bosten 'en img'aven te dékken. Zulks is ooit eene bron ven morren en on tevredenheid, f. Volgens herige In de Venezuclaaiische Courant gaat het tot nogtoe gunstig met de Duitsche kolonie in Venezuela, otrder opzigt van Crfionel Codarzi. 'Deze heeft gezorgd, dat zii ter plaatse, 'waar zij doorgetrokken zijn, bef; hoorlijk huisvesting hebben gekregen, "Uit deze proefneming zal blijken, of de Europeers werkelijk in de heete luchtstreek kannen gekoloniseerd worden, In de drooge luchtstreek van Curasao Jfnnheb de Èuropeërs jaren lang veld arbeid verrigten zonder nadeel voor hunne gezondheid (ff zu ks Ook Ontfst eenen dampkring kan geschieden, die zoo Velé vocht in oplossing hóódt, dit zal nu moeten blijken. tn alle gevallen ztilléh zij van geslacht tot gèslachc ontaarden; zij zullen de roode kleur verliezen', brèèker'en bruiner worden;- 'maar ook aan het klimaat geheel jrewennen. R U S L A N D. v..--''. Volgens bevel van Zijne Maj. den Keizer van Rusland zullen alle Prnissl sche onderdanen, welke zonder de noodige reispassen zich op Russisch ge bied begeven, zoo zij militairen zijn naar de vestingen in het binnenste des Rijks en particulieren naar Siberie getransporteerd worden. Ook heeft de Keizer verboden, dat zij die aan de hoogeschool te Konïngsbeigen in de theologie gestudeerd hebben, in het Russische Rijk mogen komen. De Grootvorst en Grootvorstin-Troonopvolgers van Rusland zijn door de mazelen aangetast geweest, welke echter voor hen geene kwade gevol gen schijnen' te zullen hebben. Uit Weenen Wordt van den iftden deier gemeld: De Russische Generaal Baron von lieven, dié doör zijne Onlangs volbragte zending naar Servie bekend geworden is en sedert acht dagen de terugreis naar St. Petersburg aanvaard had, is gisteren avond zeer onvertvaCht wedér hier, aangekomen, om zich andermaal naar Servie te begeven-, Men verze kert, dat hij te Warschau nieuwe instroctien van zijnen Keizer gevondeii heeft, waarin de onbehoorlijke wijze, Jop welke den 27 Junij de keuze vah eenen Vorst voor Servie te Belgrad heeft plaats gehad, hoogelijk afgekeurd en hem de last gegeven wordt, om onverwijld toebereidselen te maken voor eene niéuwe wezenlijk vrije keuze, welke aan de vroeger door Rusland uitgevaardigde ondubbelzinnige verklaringen zou beantwoorden. Hét zal niet behoeven gezegd te worden, dat deze tijding hier eenen zeer aangenamen indruk gemaakt heeft. Men heeft opgemerkt, dat de Baron von Lieveh heden, na eene conferentie der Staatg-kauselarjj te bebben gehouden, een bezoek bij Vorst Milosch heeft afgelegd. Uit Parijs worde in eene uit Petersburg ohtvangenè correspondentie het volgende geschrevens Ilier ontvangen brieven uit Petersburg gewagen van eene kleine revolutie aan het Russische hof. Keizer Nicolaas heefc plotseling al de personen, die bij het gebeurde met zijnen vaaer, Keizer Paul, betrokken waren, uic zijne nabijheid en van het hef verwijderd. Zelfs hunne bloedverwanten 4 zonen, neven, enz. zijn door dezen banvloek getroffen, Alexander had ha zijne troonsbestijging het voorgevallene schijnbaar vergeten, en de schüldi. gen in zijne nabijheid behouden; doch weinige jaren daarna werden zij ver bannen. Ëcrst in het jaar 1812 zag men de Zoubows, TatschwillsPahleni en Orlows wederom in den generaled staf verschijnen. Een