m VRIJDAG; N. statui t: 'angetioi Laoddij ken et| "8m, o Kotii t E YDS C SI E om li il ce kt "logic een J«t ondgiii; ft, ïomcEMEESTER KW WETflOUnEns rum STAO LF.YDPN uit lad hebbende de verzoeken der vcrcischtc vergunning, ais: elen r« van Ad. Vogelenzang Fabrihur.v' IioezHwonende alhier, rot pl.mtèina van fteetrfolinulis 'n *lu*Z"1*'e siaai,üc en gelegen op -1e Heerengraehr Wijk 7 j a. StoKHUYZEN, in likelier méde alhier woonnchng, tor plaatsing van een Ljs in de onbewöonde fruizihge staainfé en gelëgën achter de St; Pancras kerk, 'icgèrhr 7 N0» 886» rsr«K iuelet op Zijner Majesteit Besluit v^i den gisten, Januari} 18^4, rakende vergun- Vier oprigiing van sommige Fabfïjken en Trafijken. WlLngcn mitsdien ter kennis.van alle daarbij belanghebbenden, dat tot het.hoorcn der naars en Bewoners van de naastbij gelegene en Üëlend^mte Pandenteit ö-pzigte der matiën de Commotio et Ihcómnododoor c*e 'Commissie .van Fabricage zal worden ieerd op liet Raadhuis dezer Stad,, op Dingsdag den isteh Augustus aanstaanden Ajddags ten twaalf ure, zullende de belangbéblenden .vfcfpligt zijn., Jnmde. bezwaren ricsfcM" enie|fl verzoek op dien tij,d bij genoemd.e .Commis&e in te brengen, terwijl 818 helierzuun daarvan zij gehouden zullen Worden tegen de inwilliging van hetzelve ziek te. liebbeli vériet. Bring hyicn, den J"'Ü 1843. „i-., Burgemeester en Wethouders voornoemd 00,1 DU Hl EU, C R A IV ïi uce dn 38 eo 1 a* M 130 m De li f ^öni ,«00 Ter ordonnantie'van dezelve, v. PÜTTKAMMEtU NEDERLANDE Leyden, 37 Julü. it.. beeft onder anderen benoemd tot Plaatsvervanger van den wonregier alhier Mr, H. C. Hujier. oeven,^ gijne Maj. besluit van dén ijjden Julij jl., N". 92, is tot Leeraar ,n"C werkdadigé der roei-, pel!-, «reeg- en meetkunde bij de Koningl(jite idemie iét opleiding van burgerlijke ingenieurs, enz. te Delft, benoemd ter va» der Toorn, voormalig Adviseur voor wis- en scheikundige bij bet Departement van Financiën. r Dij besluit van 22 JtilijN°. 101, heeft Zijne Maj; aan Hoogstdes- lacaljogj^^aakgelastigcie en 'Consul-Generaal te Athene, den heer F. J Traven, itaning verleend tot het aanhemen en dragen der versierseleh van Grooii aadenf der orde van den Verlosser, hem door Zijne Maj. den Koning Jriekeniand geschonken. L Zijne Maj. Reeft voor de stichting van eene nienwe Roomsche kerk 1,238 li, ■isinty te Hmihnizen en Gent, in Gelderland, eene rijkssubsidie van 'a"deliocó toegewezen. ,t a Bos^f 1^1^ Éxcc. de Gezanten van Groot-Britannië en Rusland aan ons hebben voor eenigen tijd de Residentie verlaten, om zich naar Dnitsch. I te begeven. Op een oogenbiik, dat de Residentie en hare schoone omstreken door vele rèizigerfi en vreemdelingen bezpchc wordt, waartoe het versneld vaii vervoer, de spoorweg van Amsterdam naar Voorschoten, niet 'nig bijdraagt, acht men hec niet onbelangrijk,, de algemeene aandacht te 1» Xi J8en °P <fen -,azar van den heer Boer, welke geplaatst ia in het uiige- tl gebouw, voorheen onder den naam van Veld- en Duinzigt, op den eveningschenweg alhier. Men houdt zich verzekerd, dat een ieder daar oren aangenaam zal doorbrengen bij de beschouwing van de vele f'jendtalten van voorwerpen, die zich in, den bazar bevinden. De heer ran deif bee|t j,etr,cht het genoegen van den Residentie-bewoner en van den Iplaiis-bezoeket te verhoogen, verplaatste tót dar einde zijn rnim voor- e magazijn van oudheden