enetiire tot eene aanleiding voor BltboezeHlngen fégêfi hêf trófitfelóóliê gen eenige huon eemaakr. maar zit is hunne roeping: niemand siaat er achc op. Over lagen, welkiL.emeen ia de toon in beide landen trapswijze de uitdrukking van een uwe kolonie i algemeen gevoel van welwillendheid en vriendschap geworden. De onderdtal perilperi der beide Rijken hebben elkanders goede hoedanigheden heter ontgonnen (fa begrijpen en op prijs stellen dan te voren. Eene zamenkomst tusschen inkwater lijde^jde Soevereinen zal ten minste twintig jaren gebeurtenissen verhaasten, aren heer J. ^„geri onvermijdelijk de vrucht van meer vrije en menlgvnldiger betrek- "derijke betnoiln Frankrijk zouden zijn geweest. s Hemmen, lobeveel historische herinneringen dringen zich als van zelve bij dit ontwerp waterput, „menkomst op'i Het laatste mondgesprek tusschen Fransche en Engel- rataod beschik Koningen is in 1520 in het legerkamp van Gondlaken gebonden. Hoe leden zijn dei{omkeeringen en wisselingen hebben sedert den toestand, niet slechts der eenen pnt i;je Riiken, maar van geheel Europa veranderd! De hervorming en hare onden wordt,Uitgestrekte gevolgen de godsdienst-oorlogen in Frankrijk en Dnitsch- eene proefnsj het verval der eens zoo magtige Spaansche monarchie de beide hield, en ijjfliche omwentelingen met hare terugwerking op Frankrijkde lange is geluitkiji}vreesselijke oorlogen, die de Fransche omwenteling over Frankrijk, e beide-bea»iipd, ja geheel Europa heeft gebragtziet daar slechts een deel gebeurtenissen, die den loop des tijds kenmerken sedert het oogenblik, gziekte ondetide dikke Harrj in de vlakte van Calais aan Fratifoii I de band drukte UO er binnen,het tijdstip, dat, zoo wij hopen, de bijeenkomst van Koning Lodeatyk weinig hotH^j en van de Koningin Victoria op het kasteel van Eu zal zien. fcpartero, de gewezen Regent van Spanje, heeft den 29sten eene ar, hooi, bij||nlie Dij de Koningin en Prins Albert gehad. Hij gaat overigens weinig Taay, dootp, en |eefc afgezonderd, les was echiij^Jie Koningin van Ocaheite, wier gebied door de Fransche •gering zo° f!0^ als vernietigd is, heefc den volgenden brief aan Hare Maj, 1 Koningin van Engeland geschreven: Geliefds vriendin eri zuster, VictoriaKoningin van Groot-Britannle "oudheid en vrede zij u en mogt gij behoed worden door Jehovah, den ondslag onzer magt ala Koninginnen onzer wederzijdsche landen. Wij onen in vrede door de beschikkingen, die onze voorgangers gemaakt hebben, heeft veef Deze is mijne toespraak tot umijne zuster en vriendin. Heb mede. Izrdinische (den oet m'i in mi'ne droefheid, in mijne hulpeloosheid, en In de moetje- eke inwonjkheden, waarin mijne natie met Frankrijk gewikkeld ia. ■genheid zn Het bestaand beschermend Gouvernement van Frankrijk In mijne bezit, t niet veel#"" tr4en !l< niet' wist D'els vaD hetgene mijne opperhoofden en de veg leggen Consul gedaan hadden, voor ik tl door Kapitein Jones schreef, rldaten bel'i»f,iien ik naar Raita afwèz'S was* lord is va»h»Bii öe aanl!omsI van <ien Franschen Admiraal, A. Dupetit Thouars, kwa. he Consul dezelfde opperhoofden bijeen, die vroeger het document tot inroeping aver was t:1°F"rfC'ie bescherming geteekend hadden, te weten de drie Gouverneurs lonsulaat taraita, de persoon die te Papeete met eene zending was