duitschland. frankrijk. ty fee gelijktijdig in de zaal plaats hebbende tentoonstelling, ïwn wij !ti ^Set berigt, van de bekroonde teekeningen en van het verder werk der leer- lingcn in de verschillende vakken van onderwijs» verwekte eene algemeens belangstelling 9 daar dezelve bewijzen opleverde van groofè vorderingen, door de leerlingen gemaakt, vooral in het teekénen naar het levétkl Model en het Pleisterbeeld» Onder dit werk bevonden zich me'de een paar Boet. seersels naar het antiek Ornament; in welk onderwijs dit leerjaar voor het eerst eene proef genomen was om e'ene klasse op te rigten, na het doen komen uit Parijs van zeer fraaije afgietsels in pietster va'n bouwkundige en ornamentale fragmenten; welke proeve aanvankelijk met een5, goeden uitslag is bekroond geworden. Men verneemt, dat de Tweede Kamer dér Staten-Genefaal zich bij de hervatting harer 'werkzaamhedenin Augustus aanstaande, het ëer*i z'fil bezig honden met te beraadslagen over de ontwerpen van wet, bètrekkelijk het tarief van salarissen en justitie-kosten in burgerlijke zikebi Reeds moet, naar men verzekerc, door de centrale afdeeling der Kamer, haar algemeen verslag dienaangaande opgemaakt zijn. Men wil dat van wege het Departement van Binnenlandsche Zaken aan heeren Gouverneurs der provinciën eene aanschrijving gedaan zou zijn, de bepaling inhoudende dat voortaan alle zaken, welke de tusschenkomst van het flooge Bestuur niet direct vereischendoor hen Gouverneurs zullen worden afgedaan. Zulks wordt aangemerkt als een maatregel tot vereenvou oiging, en tot daaruit welligt voortvloeiende bezuinigingen bij de Iloogé Regering. Te Rotterdam is tot havenmeester aangesteld de Luitenant bij de Marine P, J. LEekhout Men meldt uit Maasland, dat bij den tegenwoordigen gunstigeh stand van het weder, het gewas veel belooft; onder anderen staat het koren en vlas zoo schoon als men dit in eenen geruimen tijd niet heefc mogen aait., schonwen met het plukken van het vlas heeft men reeds eenen aanvang gemaakt, en er wordt veel hooi gewonnen. Ook op andere plaatsen in deii omtrek mag men zich in het vooruitzigt van eenen goeden oogst verblijden. Jammer dat de ziekte onder het vee nog blijft aanhouden; in de afgeloopen 3 maanden zijn te Maasiahd nog rliirn 80 runderen aan die kwaal bezweken, De Provinciale Staten van Utrecht hebben besloten, otn voor den lijd van 10 jaren een subsidie van 5,000 jaarlijks aan de Hoogeschool te geven».-Ook van stadswege is eene som van f 5,000 voor eens toegestaan* SPANJE. De volgende relegraphische depêches zijn over Parijs aangebragti De Gaceta de Madrid van dén loden verklaart, dat hec ontvaar is, dat hét Gouvernement zoude voor voornemens zijn, de Koningin en hare zuster te ontvoeren. Die van den uden zegt stellig dat flare Maj. en de Infante de hoofdstad niet zullen verlaten. Dell uden is Madrid in staat van ooflog verklaard. De stormmarsCh was geslagen, de militie stond onder de wapens, de troepen van den Generaal Aspiroz bezetteden Galapagar, el Pardo en de omstreken. De Generaal van Halen bevond zich den 7den te Carmona. Se. ville heefc hetn hare poorten nlec geopend, hfj heefc zijne rigcing naar Alcala op den weg naar Cadix, genomen. De Regent was den loden te tyal-de- Penas. De Colonel Prim is den inden, met 5500 man infanterie en 200 man ruiterij van Fraga naar Meqninenza getrokken. Den I3den was Zürbann uit Saragossa aan de spits van 14 bataljons opgerukt. PEitb!GfJAN, 