Men I vijderei) gekleed sanjeil I ontbloii en dring, matras ners win; ider de j ene meiij, verwijd, berging, de grom lan iooj 1°. 1843e LEYDSCHË 'VRtlOAG, ti o ij ft A IV t, 1 AUGUSTUS, iowel vu ydvaki ende laai benzuil: -Holland, geraenren; NEDERLANDEN. Levden, 3 Augustus. 'Gisteren is alhier op de gebruikeliike wijze de 25ste verjaardag gevierd "Van Z K. H. Prins tf}iliem Alexander Frederik Constant ijn Nico laas Michaël, iwedde Zoon des Konmgs. Heden mo'gen ten lo{ liré passeerde onze stad Z. K H. de Erf- groothertog van Saksen-Wetmarj uit de Residentie naar Weimar terug- ïeerende. Het heeft Zijne Ma-j, behaagd, bij besldit van 19 JnlijN°. 104, de volgende sobsidiën te verleenen, als: aan de stad Arnhem, voor dg uit breiding der aldaar aanwezige, door deArnhe'msehe aftjeeling der Maat tchappi) tot Nut van 't Algemeen opgerigt'ê bloedende lUssehehsèhool', eene som van f 1000aan de gemeente Geldermalsent,pt het bouwen van een nieuw schoollokaal te Meteren, 6ene Som van f y00, san de getfteente Neede, tbt het bonwen van eene nieuwe schooi f 1000 en,aan (je gemeente Steendeten, tot het bouWen van een nietiW schoollokaal te Bronkhorst, ƒ278, Zijne Mai. heeft den heer J. E. Terwinkel tot Leeraar In de bouw konde bij de Koninglijke Akademie tot opleiding van burgerlijke Ingenieurs ie Delft benoemd. Zijne Maj. heeft op verioek eervol ontslag verleend aan den lsten Luitenant bij de dienstdoende schutterij te Rotterdam, J, C, Eek, in des lelfs plaats benoemd den eden Luitenant A. A. Nieuwkamp, en tot ddeh Luitenant aangesteld den schutter J. P. de la Porte Zijne Majesteit Koning Willem Frederik, Graaf van Nassau, heeft Dezer dagen op nieuw een bewijs van H. D. weldadigheid gegeven. Te Dieren, namelijk, een kerkgebouw voor de Hervormde Gemeente aldaar zullende worden opgerigt, heeft het Zijne Maj. behaagd, daarvoor het aan tlenlpe aubsidie van f döoo toe te Staan. Uit 'sGravenhave meldt men van den s Augustus: Heden wotat de vijf en twintigste verjaardag van Z. K. H. Prins Alexander, tweeden Zoon des Konings, met de gewone plegtigheden in deZé Residentie gevierd. Te dezer gelegenheid is er op de vlakte voor de nienw gebouwde cavalerie-kazernen op Schuddegeesteene luisterrijke Wapdnschoitwing óver de onderscheidene troepen, uitmakende de bezetting der Hofstad gehouden. Zijne Maj. de Koning, vergezeld van HH. Kit. HH. de Prinsen van Oranje, Alexander t Frederik en den Èrfgroóthertog van Saksen-Weimar-Éiseoacb en gevolgd door eenen luiterrijken staf* heeft de troepen geïnspecteerd, die vetvolgens, na her uitvoeren van eenige krijgsverrigtlngenvoor Zijné Maj. hebben gedefileerd, Z. K H. Prins Frederik der Nederlanden is Maandag jl., uit deze Risidcmie naar het Loo vettrokkeo. Hoogstdezélvë is heden morgen alhier teruggekeerd. Zijne Exc. de Minister van Financiën heeft bekend gemaakt, dat het gewezen lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Jhr. Mr. P. B, it groot i G. Bi$i< DE F, lerwijs ij i niterljji Ortitemi, 'er-Cs» BEELE tor in ri Romein, J, Fegilin van Claerbtreen de 1,250 teruggezonden beeft, welke hem Dollen i ,0°' '"H'tifkosten over de maanden December tot Mei I. 1. als lid der Oostertji waren te goed gedaan, en van welke hij, daar bjj in die rtiaandén de remanvergaderingen niet heeft knitnen bijwonen geen gehdc heeft gehad. Bij het naderende tijdstip, dat de Tweede Kamer der StateU-Öenéraal hare werkzaamheden