i veiligheid van hunne landgenoten te spreken, zdo de stad moge gebotn® bardeerd worden. Hij heeft eefegd hen in tijds te zullen waarschuwen. De Fransche Regering heef; twee stoomboocen naar Barcelona gezonden, om de in die stad wonende Franschen bij een bombardement te kunnen opnemen, De fevolutionnaire Junta van Kata onie heeft bevoleri alle ongehuwde' en kinderlooze wedowenaars van 18 tot 40 jaren te wapenén. De nationale garden mot ten hunne geweren op doodstraf aap die gewapenden gevenanderé geweren zijn uit Carthagena gehaa'd, waar dezelve zich bevonden van de te voren ontwapende nationale garde van Barcelona, Deze stad staat weer voor een bombardement blootdaar.de Bevelhebber van het kasteel Monjuich verklaard heeft, dadelijk op de stad te zullen schieten, zoodra daaruit man schappen tegen Zurbano oprukken, Ka.bx en Se villa hebben zich mee de troepen tegen de dwingelandij der Aijacuchos (aanhangers van den Regent) verklaard. De troepen, welke het Gouvernement tegen Malaga had gezonden, ten getale van 8000 man, hebben zich met de dappere inwoners dier stad vereenlgd, Seoanedie den Ï7den met eene kleine troep cavalerie binnen Lerida was getrokken, Is dade lijk, na de bekendmaking van de pronunciamento van Terrenl, naar Saragossa t trnggekeefd. Pampeluna, Bilbao, Ertella en bijna alle Baskische provin ciën hebben het juk der Aijacuchos afgeworpen. De desertie gaat onder de troepen van Zurbano voort. Meer dan 50 officieren en een getal sergeanten hebben hem gisteren verlaten. Twee eskadrons van zijne kavallerle hebben zich voor den opstand verklaard en zijn naar Tarragona vertrokken. DUITSCHLAND, In de zitting van den Landdag der Rijnprovincie, van den ijden, is- men met de behandeling van het ontwerp eener nieuwe gemeente-wet tot de 75ste genaderd. Bij die geTegenheid is met 63 tegen 12 stemmen uitge maakt iiat Israëlieten ook voor het vervolg verkiesbaar zullen zijn voor het opperbestuur der gemeenten, De nu verzamelde Hongaarsche Rijksdag heeft zich vooreerst bepaal cfelljk bezig gehouden, met de kerkelijke aangelegenheden van het Koningrijk, en na onderscheidene onstuimige beraadslagingen is eindelijk bij meerderheid van stemmen onder anderen beslotens dat de bij het stuiten van gemengde huwelijken door de Katholijke kerk gevorderde verklaringen, omtrent de op voeding der kinderen, geene wettige kracht hebben; dat om van het Kacho- ljjke tot een ander kerkgenootschap te kunnen overgaan, voortaan niet meer gevorderd zal worden, dat men vooraf door eenen Katholijken geestelijke onderwezen zij, maar dat elk zonder verhindering en naar verkiezing zich aan een der door den Staat toegelatene kerkgenootschappen mag aansluiten; dat, 11a eene geregtelijite scheiding van tafel en bed, de nlet-Katholijke echt. gleuoot tot een nieuw huwelijk mag overgaan; dat in Hongarije, met inbe* gjip van Croatie, volkomene vrijheid in godsdienstige aangelegenheden inge voerd zal worden. -Sommige streken der Pruissische Monarchie alsook andere in het ove« rige Dnitschiand hebben dit jaar veel door hagelslag geleden, zoodat de hagelassurantiën daardoor een gevoelig verlies zul.en lijden, zoo als in het vorige jaar de brandassurantiën. In de Ulgemeine Prcunhche Zeitung leeit men het volgend artikel: Aangaande den toestand der Duitsche drukpers schijnt eene bijzondere verwarring van denkbeelden te heerschen. Wanneer wij onze liberale dag- Maden in de hand nemen, dan vinden wij bijna op elke bladzijde de bitterste klagten over belemmeringen, waaraan de drukpers wordt gezegd onderwor. pen te zijn; en zoo men alleen deze klagten las, zoude men meenen, dat i-n Pruissen en over het algemeen in Duitschlandgeen vrij woord gesproken, veel minder geschreven of gedrukt mogt worden. Maar wanneer wij nu dezelfde bladen, waarin die bezwaren voorkomen, naauwkeuriger doorlezen, dan vu d n wij daarin even bittere