17 Julij. Majorka heefc zich verklaard. De Generaal Tacon ts tot voorzitter dëf Junta van Behoud op de Balearische eilanden benoemd. De Generaal Cortinez is van Lerida naar Seu d'Urgel getrokken. Serrano, met drie brigaden, onder bevel van Prim, Concha en Cordova, sterk 7,000 man voetvolk, 1,306 rui ters en 3 batterijen artillerie, heefc zich naar Mequinenza begeven, zich rigtende op Moliiia. Narvaez is den loden met 12 bactaljons en 1000 paaf. den naar Calatayud vertrokken, om op Madrid te marscheren. Castro is be noemd tot tweeden bevelhebber van Catalonie en Gouverneur van Barcelona waar hij den I3den is aangekomen. Madrid, 14 Julij. De Generaal Aspirozmet 5,000 700 paarden en 2 batterijen is in hec Pardo dezen nacht gelegerd geweest. De geheele militie was onder ce wapenen geroepen. NarVaez moet morgen voor Madrid komen met 12 ba. taijons en 1,100 paaiden. Volgens de laatste berigtenmarscbeerde de Regent op Baylen. Men zegt, dat hij zich naar Cadix zal begeven, Meh wil weten, dat Esparteto plan zon gehad hebben, otn zich van Alicante naar de Havana in te schepen, doch daarin verhinderd is geworden door troepen der andere partijs die hem den weg versperden. Hg beeft zijne vrouw aan de Vertegenwoordigers van Frankrijk en Spanje aanbevelen en hunne tusschenkomst gevraagd, zoo men zijne goederen wilde confiskerefi daar dezelve aan zijne vrouw behooren. Een brief van den 10 Jnnij uit Madrid houdt hec volgende in: Gedurende den ganschen nacht zijn de autoriteiten en een gedeelte dor nationale garde op de been geweest. De troepen van ons garnizoen zijn gis. teren vertrokken, zonder dat sedert eenig berigt is uitgegeven wegens de rigting, weike zij hebben genomen. Gedurende den dag is op alle boeken der straten net bevelschrift aangeplakt, waarbij Madrid in staat van beieg is verklaard. De laatste beweging van den Regent naar Balozota, een dorp tusschen Albaceta en Manzanarez, doet zien, dat hij alle voornemens heeft opgegeven otn cegen Valencia op te rukken. Hij trekt naar Andalusië Het stedelijk bestuur neemt krachtige maatregelen om de orde te handhaven, uit vrees, dat de beweging van Aspiroz naar de zijde van Guadarama eenige dn- 'derneming te Madrid raogt uitlokken. Men verhaalt, dat Concha, die de ge. moederen te Grenada niet bijzonder voor zich heeft gestemd gevonden, naar Sevilla is gemarcheerd. De brigade-Generaal Ennii is met de hem getroiiw gebleven krijgsmagt te Alcala de Lenares, 4 mijlen van Madrid, gearriveerd. De kleine kolotine nationale garde, die naar Alcala Was vertrokken, is In de hoofdstad teruggekeerd. Men was te Barcelona bezig om de nationale garde wederom te wapenen het derde bataljon was reeds georganiseerd. Ter reede van Barcelona waren title Fransche schepen géstaiionneetd. Volgens het voorstel vsn den Hongaarschen Rijksdag heeft Zijne Maj.- de Keizer van Oostenrijk besloten, dat het aan echtgenooten ingemengde huwelijken vtij zal staan onderling te bepalen, ih welke godsdienst de kin. deren moeten opgevoed worden; indien de ouders hec niet kunnen eens wor den, zoo moeten de kinderen opgevoed worden in de godsdienst van den Vader. De Landdag der Rhijnprovinciën beeft de burgerlijke gelijkstelling der Joden (emancipatie) met 54 tegen 19 stemmen aangenomen; dit besluit zal aan Zijne Maj. den Koning van Pruissen tvorden voorgedragen en om deszelfs goedkeuring verzocht. De Joden hebben hntine vreugde over die beslnit openlijk