uit de stad haar den Schevetiingschenweg, en egde daarbij alles wat de goede smaak in een bazar van de eerste soort i.'h «[langen. De netheids de orde, het vernuft, dst bij zulk eêiie inrlg W, den sanleggêr moet te stade komen, niets schoot te kort, en Zoo verrees weinige dagen een voortreffelijk geheel. Wat Oost en Westwat Zuid Noord vreemdsoortig opleveren, wat orde en knnst fraaist hebben voort- 53j|ifigt, vindt men hier vereenigd In een viertal doorloopende, weidsche 'ooplen, die van beide zijden door den heldersten dag zijn verlichten aan dé 94} 1 lij. mm -d-M MAVAanAOHIIAm/j zirtAl* O on OrAnrOII fI" A A i II II 11 Hal O T/j OtS h IaO >S4l Dl wnriric ÜF 2d{ 98} 8?i kerzijde worden veraangenaamd door een grooten, fraai aangelegden bloe. min, waar men zich keur van alle ververschingen kan laten toedienen, lile metalen* in alle stoffen, in alle ambachten en kansten, in alle fabrijk- jkelen, in alles wat de Datnur en oudheid, in alles wat de verschillende den van landen én volken hebben opgeleverd, heeft de eigenaar van den at het middel gevonden om uitbrelaing en waarde aari zijne verzameling ie zetteb. r Tot Rector der Latijnsctie sdfipol te GorinChém is verkozen de heer P.Romejn, thans Conrector te Gouda. Uit Haarlem schrijft van den vósten: idureode het jaar 1842 zijn door de Arrondissements Regtbank te HaSr'- ,regidoende in strafzaken, gewezen 237 vonnissen. Daaronder: 2 ter vin aanranding der eerbaarheid; hé wegens bedelarij en landlooperij; wegens beleediglng mét woorden van- en slagen toegebrdgt aan beambten wegens diefstal6 wegens gebruik van onherijkte maten én gewigten; i gens knevelarij3 mlsbróik van vertrouwen72 mishandeling en verwon- Ig; 8 opligting; 2 overtredingen van plaatselijke reglementen; 1 overtre- Igvin de wet op de geneeskürtdè; 4 van de wet op de jagt en vlsstherlj; node wet op bet lager onderwijs; 7 van de wet op de natiodnale militie; linde wetten óp de Rijks-belastingen; j wegens schending van graven; tutoring der goedsdiênst-oefenlng; 22 laster en toevoeging van smaad- Wden; 4 feitelijken wederstand tegen beambten; enZ. tt zake van deze mikdrijven hebben terégt gestaan 286 personen van minnelijke en 47 van het vrouwelijke geslacht. Boven den ouderdom 1 Kf jaren warén 296, benedèmdlen ouderdom 37 beklaagden. -Vrljge. iiten zijn 94 beklaagden; veroordeeld tot geldboete 57; tot gevangenls- if beneden de maand 78; vaii eene maand tot beneden een jaar 82; tot -* if dan een jaar 21. Verwezen naar het kahtongeregt 1. loot de Regtbank, in Raadkamer, zijn uitgevaardigd481 bevelschriften in fiaken. Door, den Regter-Commlsiaria zijn geïnstrueerd 109 zaken f toon nln door de Regtbank in Raadkamer regts-ingang was verleend. Van itxxa e zaken zijn verhezen ten criminele 39; ten correctionele 38; naar het liigeregc 2bultén vervolging gesteld 30. _J« het jaar 1841 had de regtbank in 204 strafzaken vonnis gewezen, Iróéder wegens diefstal 54, en wegens mishandeling en verwonding 79. S' liamalder beklaagden had 290 bedragen, waarvan 17 beneden de uS ,oe Door de Raadkamer waren 367 bevelschriften gegeven, ên de Reg- 'Jlad Commissaris had 78 zaken geïnstrueerd. Aan heeren teekenaren van hec requaest aan den Atnerikaanschen ««gelastigde, betreffende h^t niet betalen der renten enz, van obligatie» a'8 JUL IJ. fn Noord-ATnerfkaflngch? fpénfnpetr, d'èv Mor ft.