ÜU Otloorn wordt v»n ai Augustus gehield: Sedert eenlge dagen Is er In dete gemeente vrij wat beweging en leven, digheid. Laatstleden Woensdag namiddag is er een aanvang gemaakt met het onderzoek der plaats, waar men dacht dat de stad Hnnsau gelegen zou hebben; overeenkomstig de verzekering van den onden DrentscBen geschied. Schrijver Picard. In eene onde Chronijk leest men: 808 heeft OlausKo „ning van Denemarkens Zoon, Groningen geplondert en vêfbrand; dat vlek „Hunsau in Drenth Verdistrneerdwaarom de Hunsauwers bun Vaderland „hebben verlaten, en tig in de Ommelanden neergezet; formeerende al daar het Hunsingo Quartier." Op dén eersten dag van het onderzoek, hetwelk ld tegenwoordigheid van den Archlvartus der provincie, den heer Magnin, den bóekverkooper van der Scheer en den Bdrgemeestef der gdmeente, den heer BraamI, als een» daartoe aaujfes elde Commissie, bewerkstelligd werd hééft men weinig gevonden, behalve eene soort van straatje, pl. tn. eene Ned. él breed. Men ging tegen den avond voor het minst schouder ophalende naar hnls twijfelende of er ooit eene stad Hunsau bestaan bad. Maar hoe geheel anders werd de zaak reeds bij den volgenden morgen, toen men, als eed gevolg van de uitloving eener premie van vijf guldens, de oude stad, op een groot kwartier afstands van de plaats, waar men den vorigen dsg ge. graven had, min of meer regelmatig afgebakend vond door eenen boeren knecht uit de gemeente, die reeds vóór den opgang der zon, in de mor. genschemerir.g was begonnen, en weldra zijn werk had verrigt En hoe moest men zich verwonderen, toen men, een paar uren later, na eene bepaalde aanwijzing van eenen anderen boerenknecht, onderscheidene ge deelten van geregelde straten van gewone breedte voor zich zag, die voor bet oog der voorbijgangers door een spit aarde met helde bewassen verbot gen waren geblevênl Plu ging men al meer en nieer aan Het onrblooten, en vond. ook op onderscheidene plaatsen de moeite beloond, dewijl men gedurig nieuwe gedeelten van straten en straatjes ontdekte, die duidelijk tot de oude stad hebben behoord, Zaturdag heeft de Gouverneur der pro vincie, vergezeld van den Griffier, het gansche terrein in persoon onder, zocht, en alles zóó bevonden, igeltjk in de krotijjk beschreven Is. Ge noemde heeren keerden tegen den avond, na zich in de opgeslagene hut of tent op Hunsau, van welke de vsderlandsche vlag vrolijk wapperde, wat verfrischt en verkwikt te hebben, wél voldaan naar de hoofdstad der provjheie terug. Uit Groningen meldt men, dat aldaar den n8sten de gedenkdag van Groningens ontzet in 1672 met bjjzonderen luister is gevierd geworden, nadat den vorigen dag in eenlge kerken door toepasselijke Ie rredenen of dpwekkende aanspraken aan die heugelijke gebeurtenis herinnerd was. Te Beek en Donk in Noord-Braband is la I, Woensdag het huik en de schuur van P. Maas, met 5 koeijen, 2 varkens, 1 paard, en al het uitge- oogste graan eene prooi der vlammen geworden. Vóór twee jaren w«s dit huis insgelijks afgebrand en thans nog niet geheel afgebouwd, Uit Goes meldt men, dat aldaar den 2Ósten, ten 3 ure des morgens, weder een hevig onweder, vergezeld van zwaren regen uitgebarsten wt3. Te 4, ure was de lucht in het Oosten vuurrood, hetgeen men voor de weer. kaatsing van eenen sterken vuurgloed hield, doCh hetgeen binnen 10 minuten ophield en geheel verdween. GRIEKENLAND. Men meldt nit Athene van 9 Augustus: De Commisrie, belast met het opmaken van een dntwerp vin bezuini