te kennen gegeven en aanzienlijke liefdegaven ian de armen op onderscheiden plaatsen doen uicdeelen. H Den 8 Jnlij is bet noojarig jubileum van het Bisdom Wurzburg be gonnen gevierd te worden. De Paus heeft anti alle geloovigen, die van 8 tot 15 Julij eene stads- of dorpskerk van dar Bisdom bezoeken vol komen aflaat verleend. Lr is eene medaille tot aandenken van dit jubileum geslagen. ïn December 184a berst het Groothertogdom Baden I,oijó,óó8|i vee; dit was in Mei 11 met 50,000 stuks verminderd,ten gevolge vaog;j aan voeder gednrende den winier De graanwoekeraars hebben eene welverdiende tuchtiging gelik daar het schepel koorn, dat voor weinige dagen nog tegen den ptijj, '28 a 29 fl. vérkochc werd, thans slechts 17 a 20 geldt. Zijne Maj. de Koning van Wnrtemberg is den 5den dezer té Lfc in welstand aangekomen, om er de zeebaden te gebrnikën. m Den 2 Julij zijn in het Zwitsersch kanton Tesino zware onlnstetufj gevallen, waarbij een geestelijke van de eene partij als ook zijn bedli, gevaarlijk gewond én eeti geestelijke van de andere partij, toen hij zou gel gen genomen wordengedood is. De aanleiding tot die onlosten schijnt di; haren oorsprong te Hebbendat eene zekefe paftij, tvelkë eene groote mei volks verzameld had; en een zwart vaandel in haar midden droeg, G'j liberalen eerst schimpte en daarna tot dadelijkheden kwam. Er zijn mlllrj moeten aanrukken om de orde te herstellen, Uit Kopenhagen schrijft roeit van deh 5 Jnlij S De onlangs Vermelde blleettkomst van Deensche en Zweedsche stink te Upsala heeft reeds vruchten gedragen, gelijk trouwens te voorzienjlGEM Alhier is door een aantal jonge lettel kiindigeh en studenten de grond gd?' v°" voor een Skandinavisch genootschap, waarvafi rdedS dé vödrloopige scsq,£elai bekend zijn gemaakt. Volgens art. 1 derzelve is het doél der vereenij ff bevordering van verbroedering in het maatschappelijke eri letterkundige, £r schelt de SkandinivisCbe volken. Volgens aft. 2 wordt het genoot»; Wel is waar gesticht floor degenen, die aan den jongsten togt naar U(tïndie nebben deelgenomen; edhter Zal een leder, op wiens karakter ert levennjoo W del niets te zéggen is, als lid Worden aangenomen. De leden betaleniter, v jaarlijkscbe bijdrage van e rijks-bankodaalders. Telken jare zal op den^1)? Jssttij (waarop onlangs het feest te Upsala plaats vond) eene algeuleerep'''\ eenkomst der leden worden gehouden. Men verwacht Spoedig de tijding,, de optigiing van soortgelijke genodtscliappen in Zweden en Noorwegen,zien d belangstelling in de Zweedsche taal en letterkunde neemt hier algemeenspling en waarschijnlijk zal het weldra tot den goeden toon behooren, Zwetf".cie"j te spreken. Reeds nu treden hier met groocen bijval Zweedsche tootS01I spelers op, waarvan vroeger geen voorbeeld bestond. Al deze verschgnmientie van den ontwakenden Skandidavischen geest verdienen voorzeker opmenen <k GROOT-BRITANNIE. bjj In 1842 bestond het Britsche leger nit 103 regimenten Infanterie, (t. 1. scheiden regimenten kavallerie, 9 bataljons artillerie en verscheiden HonJiJ'3* ntën genie. De werkelijke sterkte dezer krijgsmagt bedroeg l32,8ifjL"3 maar dezelve kon, ten gevolge van de menigvuldigheid der kaders, gitm kelijk in weinig tijds tot het dobbeld worden vermeerderd. Het effectiir'tb Britsche oorlogs-matine vertoonde eene veel geduchter proportie. Dg f»" werkelijke dienst zijnde schepen bestonden in 27 linieschepen, Zo fregn® 133 sloepschepen en 45 stoomfregaccende dienst in de havens en laiK. kusten vereischte 51 linieschepen, 55 fregatten, 20 sloepschepen ïiigez stoomfregaccen; 21 linieschepen, 9 fregatten, 21 sloepschepen eionhelast stoomfregatten waren iD aanbouw; bedragende dus, ongerekend de scW")?'