>ezem li bjjgeïst ur, Tiet donker tafereel, "hetwelk heden het Vaderland in vefe andere opzlgten aanbiedt. 'rak RJ, Hetgeen de geachte Voorzitter der Meer-Commlssie wel van de medewer. omdat: j|ng van Rijnland heeft Willen zeggen, was aan dat'collegte bijzónder tan- et onden «enaam. Bij eene plëgtigheid Immers, als die van heden, verkrijgt elk uor eeoi „oord eene blijvende waarde. Het gaat ntet verloren, rnatr wordt opgetee- Katwijbt kend in dat gedenkboek, hetwelk nog aan den veraten nakomeling zal ver kondigen, op welk eene wijze het groote werk der droogmaking van het impen dt Haarlemmer-Meer werd aangevangen. Was nn het Hoogheemraadschap van de nabfit Rijnland reeds oorspronkelijk, in het belang vin zjjnen waterstraat, tegen Maardi tic droogmaking, het heeft later, toen tegen zijn gevoelen aan, tot dezelve dat de was besloten door inschikkelijkheid het werk der Meer-Commissie trachten raskoorti ke verligten. De beste verstandhouding is daardoor steeds bewaard gebleven, en de groote onderneming der droogmaking illezins bevorderd. Mee de meest jvlnz d Vriendschappelijke gevoelens jegena elkander bezield, kunnen Rijnland en de ünde tak Meer-Commissie zich daarvan de openlijke getnigenis geven, een mi Moge nn Nederland van het werk der droogmaking de bêsté Vruchten terkiez tenteren I Mogen de vruchtbare landsdouwen, die nit de waterplassen nep ai"' lulldn verrijzen, bijdragen toe de'welvaart én den rijkdom des lands! Moge Ter|, fa droogmaking der Haarlemmer-Meer, vooral ook aan Nederlands water- rdere i "aat h0"'® en tf0°rdeeiig zijn I Dan zal gewis elk onzer dit oor zegenen voor t' door overtuiging, dat er een indedaad nuttig en onvergankelijk werk werd gesticht, en dat zij die het stichtten, mannen van talenten, Nederlan. regetlir iM W'ren1" re ij Uit Rotterdam meldt men van den 2isten: meltingt De jaarlijkscbe buitengewone (deliberative bestuurders) en algetïieenê zie m (openbare) Vergadering van het Nederlandsche Zendeling Genootschap eenstea" wet(' 'aaIste dagen weder te dezer stede gehouden. Zij had een grooc aantal bestuurders nit veie gewesten vsn ons Vaderland verzameld. Wat de missiën betreft, hsd men den dood van drie zendelingen te betreuren, maar oemdep ver|(eerl)e de zending van Celebes in gunstigen staat, alsmede de kweek- rondwea xc),ool voor inlandsche onderwijzers op Amboina. Men kon een getal van is ooo kinderen noemen, dat op de onderscheiden zendelingsposten voor de 1'Ti schoten wasingeschreven. In het Vaderland was het Genootschap ijverig n nuttiji we[|(laaiij gebleven tot' bevordering van christelijk geloof en leven onder *a°'le eigen landgenooten. Ook blijfc de deelneming aan den heilrijken arbeid Zuidplii veroeerderen. In de algemeene vergadering werd eene krachtige opwek- iende rede gehouden, naar dé leiding van Paulus woorden Gal. VI, vers 'e vide 9, en werden 3 kweekelingen van hec Zendelings Instituut alhier, toe de en voonj £»ingelie-bqdiening ouder de Heidenenplegclg ingezegend. Twee nieuwe smnlsib kweekelingen waren in het Instituut opgenomen. In de deliberative verga, den m detingen werfien onderscheidene belangrijke voorstellen behandeld, die mede zal het getuigden van broederlijke deelneming aan hec werk der buitenlandsche zen. svasrtn deling-genootschappen; Mogt de heilige'zaak van de uitbreiding des Chris- lor viil tendoms in de koloniën van dén Staat, door den wakkeren ijver van alle ■dat hi' heitutfrders en leden des Genóotschaps, en de hartelijke deelneming van ■arte 4 a"e christelijke landgenooten, meer en meer, onder den zegen des Heeren, et zijn» gelukkigst gevolg worden voorgestaan, en kot Uit Haarlem schrijfc men van den sisten: tn muo In den sfgeloopen nacht, omstreeks half 12 ure, Is in de turfschuur vsn in dens de kalkbranderij w den heer Ticrie, een hevige brand uitgebarsten. De ons zal genoemde schuar, welke een zeer groote hoeveelheid tnrf bevatte, is afge- nn, en -brand, alsmede vier daarbij gelegene kleine woonhuizen van arbeiders. De tls heb ktl'kloods is eenigzins beschadigd, doch het woonhuis en de daarbij gelegene niet t» boerderij zijn behouden. Van de drie brandspuiten, welke in den ochtend zegen bit déze stad ter hulp afgezonden zijn, is eene heden avond herwaarts terug, gen ged gevoerdterwijl de beide andere nog gebezigd worden om de steeds bran ie stbd dende massa turf te helpen blnSschen. rde uw Voorts wordt ons berigc, dst heden middag ook eene turfloods van de zegett kalkbranderijen te Hillegom is verbrand. Het Provinciaal Frlesch Genootschap ter beoefening der Frlesehe van*». Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, heeft besloten op het kerkhof te Dron. k In Ni rijpeen eenvoudig gedenkteeken te stichteo voor Eyse Eixingavervaardiger i, nit van bet beroemd planetarium te Franeker, en eene Commissie uit haar midden met de uitvoering van dit besluit te belasten. 1— De Nederlaodsche Getint bij het Belgische hof, Rtcfmsui1, heeft e Km gen ijden in een plegtig gehoor san Zijne Maj. den Koning der Belgen, sljne geloofsbrieven overhandigd, vergezeld door den heer HooftSecretaris ]e T0|J, tn legatie te Brussel. het w« m .ver,cl T U R K Y E. t, bei 1 pk Konstaminopel schrijft men vsn 1 Julijs De Sultan beeft den Prins /iliert van Pruissen verscheidene kostbare ge. n sluji schenken toegezonden: eene eeressbel met gonden schede en goude gevest, uur cv tijk met diamanten versierdtwee kostbare tabakspijpen .met citroengele iten w bsrnsteenen roeren, insgelijks met de schoonste brillanten bezet; twee nt de», echte cachemiere shawls, verscheidene tapijten en twee Arabische hengsten, lezorgl;- we|ke de een op het prachtigst geharnasseerd en opgetoomd. Eene nlandii lange, naar Oostersche wijze met goud en parelen rijk geborduurde scha. 'diesis braltversierde den hals en rug vsn het edel dier. De beide Adjudanten na den Prins hebben de decoratie der Nichan-Iftigar-orde, in juweel, onr- tet bei vsogen, benevens ieder eene eere-sabel met gouden schede. De Prins pogiip heeft, zijner zjjds, den Turkschen beambten rijke geschenken In snuifdozen, rlijk dn ringen, enz., doen ter hand stelten, en onder de dienstboden, die gedurende ang rtli het diaer in bet GroothertoglQk pileit de tafel bedienden20,000 piasters In n, op*, long laten uitdeelen. :de cc SPANJE. Dezer dagen Is er een aanslag tegen bet leven van den Esparterlstl. heers «hen Generaal Zurbano door vergiftiging aangewend, welke echter miilnkt en' Is. Een Italiaan, welke zijn geheel vertrouwen bezat, had reeds een glas ir MM. «aikeiwater met vergif gemengddoch Zurbano was op zijne hoede, dtar og hub hjj vin het plsn om hem van kant te maken gehoord hij, Uit Madrid meldt men van den i4den dezer: imiltiij De hoofdstad biedt op dit oogenblik een zonderling schouwspel atn. Hec reeds volk vertoont zich vrijelijk in de straten en vraagt overal met bezorgdheid nifflur uo dg nationale gardes naar nieuws, die echter even onkundig zijn omtrenc noopt, hetgeen er voorvalt en staat voor te vallen, als de gewone voorbijgangers, t (bin De winkels Zijn geopendmaar alle handelszaken zijn voor bet oogenblik hedn geschorst, daar bijna al de bewonera der atad of de gevestigde lieden onder bewapenen zijn. Op de openbare pleinen, waar sterke piketten hebben poic rnemltZ gent, zfln de geweren in koppelt gerangschikt. De nationale gardes dansen mnt' en rookeo. De muzikanten dier corpsen voeren militaire symphonien en ht ^erlindsche liederen uit. Het is de nationale gardedie nagenoeg uitslul lamhcit tend de stad verdedigen zatwant er zijn hier niet meer dan 2 of 300 man ten ff Hoepen. Dezen ochtend ten half zes are is overal de alarmtrom geslagen; lit nationale garde heeft de bur aangewezene posten bezet. Een sterk elegdCjbztnljon is bi) het postkantoor geplaatst, waar de Kapitein-Generaal en de .Jhllltilre Gouverneur hun hoofdkwartier hebben gevestigd. De stedelijke ilfKWRnd en de provinciale deputatie blijven voortdurend vergaderd. der it- jje ontwikkeling van strijdkrachten, die dezen ochtend