hij zich nog van de uitoefening zijner echtelijke regrën onthonde) eenen aanvang. De verwanten kwamer achtervo gens aan,en hielden zich een zeker getal dagen op, hetwelk naar belang van,den graad der bloedverwantschap was bepaald; dit tijdsbestek was aan verlustigingen en feestvieringen toegewijd^ en duurde veertig dagen* Osman-Pacha begeerde dat de brnilofc zijns zoons met groote praéht en sraacsie zoude g-evlètd worden, én zond, cin dezelve bekend te maken, bood schappers naar Konstaminope! en de omliggende provinciën af. Spoedig hierop Stroomden van alle kanreu gezanten naat Trapeznnt zoo kwam onder anderen Dschatir Zada-Pacha uit de provincie Snrmene, aan de spits vrnf ax>o gewapende manschappen aldaar aanen zond de Pacha van Akalstick 2 -nen broeder Achmet-Bey, benevens de officieren van zgn huis derwaarts. Soliman Aga trok de vlakte zijner landvoogdijschap van Sivas door; Ibra him-Y} y, heer van Amassia, verliet zijne rijke bezittingen; de landwegen Waren met rerzrgers overdekt; vaartuigen van alle soort doorkliefden de zee, ér Trapezunt had welhaast to,000 vreemdelingen te herbergen en té verplegen. Met der daad eene grcrotsche uitoefening van gastvrijheid, want zij werden op 's lands kosten van alles voorzien; oe heeren werden bij par ciculieren, de slaven en dienaren rn tecten op de opeobare pleinen onder dak gebragf. Er werd eene leverancie van keukengereedschap en mondbe hoeften aanbesteed, en in de eerste dagen was het een merkwaardig gezigc de lange rijen van ketels en schotels en de onafzienbaar lange tafels onder den blooren hemel, met gasten bezet, te aanschouwen. Aan de armen, de dervischen en de moskeen werden aanzienlijke geschenken toegebragt. Uit alle ooruen des Rijks kwamen goochelaars en gymnastische kunstenaars aan; mannen die hunnen roem in de kampspelen en in het berijden van paarden, In het wagenmeonen, enz, handhaven wilden. Er waren middelerwijl een ceremoniemeester en eene ceremoniemeesteres benoemd; de eers'e was Kiat Kiaja Og/u9 die vóór slechts weinige dagen de rebellen van Losiktan versla» gen en hen brandschattingen opgelegd lisd, en de tweede was de vrouw van Dschatir Zoda Paeha, het magtvolle legerhoofd van TrapezuntReeds in de eerste dagen bad Kiaja Oglu bij den Seraskiër de vergunning aangevraagd, dat de koffijhuizen den geheelen nacht door mogcen open blijven, en dac corpsen cmzijkanten vrijelijk en ongehinderd mogten rondtrekken; dat voorts den Christenen bevel gegeven werd zich te verlustigen en dat voor hen de herbergen zonden geopend worden, als voor hunnen vernederden stand als raya"i geschikte plaatsen zijnde. De ceremoniemeesteres was intusschen naar Kerrasud gereisd, alwaar door de familie der bruid feestvieringen, doch van Blindere pracht en uitgestrektheid gegeven werden. De feestvieringen der Turken zijn inderdaad van de ouzen zeer onderschei* den, en* wel verre dat zij diegenen, die dezelven verordenen of geven, te gronde zouden rigten, worden zij voor hen veeleer eene bron van gewin, en ook de Seraskier wist deze gelegenheid op het beste tot zg'n nut te doen gedijen. Gedurig noodigde hij ingezetenen en vreemdelingen tot feesten en maaitijden ten zijnen huize, en wist daarbij eene zoo schrander berekende indeeüng van rangen en standen In acht te nemen, dat, toen het oogenblik kwam om de hen te beurt gevallen eer met geld ce betalen, ook niet één zonder schatting of bydrage doorslippen kon. Waren er enkelen die door hunne geboorte geene aanspraak hadden op eene persoonlijke uitnoocTiging, zoo werden zij, met of zonder grond, aangemerkt en behandeld als toe eenig gild of eenige maatschappelijke corporatie te behooren. Nü eens kwam men hen uitnoodigen onder het voorwendsel, dat zrj het een of andei* nijverheids-bedrijf uitoefenden, dan weder, omdac zij geene neering of handtering hadden; en