onlangs te Parijs in bet licht gekomen werk heefc deze zaak thans onder Keizer Nicolaas nu zij ganschelijk scheen vergeten te zijn, weder opgehaald. De Graaf Pahlen werd van het gezantschap te Parijs teruggeroepen en thans uit Peters* burg op reis gezonden door het buitenland; hij begeeft zich vooreerst naar Carlsbad. Andere personen werdeh naar hunne goederen verbannen. Keizer Nicolaas wil van nu af aan den sterfdag van Keizer Paul jaarlijks door eené groote lijkdienst doen vieren. SPANJE. Omtrent de tegenwoordige geheimenissen in Spanje bevat het journal dei Dibdts,\u een uitvoerig artikel, de volgeiide zinsneden: In dezen allerzonderlingsten oorlog, waarin toen tot nu toe eigenlijk niec gestreden heeft, waar een leger uit Katalohie verdreven en gén vesting sis Lerida ingenomen is, zonder dat er een geweerschoc is gelost, bepaalt alles zich tot mirschen én manoeuvres en krijgskundige schikkingen, en ziet meii met verbazing lederen dag zeer gewigtige uitkomsten, verkregen door andere middelen daii krijgsgeweld. Allerzondelingst is hetgeen thans rondom Madria en op den weg van Saragossa voorviir. Verscheidend kólonneS der beide partijen volgen daar elkander op den voet, op eene wijze vermengd, die bij oen eersten opslag iets onbegrijpelijks heeft. Men weet, dat de Generaal Narvaez, na zijnen tot tegen Teruel, waaf. door bijna geheel de brigade van Enna tót hem is overgegaan, dadelijk óp Daroca, in de tigting van Saragossa, is getrokken, en dat bi] daarop, links r.aar Calatèyud uitwijkendezich zuidwaarts heeft gewend en regtstreeks op Madrid is aangerukt. Die stoute en werkelijk buitengewone beweging schljni den Regent en zijne Generaals vooral te hebben verontrust. NdrVaez, die te Valencia kwam, om aldaar bevel te voeren en éten Regent te bestrijdéi^ verwaardigt zich niec van zich met Eipartero bezig te honden; hij rokt regt streeks op Arragon aan, ontneemt 3000 man aan zijne tegenstanders en ver toont zich eensklaps op eene dreigende wijze voor Madrid. Eene zóodtrnigê krijgsbeweging kan alleen door een even bekwaam als vastberaden veldovérite worden uitgevoerd. Seoane en Zurbane rukken thansvolgens de voorscbrif- ten des Regenten, Narvaez langs den weg naar Madrid acüterna, hopende' hem onder de moren dier hoofdstad eene nederlaag te kannen toebrengen^ Maar te gelrjker tijd snellen drie stefke brigades van het leger uit Kaïalonie; onder het bevel van den Minister SerranoSeoane achterna, die dn» zelf bevindc, den vijand in den rug te hebbenop het oogenblik,dat hij Narvaez inden-rug wilde vallen. De togt dier drie kolonnes is éen zeldzaam verschijnsel in de geschiedenis van hét krijgswezen. Men is verlangend te ziet), welke uitkomst hun achterna rnkken op zal leveren. Narvaez hreeft twee cfagmar- schen boven Seoane vooruit, die van zijne tijde evenveel op de Katalósfische kolonne vooruit heeft. -De volgende telegraphische depêches zijn over Parijs aangebragt: Madrid, »8 Julij. In den afgeioopen nacht is Narvaez met al zijne troepen tégen Zurbane en Seoane op Torrejon aangerukt. Aspiroz, die gisteren tegen Enna op Aranjuez was aangêflfkt, ktfrat op dit oogenblik tertig. Bayonnè, 20 Julij. De AstnriSn zijn geïmnrgeerd al de steden in de nabijheid vari Oviedff hebben zich voor den opstand verklaard. Te Oviedo