zal hervatten (Maandag, den ^den Augustiis aanstaan de), acht men het nét ondoelmatig, te herinneren de ontwerpen vhn Wét, welke bij de Kamer, bjj de ichorSjiig barer zittingen, ahnhaiiglg gebleven srooeini, ztjn: i°. Zever) Ontwerpen van wet, houdende Hét tarief van justitie-kosten én salarissen in burgerlijke zaken; 20. een ontwerp, houdende bepilingért betrekkelijk de invoering van voorschreven tkrief; 3°.twee'en twintig ontwer pen van wet, tauinakende hec tweede bbék vah het wetboek van strafrégt; ^.ontwerp yan wet holidehde voorziening ibet betrekking tot het rekenpllg tig beheer der scheepssoldijen5veertien ontwerpen van wet behelzende de itaktsbegrooting zoowel van nitgaveh als van Ontvangsten over de jaren 1844 en 1845; 6°. ontwerp van wet bevattende wijzigingen ih de beétaande Wetgeving nopens het fégt van suêcessiê,en 70.ontwerp vin Wet óp het zegel. Men verzekert, dat Verschillende adderé ontwerpeh aan de Kamers zullen worden voorgedragen, waafvan er sómmige betrekking zullen bebben tot de vdofzlenlng in 's Rijks geldelijke behoeften, en tot te geldemakihg van de lideiïiti ®ekbche inschHjvingen. Onder de voorstellen; waarvan ttleh de adnbiëding de Pi)' kaD ,e gemoet zien, behoort ook dit tot Wijziging van de wet betrekkelijk zijn bi »menstelling der regterlpe magc. nsdag, 1 Bij vonnis van de Arrondissements-RegtbankKamer van VaCantie ter Vei; burgerlijke zakenvan 28 Junijis D. J. B,, Notaris, residerende in dit arrondissementter zake van niet in de maandvolgende op de twee temde Mme maanden dezes jiars; tel griffie dezer Regibdnk in persoon of door IREN. 'e®a°d daartoe door hem geraagtigd, te hebben ovérgëlegd of te doen i'FNTf ?,erleg8tn het dubbel vdn het repertorium der dccen, die door hem als va r ™>nrlk 'n ®et )aar (®4S waren verléden, ën dit verznim heeft doèb voort Ed. ut uDren |n dg (Wee daarop volgende maanden, en dós in de tweede ën derde maand na gezegden termijn, en dleh ren gevolge bij verstelt veroordeeld wnNW 'M 'wee ïó'dboeiente wetenvoor de tweede maand verzuim van 20 WONl» voo, jg derdë maaöd verzuim 30. Verder verklaard; dat hij in de bé. J diening als Notaris voor den tQd van drie maanden ii geschorst en eenen ■ec", aabnrigen Notaris benoemd, om gedurende dien tjjd alles te verrlgten wilt n kil "®*e "O"''1 verpllgt is te doêii. En verder veroordeeld in de kosten, in den jgog ezelfde Notarik, ter zdke van gedurende 66 dagen in gebreké je zijn gebleven zijne handteebening en paragraaph ter griffie dezer Regc. r'J'ii 'B Persoon, of bij eefien Schriftelijk gemagtlgde neder te leggen, en igelaatii ëetwege was veroordeeld, op nlenw dat vërzóim te hebben doen voort. M duren gedurende 112 dagen, en mitsdien veroordeeld tot eene geldboete l'EN. ran |,IÏO en jn de kosten. ntie'if'-' Te Rotterdam heeft een Zekere Ca. Cetla zijne vrouw den Sisten 1wtfb jnlij met een mes eene wonde in dé onderbuik toêgébrigt, waaraan Zij scheidt' leeds des IVonds in het Gssthuis is overleden, De dader is ohmiddelijft >t heldoor de Policie gearresteerd geworden, er nesiti Uit Amsterdam meldt mén van den éden dézer f gt heil' Heden is de 8ste Algemeéne Kerkelijke Vergadering der Herstelde Luther. 1 if mi' iche kerk in liet Koningrijk der Nederlanden, door Zijne Esc. den Mmistïr den Ht_van Staat, Batoh van Zuylen vah Nyevelt geopend, en wordt dezelve bestuurd Koornbd door den Hoog Eerw. Heer J. A. Helper Sesbruggèr, Predikant te Amster. houdisji ililn, ais President, de Hoog Eerw. fleer 7". C. C. EvertiPredntant te 5 E. Kokhuizen als Vice-Presidenten den Hoog Eerw. Heer R. Uckermun ttoFrta Predikant te Amsterdam, als Secretaris.