E Y D S C II E 'IV C O IJ ft A IV T: Het ij en én d, elen det lira id I-arbeid i: net dloeiii, 'ren word;. VJ 'de t nidi. oMfeiidojj en berg, •et de klg: re vo0., enddie: ilde, eg, In brand, irand1 aIcq, i°. ism MAANDAG, Vidadi teygGEMEESTER EN WETHOUDERS n,?R STAD LEYDEN, brengen mits deze' van de ttciiiiisse van de heiaiishebi>enden dat hij ilun Ed, Achtb, van den Heer Controleur directe Belastingenis ontvangen het derde gedeelte van het Kohier der Patenten welke op den 3osien Augustus jongstleden is executoir verklaard. aflrr In Zit 1843 en IÖ44 ««1 ia off duiven aau den Heer Ontvanger is verzonden. in dei rseljjk gi ill gebrul én ook ttpignieZ; len# dotr >dic nog e orde dn deze g(| 1 Aden, den Sfepteiuuer 1&4.3. 'Burgemeester en Wethouders voornoemd DU R. I E Ter ordonnantie van dezelve, v. putTkammer. N. NEDERLANDE Leyden, 3 September, zij nieie^e B^ede Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier, ïUMT ingf.fc uit het vroeger gemelde Drietal van Predikanten, eergisteren het oep uitgebragt op den Weleerwaarden Zeer Geleerden heer C. Krabbe, fjtant te Zuiphen. Óp deri spdorweg zijn,,in de maand. Augustus vervoerd 59*395 perso* van deze stad 8,178, van Voorschoten 8,688, van Haa.lem 17,548, aetdam 21,960, de overigen onder weg ingenomen, hetgeen met reizigers oer vorige maanden van dit jaar maakt 309,632; one gen is in dezelfde maand f 4194630!} totaal ontvangst in dit jaar i deb tingeti, Id het verslag over 1841 ten aanzien van d»n staat der hoogescholen* rdt met betrekking van die van onze stad nog het volgende gezegd: )e saovtfinsten, welke de Bibliotheek van de Hoogeschool dit jaar deed, '''Lu hoofdzakelijk in werken van politieke geschiedenisde staathuis- ?fdkDnde en de philologie betreffende. d Je arbeid aan den nieuwen catalogus der Oostersche handschriften werd j -Tijver vervolgd, en is zoo verre ten einde gebragt, dat de geheeïe rSt jwstöff?welker verzameling aan de redactie zelve van den catalogus er ontvl!;s[ voorafgaan s reeds gedurende net jaar 1841 in gereedheid is gekomen. .)e studie der Oostersche letterkunde schijnt bij voortduring de belang- ling van velen te trekken, zoodat zelfs geheel onverpligte lessen in dit A ®et ^ver werc*en bijgewoond; n0, JeAkademische^Kruidtuift heeft eene aanmerkelijke verbetering ondergaan, nd6/?'] de meer doelmatige inrigting van eene warme kast. Ook heelt dezelve, oetrhet ontvangen van vele merkwaardige gewassen, belangrijke aanwinsten rlteiregen. Onder andere wordt bijzonder gewag gemaakt van eene bezending ,n wei gewassen uit de Oost-Indische Bezittingen van het Rijk, waarvan de e«%thst ditmaal gunstiger geweest is dan wel vroeger, doordien dezelve aar Vale l vemK ui 9\ 8/1 6 8 «i gj'001 Hidere zi tio de de vereischce zorg en naar de beste door de ondervinding beproefde WiCnrtUcti is geschied. De hortos wordt dan ook vlijtig bezocht aoor de dentendie bij voortduring vee) werk van de kruidkunde schijnen token, f toejuüd van hei Rijks-herbarium is mede in bet jaar 1841 grootelijks trd, als zijnde, door middel van het Akademiseh fonas van 1836, de ;e maatregelen genomen kunnen worden, om het gevaar voor bederf der voorwerpen geheel te doen verdwijnen, jwel de theoretische als de practische lessen in de sterrelnr.de ign "lig bijgewoond, en het observatorium is verrijkt geworden met een door heet Wenckebach te Amsterdam vervaardigden prismencirkeleen vader- "lacb voortbrengsel, dat, als eeD wezenlijk kunststuk, zeer merkwaa.dig ebt wórdt. (nder de overige Akademische verzamelingen, welke in goeden staat zijn ouden, en waarvan de meeste zelfs eenige uitbreiding hebben erlangd, bon nog genoemd te worden het munt- en penningkabinet, aan hetwelk olijke geschenken te beutt zijn gevallen. Onder anderen heeft de Baron 'dpeminck van der Oijedestijds Gezant van Zijne Maj. aan het hof Si. Petersburg, aan het Kabinet bij herhaling een aantal vreemde, voor gedeelte Russische en Siberische munten vereerd, waaronder zeer zeldzame stukken gevonden worden, belangstelling van gemelden gezant (vroeger Minister-Kesidenc ptlttohe) in de Leidsche verzameling, ia het almede te danken, dat, io bet laatst van bet voorgaand jaar, van wege den Groothertog van kn, san het kabinet een fraai geschenk is geworden, bestaande in eene liueling van