eindelijk omdat zij Mahomedanen, Grieken, Arme niërs of Roomsch Katholijken waren. Alleen de vreemde Consuls wisten zich aan de hen dreigende eer te onttrekken; allen waren zij bij den Pacha genoodigdhet geleide was verordend, de paarden stonden gereed, eo moesten, gedurende den nacht, bij toortslicht, te midden van vuurwerken en voorafgegaan door de liefelijke mu2ijk welke de Turken weten ce maken, gedreven worden. De Consuls echter namen de uitnoodiging niet aan, en verschansten zich tot dat einde achter de strenge étiquette, door onherroepe v l-ijk te staan op den voorrang bij het aanzitten ter maaltijd: zij vreesden het feest op huGne eigene kosten te zullen moeten bijwonen, en hadden geen uitzigt op vergoeding deswege van de zijde hunner regeringen. Nadat de Pacha zijne uitnoodigingen gesloten en derzelver prijs bepaald hadonthaalden hem hunnerzijds ook de leden zijner familie. Na eens werden de maaltijden binnen de huizen, dan weder onder tenten of op opene pleinen gehouden; zij hielden verscheiden uren aan, en buiten de genoodigde gasten stond het nog een iegelijk vrij dezelven bij te wonen. Nu eens speelde men het Dji irit% £eene soort van cournooispel), dan wedqt deed men kampvechters optreden, waarbij telkenmale de ceremoniemees^ ter de volgorde en den tiid van duur der spelen bepaalde. Het onderhoud betrof den Seraskier, op wien aller oogen gerigt waren, en ieder lette op zijne minste bewegingen, terwijl hij onbewegelijk een deftig gelaat be" hield. De bekwaamheid van den Ceremoniemeester bestond daarin om op dit onvertrokken gelaat te lezen, wanneer het behagelijk was te beginnen en wanneer voegzaam te eindigen. Op zekeren dag werd de eerste kamp vechter van des Seraskiers broeder, door eenen uit Aicalsick gekomen man overwonnen, en wreekte hij zich, bij de voigende gelegenheid, door zijnen tegenparcijder asch in de oogen te strooijeo. Hierop volgde de ernstige aatr. val, en toen nu de Ceremoniemeester in het voordeel van den door eene zoo verachtelijke list overwinnaar geworden gladiator besliste, fronste de Siraskier zijne wenkbraauwen. Ai de hovelingen sidderden, schoten rondom Kiaja Oglu toe, om hem aan de blikken des gramstorigen gebieders te ont trekken. Van dit oogenblik af aan scheen zijn val niet meer ver af té zijn; De vreemdelingen reisden schte.'volgens af, de maaltijden werden zeldza' nier, de vuurwerken verloren in glans, en de sa'.urschotendie oas zoo lang. schier doof gemaakt hadden, hielden eindelijk op. Kapitein E. Amsterdam, Zatnrdag a September 1843. Nederland, Werkelijke Schuld 4 a| pC Dito Dito 5 Amortisatie-Syndicaat 4} Dito Dito3! Handel-Maatschappii 4! Nieuwe Dito .1 41 Oost-Indisehe Leening5 Aandeelen Rgn-SjSoord-og 4} Aand. Holl. spoorw. Mms, Haarlemmermeer 5 Spanje, L. bi) Ard. van 83 5 Dito bij Dito, onbep. stukk Dito Coap Dito. ..a,,... 3 Parsine i i Deferred. Frsnsche Uitgestelde RüsLand, Obl. Hope en Comp. 1798 en 1816 5 Deo Duo 1828 en 18295 Certificaten bij dito 1831 en 1833 5 Dito bij Hope .................4 Certificaten te Hamburga i 5 Inschrijving in Assignatiën 6 Certificaten van Dito ,...6 OostenrijkObl. Goli en Comp.5 Negotiatie Metalliek...2} Dito. Duo i Napels, Certificaten S2i ioof 77} >33i 103 99J 53j looj 93» >34 991', 18| >6,! lOi «3» 2Ö}| 26}! I08J- Duo in Ndpeh 5 108! 711 |>OI |ioo{ 108} 11e Prijs van de BOTER aan de Waag Binnen Leyden. Zatürdag, 2 September 1843. Van 26 tot 30 4 31 gulden. Inde maand Augustus 1843, zijn binnen de Stad Leyden overleden ionen, als: 17 Mannen, 17 Vrouwen, ,20 Zoons en 15 Dochters. Levenloos aangtj ln diezelfde maand zyn aldaar geboren 111 Kinderen, als: 53 Zoons en 58 D, Heden nacht overleed ona in den leeftgd van zeven maanden, L E VD EN I September 1843. Eenige Kennisgeving. mi den Er [toonprinse Zijne ghippij tot Zeeland. Gitte tlfpriu» w iele linde- ip het nieu peuten gre ttèrij rijdt Men ..njtdag, 1 jeikiaamhe Het imiten e Men loemd zo /««On geliefd jofigate Klad CAREL iisr vdrZêk A. c. leembruggen!