E x .>- honds-, lie», «ij kennis j 1. 1. ccikï ïmen. Rei rat dei e uiHscliec/ n tc komen, nd, beveel ei dc oiiil grJ van r ookj AR. 0 I'S iE MAANDAG - n,'.«I t' ■- ff i, li t- Géi! "'WgEMEESTER en WETHOUDERS nnr. STAD LEYDEN; Gehad hebbende ben verzoek vnn Lkonharo*IIermesBanketbakker., wofrnrte slhfer,. rekkende ter bekoming van de vereiselue vergunning, óm in dcszelfs liuizinge, s'.aalvfè a gelegen biimen deze Stad, in de Klpksiecg, Wijk 4 N®. 813, eene "Oven tc mogen '34' h2n plaatsefr. Gelet op Zijner Mdjèsreit béslüit vftn tten. gisten Jim narij 1&24rakende vergyiiningen jjoprigting van sommige Fabrijken en Trafijken. Brengen by deze ter kennis van alle daarbij belanghebbenden,, dat tot liet lïooren der iacnaars en Bewoners van de naastbij gelegene cn belendende Panden, ten opSigte der ilirniatiën de Commodo et IfiCbVnftiododooV de Commissie van Fabricage zal vVorden evaceerd op bet Raadhuis dezer Stad, op Dingsdag den 4dcn Julij aanstaanden tt'jniddags ten twaalf ivre;, zullende dc belanghebbenden veVpJigt zijnluinne .bezwaren 1 ft. Wen opgemeld verzoek op dien tijd bij genoemde Commissie in ré brengen terwijl fiverzumi daarvan zij gehouden zullen worden, tegen' de inwilliging van hetzelve zich |ct te hebben verzet. Icyde*den 29. Jtnnj 1843. «01 burgemeester en Wethouders voornoemd DU R1EU. Ter ordonnantie van dezelve, v. PUTT KA MM ER. BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS; der STAD LEYDENbrengen bjj deze Er voldoening aan cenc cigcuiab'e missive van den Meer Staatsraad Gouverneur van luid-Holland»,.van den 12. Jujiij jl. Provinciaal blad N°. 76} ter kennis van de daarbij eTa'ngb eb be nd e'dat bij Ko'iiingfijk besluit vaii dcii 28. April dezes ja ars N°. 48, eenige Xgiingen zyn gemaakt oni'freni üc wedcrtoelating van den afkoop der aan 's ÏUjks Domeinen choorende «rfpaelitenrenten uitgangencijnzentynzen, legschatien eii andere pre* tstieiiv welke bepalingen zijn wan den volgenden inhoud: Art. 1. „Aan de schuldpligtigeb van eeuwigdurende erfpachten, -renten,', uitgangen cijnzen, tpnzenlegschatien en andere prestatiënbcboorende tóf*s Ryks Dóibfeiiien '•wordt vergund oin dczelvea'f 'te koopen of af te lossen, te we té h V „De zoodanigeu,1 waarvoor .geene primordiale of niouwe titels in den loop der dertig laatste jaren zijn verleden, tegen den penning vijftien van het jaarlijks te „berekenenvoor dief# naturaop een tiende van het geheel bedrag der caiicuïs „voor de tien laatste jarenen' „Die, verschuldigd ingev'olgfe primöfdiale of nieuwe titels, in de deftig 'laatste S) jaren verledentégen den penning'fm'ntig van liet jaarlyks te betalen bedragv tc- Kinu' herpke.nen voor die in naturaals voren; alles zonder kosten, uitgezonderd NTHON „die van het .zegel der quitancie. ogiandici Art. 2. „Wanneer de afkoop. yan.déne .prestatie, of de gezamenlijke af kooppryzeri gter-Cflkvan itieerdere teil laste van 'eénën' .eri denzellden scliuldpligtigehonderd gulden en meer LENS bedragenzal het vrijstaan liet bedrag in twee termijnénals: de eene helft dadelijk ..fjjen de andere helft binnen het jaar, 11a de verklaring tot afkoop, zonder interest te )e aanvif l R. betalen. Onze Minister van -Financien is belast met de uitvoering van liet tegenwoordig -Wuif enzi'*" Wordende de- belanghebbenden. wijdefs opmerkzaam geihaakt, dat ingevolge de Wét in dén 4:jülij lÜ^ QStciabshlttct-N0. 