k\ 1843. leydsciie COURANR SU. meld, j,. ie aan j,, welktnv Ken geil Ie middel en 's.avoi en voüor nd VRIJDAG, 1 ge*», bestaande. ïschermi, :rest n,; In ft; van dei, H?" r '"i fcjrcemeester en wethouders der stad leydèn; Gehad hebbende het verzoek van h. van dkr Sluis, wonende alhier strekkende ter eroepentoRoraing van de Vereischte vergunning, onf in deszelfs huizinge, staande hu gelegch zulletr ibinnen de» Slid, Op de lleerengraclitWijK 7 N», 162, cene Smederij te plaatsen, vordenit En gelet op Zijner Majesteit besluit Van den jisten Janüa'rij 1824, rakende vergun de en Jingen teI °Pri6ttog van sómmige Fabriiken en Trafijktrt. I -J Brengen mitsdien ter kennis van alle daarbij belanghebbenden-, dat tót het lióoren der "fgiaenaars en Bewoners van de naastbij gelegene en belendende Pandenten ópzigte der ioor leeiuftrmatiën de 'Commotio et It.commotiodoor dé Commissie rati Fabricage zal worden isen opgtvaceerd op het Raadhuis dezer Stad, op Dingsdag den 25Sten Julij aanstaanden I BevletSes middags ten twaalf uré, zullende de belanghebbenden Verpligt zijn hunne bezwaren Wn opgemeld verzoek c'p dien tijd bij genoemde Commissie in te Brengenterwijl '"li, verzuim daarvan zy gehouden zullen worden, tegen de inwilliging vah hetzelve zich mannen JJ, te hebben verzet. Lejitn, den 20. Jütjj 1843. Burgemeester en Wethouders voornoemd DU RIEUi jen tn Ter ordonnantie van dezelve, tprl.ntv- PUTTKAMMBR; ??'°S NEDERLANDEN. op mg Ley den. so Julij. Gisteren avond speelde tusschën 7 en 8 oré, in deszelfs eenzaamheid, ■pentvt:langs den kant van den Apothekersdijk alhier, een jongentje, dat het on geluk had in hec (sater te vallen en op het pnnt stond eene prooi van teSchketielve te worden, indien niet de Wel-Ed. Heer G. P. v. Holst, Student léns teeïn ie Medicijnèn aan de Hoogeschool alhier, hec geroep om hulp van eenige ruidkmitinders, die op de Bloemmarkc, aan de overzijde, zich mee spelen vermaak* hovenier) en zich daar juist digt bij bevindende, gehoord en edelmoedig genoeg aan bo:was geweest, om, geheel gekleed, in den vloed te springen, het kind aart het reeds gapende graf te ontrrtkken, en hec aan deszelfs ontstelde én van •n Loaitei ongeluk niets wetende Onders terug té geven. iskruld: Zondag 11, is de voerman IF. Krants. van de diligence van den heer oden rfwis, van Voorschoten rijdende, van den bok gevallen, en heeft gevaarlijke la,00;verwonding aan hec hoofd bekomen; dienzelfden dag is een der postillons vin de onderneming der heeren Jonker Comp., ook op den Leidschen geschelstraatweg vim den bok gevallen en heeft onder de wielen zijne beidé beé orden linen verbrijzeld, Op den Haarlemmer weg lijn Maandag de paarden van i. een' boerenwagen, waarop vrouw Fitter en haar zoon van Spaarnwonde gé. ___^ieten waren, <jp de hol gegaan, is eerst de zoon afgeworpen, dié Zich geweldig heeft bezeerd en daarna de moeder, die ten gevolge van dén val bezweken is. G( Zijne Maj. is Dingsdag avond irt dé Résidentie teruggekeerd. Zijne Maj. heeft te Tilburg zijnde, den Majoor in Oost-Indische ■''dienst, thans met verlof In Nederland, den beer valt Geen, benoemd toe ?°jRidder (der Orde van den Nederlandschen Leeuw. «1 Zijne Maj. heeft bij besluit van jl. n°. 88 ingetrokken het Koning, lijk besluit van 1/ Febrüarij 1838 n°. 75, waarbij achttien beurzen, ten gezamenlijke bedrage van ƒ3,600 in het jaar, ziin geaticht tot bevordering, 1 aanmoediging en ondersteuning van de studiën in de godgeleerdheid bij het Roomich-Katholijke kerkgenootschap in de Nederlandscbe kerltdistrikcen en zollts uit overweging, dat, vólgens hec ingewonnen advies van den iegenwoordigen Vice-Superior der Hollandsche zending en van de Aposto. liiche Administrateurs der vicariaten van 's Hertogenbosch en Breda; de tedenen, welke het genoc dier beurzen vroeger hebben doen verlangen, thans niet meer bestaan, en dat alle mogelijke bezuinigingen in 'sRijkg Bitgaven moeten Worden bevorderd. Professor Alexander heeft de benoeming als Hooglëeraair aan hét fctbênieuni te Amsterdam aangenoman. —Vervolg en Slot van het verslag der Staten van de provincie Zuld-Hóliand': Her mlscrediet en de verwarring in hec circulatie-middel op Java en In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, gevoegd