*, Com, C, M. LEEMBRUüGENAm oml,e geb. Pluygers, C b'e,i„„ ten, elf w: eêredie Zeer gevoelig voor de zoo vele bewgzen van hartelijke deelneife'j ^o mij en den mijnen betoond, bij het zoo onverwacht afsterven van ut l»i,« waarden Echtgenoot G. JORDENS, betuig ik bü deze mijnen °P'i w0[CIt g, dank, ook namens mijne Kinderen en Betrekkingen, aan allenj ^ojpia^iisiie wenscheode, dat zij nog lang voor smartelijke verliezen mogen bewaard bljf™ h Leyden M. C. B L OM H E RTlf® 4 September 1843, Wed. G. Jordens. jMe,amp ijiu zeker: icbe kerker De ramp, die mij met mijne vijf onmondige Kinderen heeft getroffen <onge bet zoo spoedig en onverwacht overlijden van mijnen geliefden EchtgL, G. JORDENS, noopt mij ter algemeene kennis te brengen, dat de AL, stjign onder de Firma van BLOMHERT en JORDENS, sedert meer dan 22jL bescha uitgeoefend, door mij met bebulp van mynea oudsten Zoon, die sintsibjIen daar in werkzaam wat, voor mijne rekening, onder dezelfde Firma zaltj)e com den voortgezet. - Mijne genoeg bekende Betrekkingen, die mij me: en daad behulpzaam zijn, stellen mij in staat, dit op de meest voordeel wijze te kunnen doen en alzoo tegen alle bestaande of zich meeider doende concurentien te kunnen wedijveren. Met dankzegging voor het vertrouwen, sints zoo vele jaren aan genot Firma geschonken, neem ik de vrijheid dezelve op nieuw in uWe vooi rende gunst aan te bevelen; beloovende, mij steeds met de meeste zoi op te zullen toeleggen om het genotene vertrouweD te behouden dootl baHsjiaié dige en prompte bediening bij bet leveren der beste kwaliteiren en tt^gl(|ee|en laagttmogelijke prijzen. ome dag Vertrouwende op de voortdurende deelneming en belangstelling t (.Potest geëerde Stadgenootenen elders wonende Betrekkingen. meenten Leyden 4 September 1843-. M. C. BLOMHERT, lomf voo Wed. G. Jordens, tieformei hkele dot a cdewerku JAN GEOHGEi ten SANDE en GERRIT JACOBUS JARMl tt adres) Directeuren der Brand-Maatschappij te Amsterdamadverteeren dat tij tegen de a goedvinden van de Wei-Edele Heeren Commissarissen, ten Kantore^dpet van gemelde Maatschappij op de Heerengracht bij de Leidsehesttaat N°, 31 I «oeden zullen vaceeren op Woensdag den 18 October dezes jaars, en vervoljitetdere c des Woensdags en Zaturdags, des voormiddags van 10 tot I ure, tol eel Id de betalen van 5 pCt. UITDEEL1NG over het 53ste afgeloopene jaar Ifljie bezui Intrekking van de geteekende kwuantiëo. Vervolg» Op Donderdag den 7 September 1843, des morgens ten 10 ore, Im er aan de Haven aihier in het openbaar ter verkoop worden aangebot^, 0[ differenten nieuwe I10UTWARËN als: Greenen- en Voren Deelen,v Ribben, RigchelsSchroten, Latten, Kant- en Achter Deelen, a,sll: enpelijk een partij Wijburger, Mélnelsche en Noordsche Deelen en Platenbentti 0|t Juffers, Kolders, Sparren en verdere HOUTWAREN meer. Isodat de VERKOOPING in de Stads Bank van Leening te Leydenop Din#»*» ®[5r I dag den I9den September 1843, des voormiddags ten 10 urevan VERSTAV* PANDEN, zoo van JuweelenGoud, Zilver ert Horologiën, als van W;f°8 'oud len, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDEREN,w1"1"1 leend in de maand Mei 1842.. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags van tien, tot" namiddags ten twee Ure voor een ieder te zien. L. E. BOSCH eN ZOON Akademiedrukkers te Utrecht, hebbel bij de voornaamste Boekhandelaren te Leiden verkrijgbaar gesteld! 1°. Dr. I. H. SCHOLTEN, Hoogleeraar te Leiden, TWEETAL LEEI REDENENo-S a°. DISQUISITIO DE DEMOSTHENEi ELOQUENTIAE CHARACTERS ORATIO DE VTTANDG IN j noodza ilt vin ine coniu r.oerat. t Depart» tvordei :r godadle ES CHRISTl etc khteri

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 4