t E Y D S II i°. 184! r. 83. »3ti Pnli rravle li offen, w, >rt en 01 t) eene 11 en is ?nde schi door etj aren. in cousin) or Card» sen bij vj Uisslschi wijze di door hei, t Enjelin olvoerd i i{ echter- n leggen, Isvergidt kkiog v« •chranii a verdot; Maandag^ 'SERIES L E- C T I O N U M |/rV AC AT) EM I A LUGDUNO BATATA Uabendarum a die 4 Septcmbris 1843. RECTORE MAGNIFÏCO JOANNE M AT Till A SCHRA N T. FACULTAS •PHILOSOPI-IIAE THEORETICAE ET LITERARUM IIAMA NIORU M. •angelic: I. M. SCHRANT praecepta stili Neêrlandi sen Elequentiae, nee non een ZWI 'Oratoriae arris eXternae, traderdiebus Lunae, Martis et Veneris. Hord II. plaatje Sacrae elequentiae historian! cricicam, °cnm veieris turn recentioris aevl geen bit 'enanabit, diebns Mercnrii et jovis II. I de tad Anriqrsitares Germnnicas interprerabirur, horis postea indicandis. tec plan; VoNDKUi Tragoediam Giysbrécht van Amstel explicate paratas est hora snditoribus commoda de mill» M. S1EGENBËEK Historiam Patriae, ad duccom Comper.dii, a se ediii, de oïs tmrrabii dietrns Lunae et Mercarii IX. 1,4931 Jovis et Veneris X. Literirum Neirlandrcarum historiam criticam selectis auditoribus gratis >aciui,i ejplicare paratas esthoris postea constiiuendis. S wegem Exercitia oratoria rfsoderabiturbora auditoribus commoda. otjdemtt J. HAKE a 1 spvtabic de Cioeronis libris de Oratore, dtebns Lunae, Marris et Mercnrii IX, arden, H Interpretabitur SornocLis Oeiipum Regentet Demosthenis orhtionem in n en zijt jtviroiioncmnsdem diebus X. nde. 'Anttqnitatet Atticas trader, diebus Lunae et Mercurii I. Sehoias Paedagogicas habebit, iisdem diebus II. N. P. HOFMAN PEERLKAMP explicable Historiam Unlsiersalem, diebus 1 'Lunae, Martis et Mercurii j XI. 1 j Imerprtfabifnr HttRatii Epistdlam ad Pisones, diebus Jovis ere Vene- 53", rls XI. G. L. MAI-INE Amfqultaces Romanas trader, diebus Lunae, Martis et Mercurii 1 XII. Historiam Artium et Doctrinarum studii apud Romanos esponet, diebus Jovis et Veneris - 4, XII. H. WEIJERS Sermo'nla Hebrael element* trader, rum 'Grammatici I) eXplicandi, turn Énafycicli exercitili moderandls, diebus Lunae, Matris et ■Mercurii v .1 VIII. Literartim Arabicarum et Syriacarum initia docebit, diebus Jovis ecVe. rreris a "a a VIII. et die Munis y a J. 'fl In Scholia Chuldaïcil continuabit lectionem Onketosi Interpretationis libri Geneseos, emendatins a se in Auditortim usum apud Luchtibansios editae 100 9*rc 134* 99i '9ii 107Ï 981 89! 'dié Jovii I. •ij de Nt4 elde Dri(t> p den 1 Predik»: raar bero? lm. vacatur: ■aar M. t tot lit I kerke» derduitsd Academicae commodis inservire par'acus est. eelte Sr» r van b leer Cub ER. tie Zmlf RLE ster. ■en te Lt sche. H» BOEKjl maand i> litgeiouli de Vera rnotteiy W, Se# tonden: laodboek handelkl en. te LejfJ De eleidenris et Hebraei et Artbici sermouis cam tironibns familiarltèr collo, quetura die Mercurii, horis vespertinis V-Vll. Provectionhus gratificari perget imerpretando Aralica Analeeta a CI. Hum "ierto édita, die Lunae B»r-Hebraei Chrobicon Syriacumdie Mercurii I. Absolverdi lectione Chrestomathiee Arabitae CI. Kosegartenii et Praefa- VlUnum ad BidPajI Fapulas, a Sacyo edltas, die Veneris I. A. RUTGERS Zachariae Vaticinia et ultimum Psaltiiorum librdm inter- yretabitur, diebus LunaeMartis et Satnrni IX. Primum Regum iibrum cursojia lectione tractareperger.dieMercuii. I. Antiqnitateis Israêlitarum