A\ 1843. L E Y D S C II E Woensdag, COURANT, w e s t - i n d i e. sch at* ander ut, I debet cf" Oti; 53',: loo UV# Burgemeester, en wethouders der stAd leyden, ter .voldoening m eene ontvangene aanschrijving van den Heer Staatsraad, Gouverneur, van Zuid- loUaud, van den 3den dezer maand Pfóvïftciaalblad N°. 8y), brengen bij deze ter ken- Uk der Klangbe'jbenden de navolgende Wet van den 24 April 1843 ^Staatsblad N®. 14), omtrent de verdeeling der grondbelasting tusschen de gebouwde en ongebouwde eigendommen. Wij WILLEM itenz. illen die'deze bollen zien of hoofen lez'en1, S 'Ahfio \Vii in 'overweging genomen hebben, rT '.Lm.mv. «m A't.i r ol doV urot salutï 4pen te weten'! Wij in'overweging gënoiiïén hebben, l8 idasterVervat in den Xden titel de"r wet van 15 September 1807 QBulietin~des Lois datvplgens de bepalingen opzigtens het 1» 161) het bedrag der grondbelasting voor de gebppwde en ongebouwde eigendommen ionderlijV, en wel in pv.ëhredigheid van de zuivere belastbare opbrengst, Vocfr elke.vfh J>it beide soorten van "eigendom by het kadaster bepaald, geregeld en vastgesteld behóórt 2oj wotdeoii "i 1 iGezfcó de wet van den December 1834 (Staatsblad N°, '34)* vaststellende de irdeeling. der grondbelasting voor 1835 en vervolgens, tusschende daarbij genoemde Gezien"^ wpt.'van 28 .Maart 1^28 (Staatsblad N°./8^houdende bepalingen omtrent jn vrijdom Vab grondbelasting, in geval van aanbouw van huizen en andere getimmerten t willende k.in bëtreïtUing daartoe eenige nadere bepalingen maken Cezrea dé vve'c van '6 Junij 1840 fStaatsblad N°, 17), omtrent den vrijdom van grond* iisting» tpr ^ake van'land-onig|hóingeQ tl enz,.; Zoo ö-tiet dat Wjj.., den Raad Van State gehoord ^'njmet geipeen overleg 'der Staten- cneraal hébben goedg^vóndën ep verstaan'gelijk Wij goedvinden en yerstaan bij deze: 5lrt. 1.' hoofdsom der grondbelasting, by de wets'van 19 December 1834 Staats- ad N°. 34)» vópr de. daarbij, genoemde provinciënvastgesteld op een bedrag van zevéft \Uiottt'negen honderd drie en 'tachtig duizend twee honderd zes eji vijftig guldenvier en t centswordt tutfscjien de gebouwde en ongebouwde eigendommen, volgens de iten van het kadaster verdeeld, ais volgt: 'de gebouwde eigendommen, drie millióën 'vijftien duizend zes honderd zes eh widennegen en een halve centen voor de .ongebouwde eigendommenvier negen 'honderd zeven en zestig duizend zes honderd gulden'vier ên zeventig en thétoe-centovereenkomstig den bij déze,ym ge voegden staat. awcaftArt". "6, In geval een ongebóuWd of gebou'vVd perceeluit welke, oorzaak ook vervee iitgézdftdercD geheel of geueeltelyk verdwijnt of ophoudt te bestaan, of wel tot adjibJa'stl>iï? gebruik overgaat, zal .de belastbare opbrengst van het niet meer bestaande 'öhfelasrbiar ^sWordën perceel wordéïi opgeheven en de aanslag der provincie met de iKkkélijke- grondbelasting worden verminderd; zóó lang die, vermindering niet heeft )lts gehad:, jzal de grondbelasting jn de bedoelde gevallen uit het fonds voor kwade Mf»n worden .vergoed. t (idlen het inkomen Vanéén ongebouwd of gebouwd eigendom, dóór onvoorziene tam* |f zoó als hagelslag, overstroomingverzanding wir.dschadenbrand of andere (Muite oniielléntijdelijk, geheel 'of gedeeltelyk mogt verloren gaan,, ,'zal de grondbe :o 20 Üng'op' dc tót dus vtóe geVolgdt wijze geheel of gedeeltelyk Wórden goedgedaait )RNEL. bet'fonds voor'kwade pösten; doch 'fc'M 'de aanslag del* provincie daarmede niet worden Jftlèn de rampen van zoódfftgeM aafd ï!Jn d dat de belastbare waarde vin het eigendom Jfroor blijvend is verminderd, zal hetzelve wórden fterschat en gebragt in zoodanigeü ?oamiiffegyjtfl In ^eriredrgheid eij hij vergelijking niet ioortgelyke eigendommen behoort» ij deteitóet