en te Gyon is sllei volkomen rustig. péftpignanj 21 Julij. De Generaal Concha, den I3den te Grenada aangekomen, is denzelfden dag van ddar vertrokken, om zich met de kolonne van 4000 man Van den -brigade-Generaal Fernandez te vereenigen en op Sevillie aan té nikken. - :De uit Ctdix uitgerukte artillerie om zicb met van Halen te vereenigen, heeft zicb onder weg voor den opstand verklaard. De Regering van Cadiz heeft de zeelieden, die te Caraca gelnsOrgeerd waren, in hechtenis doen nemen. De nationale garde van Cadix nam de dienst der plaats waar. De aldaar aanwezige officieren des legers hebben zich bjj de Insurgencen gevoegd. Den i8den hield men zich te Valencia met het organiseren van vrijwilli gers bezig. D U I T S C H L A N D. Z. M. de Koning van Beijeren heeft uit zijne bijzondere fondsen eene jaariijksche bijdrage van f 10,000 aangeboden ter tegemoetkoming van deti opbouw van den Keulsclïen dom, iridieu namelijk er eene vereeniglng dér leden van het Duitsche Bondgenootschap voor den ophopw toe stand jj gebragt; die voorwaarde is door Z. M. den Koning vao Pruissen aangem Den I4den dezer Is in na lange beraadslagingen in den Laoddij RhijUprpviiicie het voorstel aangenomen, om Z, M. te verzoeken eti zondeflijk Ministerie voor handellandboHW en nijverheid op te ;igiei, I De zittingen Van genoemden Landdag zijn den i8den door eenen Kok ken Commissaris geslocèh. Dezer' dagen zijn Sn Pruissen onderscheiden bergWerkbeitnteti ge, ■teerd, welke jaarlijks eene aanzienlijke hoeveelheid zilver nit debet;, ken in het Erzgebergte ontvreemden en naar Berlijn zonden, om i verkoopen. De gezamelljke beamcen s'Chijnen zich «an diefstal te héj schuldig gemaakt; ordertusschen is het aan sommigen gelukt te vlugitt -Uit Frankfort sthrljïi men, dat 'd'44r «etjert eenigeti tijd een Jok kpopmgn Bit Amsterdam, die zien een Vorst \Nasifj betitelt, rondgu bïj jofléif en Christenen gitten inzamelt, zoo als hij voorgeeft, vo-icEM armen van Palaestina, maar wezenlijk, zoo als men te Frankfort uitijiad heb streeksche brieven uit jerusalem wil weten, om zich de middelen tt.«n A schaffen; ten êihde vên de Turkhclie Pacha's ééhe soort van heetlbf0"""" over de joden In Palaestina voor zich en zijne agenten te koopenr^'n a hij nn reeds vrij gevoelig begon uit te oefenen, [„is in In de laatste degen zijn de rivieren in Dultéchland en Zwltiérlij 7 li berie voor het jaargetijde zeer ongewone hoogte gestegen; de laatste be 8e'EI c echter meldden, dat de Rhyn voor Keulen eenigzina aan het vallen wt^'" GROOT-BRIT ANNIE. K/' Lórden 22 Julij. Volgens eene resolUtle van het Huil dér Geflip"1 0 zal vinnen kort dool *1 Rijks schatkist, ten begoeve van de Brltich-f'1™''^ Indische eilanden eene nieuw» uitgifte van exchequer-bills plaats htWzuiro, ter somma van 150,000 tglicM ■is— Prins Alben, Gemaal der Koningin heeft WoenidSg te Brlin[leydu van stapel loopen der ijzeren Stoomboot Great-Britain bijgewdon, aldaar zeer feestelijk ontvangen. Dit stoomschip is het grootste dij gebouwd ii, hebbende êéne lengte van 342, eene diepte van 32 ei breedte van 50 Ëngelsclié voeten. Hét bevat 22 vertrekken niet ééi. 113 met tWee bedden, eb daarenboven oog slaapftliatieu voor 120 n equipage; 4,000 nian troepen kunnen op het dek niihoettvreren. Del Britain is voor d'é