A°. 1843. leydsciie N°. 08. 'COURANT. clie Kt. diltintc g.l.i, ÏM hij det i Houw vfj volgen- 77. j* henen it Ou! tele WOENSDAG, NEDERLANDEN. Levdën, 15 Augustus. Thti dóiina; r?aii i villei le gnu habitut Het Hof heeft den I4dcn dezer den llgtcn rouw aangenomen voor den sonel<:ijd van veertien dagen, wegens het overlijden van Z. K. H. Prins August "er toean Pruissen. ja DO) BÜ besluit van den rnden dezer, N°. 58, heeft Zijne Maj., ter ver vrage Hindering der uitgaven van oorlog, bepaald, dat de 2de en 3de division van Ie 3jnet algemeen depot der landraagt, N°. 33, met den 31 December aanstaande meur lullen worden ontbonden; zijnde het Departement van Oorlog cveneena gemagdgd tot bet nemen van zoodanige beschikkingen, als het tot stand ■ecticljrengen van dezen maatregel zal vereischen. es, ce Zijne Maj. heeft benoemd tot Burgemeester en Secretatis der gemeente visiter iSrad aan 't Haringvliet L. C, C. Kolf van Oosterwijk. danij Zijne Maj. heeft aan Mr. H. C. J. Hoos, lld der Gedeputeerde S aten 'éire rsn Zuid-Holland, verleend den titel en rang van honorair adjunct-houtvester. Zijne Maj. heeft aan den heer P Rcgout te Maastricht vergunning rerieerd tot het dragen van de orde van het Legioen van Eer, hem door Zijne Maj. den Koning dor Fransclien geschonken. Het voorgenomen uitstapje van Zijne Maj. Koning Willem Frcderik duel loir Duitschland schijnt, zoo al niet geheel opgeheven, althans uitgesteld :e zijn; dit is ten minste zeker, dat Zijne Maj. Hoogstdcszelfs verjaardag alt iflijp het Loo zal doorbrengen. Men wil dat dit feest aldaar en familie zal [evierd worden. Ook «preekt men van bij die gelegenheid op den Hof- >nnem|i;houw-bnrg aldaar te geven «toneelvoorstellingen, door een gedeelte der Koninglijk Franpche tooneclisten dezer Residentie. Uit 's Gravenhave meldt men van den i4den dezer: in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van heden Is alinttltngekoiDcn een hoogst belangrijk wets-ontwerpbestaande in eene belasting >p de inkomsten en bezittingen,-ais van vaste goederen, alle renten van ien Sust, «actementonpensioenenwachtgelden enz. De belasting op de vaste "loederen en «riten bedraagt 5 pCt.,die op de ambten enz. van 5101 iopCt., K> isir eene inde voordragt vervatte - Massificatie. Schatkistbiljetten ziju niec lan de belasting onderworpen. Armbesturen, cóllcgicn van liefdadigheid enz. >TTUIjp|len vpn de bolasting worden vrijgesteld. Leeraren die f 1000 of minder BD, jenleien, eerste of tweede Luitenants van de landmagt, en het non-activl. net eits-trsctemenc van de Luitenants - ter. zee van de eerste en tweede klasse, Uilen van de belastjng, vrijgesteld blijven. Aan de belasting zijn onderhavig (Ie Oost-Indische ambtenaren, gepensioneerden, en militairen, die zich in iet Vaderland mogten bevinden. De belasting op de inkomsten van vaste ;oedcrén zal bij wjjze van opcenten op de grondlasten, met inbegrip van ie 16 tot nog toe ingevorderde,, ten bedrage van 35 opcenten, worden jeheven, De belasting van 5.pCt.1der inkomsten van de vaste goederen zal de zuivere kadastrale huurwaarde worden berekend. De tractementen rp |nSnfotnen enz, f 300 en daar beneden zullen vrijgesteld blijven. De belas djijiag «P de ambten, wachtgelden enz. zal bedragen als volgt: 5pCi. van i laat i"e beBe<len (ie f ïooos (SpCt. van 1000 tot beneden f 2000; 7pCc. van iel,otl, jooo tot f 3000; 8 pCt. van 3000101 ƒ4000; 9pCt. van f 4000 tot 1,^5000'; 10 pCt. van f 5000 en daarboven. Dit ontwerp, met de daartoe