inachtneming van de <besM*nde bepalingen, volgepfcWelke zells deniet opbrengende VOasnmdomaKo op «ene béhMtbare 'opbrengst van 25 cenienjier bundervoeten worden geschat. k vermindering- vaa grondbelasting hieruit VoortvloeiendeZal op den aanslag dei- r PN mncie worden afge't'rokkenen, zoo lang dit niet "heeft plaats gehaduit het fonds ikwadè posten wórden. gevond^Yl, it, J- 'gij'hét ontslaan van vermeerdering van de belastbare opbrengsteenerprovincie, l1 gevolge' valt 'aanspoeling^ of Wel cerr gevolge yan Ontginningen, droogmakingen, ih« PERS Mtringen,. stichting, vernieuwing, aan*, of by bouwing van gebouwenen hej, dienteij rolge, belastbaar worden van, volgens dè Wetten van 28 Maart 1828 ('Staatsbldd.N0. 8) ^luUi 1840 (Staatsblad N°. óf andere bepaljngen, vrydora genietende percelen, btadërs ten'gevolge van het geheel, óf. gedeeltelyk belastbaar worden van vroeger, E «geus onbclastbaarheid niet in het kadaster gebragte percelenzal deze vermeerderde ibtengst mede in de grondbelasting worden aangeslagen envolgens den maatstaf v?rt toalf ctti'ïs'dèrtieh honders~te per gulden', in hoofdsom, de aanslag der provincie daar* ide worden Ver ho'agd,i I Art. 4, De vermindering,fep vermeerdering vitt dch Aanslag.der provincie, omschreven art.i en 3, zal'ten gfevolge hébben dat de hoofdsom der grondbelasting^ zoo eri dier voege als dezelvjebij de wet van jgt December 1834 (Staatsrad N°. 34) en bij i» 1 dezer wet is vastgesteldmet dezelfde sommén zal worden verminderd eh vermeerderd, ln. 5. De bepalingen Van de art. 2 en 3 hiervoor zullenmet het j'aar 1844, op alle M34, volgens gemelde artikelenontstane verrainderingien en veriheerderingenwor- dat tl# toegepast'. «n j ,4 \o. DV ih .att. 1 bedoelde splitsing zal, voor het Hertogdom Lihlburg, wpifdeti jesteld, Ha afloop der Vvérkza^mheden Van het kadaster in hetzelve, en zulks óver- )qiig deszelts liitkomstfen zullende alsdan 'ook de art. 2 en 3 oji hetzelve tóepas* im 59 Edele aldaar, jk wórden. j. Ten einde het tydstlp van ingang t e^iden duür der.vrijdommén van grohdber Maa}^ airvar\ verhoóging van grondbelasting, bii de wet van 28 Maart 1828 Staatsblad *8), vóof den aanbouw van huizeti en andere getimmerten toegestaan, te kunnen Jdep, zullen de belanghebbenden verpligt zyo, binnen zes maanden ha de afkondiging ^ter wétVan alle nieuw gestichte, gedeeltelijk vernieuwde en vergfoptte of uitgebreide bouwen, waarvan de ingang des vrijdoms van grondbelasting nog diet vastgesteld is9 ïuldigd S de ketters der ge'meente wpt de gebouwen gelegen Zyn aangifte te d'Qen* welke daa'r* •ven scilriftelyk bewijs aaüi den aangever zullen gfgeven. Van alle stichtingen.j ver- ikwingen én aap* 'of bybouwingéiiin de termen der ,wet vallende, na de afkondiging aeD 4* Ife wltkVoltóöidzullen de belanghebbenden verpligt, iyn een'e gelijke aangifte te dóen, >r Ot Opfen -feg maanden nk de ingebruikstelling Set perééleh Of nadat dezelve voor het eerst ekendeAttl of ten deele wbrdeh betrokken. V«ajle voornoemde gebouwenmét betrekking tot welke, binnen gèèegde téhnynen, 'UteUf aan8ift^ gedaan iszfl de aanspraak ör vrydom vervallen. 'Jjstèn tii bevelen, dat deze lp het Staatsblad zai wordep geplaatst,,,en dat alle Minis- hegeewcle DepartenientenAutoriteiten, Kollegien en Ambtenaren, wien Zulks aangaat, aan n ohdllinauwkeurige uityoèring de hand zullen hóuden. Boekhui (Jejeven te 'iGraiicnhage t den sasten Apfil 1845 WILLEM. (g't.) Van wege den Koning, De Directeur van 'hét Kabinet des Konings (getf) A, G. A. van RAPPAÜDi r Vpoip eensluidend afschrift. De Sectetarls-Generaal 'bij het Departement van Financiën 9 OssewaArde, I»wordt de belanghebbende wijders bijiondfer oplettend gemaakt, zqó op het nadeel, «voor hen uit het niet tydig