in bet Groothertogdom geslagen medailles. Itt getal lijders, dat in het Akademiseh Gasthuis wordt opgenomen, 6ht jaarlijks toe te nemen. In 1841 is het bijna tot 400 gcklomtfien, krom ongeveer 126 meer dan in het vorige jaar. k letien over de scheikunde, toegepast op de nijverheid, zijn onafge len gegeven en door een aanzienlijk getal toehoorders bijgewoond. Vol- betberigt van heeren Curatoren heeft deze inrigting al meer en meer gunstige werking, niet slechts op de nijvere klasse, maar zelfs in )f Willende opzigten op de Hoogeschool. De stedelijke regering gaat dad soort het laboratorium en de localen voor dit onderwijs benoodigd in Mo itsat te bonden, Jvea 100 zijn almede de lessen, die, volgens het Koninglijk besluit van dijken 1^"" 1840, in de landhuishoudkunde kosteloos aan niet studerende per- moeten worden gegeven, in 1841 met goed gevolg voortgezet, heb- 75 toehoorders, en dos 4 meer dan in het vorige jaar, die lessen «vermoeiden ijver en lust bijgewoond. 1 Onder andere Koninglijke besluiten, welke de Staats-courant van liig bevat, is ook het navolgende! Wij WILLEM II, enz. bemerking nemende, dat bgj art. 592 van het Wetboek van Burgerlijke ordering, aan schuldeischers de verpligting is opgelegd, om bij de lining van lijfsdwang, iedere dertig dagen voor te schieten eene toerei- iom tot onderhoud van den schuldenaar, volgens een door Ons vast- t tarief; tie voordrage van Onzen Minister van justitie, van den 27s;en Julij ,1 N°. 60; APPAI e Stat met R tegeno1 Raad van State gehoord (advies van den Ilden Augustus 1843, N°. 3) Vofaj 'let nader rapport van Onzen Minister van Jus itie, van oen 2isten' fo%T 't843' N°- 395 fFNEAÏ "esloien en besluiten ïfk1' De kosten van onderhoud, te betalen aan de cipiers van huizen, I fEiC fie&']ze'de schuldenaren worden opgenomen, worden bepaald 00 70 y Por dag, gedurende de maanden AprilMeiJut,ijJulijAugustus J 'fmber, en op 80 centen per dag, gedurende de andere maanden. «ydo> *t% 4 SEPTEMBER'. Art, 2, In geval van ontslag of overlijden van eenen gegijzeldegedtvend^ 2ijn verblijf in de gevangenis. is de c.pier verpligt tot teruggave van hecgeenj, ten gevoige van het vroeger on:s!ag T overlijden, oij voorschot te veel be aala is. Ar:. 3.. De bepalingen van die besluit koróen met den jscen September 1843 in werking, -He: Staatsblad N°. 34, bevat een bes;uit van Zijne Maj, van 17 Aur gustüs 1843* houdende hep;; lingdat-na? ;.ractaat van handel en scheepvaart^, hetwelk op den 10/2 Februari) ce Athene tus6Cheu Nederland en kenland is .gesloreu in- het Staatiblad scai worden geplaacsf Èijt e Maj* beeft den Officier vaq ge.zotid.he.id der zde klasse hij bet Willems Hos Ttaal re 9s Gravenhagevan der Grijpbenoemd tot Ridder der Orde van den- Nederlandschen Leeuw.- Z. K. H. P. ins Frederik is van he.: Loo naai Noord-Brabant vertrok ken., van daar dtn isieu dezer in de Residentie, teruggékeerd en vertrdlc den 2den weaerora naar het Loo, om van daar met B. D. gemalin en kin deren naar -Berlijn te reizen., 5 Mevrouw de wed. Falck is benoemd toe Grootmeesteres van het huis van HH. KK. HH. den Prins,en. Prinses van Oranje Sedert de laatst gedane bekendmaking, zijn door de belanghebbenden? geligt» de navolgeqde door Zijne Maj. verleende octrooijen: Een octrooi in dato 23 Julij 1842, voor den tijd van tien jaren verleend aan S. Carpmealwoonachtig te Londen, domicilium verkozen hebbende bij 1S, Preston te Rotterdam, óp de invoering van verbeteringen in het za» raenstellen Van Zekere gedeelten van schepen en vaartuigen, ceti einde derj voortgang van brand te kunnen stuiten, en den graad van warmte te kunneó regelen. Een octrooi in dato 26 Maarr 1843, voor den tijd van tien jaren verleend aan IV AScholtente Hoogezanu, op de invoering van eene verbeterde wijze om sagu-flores te fabriceren. t Een odtrooi in dato als voren, vöor den tijd van tien jaren verleend aai* ACollinswoonachtig te Bramfbrdin Engeland, domicilium verkozen hebbende bij H, Kerckhoffy te Aaisteidara, op de invoering van verbeteringen in het vervaardigen van dakpannen, klinkers, tigéhelsteenen enz.