3 Jlêeft zijne rigtSrig naar Villa Verde genomen, een dorp twee mijlen nfstatitfs wan Madrid, op den weg naar Aranjiiez. De divisie, den I4.den van MeqnL lienza over den weg van Molena, onder bevel van den Genefaai Serrano, opgernkt, volgt Zurbano en Setané in den rng, en komt Narvaez tégen de Generaals van Espartere ondersteunen. Thans schijnt het zeker te zijn, dat de Regent aan Seoane én Zurbano had bevel gegeven, Saragossa té verlaten en met verhaaste dagmarschen op Madrid aan ce rukken, om zich van de personen der Koningin en harer zujter meester te maken, ten einde beide naar Cadix te voeren; hij zelf zoude hen te Baylen, op den weg naar Andaluzie afwachten. Dit verklaart zijn drie daagsch toeven in gezegde plaats. Narvaez, van dit plan onderrigt, hééft hetzelve geheel verijdeld, door zich tegen Zurbano óver te stellen. Beiden waren nog onbekend met de gebeurtenissen, die te Cadix hebban plaats gegrepen, en die alle ontvoering der Vorstihnen zouden onmogelijk maken, ook indien niet reeds de nationale garde te Madrid zelve had zorg gedragen, voorde veiligheid der twee Vorstinnen te waken. Men mag dus met grond verwachten, dat Seoane en Zurbano geen nutteloos gevecht zulleh beginnen, ais zij van het Cadixsche pronunciamento en van het verzet der Madridsche nationale garde zullen kennis bekomen hebben. Het sedert drie dagen, met opzigl tot Madrid, stilzwijgen der lelegraaph, zou grond geven, te gelooven, dat dé gissingen juist zijn, en ér geen gevecht tusschen dé beide partijen zal hebben plaats gegrepen. De volgende lelegraphische depêches zijn over Parijs aangebragt: Batonne, 04 Julij. De in den ochtend van 20 dezer uit Madrid vertrokken renbode Is zoo even aangekomen. De hoofdstad was niet geblokkeerd. De leger-afdeeling van Aspiroz alleen bevond zich te Pardo en Narvaez was steeds te Tortejon. Seoane en Zurbano Waren niet verder gekomen dan Gnadaiaxara. PerMgnan i 24 Jttlij. Serrano heeft den i8den Daroca verlaten, den weg nemende naar Madrid; een eskadron van Zurbands cavaietier Is tot hem overgeloopen,, DUITSCHLAND. Den 19 Jti 1 Ij Is Z. K. H. Prins Frederik Wilhelm Hendrik August Van Pruissen, zoon van deh broeder van Koning Frederik II, bijna 64 jaren oud, op zijne inspectiereis te Bromberg aan eene beroerte overleden. Prins Albert van Pruissen is den 2den uit Konstantinopel te Bucharest aangekomen en aldaar zeer luisterrijk ontvangen. De Grootvorst Michael van Rusland is te Bamberg met gevolg aangC komen, zal het bad te Kissingen bezoeken en vah daar eene reis naar En geland doen. Te Szillaggi-Samsonin Hongirije, hebben eenige lieden nit wraak, omdat eenig vee van hun in beslag genomen was, het huis van den Regter der plaats, na hem en zijne huisgenooten mishandeld te hebben, in brand gestoken, welke brand zich aan de naburige woningen heeft medegedeeld, waardoor 43 gebonwen, verscheiden schuren, hook en graanbergen ver. nicld zijn. Te Battenbnrg heeft een brand 36 woningen verteerd, waardoor 92 hois. gezinnen van dak beroofd zijn; de verbrande hulzen waren met riet gedekt, Bij het dorp Leiha,in de nabijheid van Frankfortis den I3den dezer een zandhoos gezien van eenige honderd voeten hoogte, welke zich in een hoek van 70 graden voorwaarts bewoog. Hoewel dit natuurverschijnsel bevigen aDgst onder de landlieden verwekte, zoo heeft het echter geene schade aangebragtna deszelfs verdwijning is er een stortregenaan een wolkbreuk gelijk, gevallen, welke