vefvüllep dér formaliteit, by art. 7 der genoem.dè Wet, ]j« daarbij aangegevene gevallen voorgeschrevenzoude voortvloeijenals op het WU *twelk voor hen, in de bij art. 2 voorziene gevallen, in de tydige aangifte der ekomfli i ENGtt e mikt! t. s jam er'l4°t"3l|hedenwelke op geheéle" óf gedeeltelijke afschrijving van grondbelasting regt (p gelegen is. er'andtrn den ao. Jttiy 1843. cr anu« Burgemeester en Wethouders vdbrnoemd, 'rdenv*. s DU RlEU. tn de wj »pej ordonnantie van dezelve V. PUTTKAMMER. sLeyó». NEDERLANDEN. Letd'en, 35 July. Ili besluie van den 20 Junij jongstleden, heefc Zijne Maj. beschikt over •li nog disponibel bedrag der 2 pCt. van de gewone inkomsten der steden pneenten over 1842, (er beschikking staande vin bet algemeen bestuur. ak j U L ij. Daarbij Is vbstgestêid, dat vóór al de provinciën uit de beschikbare geiden uTt de 2 pCt. van 1842, voor zoover mlks niet is geschied, in de eersté pliaats ral worden voldaan betgene, ten gevolge van het Konlnglijk besluie van 13 Januarij 18§6voor de htjhpuding der kadastrale plans en leggers In dè 'gemeente benoooigd is. Wat tsijzonder Zuid-Holland aangaat, worde daarbij vaatgeateld, dH het beschikbaar bedrag, na aftrek van,betgene over 1842, door elke der steden en gemeenten moet wórden bijgedragen In de sotn van 40,000, tot bestriding van. de administratiekosten van de bedelaars werkhutzen, aan de 'plaatselijke Besturen worden gelaten tot gedeeltelijkè medebestrijding der kosten van Het publiek onderwijl en ter verbetering van gemeentewegen, bruggen, waterleidingen enz. -3— Zijne Mij. heeft benoemd in Zuid-Holland tot Hoofdingeland van Schieland J. Loopuyttot Heemradeh in het dijks-collegie van den Lande van Voorne /f. H. van Kruijrïe, B. yBelanderJ. van der Minne, J.Trouv Mr. H, T. Hoijer en P, Loketot Heemraden in bet dijks-collegie van Nieuw-Bonavemura In het kanion Strijen J. Heereman en J, van der 'LindenIVz. Zyoe Maj. beeft den Kapitein der artillerie H. Gobius, den Oosten, rijkschen Raad A. van Balbibenevena de Belgen Ch. LoijaertsJ. H, van Quwenhuizen-Hewifm en A. Saportas benoemd tot Ridders der Orde van den Nederlandscben Leeuw. Zijne Maj. beeft op verzoek eervol ontslagen den 2den Lultenant- kwartlermeesier bij de dienstdoende schutterij te *8 Gravenhage H. Reijmant en in iyne plaats aangesteld den isten Luitenant A. C. Kouwens, welke den rang van isteD Luitenant behoudt, - In den afgetoopen nacht is te 's Gravenhage na een smartelijk lijden van eenige weken overleden ML A. H. van der Burgh, Advocaat by den Hoogen Raad der Nederlanden'. De overledene was een der sieraden van de Haagsche balie. Zyue uitgebreide regtskennis, zijne minzaamheid en hulpvaardigheid doen zijn verlies door een ieder, die hem gekend heeft, betreuren. - Op Zaturdag den ibden Augustus aanstaande, zullen op het Raad« huis der stad Utrecht worden aanbesteed, de navolgende werken en leveran. Ciën, ten dienste van den Rynspoorweg, als: 1°. het boowen van viec loodsen tot berging van koopmansgoederen en coke, benevens het maken van eene los- en ladingplaats, voor paarden en rijcuigen op bet stations plein te Utrecht, met de uitvoering van daarmede in verband staande aar dewerken, zoowel als van dé bepuijing en begrinding van het stations plein voornoemd; "2°. de constrnciie van twee steenen gebouwen tot opslag van vrachtgoederen op bet itations-plein te Amsterdam, benevens de uit voering van eenige daarmede in verband staande aardewerken; 3*. hec maken leveren en plaatsen op het gedeelte wegs tusschen Amsterdam en Utrecht, van wachterhuisjes, telegraphen, gebouwen voor wtter-stations-, Ijzeren en bonden bekkenafsluitingenmijlpalen en de uitvoering van eenige verdere werken, ter voltOoijing van het voorschreven