behoorende memorie tot toelichting, is, ter Aty Herweging, aan de afdeeilngen verzonden. Diana zjjn de beraadslagingen over het op heden aan de orde van den '"dag zijnde ontwerp nopens het jodicleel tarief, en dit wel in de eerste plaats van den eersten titel, handelende van den Kantonregter en deszelft ".'Vrijjiir geopend. De keer van Goitstein bestreed het ontwerp. Hij schetste het gewigtige iVlflTi"" betrekking der Katonregters en verklaarde zich tegen de inkrimping ij k» vermindering ten hunnen aanzien in evenredigheid van het thans bestaande. 'Dit zelfde was mede toepasselijk op de Griffiers bij het Kantongeregt, ten l^i' Wolge waarvan bet voor hen ondoenlijk zon zijn, in hunne betrekking een i-Je'jéwoon bestaan te vinden. De spreker vermeende, dat ten gevolge daarvan - ijiimgemelde ambtenaren op sommige plaatsen met hunne emolumenten niet neer dan f joo zonden kunnen genieten, gelijk zulks zeer juist in een ver „lorkichiifc uit den Helder was betoogd. Hij zal mitsdien tegen tegen het jKtrerp stemmen. De heer Modderman sprak In denzelfden geest. Hij merkte opdst de wontegten, ofschoon in den regel goede en brave menschen zijnde, des hier weinig invloed uitoefenen. De oorzaik daarvan ligt z. i. in de eerste noze der Regering, die ov«r het algemeen niet gelukkig was uitgevallen. '0 bestrijdt het beginsel, dat de jura van de Kantonregters en Griffiers ten ie der partijen moesten komen. Voor den man van kiesch gevoel was het Itooteljjlt, dat bij als Kantonregter de eenige regterlgke ambtenaar was, bezoldigd wordt door de Ingezetenen, die zijne regtsmagt Inroepen; koude h(j zich met de vacatle-loonen, door de Ingezetenen te voldoen, ireenigen; dan nog zeide de spreker zich te moeten verklaren tegen de sffigee|i»zieol(jke verminderingen derzelve In evenredigheid van het thans bestaande. Ni nog in eenige specialiteiten te zijn getreden, en zich inzonderheid te n wotiiébben verklaard tegen litt. b. van art. a zegt de spreker tegen het ontwerp vu* zullen stemmen. De beer van Net zegt, dst dé regtsbedeellng In Nederland al te veel be. ,p pjijjoiird is ten gevolge van de regten van zegel, registratie enz. Ten gevolge yan j Birvan absorberen de kosten een te groot aandeel van het geheel montane ,/jlin het geding, inzonderheid in kleine zaken. Hij vereenigt zich mitsdien wfik w" eene zoo veel mogelijke Inkorting en vermindering van de bestaande Itend ö^!{s en verdiensten van ambtenaren. Hij keurt uit dien hoofde het regen- len ontwerp goed. De spreker verklaart, dat hij in deze zijne meening Itend jCastigd wordt door eene ondervinding van zes jaren, gedurende welken !i> DIT^ hij vroeger de betrekking van Vrederegter heeft vervuld. Het belang der je H^'U'chippij en van het algemeen moet hier wijken voor de bijzondere be- Ksdi!i'n8en van eenige ambtenaren. Zijns inziens zullen er, blijkens het groot aantal op lichamen, zich nog altijd geschikte personen voordoen, die de betrekking reven.*® Kantonregter of Griffier zullen verlangen. Ten aanzien van den Kanton den N'6teG acht hij de voorgedragene vermindering te meer aannemelijk, bij de herweging,dat volgens de bestaande wet, de kenzen op de meest gegoede bezetenen behooren te vallen, die behalve hun personeel vermogen, ook uk andere ambtsbetrekkingen waarnemen. De spreker erkent dat de Griffiers op veie plaatsen geen volledig bestaan "Hen kunnen erlangen, doch dat ook deze vooral ten platte lande veelal °k andere bemoeijingen waarnemen, waartoe hun de tijd en de