ging, heelt hare werkzaamheden volbragt. De Gezanten der beschermende Mogendheden zijn bij a! hare beraadslagingen tegenwoordig geweest, en de tióor dezen verlangde verminderingen werden, met weinige uitzonderingen, aangenomen. Onder de door haar voorgestelde maatregelen behoort opk het ontslaan van alle buitenlanders, die zich nog in Grieksche diénst bevinden; de meeste Duitschers, die nog alhier waren, hebben inmiddels reeds vrij Willig hun untslag genomen. De Regering bevindt zich tegenwoordig in de grootste verlegenheid omtrent hétgeen zij doen zal met het groot aantal burgerlijke ambtenaren en militairen die ten gevolge van de bezuinigingenhun middel vin bestaan verlieten. Velerlei voorstellen zijn dienaangiande gedaan, maar geen daarvan is uitvoer, baar bevonden, zelfs dat niet, hetwelk strekte om landerpn onder de ont slagenen te verdeelen^ want voor alles is geld noodig, en juist daaraan ont breekt het overal. Ondertusschen worden deze lieden voor de Regering, zoowel als voor hér publiek zeer lastig, daar zij de reeds bestaande onte vredenheid vermeerderen en de openbare veiligheid bedreigen. Thans reedt hoort men weder van menigvuldige rooverijen, en bij den beerschenden nood, bij de gisting der gemoedereu eo het onvermogen der Regering, heefe men maar al te veel reden om voor nog erger te vreezen. Over het algemeen ia de toestand des lands hoogst ongunstig. De oogst heeft eene slechte uit komst opgeleverd. De schaapskudden, die den hoofdtak der Grieksche veeteelt uitmaken, hebben door de buitengewone droogte van het vorige jaar zoo veel geleden, dat verscheidene jaren zullen verloopen, alvorens zij weder op de vorige hoogte gebragt zijn. Daardoor lijden niet alleen de burgers, maar ook de Scaat groot nadeel; want ten gevolge van den vermin, derden uitvoer van producten zollen ook de staatsinkomsten eene aanzienlijke vermindering ondergaan, zonder dat er eenig uitzigt op vergoeding bestaar. Ons jonge Koningrijk staat thans aan den rand van eenen afgrond; slecht! eene krachtige en tevens welwillende hand vermag hetzelve van deo onder, gang te redden. God geve, dat er zulk eene gevonden worde. Zeer opmerkelijk is de verandering die zich in de openbare denkwijze omtrent Rolland openbaart. Een groot deel des volks beeft zich in den waan laten brengen, dat de tegenwoordige benarde toestand van het Ko. ningrijk aan die mogendheid moet worden toegeschreven, en de vroegere vooringenomenheid met Rusland heeft bij velen voor eene vjjandige gezind beid jegens hetzelve plaats gemaakt. Een deel der oppositie trsebt deze ongunstige stemming zoo veel mogelijk te verbreidenen daardoor tevens de regering, die zij als een blind werktuig jvan Rusland voorstelt, in de alge. meene achting te doen dalen. DUITSCHLAND. Zijne Mtj. de Koning van Pruissen heeft een regtbank voor zaken van eer, zoowel ten behoeve van het staande leger als bij de landweer opgerigt, voor welke alle tusschen officieren gerezen geschillen en aangedane belee- digingen moeten gebragt worden, om aldus het tweegevecht te verhinderen. Op last van de Pruissische Regering zal den 14 September eene Com missie van deskundige ambtenaren te Godesberg bijeenkomen, om te onder zoeken, of de nieuw uit te vaardigen gemeente-wet in de RhQnprovinciën in allen deete uitvoerbaar ia. Voor eenigen tijd was gemeld geworden, dat de Nederlandiche Reger. ring voornemens was, om met het Duitsche tolverbond nieuwe onderhande lingen aan te knoopen thans verneemt