achtergelaten ■n aanval rffcita is de wortel van dit groote kwaad;) de Fransche Admiraal en de hechtenis ?'stsc!le Consulna door het teekeuen van dat stuk hun doel bereikt te is wordt «Jehbenzonden' het tnij te Moorea toe, door. tusschenkomst mijner bood. ameerd TsPPpers Tairapa en den heer Simpionom mijne handteekenlng te verwer- de voI£e^,l• Tairapa zetde tot mij: Pomareschrijf nwen naam onder dit sink, en MarofF'00 «wen naam niet schrijft moet gij eene boete van 10,000 dollars „deren mori>en 5>°°° en overmorgen 5,000. en mogt den eersten dag de daad he'ejetaling tot na, twee ure worden uitgesteld, dan zullen vijandelijkheden jSginnen en uw land zal ingenomen worden," It Mossuli Ten gevolge dezer bedreiging, ceekende ik, tegen mijn wil, mijn naam. en de Chilis *ss gedwongen dien te teekenenook dewijl ik bevreesd was datin len oorloz^"1 van v'Jandelijithetfende Engelsche en Amerikaansche onderdanen, ir zij to.»elke mi'n 'and bewonen, zonder onderscheid vermoord zouden zijn; op zijnen ei«J«e"e afkomst zou acht zijn geslagen. vereenied »De!e 's ce WSzé op wéike mijn Gouvernement mij ontnomen en tot een reeds gehe:EfaMctl Gouvernement gemaakt is. Mijn Gouvernement is mij ontnomen t zielen „(iSoor mijne vijandenParaita, Hitate, Tatien andere met hen verbonde- i 'ien; deze waren het die zamenspanden en met de Franschen in achikking hden. Zij hebben mij verbannen, dat ik geen Sonverein van Oiaheite jjzen zou; dat zij Koningen zouden wezen, en hunne kinderen insgelijks, an het aftii»^" numPne vriendin, denk aan mij, heb medelijden met mij, en help 3 thl toe'#'' Bat ke' tuagrigin tijds en reddend zij, dat ik in mijn bestuur moge 'horden hersteld; da: het bespoedigd worde door het gevoel hetwelk den de dili'setF'"'" D00P!e °P onze aafde te komen, om u en mij te redden, klommen Heb medelijden met mij in mijnen tegenwoordigen angst, in mijne droef- e met en Srooie hulpeloosheid. Verwerp mij niet, sta mij spoedig bij mijne kte de cooJ*"enti'D• snè' tot u om schoilplaats, om bedekt te worden onder uwe uitgebreide schaduw, dezelfde die aan mijne vaderen door uwe vaderen s te Bo!#"'eelK' 's> welke nu dood zijn, en wier Koningrijken op ons, de zwakkere ineenuitJ ?"eas zÜn overgegaan. Ik hernieuw die gemeenschap, dat zij duurzaam en te landvn,oor eeuw'ê wezen moge. D" haar dunr zich niet slechts tot ons en onze n |eiaen Minderen, maar tot onze kindskinderen uitstrekke. Mijne vriendin, verbreek gemCht 11 *oze vriendschap op geenerlei wijze. Dit is mijn opregte wensch. „Ik geef mij nu aan u over, mijne vriendin; mijne laatste poging, mijne eenige hoop om herstel te worden, is in u. Wees vaardig om mij te helpen, vut ik ben bijna dood; ik ben als een gevangene, vervolgd en bijna gegre pea door een krijgsman, wiens speer nabij mij ia. De tijd is zeer nabij, op welke ik vrees mijne regering en mijn land te verliezen, ar zeetop vriendin, zend apoedig een groot oorlogschip, om mij bij te staan. sc feilen Fransen oorlogschip wordt hier dagelijks verwacht zend apoedig °n h "lid n oor'°g!Chip on m'i te beschermen, en ik zal gered zijn. Het is mijn werd nw^jjuij d>[ jg Admiraal spoedig naar Otaheite kome. Ais hij niet spoedig komen kan, wensch ik dat nu een groot oorlogschip komen moge. Zend t beroet £e(jDr;g uwe oorlogschepen