heeft plaats gehad, missie'): veroorzaakt, doordien zich eenige soldaten van Aspiroz tot aan de poorten en roei,van Madrid hebben vertoond. Twintig ruiters van zijn leger zijn tot Cha- licbiii»Birtjn gekomen, terwijl honderd anderen naar de brug van Segovta, op den Wèg naar ÈstraMadnrazijn getrokken. Zestien stokken geschut ïijn tot verdediging der stad op verschillende pnnten geplaatst. Eene nieuwe batterij is aan de Bilbaosche poort opgerigt. Toen de kanonniers, die bij hunne stukken waren, in de batterijen op den berg del Principe pio en van de Vistillas, de ruiters van Aspiroz zagen, hebben zi] hun vier kogels toege zonden. Drie manschappen zijn daardoor gekwetst. De vijand heeft dit vuur niet beantwoord; men meent te weten, dat deze vertooning op last van Aspiroz gedaan is, enkel om zijne wezenlijke oogmerken te verbergen. Hij klimt, zegt men, naar Alcala op, het bosch van het Pardo ter zijde latende üggenen Wil Narvaez afwachten, alvorens iets ernstigs tegen de hoofdstad ké ondernemen. Het bestunr van Madrid heeft in gehoudene mondgesprekken aan Aipiroz verklaard, dar het zich zou weten te verdedigen. Men verschilt 1n de schatting van de msgt, die de Generaal bij zich heeft, zeer. Sommieeti schatten die op 3000, anderen op 7000 man. De Generaal schijnt, alvorens verdere maatregelen te nemen, zich met Narvaez te willen beraden, die, volgens alle berekeningen, den töien in den omtrek van Madrid moest aan. koenen. Men verzekert, dat Zurbano in last heeft, Narvaez op den voet te volgen en ten gepasten tijde op hem aan te vallen. Daar Serrano van zijne zijde insgelijks met eene kolonne op Madrid) aanrukt, zou er, alvorens die verschillende corpsen voor Madrid tegenwoordig waren, een belangrijke strijd kunnen plaats hebben. Men vervoert naar de batterijen del Principe pio en van Vistillas zakken, bestemd, om met zand te worden gevuld, ten einde de werking van hec vuur des vijands te verzwakken. Ook maakt men draagbedden gereed voor de gekwetaten, indien het tot emstigen strijd komen moest. Nog meldt men in een brief van den i^den: In de hoofdstad, die rustig blijft, heerst eene wezenlijke geestdriftvooral onder de bewoners der jurisdictie, die ter hulp der stad zijn aangesneld. Het gerucht wordt verspreiddat de Regent met allen spoed naar Madrid terugkeert. Reeds zijn de birrlcides en de fortificatie-werken begonnenvan tijd tot tijd worden eenige geweerschoten gehoord. Deze worden gewisseld tus- sChen de nationale garde en de voorposten of verkenning-detachementen der rebellerende troepen. Het paleis wordt door talrijke bataljons verdedigd. Op bevel der Munl- cipaliteit organiseert zich een regiment rniterij. Ieder ruiter ontvangt, be halve de wapens en complete uitrusting, 10 realen per dag. De troepen van AspiroU hebben het niet raadzaam geacht, onder het bereik van hec geschut te blijven. De Brigade-Generaal Enna staat, zegt men, op hec poot om binnen de stad te rukken. De nationale garde volbrent de diensc met grooten ijver en getrouwheid. De laatste berigten melden, dat de Generaal Aspiroz eene beweging naar den Generaal Enna zoll hebben gemaakt, die zich nabij Aranjnez be vond. Men wist te Madrid niet wat daarvan de uitslag was geweest. Aspiroz heeft zijne positie van het Pardo hervar. De Generaal Narvaez heeft de Omstreken van Madrid verlaten, om tegen Seoanc en Zurbano op te rukken, die tot op twee dagmarschen afstands van hem waren genaderd. De volgende telegraphische depêches zijn over Parijs aangebragt: Serrano was den igden te Mequlnenza zijne rigting nemende op d'Aroca. Den I5den, des morgens vroeg, was Aspiroz nog altijd te Pardo; te Madrid waren de zaken in den zelfden toestand. Madrid, 18 Julij, des avonds. Narvaez is den I5den voor Madrid verschenen. De municipaliteit heeft den lyden op zijne sommatiën geantwoord, dat Madrid zoude onzijdig blij ven, maar zjjne poorten niet openen zoude, dan na het einde van den wor. stelstrjjd. De nationale garde was onder de wapens, er had een