veel nadeel aan de veldgewassen heeft te weeg gebragt. Te Bitoglia en op andere plaatsen In het Turksche Rijk waren onder scheiden Derwischen opgetreden, welke openlijk verkondigden, dat Christus de waarachtige God is, en komen zal om te oordeelen de levenden en de dooden; ook dat het Tnrksche Rijk deszelfs einde nabij was. Deze Derwi. schen bebooren tot de secte van Alt, noemen zieh Kalenderiden en aanhan gers van Christus, staan bij de Muzelmannen in groot|aanzien en worden op sommige plaatsen zelfs als heiligen beschouwd. FRANKRIJK. De Kamer der Pairs heeft den 23ste!! de bégrootlng van ontvangsten met eene meerderheid van 98 tegen 4 stemmen aangenomen. Den 245ten heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken, namens den Koning, de zittingen der beide Kamers gesloten, welke ondet bet geroep van: Leve de Koning! uiteen zijn gegaan. Het hof gaat binnen weinige dagen het zomerverblijf te Ëu betrek ken, hetgeen een der geliefdste verblijfplaatsen van den Koning is. Hetzelve is in de 10de eeuw gebouwd door Hertog Rollo. Een zeer schoon park, waarin boomen staan, die onderscheidene eeuwen hengen, itrekc zich nit voor het gebouw, van hecwelke men het nitzigt heeft op de haven "Prep'ort. Die kasteel, dat beurtelings het eigendom is geweest van Leenheeren, Ko ningen, Prinsen en Vorstinnen, is rijk in historische herinneringen. Onder anderen hebben Lodeseijk XI, Hendrik IF en de Maagd van Orleans aldaar hun verblijf gehouden. Door eene telegraphische depeche Is de aankomst van den Prins en de Prinses de Jeinville te Brest gemeld. De Koning heeft van den Koning van Pruissen twee keurig bewerkte kandelabres, van Berlijnsche gietmgten geschenk ontvangen. Het Hof van Appel heeft den bekenden Vidocqwelke door de regc. bank van correctionnele policie tot 5 jaren gevangenschap veroordeeld was, wegens bedrog en opligttng, vrijgesproken en van alle straf ontheven; Uit Algiers wordt van den 15 berigt, dat er een hardnekkig gevecht tusschen een bataljon geregelde troepen in dienst van Abdel-Kader en eene afdeelmg der Fransche geleverd was, waarbij de bijzonderheid wordt mede gedeeld, dat bij dat bataljon meer dan 100 Europeanen waren, meerehdeels Fransche overloopers. Volgens een te Toulon ontvangen brief nit Mascara Is Abdel-Kader ter naanwernood, en alleen ten gevolge der eenvoudigheid van zijn gewaad, aan de handen der Franschen ontkomen. Eenige spahiS namelijk, alleen op plundering bedacht, grepen, bij het vervolgen, deh lijfarts van den Emir bij vergissing aan, en beroofden hem van alles. Deze lijfarts, een Fransch man, die werkelijk zeer rijk gekleed was, wees met den vinger op den Emir, dje slechts op weinige schreden afstands bezig was zijn paard te zade- len, en nog, door een snellen galop, ontkwam*, na eerst zgnep Opperstal meester te hebben doorschoten, terwijl deze niet in tjjd* gezorgd bad,-dat zijn paard gezadeld gereed stond. Dit paard zon, door een den Emir ach. terna gezonden geweerkogel, nog gekwetst zijn geraakt. Door een Franschman is aangewezen, dat op den aardbodem 31(58 dagbladen uitkomen, van welke 2142 in Europa, 978 in Amerika, 27 in' Azie, 12 in Afrika en 9 in Australië. De Engelsche stoombooc Pegasus, varende tusschen Leilh en Hull it Bij de Fern-Eilanden op eene rots gestoten en geheel verbrijzeld; ,van de fiopersonen, die zich aan boord bevonden, zijn er 52 in de golven omgekomen. Uit Nantes wordt het volgende gemeld