16de-inschrijvingen, genomen tot zekerheid der iminnie prestatiën, in de- nieuwe registers der hypotheken voorgebragt zullen wordende' larop loopende kqsten door de-debiteuren derzelve prestatiën moeten wor.dcn voldaan en jze. kosten door.de toegelatene gfkoop kunnen worden voorgekomengelijk daarin tevens •11 .'geschikt middel tot' afdoening van' schuld tegen 'eènthï matigen prijs kan gevonden. rouw HE'irdenwTsh'atvè h'ct; gebruik van dit middel ten ernstigste kan worden aangeprezen. d in (ewi dcn 3°- Ju»ij 1843. Burgemeester en Wethouders voornoemd DU R 1 E. U. v. PUTTKAMMER. ngstelliojl er geliefd en wegr e betuigd NEDERLANDEN. Leïden, 2 Julij. MAN, Qt Staats*Courant van den 3oscen berigt, dat de heeren C. L Kniphorst K om'n J. Hemmen (zie ons vorig notntnerj door Zijne Maj. niet benoemd zijn uwd-Vittoc Ridders der Militaire 'Willemsordezoo als dac blad gemeld had, maar en, ooixoi Ridders, der Orde van den NederlatidsCben I.eeuw. Men verneeme, dat Zijne Ma}, onder de ambtenaren bij dén Raad van EN. jmen verbonden, onderscheiden promotion'en benoemingen zou gedaan - N, [ebben, doch ook dat dien ten gevolge eenige ambtenaren eervol ohtslageu lijn,Onder het personefel der marine zonden 4 vice-Admiraals hun pen. *=|i#eD erlangen. pnrr De Minister van Justitié zal aanstaanden Dingsdag Zijrte gewone ah. Jientie Diet geven. ereenaot 00 men verzekert zou de veroordeelde J. C. van Stenis rot volledige 1 °"e,tjJi6|i£nteI)is zijner Misdaad gekomen zijn. engenii jn j3cems[er hebben twee booswichten, welke men nog niet heeft e'ïsanen achterhalen, In den nacht van den a8sten, in de boerenwoning van weduwe G. Colkers (tc Cries ingebroken, en hebben die vrouwbenevens v?n j ie dienstmaagd, zoo zeer misnandeld en met messen gewond, dat beider inrrpklw'®" 8evaar vdrkeer!:- mtrea I utrecht schrijft men van 29 Jnnij Gisteren vierde de heer J. H, Baron van Lijnden van Ltinenkuag het feest ïflner 25-jarige betrekking ais Curator der Utrechtsche hoogeschool, eene jckool thans zoo zeer bloeijende, en die onder de voormalige Fransche Re- jtrlag tot op den rand des verderfs gekomen was. Aan de 25-jarige ver- retarit, Iorjjng heeren van Lijnden verbinden zich derhalve allerlei aangename toneringen voor het land, voor de stad, voor de school; herinneringen, P P IJ, ile voorzeker door een ieder gevoeld en ook niet gemakkelijk zullen verge. mi«vatt*le» worden. HH.Professoren hebben echter verlangd, dat er ook een zin- geestelijk gedenkteeken zoiide bestaan van al het goede, dat er sedert de weder enjvol/»'s'«!lling der AcSdemie rot stand kwam, en van daar dan die prachtige eld^ kllieten drinkbeker, dien zij den achtingswaardigen en edelen van Lijnden, den grootmoedigen beschermer der geleerdheid bü deze piegtige feestviering t.ST. !E'te'd hebbeii. De beer van Lijnden daarentegen had dén geheelen send >rdtbeW"mpllssithusde HH. verzorgers, de gewone en honoraire hoogleeraa- We*'ei)i de lectoren, verscheiden afgevaardigden der Staten-Generaal, eenige vondenrihidlheeren van het hof, de Provinciale Staten, het stedelijk bestnor en de B»'ele mannen van geleerdheid en smaak ter maaltijd vereenigd, en ontving den aW'n ille aanwezigen de bewijzen eener welmeenende en hooggestemde be- ledienioj.Wellitig, inzonderheid ook van Zijne Exc. den Baron van der Capellen, .AS. MMlUtend Curator, alsmede van den Gouverneur der provincie, die oeide, CHROElf' ichooneedele, vaderlandslievende, en voor den bloei der wetenschap BLOtlj00 welmèenende toespraak des heeren van Lijnden, op eene ailezins voor- MTelijke, en voor her academisch onderwijs ook bemoedigende wijze wis- ,i«n te beantwoorden. ->Nog veie andere toasten vonden insgelijks een •Igemeeneii- bijvalwant allen vereenigden zich in eene dankbare hulde aan to man, die in geboorte en rang, in ervaring, in wetenschappeljjken zin, wijsheid, in godsvracht, in nederigheid en deugd door niemand overtroffen '1 door weinigen geëvenaard wordt. prachtige beker, door HU, Professoren aan den heer van Lijnden vctr Leydffi a ïv n t i%.t nr v v! v su An 3 JUL IJ. eerd# en, ook uit Tiet oogpühr dèr beeldende kansc beschouwd bijzonder opmerkelijk, is het werk van een onzer siadgenoocenden Zilversmid vhh Kempen, In dèn avond vafi den jj^sren is te Amerongen een zekere Ederr vèendoor het toebrengen van eenèn st'eek met een mes in de dijvan hee lev.en beroofd. De vermoedelijke dader was reeds gevat» Uit Apeldoorn wordt «-an 28 Jnnij gemeld; De eenzame heidevlakte, welke de noordelijke grens dezer gemeente .uitmaakt, was heden het toqneel van. een, aan^e-haam woelig, en, voor cicze Sfreken, zeldzaam schoöwspel. Tlfl. KK. HH. de Prinsen van Oranje co Alexander welke laatste gisteren morgen uit 's Plage is wederg^nVerd hadden met eenige zich hier bevindende vreemde heeren, dat terrein uitgekozen, tot het houden van eenen wedren» waarbij de paarden door hen zeiven bereden werden. Van de tien, in her renperk aanwezige schoone en kostbare paarden wa- het dat tcebehoorende aan Z. K. H. Prins Alexanderen Fonny genaamd, hetwelk na reeds vijf malen re Scheveningen den prijs behaald.te hebben, thans weder overwinnaar bleef, ditmaal.héredeo wordende door Sir A, Newcombe, H. K. FL de Prinses van Oranje bevond zich onder de talrijke aan,schouwers van onderscheiden rangen stand, die waren zamengevloeidom de bedrevenheid der aanzienlijke ruitersen de deugd hunner paarden te bewonderen» - De diligence de .Gelderlander is den 28snen voorhij het dorp Efden bij Arnhem van een dijk gestort. Dc twee passagiers, welke zich slechts ift dezelve bevondenzijnde een heer en eene daine, zijn er gelukkig met eenlgè kneuzingen en den schrik van vri>gokotnen, -- Uit Nijmegen meldt men van den 3osien Jnnij; Men Bchrïjfc uit Arnhem üact' op Maandag den 26"ten dezer, aan hee plè perceel van den spoorweg tnsscnen Amsterdam en Arnhem en wel op oen laimikhuizenberg onder Renswonde, provincie Utrecht, groote ongeregeld heden ouder de arbeiders hebben plaats gevonden. Voorleden Zacurdag had zekere zoogenaamde putbaasSchoutente Rens wonde woonachtig, zicli oveï de betaling voor, zijn gedaan werk sn hevige bewoordingen en dreige menten tegen den aannemer van bovengemeld perceel uitgelaten, mee dab gevolg, dac hij door de landersgestationeerd aan de Klomp, in hechtenis genomen en aan den Burgemeester van Ede werd overgeleverd. Laacstge melde magistraatspersoon, ontsloeg den gearresteerde, omdat het feii; onder de provincie Utrecht had plaats, gegrepen. Men kan niet mee zekerheid zeggen; of de ontslagene Schouten zijne medearbeiders heeft opgeruid, doch dezelve ligt onder zware verdenking daavvai*. Hoedanig die zij, des Maan dags morgens, werd de Luitenant Borecl de Maurignaultcommanderende het detachement lanciers te E.cie, door den aannemer voornoemd oa adsis- tentie verzocht, welke die officier onmiddelijk verleende» Ter plaatse van h.et oproer gekomen, vond hij aldaar ongeveer 300 arbeiders, gedeeltelijk gewapend met stokken metscherpe puntea en voorafgegaan, a!s naar ge woonte door medearbeiders met opgestokene roede vlaggen, hevige dreige menten ;te.gen den'aannemerdie inmiddels gevlugt was, uitbrakende en het vooral gemunt hebbende tegen de keet van den aannemer, waarin eene som