- Te Ütrecht is het vaartuig van schipper C. van Noord, liggende aan Leydö 11(1 Kermis waterpoort je, gèiaden met eene ftrtzm net galanterie-waren va a J, Akker, des nacht óp den schuins aHoopenden Wal, geslagen en langzaam oil ekSnteld, Zoodat ter naaiiwernood de slapende perSoiien gered, doch de goederen verloren zijn. -i— Blijkens het ver-livan de Gedeputeerde Staten der provincie Zee land, uitgebragt i'n de onlangs gehoiltiene zitting der Staten, bedroeg de bevolking van het ge.vest op i° jauuarij jl., zonder de militaire garnizoenen,; Ï54.boo zielen dat is 1,306 meer dan in j hét vorige jaar. In 1P4.2 zijn er geboren '6.146 kinderen; gestorven 5,043 personen; gehuwd 1,095 paren. De Latijnsche scholen te Middelhuig, Zieriltzee en Goes temen steeds af. Het getal leerlingen aan 'dezelve bedroeg in 184e slethts 2$. Het tri Augustus jl. te Middelburg tor stand gekomen gymnasium, voldoet aanvan kelijk aan de goéde verwachting, Het getal der middelbare en lagere scholen in de provincie, bedraagt 1-54 Het aantal der onderwijs genieten den is toegenomen tot '18162, van welke 4416 kosteloos of uit de armelk kassén Worden onderwezen. Met betrekking tot de toeneming der werkeloosheid en armoede, deó staat van de nijverheid, hanael, scheepvaart en fabrijken, luidt het verslag over hec algemeen ongunstig. tn den buitenlandschen handel worde Weinig levendigheid opgemerkt. Aan de landzijde bestaat het handelsverkeer met België op een yriendsthappelijken voet; doch heizelve heeft zich niet uitgebreid. Den binnenlandschen handel gaat hec ook minder voordeelig; de geringe opbrengst dér veldgewassen Irt hét afgeloopen jaar heefc daarop eera ongunstigen invloed gehad. De winkelneringen, handwerken en bedrijven blijven, door gebrek aan vertier en door de mededingingen van verschillen, den aard; gedrukt. Üe scheepvaart daarentegen Is in dé zeehaven niet afgenomen. Te Middelè burg zijn ingekomen 3Ï zeeschepen, waarvan 8 uit Öost-Indië. De vermin dering der werkzaamheden voor de scheepsbouw en de uitrusting is opnieuw- töégenotnen. De fabrieken en trafieken zijn in het algemeen ook niet voor uitgegaan. In het bijzonder bestaac er achteruitgang bij de tneestovennaar het schijnt, ten gevolge van de verminderde vraag naar ZeeuWsChe mee krappen buitenslands; Dit brengt ooit t6 weeg, dat de meeieelt tot aanmer kelijk nadeel van Veieu wordt ingekrompen. SPANJE', tj'è vbigénd'è telegraphlschë depêche la over Parjjl aangebragts BüVöNne, 29 jnlij; Dén 2Ö8ten Is de brigade-Generaal Ametlermet 6 bataljons, in Saragos3è binnen getrokken. Eene brigade, onder commando van den Generaal Cotoner is den 2Ósten Uit Madrid haar Galicie gemarcheerd. Den 27stcn des morgens was Madrid in rnsc. Twee divisien waren den hósten vertrokken, de eene naür Andaluzie, de andere naar Estramadura. De Regent en vdn Halen Stonden dén kisten voor Sevllla, en kanóbneerdëh die stad; eene dér voor. itcden ,was reedi bijna plat geschoten. - Uit Madrid wórdt vah den 45 Julij het volgende geschreven: Men gëloofc, dat zóödra het Zvyeè-MiniSterie geheel voltallig zal zamen. gestéld zijn, 'en zal kunnen beraadslaagd hébben; ér een manifest aan oè natie zal wördén Uitgevaardigd. In