herwaarts; laat geene maand voorbij gaan zonder du er een kome, tot dat al mijne tegenwoordige bezwaren voorbij zijn. ""nen' „Ik heb gelijktijdig een brief aan uwen Admiraal op de Spaansche knsc hêH Sescl,revenom naar Otaheite te komen en mij bij te staan. "ri° Kni „Gezondheid en vrede zij u! Moogt gij gezegend zijn, m(jne zoster en !k doorif ta""D' Koningin van Gioot-Brltannie enz." zinnige 1» et «H F R A N K R IJ K. d als ve4 ischen (<tOntrent een ongeval den Koningbij eene rijtogtjé van het kasteel van kenendt* Eo den 28 Aogustns overkomen, wordt het volgende medegedeeld: :n wasrW Ten 3 ure zijn de Koning, de Koningin en de Koningin der Belgen, in inderdate' bene met zei paarden bespannen char-a-babca naar Ttéporc uitgeredeo langs idaniges' Üen nieuwen weg, de Men genoemd. gelnk. Aan de brug der sluit van Assas gekomen, bij den oorsprong van bet eden ter kanaal hetwelk tot In zee uitloopt, zijn vier der paardenreeds de brug ne Kon: opgekomen zijnde, schichtig geworden door den knal van het geschut uit gaarneW iet fort van Treport, en welligt ook door het gedruisch van het water, inge god' kstwelk met hevigheid door de sluisdeoren heenstroomdehet eerste hand- meiri paard wierp zich tegen de beide zwakke kettingen aan, die tot leuning een Kod dienen, deed eenen derzeive in het midden stokkend springen, en de tweede verein O* losgaan. Daarna niets het paard meer tegenhieldstortte hetzelve in het n met «j kioaal en sleepte in zijnen vzl de beide middenpatrden mede, welker gewigt ekers hti'gelukkiglijk de tuigen deed breken, waaraan zij gespannen waren. De postil lon, die het achterspan geleidde, heeft met groote tegenwoordigheid van rdenultf! geest en eene forsche ligchaamskracht zijne paarden ter zijde gewend, zoo -Franscl' dat de disselboom tegen een der palen aanstiet, welke voor op de brng 1 dag,® Haan, waardoor het rijtuig, als door een steunpilaar, werd tegengehouden, land De Koning, de KoDitrginnen en de personen van hun gevolg, zijn uit het ;ebeuri(i Hjrnig gestapt. Zijne Maj,, 119 zich verzekerd te hebfeeii» dat s,iemand gekwetst was, heeft te voet de wandeling naar Treport voortgezet, bege leid door alle de omliggende bevolkingen, die onner de kreten van Leven de KoningI op de plaats van het ongeval toegeschoten waren. Na omstreeks een unr op het havenhoofd gewandeld te hebben, zijn HH. MM. nsar Eu terug gekeerd, alwaar zij ten 5*. ure aangekomen zijn. In eenen brief uit Parijs leest men de volgende bijzonderheden: De waarschijnlijkheid, dat de Koningin Victoria Frankrijk bezoeken zal, verdringt de behandeling van alle andere vraagstukken, en de dagbladen honden er zich bijna uitsluitend mede bezig. De ministeriële dagbladen dur ven dit Koningiijk bezoek nog niet officieel aankondigen, maar de wijze, waarop zij daarvan spreken, doet duidelijk zien, dat zij het bezoek voor zeker houden. De Engelsche dagbladen van hunnen kant zeggen, dat niets officieels daaromtrent bekend is. Evenwel is het buiten allen twijfel, dat Hare Groor-Britannische Maj. de uituoodigingdie de Prins de Joinville en de Hertog van Aumale haar over* gebragt hebben, heeft aangenomen, en dat zij op het kasteel Eu verwachc wordtv Men voegt er zelfs bij, dat de Koningin Victoria aan de twee Fran sche Prinsen haar levendig verlangen te kennen