vaatc haar New-York bestemd, Te Londen z|)n HH. KK. HH. de Hertog Ferdinand Aii[Il r, Saksen-Koburg-Gocha én Prinses Clementine vin Frankrijk, zijne Gtt'ne van Portugal aangekomen, om aan het hof efenlge dagen te vertoeven, Te Belfast is het de vorige week töt bloedige twisten tustcIT Protestanten en Katholjjken gekomen, zijn een iaOtii personen gekwd?' éenige huizen ónder den voët gehaald, 1 ar De troepen worden nog steeds In lertana vermeerderdséde; J-- begin dezes zomers wirèn dezelve versterkt geworden met 2 regifJJ -j- dragonders, 1 regiment huzaren, 9 regimehteh Ittfahtbrie, t bataljoi--^^ soldaten en I compagnie artillerie der tffitillë. r, Uit een' volledigén staat wegens iiè opbrengst der menbeléü tóf n° goederen van wijlen den Hertog van Sustex blijkt; dit dezelve bedrageb: aan zilverwern 20752 aan decoratien 3,984 Baan ti_ cachetten, enz. 2,473 aan snuifdoozen en bonbonniêrea 2,238Clgtor- péndules etl horologien 1,994 >an éegenapistolen era wandel» j 1,092 aan pijpen, tabak en eigaren 3,617 aan bfoutérien 802jjH miniaturen en eenige plaatwerken 759 Het geheel der opbrengic t 'hebb 38,000 f of 458,000, |'tebe FRANKRIJK. - op De Minister van Marine, dé Admiraal keussin, beeft, wegens desi,*®1®, len staat zijner gezondheid, zijn ontslag gevraagd; hem zal waarict dfe Vice-Admiraal de MackaU opvolgen. De Sluiting der zictlngeh van de Kamera zal wairschijnl(jti êta r plaati hebbéri. l Jozeph Napoleon heeft aan Frankrijk ten geschenke gegeven hei f balsnoer, net groote orde-lint en de ster ékn het Legioen van Eet, door IV,ipolcon gedragen zijn geworden, om op hét grafgesteente van derf te worden nedergelegd. u,,... Te Toulon komen sedert twéé maandgn vele ZwitiersCbe, Dnliw Elzaeser hulsgezinnen a«nj om zich in Afri^a^neder^té^zeitèl»I^^|8l|e jj PRIJS-CÖURANT van EFPÉCTÉNa Amsterdam, Maandag 24 Julij 1843. Nederland, Wérkelijke Schuld Dito Dito Amortisatie-Syndicaat 4: Dito Dito 3j Handel-Maatschappij4! NieuWé Dito 4} Ooat-itidiscHë Leening 5 Aahdeelen Rijn-Spoorweg 4J A»nd. Hol!. Spoórw. Maat»; J Haarlemmermeer Si anje L. bij Ard. van 85 i J Duo b|j Dito, onbep. stukk; Dito C(.npi i t i i 1Ü..1, Dito. I j 11 >1. 1 -j passivé t O i i 4 i i i Deferred. i Fransch'é Üitgésteldé Rusland, Obi. Hope en Comp. 1798 en 1816 3 Dito Diio 1828 en 1829 Certificaten bij dito 1331 en 1833. Dito bi] Hope Certificaten te Hamburg Inschrijving In Assignatiên Certificaten yin Dito 6 Oostenrijk Öbl. Colt en Comp. e 5 Negotiatie Metalliek 2} Dito Dito .lij,'. ...5 Napels, Certificated s'. j Dito in Napèlt 5 190ste Koninklijke nederlannsche Loterij. Trekking der Tvreede Klasse, tste Lijst. N°. 140.CG eene premie van 1000. N°, 3142 een prijs van f too ade N». 7178 een prijs van f 2500. N°. 14464 een prijs van f 1000, 3de N°. 12199 en 15623 ieder een pry's van roco, 4de N°. 4676 een prijs van icoo. 1 i ste REGIMENT L A C f ti. S. De Hoofd-Administratle van hetzelve Regiment, als daartoe i< teerd, zal op Zaturdag den 29Sten Julg 1843, det middags ten 12 de Stads Doelen te Leyden, publiek,, om contant geld, VERKO 20 Stuks op reforme gestelde RIJKS PAARDEN, welkè één i'. vóór de Verkooping, ter voorz. plaatse, voor een leder té zien kW By de We d. ANTHONY de KLOPPER en ZÓÖN,k Lef

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2