de hoofdstad zijn aanzienlijke strijd krachten zaamgétrokkén; Heden ztjn 48,00b rations uitgedeeld. Dóór de onderscheidene wijketi der stad trekken cavalerle-pattopilleseert felnde de orde te bewaren. Het ii te vermoeden, dat de eerste daad van hec Ministerie bestaan Zal ld het Ontbinden dér junta's eh in het bijeenroepen dér CortëS. Nog wordt vah den 2Östefi hit Madrid gemeld: Zürbario Is den 25seen dés morgelis; gevolgd door drie Aides dé-Camp; met postpaarden van hier vertrokken, zijne rigting naar Andaluzie bemende. Er Was geeberlei maarregel genomen orp zijnen rharsch te belemmeren. Er Waren paspoorten voor Frankrijk uitgereikt aén dén Generéz) Seoihe, aan deti brigade-Genèraal Eeïninery, eX-GouverneOr vail Madrid, en aan vele anda:- ren, die even als M' zich door de Jongste gebeurtenissen gecompromitteerd achtende; verzofcht hadden zich te ftioged verwijderen: Aan de Genera,alê Ferraj, ChacOn, Iridrte en Ennit werd geoorloofd In Madrid te blijven: Mee ëén wotirdniemand werd op eenigerlei wijze verontrust, De brieven uit èaragossavan 27 Julij, melden; dat de stad rustig was. De mdtiiCipalitëit had afgezien van met den heer jaime Ortègd eene briefwisseling té onderhouden; ih welke déze ex-Gedeputeerde zicli weinig pilleménfair betoonde. Zij Was met den Generaal Serrano in gemeenschap getreden. Óp den dag vkn hec afgaan der laatste tijdingen warén een Com miSsariS der municipaliteit van Saragossa en èen Commissaris van de nationale garde dier plaats ih onderhandeling getreden; met den heer Gregotri Baldovari Commissaris van het provisiónneel Gonvernemetit, om zich onderling te ver staan over dè gfondslagën van eene tonstitótionhelè Regering; aan welké Saragossa zich, iti Het bèlarig der. openbare orde, kal aansluiten. Madrid Was dien dag rustig. De mnnrbipaliteit Is met nieuwe leden der dominerende openiën gereConstitneérd. De Afgevaardigde Domenech maakt een déél daarvan oir; Het bombardement van Sevllla heeft den eesten voortgeduurdden 23steii heeft het opgebonden. Espdrttr» en vdn Halen bevonden Zich steeds voor de stad; men parlementeerde. Mendizabttl is nog altijd te Madrid verscholenverschelden leden van hec vorige Ministerie hebben Madrid verlaten. De Hertog van Bayteil is tot prol. Visionelen voogd der Koningin betioemd. DÜITSCHLAND. Zijne Maj. de koning van Proleten hééft, de navolgende Kablnétk-drdeni aan het Staatsministerié uitgevaardigd; betreffende hét feest, dat den 4 Julij te Dusseldorf aan de aldatr vergaderde Provinciale Stenden gegeven is: Ik zou het berigt yan de onbetamelijke voorvallendie bij hét zoogenaamde feestmaal op den 4 julij te Dusseldorf hebben plaats gehad, gëene aandatfhc waardig gekeurd hebben, zoo ik niet vernomen had, dac verscheidene amb tenaren aan de niinoodtging tot deelneming daarvan hebben beantwoord. Ik èrkeh de' goedé bedoeiing, welke deielve daarbij gehad hebben, èn die oók daardoor gebleken is, dat zij, uit een prijzenswaardig besef van hetgeen hdn bètaamde, bét feest terstond hébben verlaten, toen eene verwerpelijke strek king zich begon te openharen. Waaróver bon mijne cèvredenheid moet wor. den kenbaar gemaakt. Dit voorval heeft op nienw de onwaarde van derge-' lqké detnonstratien 111 het helderste licht geplaatst. Zij kunnen slecht leven maken, zonder ëentgén invloed op' de Zaak, op mjjei besluit en op den gdof

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1