men, dat zij zich daartoe reeds aan hetzelve gewend en toegezegd zou hebben vermindering van doorvoerregten enz, op Duitsche koopwaren en schepen, als ook vrijen invoer van genoemde waren in de Hollandsche koloniën, zoo het tolverbond ook eenlge gunstige bepalingen voor de Hollandsche koloniale waren bepaalde. De Meinsioomboot Leopold, is io den nadht van den 24sten, tnsschen Kostheim en Hockhelm, op een hout vlot gevaren; door den geweldigen stoot werden de steven ingedrukt en zonk de stoomboot terstond zoo eerh.er dat de manschap en de 20 passagiersdie zich op dezelve bevondenhoewel met achterlating van alle hunne goederen, zich nog op het vlot hebben gunnen redden. Onder de branden, die In den thans ten einde spotdenden zomer de labditrekea jn den omtrek nu dén Beaeden-Dcmau geteisterd hebben, wag bponder treurig die, *e(ke den entten JulS het Itadje Jagen, Atet ij Rarlaburg in Zevenbergen, getroffen beeft: Honderd tien hulzen én dri. zoo veel nevengebouwen, te zamen omtrent twee deide deelen tier uitmakende, werden daardoor verhield. Aan redding van huisraad wij te denken, Wane dé eigenaars Waren verre van daar met veid-arbeid gl en de we nige, die zich in de arad bevonden, behielden met moeit,, 'm leven door de vlugt. Eene vrouw is verbrand en twee kinderen word, 7»4 op dit oogenblik vêrmisc. Een veertien jarige knaap geleidde, oiij. den vuurpoel zijné vier jongere broeders en zusters onverschrokken 4oj brandende omtuinlngen en bereikte behouden den tangrenzenden berg, bjj den naChi met hen doorbragt en eerst den volgenden met de k|(! welke hij gered had, op de plaats van het ongeluk weder te voo„ kwam. Als ooizaak van den brind wordt een inwoner genoemddit] onvermoeide honigbijen door middel van rook weder vangen wilde, et; mtde bnsóorzigtig te werk geïnde, zijn eigen hooi-schelf in braai, Deze onbehoedzame, die wit hem zei ven betreft, bfj den brand nlt: zijn hooi verloor, heeft zijn leven aan den Stoel-regter van Vadadi iihrgEME ken, zonder wiens bescherming hij reddingloos het slagtoffer van deXnolsse v zijner mede-ingezecerèn had moeten worden. Krict' Uit Napels wordt gemeld, dat aldaar op Maria Hemelvaart ofschoon zeer ruim en door 24 zuiieb ondersteund, een vreésselp gt ontstaan is, waarvan de beti'Seangdera niet alleen dapper hebben gebral maakt, om veel ie bemigtigen, maar onderscheiden fnenschén ook den voet zijn geraakt en hét lévéh hebbén verloren, Een compagnie j] aers is de kerk moeien binnen rukken om de orde te herstellen, dun» m werden met messen en dolken door het gemeen ontvingen, toodst nog aftieel ng Sicilians!) met geschut is moeten te hulp komen, en de ordedi, eindelijk hersteld is, de geloovigen de kerk zijn uitgedreven en deze g« Is; daar er in dezelve bloed gestort en zij dus ontheiligd is, zal zij niein), B'ee geopend worden, voor dat de Aartsbiischop dezelve op nieuw in|,|, nu l zal hebben. Qep uiig F R A N K R Ij K. iU De Prins de Joinville, zijné Gemalin en de Hertog van AumaitiT 1 den sasten dezer te Havre tegenwoordig geween bij het snelviru t zeilschepen en roeivaartuigen, en heeft de Prini voor dit vermaak voet ^m 'e' eik jaar 9000 fr. toegezegd aan uit te loven prijzen te besteden, 8 In een der dagbladen léést men V 1S 1 Het plotselinge vertrek van den Prins Van Joinville en Vin den HmP*' van Aumaleheeft te Londen stof gegeven tot velerlei aanmerkingen, mand had gedacht, dat zij zoo spoedig naar Frankrijk zouden serogk:,"11 Algemeen meende men, dat de