gegeven zou hebben, om Versailles en Parijs te bezigrigen. Hoewei zij niet stellig beloofd heeft, van hare reis tot de hoofdstad van Frankrijk te zuilen uitstrekken, hoopc men echter haar daartoe te znllen overhalen en overal zijn reeds bevelen gezonden om haar op eene luisterrijke wijze te ontvangen. De heer de Ram quteaude Prefect van de Seine, die op her punt stond Parijs te verlaten, ten einde zich naar Eu te begeven, heeft tegenbevel ontvangen, en men zegt, dat er over gedacht wordt, 0® bij deze gelegenheid een groot bal in de. prachtige zelen van het Raadhuis te geven. Hoewel volgens het reisplan van Hare Groot-Britannische Maj. Hoogstder. zeiver togt slechts veertien dagen duren moet, hoopt men echter op hec kasteel van Eu haar over te haten, dien nog veertien dagen te verlengen, ten einde vijf dagen te Eu, vijf dagen te Parijs, twee dagen te Fontainehleau en drie dagen te Versailles te kunnen blijven. Loden/ijk Philips bereidt zicb voor, om zijne doorluchtige gast in persoon in de Koninglijke verblijfplaatsen rond te leiden, en hoewel men nog slechts zeker weet, dat de Koningin van Engeland En bezoeken zal, wil men echter alles te Parijs, te Versailles en te Fontainehleau in gereedheid brengen, als of bet officieel bekend was, dat Hare Maj, zich ook naar deze drie plaatsen begeven zal. De Koning heeft, naar men zegt, verklaard, dat hij geene kosten sparen zal, om aan de feesten, die ter eere der Koningin zuilen ge geven worden, de meest mogelijke pracht bij te zetten. Men wil eenen nog grooteten luister ten toon spreiden, dan bij gelegenheid van het huwelijk des Hertogs van Orleans. Al de Gezanten hebben eene officiële kennisgeving van de komst van Ko ningen Victoria ontvangen; er zijn uitnoodigingen aan de voornaamste leden van den Franschen ade! toegezonden, om zich zoo spoedig mogeiijk naar Parijs te begeven. Door den telegraaph is aan den Maarschalk Soult en aan den Minster Teste, die zich in het zuiden van Frankrijk bevonden, kennis gegeven van de omstandigheden, die hunne tegenwoordigheid aan het hof noodzakelijk maken en zij worden binnen kort te Parijs verwacht. Men ver. neemt ook, dat de Hertog van Montpensier zijne terugkomst uit het zuiden van Frankrijk, waar hij thans rondreist, verhaasten zal, om aan Hare Groot- Britannische Maj. zijne hulde te brengen. Al de toebereidselen zuilen, volgens de bevelen, op eene groote schaaf gemaakt worden en de ontvangst zal zoo luisterrijk zijn, als de kortheid van den tijd het veroorlooft. Werkelijk wenschen wij, dat de Engelsche grooten niet te veel bljjken mogen zien van de eenvoudiggeid, die betrekkelijk in de hofhouding van Lodewijk Philips en in de Fransche zeden heerscht. Het is zeker, dat Maria Christina, de Koningin-weduwe van Spanje, zich gedurende den tijd, dat de Koningin Victoria zich aan bet hof van onzen Koning zal bevinden, niet aldaar zal vertoonen. De Koningin-Regentes was op hec punt, om zich voor eenige dagen naar hec kasteel van Eu ce bege. ven, toen zij van het aanstaande bezoek van Koningin Victoria verwittigd werd. MENGELINGEN. EEN TURKSCHE BRUILOFT. De maatschappelijke toestand of liever het gezellige leven der Turken ie ons nog niet anders dan in ruw geschetste omtrekken bekend, vermits een vreemdeling, die zich in hunne huiselijke