klein gevechc plaats gehad; een Kapitein en twee manschappen zijn daarbij gesneuveld; in Madrid heerschce eene groote giscing. DUITSCHLAND. Te Kenten was een plan door onderscheiden burgers gemaakt, om de beide burgers der stad, welke Afgevaardigden van de Rhtjnprovitteien te Dusseldorp geween waren, met gejuich bij hunne wederkomst in de stad te halen en een volksfeest ter hunner eer te geven. Nadat In de officiële courant van Berlijn een artikel tegen het uitvoeren van dat plan geplaatst was, bevatte de Keulscbe Zeitung van den ipden dezer eene bekendmaking van het provinciaal bestuur, houdende, dat hetzelve zich in het geval beviodc van de bepaling der wee van 25 September 18321e herinneren, volgens welke geene buitengewone volksvergaderingen en volksfeestenZonder vooraf verkregen toestemming der politie, mogen gehouden worden, en volgens welke degenen, die tot zulke vergaderingen of feesten door afspraken of oproepingen aanleiding geven, gestraft zullen worden. Den isden dezer heeft het Opperste Geregtshof In Keur-Hessen eerst uitspraak gedaan, in de zaak van staatkundige woelingen, welke in 1833 hebben plaats gehad, en waarin onder anderen de Marburgsche Hoogleeraar Jordan, de Burgemeeester van Kirchham Dr. Scheffer en 13 andere personen betrokken waren en die nu reeds 10 jaren hadden gevangen gezeten. Pro. feasor Jordan is tot 5 en Dr. Scheffer tot 10 jaren vestingstraf veroordeeld. Te Tubingen zijn 10 studenten, wegens verboden vereenigingendus gestraft, dat zij anderhalf jaar van de hoogeichool zijn verwijderd geworden. In een berigc uic Frankfort leeic men het volgende: Sedert eenige dagen hoorc men getvag maken van een gerucht, volgent hetwelk de treurige toestand van Spanje aanleiding zoii hebben gegeven tot het plan om een Europeesch Congres te houden, waarop men de zaken van dat rampzalige land zou trachten te regelen. Naar hetheen men hier ver neemt, schijnt dat gerucht geenszins van grond ontbloot te zijn; en wij meenen zelfs, aan hetgeeD bijzondere berigten uit Parijs dienaangaande mel den, eenlg geloof te mogen hechten. Volgens dezelve zon het denkbeeld van zoodanig Congres van het Kabinet der Tuilerien of liever van Koning Lodewjk Philips, uitgegaan en allereerst in eene vertrouwelijke nota aan eene groote Noordache Mogendheid medegedeeld z(jn. Bij deze, ofschoon toe dmverre tusschen haar en Frankrijk eenige verwijdering bestondzou hec voorstel bijval gevonden hebben, en dienvolgens besloten zijn, om tot de verwezenlijking daarvan over te gaan. Tot dat einde zou de vroegere Ver. tegenwoordiger dier Noordscbe Mogendheid naar Parijs terugkeereo, maar vooraf In Boheme eene zamenkomst met den Vorst von Metternich houden. Men voegt er bü, dat in de bedoelde nota alle mogelijke waarborgen worden aangeboden, tot wegneming van alle vermoedens, als of dynastieke belangen het vootgestelde denkbeeld hadden ingegeven, en dat men zelfs, voor hec daarbij alt waarschijnlijk opgegeven geval eener gewapende tnsschenkomst* had aangebodenom, even als tijdens de laatste gebeurtenissen in Syrië, daarbij ook de medewerking van andere Mogendheden toe te laten. GROOT-BRITANNIE. Londen den 19 Julij. In het Huis der Gemeente is den ijlden eene motie van den heer WooiTs om de belasting op de wol op te heffen, wegens den kwijnenden handel in dat artikel, met 14.2 tegen 70 stemmen verworpen, nadat de Minister Peel verklaard haddat de schatkist zulk eene verminde ring niet kon Iqden. In Londen Is II. Maandag eene vergadering gehouden van begunstigers der bewegingen In Ierland, in welke voorname personen, Whigs en Radika. len, tegenwoordig waren en Waarin besloten is aan Hare Maj. een adres in te leveren, baar verzoekende bare Ministera weg te zenden, daat deze Ierland wreed en onregtvaardig behandelden. De stoutheid der Rebeccalien in Zuid-Wallis groeit derwijze aan, dat het Bestuur het noodig geoordeeld heeft tegen hen troepen en geschuc af te zenden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 3