van eene onwillekeurige luchtreis mee eenen luchtbol en bijna wonderdadige behoudenis van een knaapje: Eene dreg, bekend onder den naam van spinnekop, haddoor denopgaab. den bol over den grond gesleept, eenen twaalf- of dertien-jarigen knaap gevat, die b(j het maken der noodige toebereidselen tot de luchtreis de behulpzame hand leende. Bij zijnen broek gegrepen, kon het kind zich' niet tijdig genoeg los maken en werd in de lucht opgenomen, terwijl hij in Zijnen doodsangst, met eene stem,, welke ieder door het hart sneed, riep: „Ik heet Jean Cuerin, zegt roeti, wat er goSieurr, aari vader en jj(t De oogen der verschrikte aanschonwers volgden den armen jongen, een broos weefsel hangende, al hooger en hooger steeg. Elk bei hem als reddejoos verloren; niemand achtte zijne behoudenis tnojif', j van oogenblik tot oogenblik dacht men getuige te zullen zijn van z|jJ Evenwel, bijna werktuigelijk liep ieder naar de plaats, waar men bet, dat de luchtbol moest nederkbmen. Al de overigen vooruitsnellemiej heet Chafer, gevolgd van den heer de Lor aide en v an Doctor üj, zieh itj een huurrijtuig geworpen, om aan het arme kind, zoo bét do. Wpnder levend ter aarde kwam, de nöodige hulp toe te brengén; |f Wat deed ijitbsschen Cuerin? Begrijpende, dat hij verloren wti zijne tegenwoordigheid van geest hém verliet, beproefde hij het; whiraan hij hing, te grijpen en dit gelukte hem. Van tijd tot tjjdi de namen vah zijnen vader en zijne moeder, bad voor hen, voor zijne! eh voor heni zeiven. Nog altijd Bleef de luchtbol rijzen. Eindelijk,, hjj op dezé wijs eenen afstand van ongeveer 800 Ned, ellen had aft' koelde hij, dat hij begon te dalen. Van nu af keerde zijne ongerusthc op de vraag; hoe eri waar hij neder zou komen, V/aar hij het meeij vreesde was op een huid te vallen. ^Men weet dat madame Blanch deze wijs hét leven verlóren heeft.) Maar de Voorzienigheid sdijj. gewild te hebben, dat dit schrikwekkend geval zoo trenrig een fif S hebben. Cuerin kwam midden in een weiland neder, waar verscheidcM*°,0ua schen wandelden, j,HelptHelptvriendenriep hij; ik ben vertinSighebb „Neen, gij zijt gerede" was het antwoord, vrees niet, vlees geru 1/,"Mitsen Eenige seconden daarna was hij op den grond. Ondanks denikp0™^ angst viel Guerin niet in flaauwte en toen een oogenblik daarna ooltiPïn'I~ fect op de plaats kwam, was hij bezig aan de omstanders zijn wsitjn'ze^ te vertellen, en gaf slechts Zijn verlangen te kennen, Om spoedig boordt v ouders te zijn en hen gerust te stellen, 1. „9 Men voldeed aan zijnen wensch; en ook Hier vertoonde zich bij hei onrustwekkend teelten; alleenlijk heeft hij in den volgenden nacht, tt "v door de werking van een beangstigden droom, een weinig geijld. Hjj, de, in dit ijien, nog steeds aan een touw in de lncht te hangen, t: „ji stad, waar hij alles, diep onder zieh, door elkander zag krioelen, hij angstig zijn' vader en moedèr te Hulp riep. Pro Deo, OPROEPING VAN SCHÜLDËISCHER.S. Üit krnchtè van het bevelschrift van den Edel Achtbaren Heer Regter-Comm'nkn fli: den Boedel van den Gefailieerden JAN BRUNT, Spekslager en Vleeschhoumjbeialei). derdorp, worden bij deze opgeroepen alle bekende en onbekende Schuldeisck,,Ojize bevoorregte, Pand, öf Hypotheek hebbende daaronder begrepen, om op WoeiBsluit 9. Augustus 1843, des voormiddags ten elf lire, te verschijnen ter vergadertyWordei" Arrondissements Regtbank te Leydeft, óp liét Raadhuis aldaar, ten einde