betrekkingen verlangt in te drin gen, tallooze zwarigheden ontmoet, tegen welke de ijverigste weetgierig heid, de moedigste volharding op het eind worden ontmoedigd. Het volgende. Uit het werkelijke leven ontleende tafereel zal derhalve veel nieuws aan- geven mee opzigc eet de onder aanzienlijke Turken in zwang zijnde bruilofts* gebruiken. Osman, Pacha van Trapezunc, verbond, nevens het hem opgedragen burgerlijke gezag, ook dat van Seraskier, hetwelk hem gedurende den jong- 8ten oorlog tegen Rusland is verleend geworden. Zijne heerschappij strekte zich uit langs den ganschen oever der Zwarte zee, van Synope tot aan de grenzen van Georgië; de zuidelijke grenzen van zijn gebied schenen door de hooge bergketenen te woruen beschreven, die zich op de knst van Ana- tol verheffen, en op vele punten niet verder dan drie uren gaans van de zee zijn verwijderd; zijne naburen waren derhalve de Pacha's Akalsich, ErserumGurismusch, KhaneeSivas en Boli. Zijne familie was oud, in bet land in hoog aanzienen onder den naam van Kasnadar-Oglu (zoon des schatmeesters) bekend. Hec middenpunt van zjjn gebied was Tschartschan- bey, waar hij zijn kasteel had. Te Trapezunc bewoonde hij een zeer een voudig huis, hetwelk de provincie haren stedehouderen inruimt, en waarin zijn vader, Soliman-Pacha, langen tijd had gewoond. Zijn gezin bestond uit zijne vrouw, één zoon en cwee dochters; hij had ettelijke slaven, ver. scheiden broeders en eenen neef; deze laatstgemelde verwanten hadden allen door zijnen invloed de waardigheid van Pacha met twee paardenstaarten verkregen. Als hoofd der familie, beschouwde hij hen als zijne onderge. schikten, en deed hij hen voor zijne rekening verscheiden districten behee. ren, van welke zij Mutselims waren. Mehemed-Bey zijn zoon, had mid delerwijl zijn zestiende jaar bereikc, en het was derhalve tijd om aan zjjne nithnwelijking te denken. Niettegenstaande zijne waardigheid hem onder de voornaamsten des Rijks steldehield bij dezelve echter voor niet hoog ge noeg om den naam Kasnadar-Oglu te kunnen doen vergeten. Vóór alles was hij er op bedacht in geene mesalliance te vervallen en sloeg daarom het oog op de dochter en éénige erfgenaam van Sagl-Oglu, den voormaals magtigen doch thans in staat verminderden opperheer van Kerrasud. Zoodra de kenze beslisc was, verzamelde de moeder van Mehetned-Rey op zekeren dag de vrouwen van haren harem, en met deze] voor haren gemaal optredende, even nadat hij zjjne morgen-godsdienst bad verrigt, boog zij zich voor hem, de hand aan haar voorhoofd leggende, en riep zij uit: „Heef, ik heb eene bede aan Terwijl wij nog leven, en onze dagen staan in de hand des noodlots, laat ods onzen zoon Mehemed uithuwenik wensch hem de dochter van Sagl-Oglu tot gade te geven." »Het geschiede alzoo," antwoordde de Setaskier, en van dit oogenblik af aan, werden er bemoeijingen gedaan om de toestemming van den vader der toekomstige schoondochter te verkrijgen. Een van des Pscha's bloedverwanten, een door zijnen boogen ouderdom eerwaardig man, werd naar Kerrasud afgevaardigd. Deze nam zich echter wel in acht, niet zoo terstond iets van het oogmerk zijner zending te laten merken. Verscheidene dagen zwierf hij in de stad rond, doch vermeed zorg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 3