A". 1843. L E Y D S C II E te Vêrfcj niet r»ln| it en dn It om, i ten ero®'' bew)rei/ iigeliffg Srateti, niet op j die g„ 'enden, ij verbeii roeleni nde kit) ich reH,;: sven het ontvii; t niet bi v. Heicfce breeds kerlteread der Nederdukrche Hervormde gemeen-e M.voon vroeger gemelde Twaalftal van Preriilranten, eergisteren gef too weigerde Zestal: Dn. J. g. Bitz. 'e 's HertogenboschF. H. G. van bet kn «SON, ie Arnhem E. B. Swalue, Theol. Doct. 'e Goes; J. E. VoOGT, NijmegenC Krabbe, te Zuiphen, en I), Pyzel, te Durdrectu de brandeiitite bij oversiemming tegen A. c de Meijier., Theol Doet. te Arnhem, ekte alijtitit I' reVstonc! het volgende Drietal opgemaaktDD. F. H. G. van iet eeriTtasoNc- KrabBe en E. B. Swalue en rita l— De M? isgh«ppij tot Nut van 't Algemeen heeft in hare laatstaehonden bekoaireadering re Amsterdam besloten, aan de personen van 7. ,<f. J Siebes, lltnpkriZvsn haarlent NParadijiJ. H. SchobP. Knaap, IV. Waker linH. van uittnnju Bogaard. M. I'inkesteja, E. Nicuwenburg en d. Visser, alhier, wegens l doen lijt beorijvcii van edelmoedige daden,-eerebiijüen te doen toekomen. luchtlsv. fijtie (Waj. beeft dén fusilier C.tV. F. Lotter, wegens ittsnhordinstie king, [i veroordeeld, genade verleend en zijne straf verwiaseld in 15. jaren "n.elklfbnngeti«rr9f, Ituigem »j(Jrjvénliavb meldt men van den dosten dezer! e plain. v - - ienzeliu weging eenig 1f VRIJDAG, NEDERLANDEN, Leiden, 31 Aogusius. heeft uit formeerd het en ol Vericht Inde zfititig van dg.Tweede Kamer'.cjer Staren-Generaal van heden, heeft I centrale aidpel'i'ng verslag gedaan ten aanzien van het ontwerp van wet L„, (et regt van successie. |a dat algemeen verslag wordt, onder anderen, aangevoerd, dat sedert de Hilisien. van het voórloopig onderzoek der. afdeeliitgen omtrent het onder- jut we-sotuwerp, bij het op den 29 FehrtlJtij ji. gearrereertfe verslag der jrale afdeeling. ter kennis gebragt zijn vad de Regering, er rnitn vijf linden verl.o.open zijn, gedurende welke met betrekking tot de financiële mriergn,heden des Ri|hs gewigtige bijzonderheden hebben plaats gegrepen, it «elk oogpunt men die bijzonderheden moge' beschoüwen, hoedanig In tujzonder het.gevoelen z;i omtrent oe financiële voorstellen van den'afge zien "Minister van Financiën, door niemand zal het wel betwist kunnen jtden,- dat. in de laatste tijden de geldelijke toestand van ons-land in een mtch ander .daglught is gesteld, dan voor ettelijke maanden nog het geval 11, en dat,, zo» destijds nog twijfel Rebbe bestaan omtrenc de noodzake lijkheid, om, tot dekking van d"e mtgay'etr, bp buitengewone middelen be- dicht te zijp, die tyv'jjïel bij velen sedert heeft plaats 'gemaakt voor de ze- ÉetbeU,, dat, zelfs bij eene atrënge. toepassing van het stelsel van tjezuini- jüng, be« vetbr.oken evenwigt tu'sschen de uitgitVen en de inkomsten van het ■Rijk', ■«onder, verhopging of vermeerdering van laatsrgemelden, niet te her stellen tal wezen. Hei kan derhalve, wordt in het verslag gezegd, niet hevieemdtnd vootkomen, dat de Regering, na het mislukken harer poging, om doos conversie van renten eene-besparing van uitgaven te verkrijgen, en Zich al too géraepin. zjenfeom aan de Wetgevende IVjagt andere middelen Ur voorziening in behoeften der schatkist voor te dragen, tot dat einde fok begrepen heeft, op haar voolstel tot uitbreiding én verhooging van het •wccesiieregt terug tè moeten komen, zdndër zich daarvan terug te laten (ouden door.de Ongunstige beobrdeelingwelke aan dat voorstel bij de Tweede Kmer lativinkelfjl! was~te beurt gevallen.