explicabit, diebus Lunae, Martis et Mer. curii XII. Si qui sint, ^ui linguae Sanskritae clementa sibi explicari cupiant, eorum stadia lubentissime adjnvabii. Gramroaticam Sanskritam docebit et Anthoiogiara Sanskritam a Cl. LasseNÖ editam explicabit, die Lunae, Hitopadesam aucem die Saturni V-VIII. J. BAKE et HOFMAN PEERLKAMP praeërunt disputandi exetcuiis diebus Jovis - Leciiones de Logica, Metaphpica et Philosophiae Historia dein.'quando Vacuo loco prospectum erit, indicabuntur. FACULTAS MEDIC A. G. SANDIFORT Anatomiam docebit, diebus Lunae, Manis, Mercurii, Jovis et Veneris 'X. Ph'ysiólogiam, Anatome comparata illustratam, iisdem diebus IX. l^Iethodum secandi cadavera, quoridie, hlberno tempore XII-III. "1. J. MACQUELYN quantum rerum stlarum ratio patletur, juventutis J. C. BROERS Theoriam disciplinae Chlrurglcae eXponet, diebns Martis, Mercurii et Veneris XII. Exercitationib'us Clinicls, in Nosocomio Academico habendis, vacablt qoQttdie Collegio casuali, diebus Lunae et Jovis XU-I11. pperationibus Chirurgicis hiberno tempore, horis dein indicandis. Artem Obstetriciam theoreticam et practicam docebitdiebus Lunae Martis, Mercurii et Jovis X, Medicinam Forensem, die Mercnrii et Veneris II. C. PRUYS van der HOEVEN Pathologiam docebit, diebU3 Lunae, Mercurii et Veneris Medidinam pratiticam cüffl exercitatione in Nosocomio Academico, qaotidie XI. Historiam Medicinae trader, diebus Martis et Jovis I. G. C. B. SURINGAR Thérapiam generalem docebit, diebus Martis, Jovis et Saturni PharmacogiioEin et naturalem remediornm Historiam, diebus Lunae, Mer- CiiHi et Veneris XII Therapeuticura remedioruin usum iudicabicdiebus Meriiurii et Saturni, L ilDiboruib singuloriim naturam iisque medendi methodum interpretabitur, diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris Ptaxln medicamad lectnloS aegrotantlum, modörabititr, diebus singulis. IX. C. PRUYS van der HOEVEN et G. C. B. SURINGAR disputandi Otetcilils ptaeëtunt die Jovis i - III. O U R A N'T, 10 JUL Ij. FACULTAS J U R I D I C A. H. G. TY: EMAN Encyclopaediam Juris trader, diebus Lunae, Martfs et Mercurif Hord X I. Oeconomiae Politicae prfricipia ad patriam nostram adplicaca, docehlr. diebus Jovis et Veneris XII. et die Veneris Statisiicam Patriae describetdiebus LunaeMarris, Mercnrii et Jovis z. C. J. van ASSEN interpretabitur iiuros Dtgestorumdiebus LunaeMams et MercnriiIX. Institutiones Juris Civills Romanidiebus LunaeMarcis er Mercurii. VIII. Gaii commentarios Instiiiuionnmet selector auctorum ciassicorum locos 'ad Jin c vile pertinences, horis posiea ccnstit'aendis. jus Civile hod ernum, diebus Jovis, Veneris et Saturni VIII. 1 Orriiiieas judiciorum et rem jttdiciariam privatam cuin exercitaiionibus fa- Tensibusdie Jovis IX. die VenerisIX et X. H. COCK trader Ordinem Judiciorum Crlminalium, diebus Lunae, Martis èt Mercurii VIII. Jus Publicum et Gentium, diebus Lunae, Martis et Mercurii. IX'. Jus Criminale, diebtis Lunae, Martis, Mercurii et Jovis X. Jus Nacurale, diebus Lunae, Marcis et Mercurii. XI'. J. R. THORBECKE explicabit Historiam Juris Romani, diebus Martis, Jovis et Veneris IX. Historiam Europae diplomaticam a regno Ludovici XIV usque ad Con- gressum Vienneusem, diebus Martis, Mercurii et Jovis J, Historiam Politicam et Juris civilis Patriae nostrae, inde a Pace Monaste- rtensi, dfebfls Lunae, Martis et Mercurii XII. Historicam tradet Legis