% &oor eene rtepmarlej zaöien{|efceld tth de heeren /f. van der /doop, J, Hods Hon en C D. Commelm v aan ^emelecn Zaakgelastigde overhandigdis dezer dagen het antwoord medegedeeld, aan die heeren door den Amèrtkaanscheo Zaakgelastigde^ namens zijn Gouvernement, gerigu ïn dit antwoord wordt te kennen gege-- ven, dat terwijl de President ten vólie het gewigt. beseft van de irerpïigcin* gen y die de Staten op ètch hehben gëntpmendoof het aangaan hunner schuideh eh het sterkste vertronwen koestert, dac aan deze verpligtingen op een niet ver verwijderd tijdstip éérlijk zal worden voldaan, het noj?tans acför den Secretaris van Staat aan hesn, Zaakgelastigde, is opgedragen, in de- raeest formele en stellige bewoordingen te verklaren, dis. het. bepaalde eo onveranderlijke besluit van het generale Gouvernementdat hëtzelve niet zal toestemmen op eenigerlei wijze of in eenigen graad hoegenaamd aanspra fcelljk gehouden te worden voor eenlge dadelijke of eventuele niet nakoming dezer verbintenissen. De Amerikaansche Zaakgelastigde voegt nogtans- hiérbijr zijne overtuigingdat de tegenwoordige omstandigheden in de Veree- nigde Staten, over het geheel beschouwd, van eenen aard zijn, geschikt ons de opbeurende hoop iu te boezémeh op eeo gradueel herscel van het credièc der Staten., Uit Groningen schrijft men van 24 Julij: In den namiddag van den i8den Julij II., ongeveer te half cwee uren, heeft onder de gemeente Leek het volgend ongeluk plaats gehad: De schipper Picter Berends Hoehema9 van Middelstüm, mee zijn geladen turfschip doorvarende, om over het Leekster Meer in het provinciale trek. diep te komen en alzo© zijne reis voort te zetten, besloot, bij het Meer gekomen Zijnde j mét èijn knecht om v<5ór de overvaart te eteö. Zij trachtten alzoo het schip te stoppen, en gingen tot dat einde met een touvif aan wal Daar het schip echter dwars afdreef, werd deze poging, oüj hetzelve in de vóart te stuiten, door den sterken westen wind verijdeld, ert schipper en knecht zagen zich hierdoor genoodzaakt, om hec touw ce latei» slippenwaarvan het gevolg was, dat het schip door den wind in hec Meer werd gedreven, alwaar hec eihdelijk op eene zandbank vastraakte. Terstond bij hec afdrijven van het schip is de schipper Hoehema te rade geworden, om zich van zijne bövenkleederen en schoenen te ontdoen, waarna hij in Het water is gesprongen, om door zwemmen het al verder en vérder afdrijvehde vaartuig te bereiken en op hetzelve té geraken; Docht deze onderneming is vóór hem noodlottig geweest, Want ingevolge verhaal van den knecht, die op den Wal was blijven staan, heefc hij zijn broodheer na den sprong niet weder gezien, hetgeen minder te verwonderen is; wan neer men in aanmerking neemt, dac hec vaarwater aldaar io 11 voeteni diepte heefc, en dé schippér weinig of niets van de zwemkunsc verscond. Zijn lp is na verloop van ongeveer 4 uren wedergevondeu. Het logement te Kamerrijk in Belgie; VHotel de Commerceis den 2^sten dezer des nachts gedeeltelijk ingestort en verscheiden menschep zijn onder het puin begraven; 4 lijken waren reeds van onder hec puin gehaald, eén reiziger was gevaarlijk gewond en een ander had nog slechts tijd gehad, om uit zijn bed te springen en ongekleed op straat te vlugten. RUSLAND* Uit Petersburg wordt gemelddit de vöor eenigen tijd van de GrieRscfte tot de Anglikaansche keilt overgegane Vorstin Galitzin, die verleden