- -Niec-te min heeft zij zich vele dei haar medegeoee de bedenking-en -ten-mme gemaakt, en, hoezeer in de hoofdtaak 'bij hkre oorspronkelijke voordrage volhardende, evenwel op on- derrchelden punten aan den wettsch der meerderheid van de leden toegege ven, zoodat flan ook het gewijzigde weis-ontwerpbij vergelijking met het Iitoegete, eenige niet onbelangrijke verandering behelst, 1 Bij de behandeling van het gewijzigd wets-ontwerpIn de afdeelingen der Kamer, hebben de mee»»e leden zich-onthouden om in eene nadere ontwik keling te treden hunner tneening ten aanzien van de gronden, welke ter gunste «f ten badeele van de hóofdbepalrngen dier voordrage in bet midden gebragt »iren. Men heeft zich' dus vrij algemeen bepaald om den indruk' te doen 'kennen, welken eéne gelette overweging dier vootdragtin verban'd met de inlichtingen bij de memörie van'ireantwoording medegedeeld, had te weeg gebragten om voorts eenige'aanmerkingen op te geven, welke bij het on derzoek van de bijzondere deeten der voorflragt nog waren voorgekomen. Wit het eerstgemelde punt aanbelangt, zoo hebben onderscheiden leden te "gate kennen gegeven, dat, hunnes inziens, de voordragt, ten gevolge van de moet 'I daarin gebragte wijzigingen, als werkelijk verbeterd behoort te worden aan gemerk. Die gevóelen Werd evenwel geuit, ongepraejudicieerd het oordeel dier leden omtrent de voorgestelde belasting in de regte lijn. Ongeveer de helft van de leden, welke zich aanvankelijk reeds tegen zoo danige belasting hadden verklaard, hebben, bij gelegenheid van de nadere dcliberatien over het onderwerp; dat ongunstig oordeel herhaald, en stellig te kennen gegeven, dat zij in geen geval hunne stem tot die beifing welke lij in beginsel moesten afkeurenzonden kunnen geven. Een grooter getal tchter heeft zich deswfege thans niet verklaard, deels omdat zij zich het 'j! eindoordeel wenschten voor te behouden, deels wijl zij zich nog niet genoeg. j «lam ingelicht achtten om de gepastheid van de invoering der voorgedragen >9u 1 '7 P°TI Dj} lillietsn JOHA deze IERT. e nsi mij gttellis anbead berif belasting te knnnen beoordeelen. Laatstbedoelde leden waren van gevoelen, dat men, na de redenen, bij het voorloopig verslag niteen gezet, niet dan ia de hoogste noodzakelijkheid tot invoering van znlk eene bedenkelijke heffing behoorde over te gaan; dat het oordeel omtrent die hooge noodzake lijkheid afhing, niet allten van de kennis der raming van behoeften van de 'erichillende onderdeelen der ataatahnishouding voor de beide opvolgende jarenwelke men moge verwachten dat, sedert het aanbieden dezer wet en der tttsis-begrooting in het begin der zitting, eene zeer beteekenende ver- andering en inkorting zal hebben ondergaan, maar ook van de kennis der het' letichillende middelen, waarmede men acht de uitgaven te kunnen bestrijden, 31 Aüp en die, evenzeer in verband tot den min gunstlgen finantielen toestand van zoo het Rijkhoogst belangrijke wijzigingen zullen hebben ondervonden. Die flectej leden meenden derhalve met het gansche etelsel van den nieuwen Minister t word» van Financien iot bestuur van de geldelijke behoeften des Lands bekend te iNTJEj moeten zjjnvoor en aleer met vrucht over een afzonderlijk onderdeel een Te hep bepaald oordeel te kunnen vellen. Trouwens de Regering zelve had, onder iewjWjpder beantwoording, ten betooge van de noodzakelijkheid der verhooging van bestaande belastingen of van de invoering vsn nieuwe, zich beroepen op de gewijzigde begrootingen voor 1844 en 1845, waarvan de inzage alzota, iur beoordeeling van het ohderhavlg wetsontwerp, een noodwendig vereischte scheen. Het slot van hét verslag lüidi als volgts En hiermede vermeent de centrale afdeeling haar algemeen verslag te kun nen besluiten, daar het haar, uit hoofde van de wijze waarop het gewijzigd wetsontwerp laatstelijk in de afdeelingen iz behandeld gewordenniet wei eLeji! N°. 