Fundamentals, cum atiis nosirl aevi Legibus Fundatuentalibus comparatae, interpretationemdiebus Lunae, Martis ec MercuriiXI. jus mercacorium, diebus Mercurii et Jovis II» ec die Veneris I. FACULTAS THEOLOGIC A. W. A. Van HENGEL Epistoiam Pauli ad Romanos interpretabitur, dlë- bus Lunae, Mercurii et Veneris VIII. Theologiatn Pastoralem tractable, diebus Martis et Jovis VIII. De praecipuis Theologiae Dogmaticae capitibüs audttorës interrogabit, die- bus Jovis et Veneris t IX, Cam Theologiae siudiosis provectioribus de variis rebus gravioris argument! familiaritêr colloquecur, die Veneris .V sqq. Oratoriae Sacrie eXercitationibus praeërir, die Jovis I. N, C. KIST Historiam Ecclesiasticam docebit impriinis recentiorèm, dae- bus Lunae, Martis et Mercurii XII. Theologiam Mdraiem tradere perget, diebus Lnnae, Mercurii et Ve neris. 4. a XL Monuments Hittoriae Ecclesiasticae veteris eXplicabit,die Marcis. XI. Dogmatum historiam exponet diebus Jovis et Veneris XII. Exerpltia disputandi, de quaestienibus argument! potissimum Hliscoricq- Theologicimoderabicur, die Saturni I. Orationibus Sacris praeërit, die Martis II. J. F. van OORBT J. G. Fil, Theologiam Chriscianain theoreticam trac- tiq.it diebus Martis, Mercurij, Jovis et Veneris X. De Theologia Natnrali cum commilitonibus colloquetur, diejovis XI. Evatigeiium johannis cum commilitonibus tegec, diebus Lunae. X. et Mercurii -IX. Institniionem Oraioris et Antistitis Sacti tradet, diebus Lunae et Mer- I; Ik de jocis Theologicis opportunicatem praebebicdie curti Pnblice disputandi Saturni I. FACULTAS DISCIPLINARUM MATHEMARUM ET PHVSICARUM. G. G. C. REINWARDT Chemlae corporum organicorum et physlolo- gicae graviora capita cum artts elemencorum perttiotibus craccabit, diebus Lunae e( Martis XL ReiHerbariae fundamenta tradet, diebus Lunae, Martis et Mercurii. J. Plantarura Histortam illustrabic, verno ec aestivo tempore matutino, iisdem diebus et Jovis VII. Mineralogiae et Geologiae eiementa tradec, diebus Mercurii et Jovis. XI. J. de GELDER Calculum Differentiaiem ec Integralem exponet, dienus Lunae et Mercurii XII. Mechanjcam Analycicam, diebus Marcis et Jovis XII. P. J. UYLENBROEK Pbysicam docebit experimentalem, diebus Lunae, Martis, Mercurii et JovisXII. Physicës theoreticae primas notitias tradet, diebus Lunae et MartisVIII. Arithemecicam universalen jsive Algebram explicable, die Jovis I„ et Veneris VIII ec I. J. van der HOEVEN Zoologiae fundamenta tradec diebus Lunae, Martis et Mercurii. Anatomen et Physiologiam comparatamdiebus Jovis et Veneris XI. aestivo tempore XL Anchropologiam sive historiam naturalem bominis exponet, diebns Martis et Jovis I» Osceologiam comparatam et quaedam capita anatomes microscopiae docebit bora auditoribus commoda. A. II. van deR BOON MESCH Chymiam corporum inorganicorum expo- net diebus Lunae, Martis, Mercurii ec Jovis IX. Chymiam, quae organica vocatur, docebit iisdem diebus X. Artem pharmaceuticam theoreticam ec experimentalem exponet, diebqs Lunae et; Mercurii .a XII, Oeconomiam ruralem tradet, diebns Marcis et Jovis XIL Experiments iiistitiiendi artem docebit, et Exercitia practica in Laboratories moderabicur quotidie- G. J. VERDAM Prof. EXtr., eiementa Geometriae planae et Trlgono. mettram rectiliueam tradetdie Mercurii VIII. die Jovis X et XL et die Veneris IX,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1