bij de verhoogde regtén op deb invoer in laatstgenoemd land, óefenen voortdurend een zeer schadelijken Invloed op onze verzendingen derwaarts; zoodac de meeste ondernemingen nog steeds verlies geven; niettegenstaande de vrachten tot eene bijna ortge' kende laagte gedaald zijb; Het eindigen van den oorlog mét China heeft in Éngéiand meer vertier te Weeg gebragt, maar nog niec beantwoord aan de verwachtingen, die som nigen er van koesterden. Ofschoon dac Rijk misschien bescemd isom in het vervolg eene geheel nienwé rigting aan deh handel én het fabrijkweezén via Europa te geven, zoo zal toch, naar het oordeel van bevoegden, nog (en geruime rijd verloopen, eer Nederland eénig belangrijk aandeel in hec Berkeer mee dit gewigtlg Rijk zal bekomen. Pe reederijen te Rotterdam, Dordrechc en elders blijven in eenen staat van 1 Iwilmtig verkeeren, daar er, gelijk bekend is, te veel schepen gebouwd 3ehofi lün, uitsluitend met hec doel, om die door de Nedèrlandsche Handëlmaat- n. schappij te doen bevrachten; immers te veel voor de tót nogcoe bestaande i, behoefte. 5, Eenige reeders hebben hunne sChepéb tusscher.ujds (op avontuur} naar Java gezondenmaar over het algemeen beantwoordde de uitkomst niec aan ie verwachting. De kofvaart heefc medé ongunstige uitkomsten opgeleverd. De geringe behoefte aan büitenlandsche granen was hiervan de voornaamste oorzaak. daté Het zij ons vergund hief de gewone statistieke bijzonderheden nopens I WUB ll>W. VIIV OtltlOVlkltV UljBVUUVS uwuvu u !tc»i fthd-Hollands -scheepvaart en handel gedurende 1842 te laten volgens U vris- e I; ons eidei, ibileerk :nUt "zolda, ;en eau» re, 'EN: alf en sM ydeu. Hdvens, Rotterdam* Dordrecht* Schiedam. Dellevoetsluii. Brielle. Maassluis. Delftshaven. Vlairdingen. Totaal ingeklaard ai a 1736 301. n' 204s. Uitgeklaard ia 12 97. 294. 52S. i 2U8. Binnengekomen 1480. 457* 200. 5* 3* 4. 12. 5'» 2210'. Uitgevaren, 1478. 469. 199. 2. it 2. 12. 59* 2221. Is bet afgeloopen jaar zijn de volgende schepen afgeloopen en op stapel gezec Te Róttefdam Dordrechc 2 Schiedam 2 Alblasserdaml Kinderdijk f Elsbouc F Afgeloopen. I van 3S5 lastén. Öp stapel gezet 8 VaD {3S0} I 380 lasten. 1 van 500 lasten, 5 van 2 4 300 lasten. 21 JUL tj. Ook ie op dé werf van Fep Smit óp stapel gèzet, en drts ntt l'rt aanfeonw; de SleepStoómböot voor de aienst te Brouwershaven en HellevoetsluiS, Dezé boot zal, zoo als men vertrouwt, in den loop van dit jaar gereed komen ert daarmede zal in eene voorname behoefte voor handel en scheepvaart voorzien zijn. De gereedè medewerking va» 11 edel groot achtb., ter bereiking van dit ndttige doel, wordt dankbaar erkend. Mén blijft de daarsceHing wenschen van eene veiligheidshaven in het Brouwershavensche zeegat-, In de bestaande behoefte aan méerdëre ligplaatsen voor stóonibooten tè Rotterdam, is nog altijd ongenoegzaam voorzien. Ook zijn de lig- en los plaatsen voor zeeschepen hog nier vermeerderd. Na de niet zeer opbeurende schets van hec handel- en fabrijkwezen, hier* voren gegeven, is het ons welgevallig, en vordert de onpartijdigheid van ons; tevèns mede te deelen, dat in zeer weinige plaatsen, en met betrekking tot enkele takken van nijverheid én wélvaart, redenen van tevredenheid en bemoediging bestaan. De Rijnhandel, b. v., was bloèijende, en de Noordsche houthandel moge den naam van redelijk dragen; terwijl de berigten ohurent de fabrijken en trafijken van Hillegersberg, Koudekerk, Ameide, enz.; alsmede omtrenc de zeepzlcderyenloodwitfabrijkenleerlooierijen en eenige andere te Gouda; vrij gunstig luiden. Vermelding verdienen, onzes inziens, de grutterij van den heer Perk te Delft, thans door middel van een stoomwerktuig van 4 paardenkrachten ge. dreven wordende; de zoutziederij aan den stads-stngelonder de gemeente Hof van Delft, de fabrijk ter vervaardiging van portatief-gaz van den heer F. Droinette Delfc, waarmede, onder anderen, de gebouwen der Koning, lijke Akademie worden verlichtde belangrijke hoedenfabrijk van IV. Pau- ttielt en Zoon, te's Gravenhagedie aan een aantal huisgezinnen werk eti brood verschaft; en hét instituut van den heer C. A. de Rochemontaldaar, omBrabandsche kanten te leeren vervaardigen. In een land, alwaar, hoe