105;--s^ COÜRA N qfc 1 SEPTEMBE doenlijk voorkomt om met betrekking tot de denkwijze vsn de meerderheitf der leren opzigce.ns dat ontwerp, in meerdere of meer bepaalde ontwikkeling; te kemin en het haar even min mogelijk is om te bepalen, of de nader door oe Regerr.g kenbaar gemaakte gronden al dan niet bij sommigen ingang heb» ben gevonden, of om we ke redenen men bij de aanvankelijk voorgebragte bedenkingen is blijven volharden. Zooveel schijnt echter zeker, dat de groote meerderheid niet dan schoorvoetende en als door de noodzakelijkheid gedron gen er toe zal kunnen besluiten, om hare goedkeuring aan het onderhavig wers-ontwerp te hechten; weshalve net wenschelijk voorkomt, datf bij ge legenheid van de openbare d'scussiën daarover, aangaande het pant betrek kelijk de noodzakelijkheid der voordragedoor de Regering de meest mogelijke inlichtingen gegeven worden. De dag der beraadslagingen over het gemelde wets-ontwerp wordt voor alsnog niet bepaald. De Commissie tot de verzoekschriften heeft, bij monde van de heeren van Panhuyi, Boreelvan Hogelanden en Memo, verslag gedaani°, op een aares van vele ingezetenen van Sneek, tot den bedrijvjgen stand behoorende, waarbij bezwaren ontwikkeld worden betrekkelijk het ontwerp van wet hou dende nadere bepalingen nopens de regterlijke organisatievoor zoo veef betreft de in art. 6 voorgestelde opheffing van de Regthank in het arrond. Sneek; 20. op dat van i?> J, Swalue en C E, KoestveldPredikanten bij de Hervormde Gemeente te Schoonhoven, die bedenkingen voordragen in ver band roet arr„ 8 van het ontwerp van wet betreffende de belasting op de inkomsten; 30. op dat van de heeren van den Berg en Droitaardappelen siroop-fabrijKanten te Vianendie verzoeken, dat bij eene verandering van het tarief op den in-, uit- en doorvoer het bestaande regt ten aanzien van het aardappelen-meel niet worde verhoogd, en 40. op dat van het plaatselijke bestuur van Appingadam, die bezwaren voordraagt over de bij het ontwerp van wet op de regterlijke organisatie voorgestelde opheffing der Regtbank in bet arrondissement Appingadam. Abe deze verzoekschriften zullen eer griffie worden nedergelegd. Twee ingekomen adressen zijn aan de daartoe bestemde Commissie ver zonden. Een derzelve is van den Baron van Nagell tot Wiichy heiwelk. betrekking heeft tot de voorgestelde belasting op het iDkomen. Daarna wordt de vergadering gescheiaen. Sommigen verzekeren, dat er» in afwachting, dat de Regering zou antwoorden op de bedenkingen, die ten aanzien van de aanhangige ontwerpen zijn gemaakt, de Kamer voor omstreeks 14 dagen zou uiteengaan. Na Bfioop der zitting zijn de leden In hunne afdeelingen bijeengekomen» toi het benoemen van een lid uit elke sectie tot zamenstelling der bijzondere Commissie, in welker banden gesteld zal worden het adres, waarbij dispeo* satie gevraagd wordt van een trtikel van een stedelijk reglement. Vervolgens heeft de Kamer eene zitting met gesloten deuren gebonden waarin Zijne Exc. de Minister vao Marine eenige inlichtingen ten aanzien Zijner begrooting beeft gegeven. (Vóór de zitting der Kamer van heden, is de centrale afdeeling vergaderd geweest over de voordragten van wet, uitmakende de staatsbegrooting voor 1844 en 1845; daarna beeft er eene bijeenkomst tusscbeo de centrale afdeeling en de rapporteurs plaats gehad, over het ontwerp tot vaststelling eener belasting op de inkomsten. {Men verzekert, dac dit ontwerp in de afdeelingen der Kamer veel tegenstand heeft ontmoet.