gedeelte wega gevorderd wordenae; en 4°> de leverantie In twee perceelen en daarna in massa van lp,ooo mudden EngelsChe steenkolen-gruis2,000 mudden En. gelsche grove maatkolen en 80Ó mudden besc Luiksch smeégruis, ■a— Te 'sHert'ogenbos'ch is in de Kruis- of St. Catharina-Parochle-Kerk een Aartsbroederschap, ten doel hebbende, de bekeering der zondaren, op. gerigt en plegtig Ingeiteld geworden. Uit Cura^io wórdt van 27 Mei geschreven: De Generaal Carrii en andere emigranten nit St. Domingo, dié Zich të Cnrifao bevinden, zullen naar Hsfci terugkeeren, daar de omwenteling geene gevolgen heeft gehad. Gemelde Carrii had in de Curapaosche Courant het berlgt tegengesproken, dat de militairen bij den opstand te St. Domingo het eerst bp de burgers geschoten haddeti. Thans !s er ter plaatsing in onze coürant een ander berigt uit de stad Si. Domingo ingezonden, hetwelk meldt, dat het niet de burger» zijn, die het eerst op de militairen geschoten hebben, 'doch dat het werkelijk de militairen zijn geweest, die op de burgers zyn aangemarcheerd en op hen hebben gevnurd. Als de burgers aanvallender- wyze hadden te werk. gegaan, dan zouden zy anders gehandeld hebben; want vele burgers wareb van hutine kinderen vergézeld, toén zij zich naar het stadhuis begaven, Om van Het bestuur de vernietiging van de tegen woordige cbnstiiutie af te vragen. Evenwel de Generaai Carrii schijnt het bevel tot den aanval plet te hebben gegeven. De dorheid en onvruchtbaatheid van Curafao viel zeer In het oog aan dé Haftische emigranten, die van hec vruchtbare St. Domingo kwamen. Zij be sloten hier uit, dat het vee verbazend mager moest zyn en de markt van groenten ontbloot. Zij stonden verwonderd het vee vleeschzig te Zien en de markt wel voorzien van allerlei soort vin levensvoorraad en landsproduc. ten. Zij werden hierddor overtuigd hoe tnenidhelijke vlijt en zorg vele hin. derpalen kan te boven komen, die de natuur hen in den weg legt, J Van de wedergeborene natie, of, van het volk, hetwelk zich dagteekenc het Iste jaar ónzer wedergeboorte (Haïti), hebben wij berlgten nit de itii St. Domingo tot den 16 Mei. Alles was aldaar nog in status quo of op den- zélfden voet; de handel bleef hierdóör gestremd, slechts levensvoorraad was er gewild. Ondertnsschen was het teeds eene belangrgke zaak, dit er rnsc hèerschie, als mén in aanmerking neemt de lage trap van beschaving, waarop deze wedergeborene natie staat, en de gemakkeiykheld, met welke volkslei*' ders haar tot dit of dat gevoelen kunnen overhalen. Personen, die met dé republieken Haïti en Nieuw Grenada bekend zyn, plaatsen de Haïtiinen op èenen lageren trap dan de Grenadianen in intellectnellteit èn moraliteit, en brengen vele voorbeelden hiertoe by. In Haiti is de militaire magt eene soorc van militaire kolonie, die soldij ontvangt en op bepaalde dagen komt exer ceren en welkers commandanten gewoonlqk winkeliers en ambachtslieden zyn; deze commandanten noodzaken hunne ondergeschikten; om goederen in hunne winkels en werkplaatsen te nemen op Crediet hunner soldy, en zyn gestreng en toegefelijk naarmate hvinne ondergeschikten hunne kalanten zijn. Deze natie behoefde daarom even zoo wel zedelijk en verstandelijk als staat kundig wedergeboren te worden. Dat Haïti spoediger weder tot rüst gekomen Is dan Spaaosch Amerika, moet welligt daaraan toegeschreven worden; dat deze Staat den oorlog ont wend is, terwijl er In Spaansch Amerika zoo vele woelzieke hoofden ge vonden worden, die in den krijg waren gevormd en in het stille burgerleven geen smaak meer hadden. Het nieuwe bestuur in Haïti had beloofd de be lastingen te verminderen; deze zijn integendeel vermeerderd om de nieuw»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1