* eu van een' bijzonderen coescel, daarioe dienende; en octrooi in dato 28 Junij 1843*^ voor den tijd van tien jaren verleend aan fFtJic Henry Ritschiewoonachtig te Londen, domicilium verkozen hebbende bij Au S. Preston te Rotterdam, op de invoering van zekere verbeteringen in hec voortbrengen van licht. Een cctrooi in dato als voren, voor den tijd van tien jaren veleend aatr J» BuJoanniy woonachtig te Parijs, domicilium verkozen hebbende bij j. van Dachne Comp te 's Gravenhage, op de invoering van eene nieuwe wyze om papier te vervaardigen uit de plant Liane van het geslacht Cissusen op derzelver verdere toepassing tot het maken van kussens, matrassen, touw* werken<. Een octrooi in dato 29 Julij 1843, voa: den tijd van tien jaren verleend aan L, Vassellewoonachtig te Pa-ijs, domicilium verkozen hebbende bjj O, Fuhrif te 's Gravenhage, op ae invoering van eene nieuwe soort van pomp, onder de benaming van pompe hydrobulisce. Voorts is voor den tijd van vijf jaren verlengd geworden, het op den 25 Julij 1838 voor deri tijd vSn vijf jareü aan J. P. Trousselot te Rotterdam verleend occrooi, op de uitvihging van verbeteringen in de zameustelling van brandkasten en brandkisten. Men verneemt, dat de bedenkingen, welke laatstelijk in de afdeelin. gén van de Tweede Kamer der Staten Generaal gemaakt zijn, ten aanzien van de ontwerpen van wet, uitmakende de Staatsbegrooting voor 1844 eb 1845» wederom aan de Regering zijn medegedeeld en dezelve op nieuw een onderwerp van overweging bh haar uitmaken. De Regering heeft thans geantwoord op de bedenkingen, welke in' de afdeelingen van de Tweece. Kamer der Staten-G.eneraal gemaakt zijn, ten aanzien van het ontwerp ;an wet tor regeling van uitgaven ten laste van hec speciaal fonds der gevangenissen. I11 die antwoorden worde onder anderen gezegd: De Regering wensebtdat uit de tegenwoordige, geheel op zich zelve staande voordragt, geenszins worde afgeleid dat de regeling van andere spectale fondsen onbepaajd zoude zijn uitgesteld. „Integendeel bestaat het voornemen, om hec onderwerp der onderscheidene rijtta-fondsenwaaromtrent wettelijke bepalingen gevorderd worden, opvol, gende geheel te behandelen en te regelen. Onverminderd iniusschen de verdere maatregelen te dien aanzien te nenren,-. bestond er eene bijzondere aanleiding, om de aangelegenheden van het spe ciaal fonds der gevangenissen reeds dadelijk, bij eene geheel op zich zelve staande voordragt, wettelijk af te doen, vermits dat fonds bereidswer kelijk is opgeheven, nit Krachce van het Koninglijk besluit van den 18 Junlj 1841, N°. 10" Bij deze voordragt wordt in geenen tJeele beoogd eene vermenging van. ontvangsten en uitgaven van vroegere diensten, met die van een later tijdvake Bij deze antwoorden is gevoegd een afschrift van het besluit van Zijne Maj. van 1841 houdende de volgende bepalingen: Art. 1. Hec speciaal fonds voor de dienst der gevangenissen, d'aargestelcf bij Koninglijk besluit van den 20 Mei 1825, N°. 113, zal met den afloop van hec dienstjaar 1841 ophouden te bestaan, en worde mitsdien bij deze mee dat tijdstip geheel opgeheven. Art. 2, Ten einde voor bet vervolg de dienst van den arbeid in de rijks* gevangenissen te verzekeren, zuilen de kosten deswege voortaan als gewone uitgaven van den Staat te beschouwen zijn, en die kosten dienvolgens aan» vankelijk met die dienst van den jare 1842, en vervolgens, in de afgemeene staats-begrooting van uitgaven werden opgenomen en aangewezen. Art. 3. Gelijker wijze zal, te rekenen van hetzelfde tijdstip, in de •staats^ begrooting van oncvangsten onder de middelen tot dekking der uitgavenv: worden uitgetrokken liet geldelijk bedrag, zoo van de presumcive opbrengst van opgemelden arbeid, als van de verdere onderscheidene baten en opkom-" sten, thans aan het speciaal fonds toevloeijende. Art. 4. O'nvermfnd-erd de bepalingen, in de vorige artikelen vervar, wor* den bij deze gehandhaafd de voorschriften, bij hec besluit van 20 Mei 1825*. N°, 113, en bij het nader besluit van 18 November 1827, N°. 34, gegeven^ nopens hec opmaken en inzenden van jaarlijksche rekeningen, een einde de geldelijke resultaten wegens de kosten en de opbrensc van den arbeid in de rijks-gevangenissen ce doeo kennen; zullende, mitsdien op de bepaalde.tijd'* stippen rekeuingen, uitsluitend den .arbeid betreffende, over elk dienstjaar, aizondeiiyk door ue zorg van het Departement van Buinenlandsche Zake5.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1