onvolkomen dan ook, de oorspronkelijke uit vinding der boekdrukkunst heeft plaats gehad, kan de verdere voortgang, verbetering en beschaving dezer kunst 'niec dan belangstelling inboezemen. In het vaderland der Elzeviers, die irt hunnen tijd tot voorbeeldenin die vak, aan Europa strekten, had echter hare beoefening geen gelijken gang met dien in naburige landen gehouden: de namen van hen, die hunne vlijt aanwenden, om haar tot die hoogte op te voeren, mogen dus wel aange- teekend worden. Nevens anderen, in dit geweest, verdieDen eene eervolle melding dé onbaatzuchtige pogingen, door den heer Schinkel, alhier, tot dat einde aan gewend; die geene moeite spaart, en geene opofferingen van eigene geld middelen ontziet, om dat doel te bereiken;en hierin reeds gelukkig geslaagd is. Landbouiv. -Fittcherif. Het voordeel, door de visscherijen Opgeleverd, en ook de opbrengst der producten van den landbouw, was over het alge meen slechts matig te noemen; terwijl tot het eersté verschijnsel de vroeger aangeduide hoofdoorzaak (vreemde belemmering en mededinging} en tot het laatste de langdurige droogte veel heeft bijgedragen. Diezelfde weêrsgesceldheid heef: nogtans gunstig gewerkt op de gezond, heid van het rudvee; zoodat de longziekte in 1842 sterk was afgenomen, én de oogziekte en tongblakr nagenoég geheel hebben opgehouden. Het verdient opmerking, dat hét meeste vee eerst met half December, en het laatste tegen nieuwjaar, is op stal gehaald. Thans schijt de eerstgenoemde ziekte weder in enkele streken langs den Rijn, in Delfland, in deh Alblasserwaaradén lande van Arkel, enz., eent- germate toe te nemen. De boterhandel is vrij levendig geweest en de uitvoer naar Engeland wss. vooral in het voorjaar, niet onbelangrijk. De handel in kaas was onvoor- deelig, doordien de prijzen op onze markten te hoog waren ingesteld. Gedurende 1842 zijn ter waag van dé Stad Delft slechts gewogen 213,700 Ned. ponden boter, tot een middelprijs van 1.02 j per ponden 17,129 Nêd, ponden kaas, tot een middelprijs van 15 cents per pond. In dién zelfden tijd zijn te Leiden tér waag gebtagt 331,552 Ned. ponden boter en 33,121 Ned. ponden kaas. Overigens verkeert de veetnarkc van Delft in eenen bloeijenden staar. Alleen gedurënde Mei 1843 zijn er meer dan 2 600 Stuks ter markt geweest; De paarden zijn zeer gezond gebléven en in goeden toestand. De fokkerij wis zeer gunstig, zijnde er weder, doof goedgekeurde hengsten, in deze provincie 7,703 merrien gedekt. Men betreurt in het Wescland, dat, door het afschaffen dér Rijks Stoeterij, de station van springhengsten te Naald wijk, welke eèn zoo gtooc aantal schoone paarden heeft opgeleverd, niet meer besraat. De Uitzigtén van dén bouwman en vëehouder, voor 1843, waren gunstig en opbeurende. De in het najaar uitgezaaide gewassen stonden uitmuntend te velde, zoowel in de boezehilanden als in de polders eo droogmakerijen; Voor 1843 Zijd er 127 haringschepen uitgerust, namelijk: 79 voor Vlaardlngen. 2 Delfshaven. Zwartewaal. 5 Middelharnis. I Scheveningen. 1 Schiedam; en 15 Maassluis. De overige 19 behooren te huls in de provincie Noord-Holland. De verschhartngvisscherij is, in het afgeloopen jaar, uicgeoefend gewor den niet 166, en de beug- of hoekwancvisscherij met 122 schuiten. Ons vleijendè, door dit algemeen, maar beknopt verslag, zöo veel moge lijk aan onze verpligcing te zullen hebben voldaaneindigen wij met de bede; dat de alsnu door U Edel Groöt Achtb. aan ce vangen werkzaamheden, onder den zegën der Voorzienigheid, mogen strekken tot ondersteuning van de heilzame bedoelingèn onzes geëerbiedigden Konlngsen tót bevotderiog dec waarachtige belangen van Zuid-Hollands ingezetenen. Aldus gearresteèrd dén 30 Junij 1843. Mij bekend: De Grifier der Provinciale Staten van Zuid-Holland D. J. t. z. GANSWIJK. - Te 's Gravenhage heëft II. Zaturdag de Jaarlijksche Prijsuitdeeling aan de leerlingen der Teeken-Akademie plaats gehad, bij welke gelegenheid üe heer C. R. Fincent, Onderwijzer in de Wiskunde aan de Akademie,- ëene redevoeiing gehouden heeft ovet de individuele en collective voerdeelen tetter algemeette verspreiding van beschaving en nuttige kennis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1