wjjze waarop Espartero ontvingen li,'® "°WI - -'inn bot ■kunde 1 Je arbeid [ijver v rsioff; mishaagd heeft, en dat zij zich aan geene ontmoeting met den ex-Ri. in het paleis der Koningin hebben willeb blootstellen. Het is ons onbtj of dit de ware beweegreden van het plotseling vertrek dezer twee Pn la, maar het is ons aangenamer ben in Frankrijk ie ziendan dat lij 1 gastvrijheid genietenwaar onze vjjanden met zoo veel luister omrit*"0 worden. C0"ra De gewezen SpaantChe Mlniater van Financiën li den sisten tel!? ilu aangekomen. T De lengte der ijaeren apoorwegeft Tri de Vereénlgde Staten van beloopt reeds 8000 kilometer»; die in Engeland nagenoeg In Duitschland en Pruissen nagenoeg 5000 kilometers groote apoorweglinién aanleggen ter lengte van 36 dezelve in Frankrijk slechts 682 kilometers bedingt, waarvan 121 in vseilj?0»'"' Eene telegraphische depeehe uit Bajonne van den n/sten deaer r ].s dat de Generaal Arbushnot als Kapitein-Generaal uit Katslonle naar Vile0®", j is verplaatst, en zijne betrekking door eenen anderen Generaal verrat e ]e' Dit zou dientn om de rust te Barcelona te herstellen» deoteD PRIJSCOURANT VAN EFFECTEN. AmsterdamWoensdag 30 Augustns 1843. Ie Staten van AeiK 54000; in Belgief 1; Rusland dotil 1 k'loa,ete"> C arvan 121 in wei t 6 Akaae met Olü 3 Nederland, Werkelijke Schuldi a\ Dito Dito .<,.,5 Amortisatie-Syndicaat 4} Dito Dito 3. Handel-Maatschappjj 4] Nieuwe Dito .a.......... 4, Oost-Indische Leening 5 Atndeelen Rijn-Spoorweg4} Aand. Holl. Spoorw. Maats Haarlemmermeer .....5 SpanjeL. bij Ard. van 85 .........5 Dito bij Dito, onbep, ttukk. Dito Coup. ...........a... Dito. t, Passive Deferred Fransche Uitgestelde Rusland, Obl. Hopt en Comp, 1798 en 1816 J Duo Dito 1828 en 18295 Certificaten bij dito 1831 en 1833 5 Dito bij Hope....4 Cenificaten te Hamburg ,.5 Inschrijving in Assignacién ..........8 Certificaten van Dito ..........,..(5 OosTENRiiK, Obl. Goll en Comp5 Negotistie Metalliek i. 9} Dito Dito5 Napels, Certificaten ..............5 Dito in Natelt ................5 pGl.' 5i* 100 re 93 I33( 99» 8p 18A '5! ,7I 3<Sj io8i 108J 99, 9°ê 73 59,, to9u loj; S'T 100! 93 J 133J «9l 18/, ld l* 26» iwel hijgt heet IP "lich «at ebt wóu lader de ouden oou noj .Zienlijke "hmtlper, Sr. Pet poot "irdere zi tan de Catlsruhi in bet ko, aan limeling It! gels jit jaarl lerom 01 •e lesiei len gegi I het bt 1 gonst Ibillend socri stag Wij beinigen bij deze den hartelijkaten dank, voor de blijkenv""1 1 vriendschap en belangstelling, betoond bij gelegenheid van onze, op moel vervolde VIJFENTWINTIG JARIGE Echtvereenlging. 14 75 1 Leyden P. B L a A W, den 3? Augustus 1843. J. DORSMAN, lacme 'orde rening som pril de 1 I N°. Ra a Dr. LH. SCHOLTEN, Hoogleerisr ie Leiden, TWEETAL LF.eC RÉDENEN ..........f 0-9bben DISQUISlTIÖ DE DEMOSTHENEAi, ELOQUENTIAE CHARACTEREf Uk se. ORATIO DE VIT ANDO IN pere CHR1STI etc. l.»f XX, wordt verzocht DADELIJK btf zijn Vriend ie kodn wien Hij geschreven heefr. V Te HUURTwee Gemeubileerde KAMERS met nog een APPAI TEM ENT, voor een Heer of Dsme, op eene der fitsoenlpste Stsnl binnen deze Sttd, bij Lieden zonder Kinderen, des verkiezende met fr en Inwoning. Te bevragen bij H. J. KRAMERS, Pieterskerk tegtnoi de Choorsteeg. L. E. BOSCH en ZÓÓN, Academiedrukkers (e Utrecht, hébben bij de voornaamste Boekhandelaren te Leiden verkrijgbaar gelteld: 'Wrmi By de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyd»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2