gelegen- niet ontbreken. tot n op inmit B, Bb! In sterkt BOEI rk-K' 16 AUGUSTUS, De heer van Dam van Isselt wedorlegdet nzonderheld den vorlgen «preker. Mij erkende, dar ja ook ten gevolge van hot verminderde tarief nog vele personen de ambtsbetrekking van Kantonregter zouden blijven atnbiéeren. Dc8 echter geloefde hij niet, dat een groot aantal geschikte personen onder die kategorie zouden vallen. Hij vreesde dat het tegenwoordig tarief mlrs dien tot veel ambtsbejag zon aanleiding geven. Bij het tegenwoordige tarief was, naar de meening van den spreker, te veel gelet op hetgeen er in da groote steden voorvalt Voor het platte land echter zon het onmogelijk zijnop den duur geschikte personen voor de betrekking van Kantonregter te vinden. Zijne Exc. de Minister van Justitie heeft het ontwerp verdedigd, en onder anderen, ten aanzien van den geuiteu wensch, dat de jura van de Kanton-' regters en de Griffiers niet behooren te komen ten laste van de partijen, maar uit *s Rijks schatkist behoorde te worden bezoldigd door de inwoners van het kanton, gezegd, dat hij geene vrees koestert dat de tegenwoordige wetsbepaling te dien aanzien eenigen invloed zal hebben op de onpartijdig heid en onafhankelijkheid van de Kantonregters. Tot staving daarvan haalde Zijne Exc. aan, dat ook aan onze oude Raadsheéren en Regters jura worden toegekend en echter de ongekrenkte eerlijkheid des Hollandschen Regters ten allen tijde een' roem heeft verworvenwaarop wij nog allen bogen. Zijne Exc. vreesde dan ook niec, dat de bezoldiging van de vacatiën door partijen, van eenigen den minsten invloed zou zgnop hec karakcer,de eer en de waardigheid van den Kantonregter. Hec ontwerp van wet in omvraag gebragt zijnde, Is hetzelve met eene meerderheid van 39 tegen 8 stemmen aangenomen. tegen hebben gestemd, de heeren: Modderman, LusbenAncmaet, van. Dans van'Isselt, Gotstcsnvan Heeckercn, Mutsaers en Nederburgh. De tweede titel, handelende van de Griffiers bij de Arrondissements-Regt- banken, de Provinciale Gercgtshoven en den Hoogen Raad, is zonder be raadslaging, met algemeéne stemmen aangenomen. Vervolgens zijn de beraadslagingen over den 3den titel, handelende van de Advocatengeopend. De heeren van Rappard, de Man, Scheert van HarencarspelCost Jerdens, Star BusmannLuyben en Fersvey-Mejanhebben het ontwerp in min of meer breedvoerige redevoeringen bestreden, hoofdzakelijk op grond, dac het ontwerp in strijd was met eene der eerste beginselen van regtvaar- digheid en billijkheid, in zoo verre namelijk de trlotnpherende partij genood zaakt zou worden hec grootste gedeelte der declacie van zijnen advocaat te voldoendac zulks dan ook in lijnregten scrijd was met de bepalingen ver vat in art. 1401 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de arte. 5S eta en 57 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvorderingdac eene afwijking vat» de in die artikelen vervatte beginselen aanleiding gaf toe verbreking der eenheid in de wetgeving: dat hec ontwerp als eene transactie, tnsschen twee lijnregc strijdige beginselen, als zoodanig de goedkeuring niet kon wegdragen. Som. ntipe leden, waaronder voornamelijk de heeren Uytwetf Sterling en Fersrej- Mejan verklaarden er zich tegen, de honoraria van de advocaten aan honne eigene bescheidenheid en aan hun eergevoel over te laten. Tot bestrijding van die beginsel beriepen zij zich op hetgeen zoowel hier te lande als in Frankrijk vroeger had bestaanwanneer ook de door de advocaten