van 16 h i8,coo gulden geborgen was. De Luitenant Boreelvergeefs ge~ tracht hebbenae, ae oproerlingen--'tot- bedaren te brengen, gebruikte vervol gens strengere Maatregelenmet dat gelukkige gevolg, dat, ra.het arreste ren van 9 der hoofdaanleggeis, .genoegzaam'allen uit Renswoude én Vgeiien» daal afkomstig, de oproerlingen uiteen gingen en de opstand gestild was' D,e gearresteerden zijn naar Ede opgêbragi en vervolgens aan.den 'Offioier van justitie bij de Arrondi?sen>ems Regibank te Amersfoort overgeleverd, t -Te Cuyk is den 21 en 22 Juni}-de Bisschop van Gerra J„ Zwepen met eene eerewacht binnengehaald als zijnde zijne» eerste intrede ui die p'aats; 50 jonge '-meisjes- en nnizyk-v.-ten.-van ee.n rawzijUgesel-scbap,, uit lede a van verschillende godsdienst r.ameug^sceidheoben Z, Eerw. binpengeleid den volgenden dag naar dg kerln gebragi en gehaald en den derden dag wederom uitgeleide gedpan twee «avonden, na el.ka;nder is er geilluminecra, welke illuffiipa.-iën de Bisschop wel heeft willen beschouwen en zijne hoogé tevredenheid over dezeiven te, kenden geven» Het berigs, welke dezen plegtftatigen incogt mededeelt,, voegt er bij, dat a! die dagen de nieesto huizen met. vlaggenzinnebeelden en bfoeyj.en .vers erd waren, en'dat nie» "mandzonder onderscheid vat: godsdienstzich onttrokken heeft aan de eer be* wijzing van dien waar lijk Apottolhe hen Opperherder. Het-Pfoviicianr Gtrcgcshcf yar. Limburg te Maastricht heeft den 29ste» Pctrorella liabeti schuldig verklaard ran .kindermoord en tot den dood veroordeeld door middel der gui.Üönne, uit te voeren, te Maastricht. Uit Batavia schrijfc. men yan den 10 Op Woensdag den 8scen dezer werd het nieuwe armenhuis der Hervormde G'.meence alhier, gelegen op het Molenvliet, godsdienstig ingewijd. In den nacht van 5 op 6 Januari] II., heeft te Goenong Si Tolie op heé eiland Nias, aan de Westkusc van Sumatra, eene hevige aardbeving piaats gevonden. Zr. Ms. brik Siewa is derwaarts gezonden, ten einde, uithoofde van de verwoestingen, de bezetting tegen mogelijke aanranding vari dcAtjine» zen Gloes te beschermen. AMERIKA. Omtrent de financiële aangelegenheden van Noord-Ametibawordt in eeS Fransch blad het volgende tipgegeven. De tijdingen uit de Vereenigde Staten geven èene merkelijke betering iri den fmanciëlen eh handels-tbesiand van liet land te kennen. De publieke fondsen der Staten herstellen 2ich algemeen. De fondsen der Statendie hunne betalingen geschorst hadden, deelen niet slechts in die rijzing, maar zij ondervinden die nog sceriferjuist ómdat zij lager gevallen waren. Dié van den Staat van Pensylvaniën, bij voorbeeld, zijn weder geklommen tot 50; die van Indiana en van Illinois Staan op 40 aangeceekend. Die handels- escompie, die op een hoog tarief geschiedde, is thans te Nieuw-York en te Philadelphia lager, dan voor de krisis. In de eerste dier beide steden Is het papier der aanzienlijkste hulzen tegen 4 pCt. verhandeld geworden. Het gereede geld is vaft alle kanteo toegevloeid en iri de Staten, waar de beta lingen it) geld niet gestaakt zijn geweest, zijd de banken er ruim van voor«> zien. Men begiilt het zelfs weder tiit te voeren. Ook heeft men grond zich té vleijén dat de omloop van geld in de andere Staten insgelijks weder be ginnen zal, nil dat dé bankbreuk de Irkwidatië van de meeste dier banken beëindigd heeft. Er zal ten minste eene algemeene poging in dien geest worden gedaan, cn met meerdere kans van slagen; dan vroeger. Dit herstel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1