hunnfj» den 4 vorderingenovereenkomstig de wet te doen verifiëeren. jminale De Curator in vöornoemd FaillissemtimW loo j. L. KLAVERWYDEN, Advttjp koste geschi PR IJS-COURANT VAN EFFECTEN. Amsterdam, Woensdag 26 Julij 1843. Nederland, Werkelijke Schuldil 2} pCc. Dito Dito 5 Amortisatie-Syndicaat 4J Wdea, Dito Dito Handel-Maatschappij Nieuwe Dito Oost-Indische Leenirtg Aandeelen Rijn-Spoorweg 4J Aand. Moll. Spoorw. Maats, Haarlemmermeer 5 Spanje L. bij Ard, van 85 5 Dito bij Dito; onbep. stnkk. Dito Coup, Dito. ..3 Passive Deferred Fransche Uitgestelde Rüsland, Obl. Hope en Comp. 1798 en 181 <5 5 Dito Dito 1828 en 18295 Certificaten bij dito 1831 en 18335 Dito bij Hope 4 Certificaten te Hamborg 5 Inschrijving in Assignation <5 Certificaten van Dito .'.(5 Oostenrijk Obl. Geil en Cordfi,5 Negottatie Metalliek2* Dito Öito 5 pïafe'lsCertificaten g Dito itï Napels ................5 53} looi 94ts '34x 99r» 9°j 56 W 16A 2«ï I07l 98* 89I s 7'f 7H 109* 9°1 7*n llM! ileze ter Toleüt l Kohier di toir verkl Lcydt 5de Lyst/ 6de fd:é gsïe looste KóninrlijKe Nederlandsche Loterij. b— Trekking der Tweede Klasse 13^16 een prijs van ƒ26,000. N°. 5203 eeiï prijs van icca N®. 7632 een prijs van 1000. N®. 16450 een pry's van/5,000.^ N®. 1O707 een prys van 1$ 21388 7138 en 849 ieder een prijs „van lóco. fiergll N'°. 1867 een prijs van 1,500. N®. 12540 éene premfe van ico Oltsche - 7ton Pre. Dobf Zijné Maj. zyït, bij bósfuit van den i8deiï! dezer, N®. 45 goedgekeurd iet ven gebrrrgte beroepingen1 Van Predikanten door de Rerkeraden der Hervormde Geo iiiernav genoemd, als: 1®. Van Alkmaar, onder de classis van dien naam, opiï Vvn OosterzeeTheoJ. Doet. en Predikant te Eemncs-binnen i 2,0. van Purmerende,* classis van Edam, op II. J, IVunder Jr. Predikant te ürempt; 30. van Marsunto de classis van Leeuwarden, op II. J. Silver gieter Üóó'gstadCandidaat bij het MC Arnh aal Kerkbestuur van Overijssel. I Groningen den 24! Julij. De Wel eer w. Heer C. KrabbePredikant te Zutpli%(r|eeO( da^en door den Brecden Kerkeraad der Nederdultsche Hervormde Gemeente te dejLj- j rot Predikant iberoëp^nheeft vóbf'die beroeping bedankt.' De Ohdergeteejiendeniet J Aagilst'ns rijne TIMlVfÊRM AFFAIRE zullende overdragen aap J, van LITH, Jr. betuigt bje™1 zijnéri hartelijken dank aan al z^jne geëerde Stadgenooten, welke bïi in privé als in adniitiistrative betrekking met hunne begunstiging b 'e trouwen hebben vereerd; bij hérhaling zijnen o^'vofger met verti» *|Ie aanbevelende en voor hem verzoekende dat hij dezelfde gnnst tóigjcf ,?e waarmede de Ohdergeteekende zicH zoo ruimschoots moge vereérdi ?P 'nl gevende bij deze tevens kennis, dat de zaak op denzelfden voet ooi<,üwen firma M. FRANCHÏMON en J, van LITH, Jr.zal worden voorts eD| v' Leiden 2/ Ju^ij 1843. M. F R ANC HIM Volgens bovenstaande, zal de Ondergeteekende de TIMMER® p i„. AFFAIRE van M. FRANCHÏMON. op de Papegracht, Wijk IvCjlJ. :e Eeiden, met i Augustus eerstkomende aanvaarden; bevelende hl lerdam nederig in diezelfde gunsc en -in dar vertrouwenhetwelk zijn t> i voorganger in too mime mate heeft mogen genieten; belovende er «ju zullen streven door eene ailezins prompte en solide handelwijze, z|ye ma', begunstiging waardig ce zulleh maken, waarmede men hem zal ê'jjtoritt :e' vereereti. Hillegont 27 Juljj 1843. j, van LITH. Jh Bi) de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Lejl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2