jaar ïich gernlmen tijd te I-'Srijs ophield, te Petersburg, op hoog bevel j van de opvoeding harer kinderen is ontheven en dlè kinderen zelveh naai een Grieksth klooster iijn géhragt. Öp Rare hiertegen ingebragte drangredenen ontving ïij ten antwoorddat het haar liiét konde worden vergdnd bate kinderen iri eene andefe godsdienst dan die van den Staat op té vijeden; daarenboven werd haar des Keizers misnoegen té kennen gègèvên, vermin: men noóli of nirkmer zonde dulden, dat dé Oud,-Russische hooge.adél den schoot der GrielisChé kerk verliet. De Vorstin leeft thdns te Petersburg vërlatei) én vermeden aD ónder kerkelfjkèn ban. SPANJE. Van Madrid Wordt van den 18 julij b'erigtdat de Generaal Narvaez, bloedvèrgieting willende vermijden, ded lntogt in de hoofdstad voor d tweede maal in de volgende bewoordingen had aangevraagd: ^Üwe Exc. heeft heden morgen eene mededeeling mijnerzijds ontvangen, en echter heb ik gisteren morden nog geen antwoord bekomen, ofschoort mijne woorden zeer gematigd en verzoenend waren. Thans wend ik mij andermaal tot Uwe Exc., maar ditmaal Is het om haar te zeggen, dat, indien niet, binnen 4 uren na Ontvangst dezesde intogt in de hoofdstad mij vergund wordt, ik dezelve door geweld van Wapenen zal bezetten, zonder weerhou. den te worden door het bloéd, hetwelk er zal moeten vergoten worden, Want In eenen worstelstrijd, tot welken ik geene aanleiding heb gegeven, zalhoe meer laag en verraderlijk bloed er gestort worde, ztilks des te vóordeeliger en Heilzamer voor het algemeene welzijn des vaderlands zijn en het zal mij niet bedroeven; indien de Voorzienigheid mij zal oitverkoreii Hebben tot werktuig zijner regtvaardigheid en van de geregtigheid dermenschen." Het antwotird der municipallteit op deze bedreiging van PfarvaeZ is in even verzoenende éli parlementaire bewoordingen gesteld. De stad Madrid wil.' boven allés, voor het behoud van de geheiligde persoon der Koningin wa ked; welk kostbaar onderpand aan haar is toebetronwd. Zij zalom zich. te verklaien, den uitslag van het gevecht afwachten, hetwelk niet lang meer iz\ achterwege blijven; voor het overige wordt In dit officiële antwoord volstrekt niet van den Regent gerept. Tot dns verre heeft zich tuascheti de verdedigers der stad en de belegeraars alles tot eene schermutseling be. pdatd. Men gelooft, dat NarvaeZ zich over den weg van Alcala naar Torre, jon heeft begeven, en dat reeds Seoane en Zürbano op het punt zijn, Alcala te bereiken, terwijl de divisie van Aspiroz den brigade-Generaal Ema ver volgt. Deze onderscheidene vijandelijke corpsen gaan in eenen omkring van Madrid manoeuvreren, tot dat eene botsing onvermijdelijk zal zijn geworden,' Nog wordt van Madrid van den ïSden de bevestiging der, vóór drie dagen, per (élegraaph medegedeelde tijdingen, dangebragtNarvaez, na de hoofdstad tot overgave te hebben gesommeerd, heeft voor het oogenbiik hec beleg van voor Madrid opgebroken, 4000 man voor de muren der stad achterlatende, óm het statUs qüo te onaerhoudeuen is, met den Generaal Aspiroz, tegen Scodr.e en Zurbano opgerukt, die den I3tlen des morgens^ tilt Saragossa gemarcheerd, reeds den i8den Alcala. naderden. Narvaez wacht zijne wederpartijders af. bij Torrejon, een dorp op drie mijlen van Madrid en op twee mijien van Alcala; wat Aspiroz betreft, dezer ui Lep

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1