??',! die tot de havendienst worden gebezigd. een totaal van 99 linieschep et f1 ba fregatten, 182 sloepschepen en 84 stoomfregatten, waarover Groot-Bri:^, ion binnen een jaar tijds volkomen zal kunnen beschikken. In allen gejdieh ha heeft het Britsche Gouvernement reeds eene eifectieve strijdkracht van !jp00 1 mariniers, matrozen en scheepsjongens in dienst, Den 16 Julij heefc de Minister van Financien het totaal van de opifc be sten, der indirecte belastingen over de eerste zes maanden van het [i|,8i ai woordig jaar bekend gemaakt; in vergelijking met het tijdvak van ijt inac leverden dezelve 28,385,000 fr.en inet dac van 1842, 6,925,000 ft,aJomir óp. De groote vermeerderingen liepen voornamelijk over de registritltl V.C!T koloniale snikét, de dranken en den tabak;de verminderingen waren feilde in de inlahdsche suikers. 3, De stad la RoChelle en haar omstreken zijn Donderdag II. dootfcvolg' geweldig onweder, van zware stormvlagen vergezeld, geteisterd gewot!W»8c" deze laatste zijn zoo sterk geWeeSt, dat men niec alleen alom de patint:"^'.. leijén van de daken zag Waaijen, deuren en luiken open en uit déti(Lae,s hengsels zag springen en bdotnen zag ontwortelen, maar dat ook zelli^s onl de gaz-fabrijk de zich aldaar bevindende kolossale gazometer, een weilfoigst dat niec dan met geweldige aabwendlng van kracht te verzetten wil,VI en cp den mond van den daardoor geheel overdekten regenbak geworps[e™ dit was vóórafgegaan door het omverwerpen van zeven Zware, den gunnat rer omgevende kolommen, waarvan geheele brokken steen en stukken ge-dier vo mcrie van ontzettend'geffigc tot over eenen ringmuur geworpen zijn.1 dezi gevolge vaii deze schade aan de gaz-fabrijk is la Rocheile voor eenigeoA"15- ten van alle verlichting verstoken en Verkéefc men er geheel in den tb Op hec veld is de schade aan hec gewas zoo groot, dat men vreest d%rti jj, zoo veel beloovende oogst geheel vetloren zal zijn. Ie 0 |ct font indtrd PRIJS-COURANT van EFFECTEN. AmsterdamWoensdag 19 Julij 1843s Nederland; Werkelijke Schuld k 2j pCc. Dito Dito 5 Amortisatie-Syndicaat Dito Dito Haiidel-Maatschappij Nieuwe Dico a Oost-Indische Leening Aandeeleo Rijn-Spoorweg Dito Haarlemmer Dito Rotterdammer Haarlemmermeer 5 Spanje L, bij Ard. vao 85 5 Dito bij Dito, oiibép. stultk. Dito Coup. Dito.3 Passive Deferred, Fransche Uitgestelde Rusland, Obl. Hope en Comp. 1798 en 1816 5 Dito Dito 1828 en 1829 5 Certificaten bij dito 1831 en 1833.. 5 Dito bij Hope 4 Certificaten te Hamburg 5 Inschrijving in Assignatiën 6 Certificaten van Dito,16 Oostenrijk, Obl. Goll en Comp5 Negotiatie Metalliek .-21 Dito Dicó 5- Napels, Certificaten 5 Dito ih Napels j 5 4» li 53! IOOw 1325 ioiJ 99'fi 54 53» IOO{S, 94» «335 I0I| 17* 1 «Q1 3 Iöfff 25* ««A a5Ï I°7Ï 107 107} «Pi 895 7»| 5® 109 iooj omstig won 7. ItiDg Of 8), [gelen t z ter wet gouwen dé zeti ^or een s Duwingen tier wet 'iftnen zes «tel of Van alle xoe aang Lasten e rille De| roiauwh Cegev 'li tn wori voor 1 dé da: ilang, *i Istandig Fl> g< Leydi burg: IGfehad J Rij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te LeyC, pen dl Seli (en te *ren ge

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2