verrlgtte werkzaamheden aan een tarief waren onderworpen, zonder dat zulks immer tot eenige bezwaren heeft geleid. De heer Luyben zeide dat eene onder vinding van 32 jaren in zijne vroegere betrekking van advocaat, op hem de overtuiging had doen geboren worden, dac de werkzaamheden van een advo caat geenszins naar een vast tarief konden worden berekend. Alleen nic overweging dac de snccumberende partij slechts een gering gedeelte der declaratie van eenen advocaat tnnmphanc zoude moeten voldoen, verklaart hij om meergenoemde redenen, tegen het ontwerp te zullen stemmen. De heer Luzac heeft het ontwerp verdedigd. De spreker zeide, dat ook hij vroeger het gevoelen was toegedaan dat de succumbanc ai de koster» met inbegrip der declaratie der triumpherende partij behoorde ce voldoen. Hij erkende echter van die gevoelen ce zijn teruggekomen, en zeide dac indien men den stand van advocaat in eere wilde houden, men alsdan toe het Fransche stelsel behoorde terug te komen. Men behoort de jonge lieden die pas de skade'mie verlaten, niec in de verzoeking te brengen om iedere zaak aan te nemen; verliezen zij hec geding, dan toch hebben z)j jniet* te verliezen, terwijl zij, ingeval van trinmph, hun eigen voordeel behar tigen De spreker vermeende, dat zoo doende processen op speculatie wor den geëntameerd, waarvan hij voorbeelden zon kunnen aanhalen. Hij be treurde in het belang van het vaderland en in dac van hgc regtswezen, dac men toe het principe was gekomen, hetwelk thans in het Wetboek van Bur gerlijke Regcsvordering was vervat. Ofschoon h(j gaarne gewenscht had dac het stelsel van transactie iq het tegenwoordig ontwerp wat weggelaten, vindt de spreker daarin géerie 'redenen om zijne goedkeurende stem aan hec ontwerp te weigeren. Ten bij 4 ure is het vervolg der beraadslagingen bepaald op marge» ochtend ten 11 nre. Van den \$den dezer. In de zitting van heden zijn adressen Ingekomen van onderscheidene ingezetenen, die gehandhaafd willen worden inde vrijheid van eeredienst en onderwijs. Verzending aan de Commissie. Aan de Kamer is, onder anderen, hulde gedaan, van den jaargang 184» van het Register op de Nederlandsche Conrant. Plaatsing in de boekerij. De centrale afdeeling heeft verslag gedaan nopens hec ontwerp van wee betrekkelijk de scheeps-soldijen.De beraadslagingen daarover zullen aan staanden Zaturdag, des morgens ten elf ure, worden gehouden. De beraadslagingen worden voortgezet over de ontwerpen van wet, hou^ dende hec tarief van salarissen en jnscitie-kosten in burgerlijke zaken. Het derde ontwerp, handelende van de Advocaten, is door Z. Exc. dei» Minister van Justitie en den heer Nedermeijer van Roscssthal verdedigddoek door de heeren den Tex en van Akerlaken bestreden. Ter stemming overgegaan zijnde, is de voordragt met eene meerderheid van 39 tegen 5 stemmen verworpen, zoodat Zijne Maj. eerbiedig zal wordeta verzocht, dit wets-ontwerp in nadere overweging te nemen. Voor hebben gestemd, de heeren: KnsphorstNedersneycr van Rosenthal van BlcyswykLuzac en Gouverneur, Daarna is beraadslaagd over Titel IV, handelende van de Procureurs. Deza titel is door de heeren Cost Jordens, Gouverneur, van Panhuyt, Bruce, Tromp, van Rappard, van Rosenthal en Luzac bescreden, en door de heeren Scheers van Harencarspel en denTex, benevens door Zijne Exc. den Minister van justitie, verdedigd. In omvrage gebragt zijnde, is de voordragt ver- worpeti met 37 tegen 7 stemmen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1