} Ter voldoening aan eene resolutie van Zijne Exc. den Minister van Financiën, van 24 Juljj jl,zijn de ontvangers der directe belastingen enz, aangeschreven, om voor het vervolg ook wegens de betaalde vervolgings- kosten dier middelen kwitantie te verieenen, ten welken einde dat gedeelte der aanslagbiljetten, voor de kwitantie der ontvangene sommen bescemd» nog eene kolom zal moeten bevatten, onder den naam van betaalde vervol gings-kostente plaatsen onmiddellijk achter die voor de aanwijzing der journaai-nomroers; zullende evenwel, zoo lang de aanwezige voorraad der aanslagbiljetten strekt op den ouden voet Kunnen worden voortgegaan» maar het nieuwe voorschrift in allen gevalle met de volgende dienst alom moeten opgevolgd worden. Men meldt uic Amsterdam van 29 Augustus: Nadat de gezamenlijke klassen van het Koninglijk Instituut van weten schappen, letteren en fraaije kunsten, gisteren hare jaarlijksche algemeens bijeenkomst hebben gehouden, waarin behalve andere werkzaamheden de benoeming van den nieuwen algemeenen Voorzitter en Secretaris heeft plaacs gehad, hield heden morgen de iste klasse eene openbare Vergadering ter bekendmaking van de geschiedenis der klasse en de werkzaamheden harer leden, gedurende het tweejarig tijdperk sedert de vorige openbare zitting. De Voorzitter, de Hoogleeraar Swartopende de vergadering, en herdacht bij de vermelding van de lotgevallen der klasse hoofdzakelijk de verliezen, dse zij door hec overlijden van leden, geassocieerden en correspondenten badl te betreuren gehad. Uit den kring harer leden waren ontrukt de HH. P» GoudriaanIngenieur van den waterstaat, de Scheepsbouwkundige C„ Soetermeeren de Belgische Hoogleeraar J. B. van Monsvoorts was over leden de geassocieerde Decardolle% teregc de Linnaeus van den nieuwen tijd genoemden de correspondenten Jde Kanter Pz.9 PO. C. Vomelman de Heer% in leven Hoogleeraar te Deventer, en de Med. Doet. J. Kitringa C.ouIonDe opengevallen plaatsen waren waardiglijk vervuld. Tot nieuwe leden waren benoemd de HH. SitnonsAdviseur, de Professoren A. Hvan der Boon Mesch en F. KaiserTot geassocieerden waren aangenomen de HH. F» WBessel te Koningsbergen, Mohl te Bern en Richard Owen te Londen, Hierop las de Secretaris, de Hoogleeraar GKr0likeen zeer uitvoerig verslag voor, van de werkzaamheden der klassen, hetzij ten gevolge van aanvragen en in overeenstemming met hec hooge bestuur, hetzij door de verschillende leden uit eigen beweging verrigt. Bijzonder belangrijk waren de verschillende nasporingen omtrent een middel toe wering van het bederf in het hout; gewigcig ook was be: verslag omtrenc de putboring op de Nieuwmarkc alhier en hare resultaten, omtrent de toepassing van het elec tro magnetismus als beweegkracht, en omtrenc de proeve wegens de voed# zaamheid van de beenderen-gelei. De beide prijsvragen, door de klasse in 1841 uitgeschreven, waren onbeantwoord gebleven en werden alzoo than* op nieuw voorgesteld. De werkzaamheden werden besloten door eene redevoering van den Hoog leeraar H» C van Hall% te Groningenover het eenvoudige in de natuur zigtbaarzoowel in de werking van uitwendige invloeden op de plantenalt in het zamcnstel der plant zelveeene redevoering welke, zelve door eenvou digheid en duidelijkheid uitmuntende, rijk en belangwekkend van lohoud en met welsprekendheid voorgedragen, algemeen mee genoegen werd aaoge* boord.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1