klagten over bureaukratie, over verkeerde maatregelen der Regering, over gebreken in het bestuur, kortom schier over alles, wat in een geregelden staat bij mogelijkheid tot eenige klagt kan aanleiding geven. Het zou de moeite waard zijn eene lijst op te maken van alle aanmerkingen en berispingen, die onze dagbladen, b. v. van het begin dézes jaars af opeengestapeld hebben: wij zijn overtuigd, dat tie rustige en bedachtzame burgerdie geen denkbeeld heefc van het treurig vervalwaarin si'onze openbare instellingen zijn geraakt, verbaasd zou staan over de massa van al het verwerpelijke en slechte, waardoor wij omgeven zijn. Maar het zou ens bevreemden, indien deze verbazing niet tevens met eenige verwon- dering gepaard ging over de klagten, die de drukpers over haar eigen nood en verdrukking aanhefr. Want de eerlijke man zal zich naaowlijks kunnen voorstellen, dat het met de zaken nog veel erger gesteld zou wezen, dan ze hem worden afgeschilderden het moet hem modijelijk vallen zich een denkbeeld te vormen van de mate van vrpeid in spreken en schrijven, die men eigenlijk verlangt, wanneer men het voor niets telt, dat het geoorloofd is, alles te laken wat berisping verdient of schijnt te verdienen. Na vervolgens aangemerkt te hebben, dat er toch voor de drukpers eenige beperkingen bestaan, gaat het artikel dus voort: Maar de censuur? Is het, zoo lang de censuur blijft bestaan, mogelijk eene vrije mening te uiten? Is eene vrije beweging denkbaar bij iemand, die onder opzigt der Policie gesteld is? en is de censuur niet een voortdu rend Policie-opzigt, waaraan, zoo niet de geheele, dan toch de periodieke drukpers onderworpen is? Het is volstrekt ons oogmerk niet, hier eene lof rede op de censuur te houden. Het ligt in den aard der censuur, dac zekere mate van willekeor onafscheidelijk van haar is, en elke willekeur gaat ge paard met ongelegenheden, die onmogelijk geheel zgn weg te nemen. Bij eene angstvallige toepassing kan de censuur elke vröe beweging des geestes onderdrukken; en het is eene erkende daadzaak, dac ook bij ons, op ver schillende tijden, de censuur misschien een weinig te angstvallig is toegepast geworden. De vraag is alleen, of de censunr noodzakelijk dien belemme renden, alle vrije vlugt des geestes verlammenden invloed moet uitoefenen, dien zij somtijds, en welligc mogen wij zelfs zeggen, gewoonlijk uitgeoefend heeft. Wij vermogen deze vraag niet zoo onvoorwaardelijk bevestigend te beantwoorden, als door de meerderheid onzer dagbladschrijvers geschiedt. De censuur is ongetwijfeld een krachtig Regeringsmiddel. Men kan het uit dien hoofde aan de Regeringen, die hetzelve bezitten, niet ten kwade dul den, wanneer zij aarzelen het te laten varen, alvorens zij van de onontbeer. lijkheid daarvan overtuigd zijn. De censuur kan, even ah elk middel vat) regering, als alle magc, gebezigd worden als middel van onderdrukking; daaruit volgt intusschen niet, dat zij noodzakelijk en onder alle omstandig heden tot dat einde gebezigd worden moet. Een censuur, die al het goede in de drukpers vrijelijk liet begaan, en alleen het stellig slechte en verwer. p el ij k e tegenging, zou door niemand als een werktuig van onderdrukking be- beschouwd worden. Zulk eene censuur achten wij voorzeker bij het ge brekkige van alle menschelijke inrigcingen onmogelijk; maar het is toch altijd reeds veel gewonnen, wanneer de censuur, waarvan zoo ligt misbruik kan worden gemaakt, zich maar een zoo zuiver en edel doel voorgesteld heefc, en wanneer zij dit doel zoo nabij mogelijk tracht te komen. Dat dit tegen woordii? bij ons in Pruissen het geval is, zal geen onbevooroordeelde be twisten, die de gelegenheid gehad heefc om den toestand onzer drukpers naauwkeuriger te leeren kennen; en juist daarom houden wij al de klagten, die wij van zeer verschillende kanten over drukkende belemmering^der druk pers moetetv-^anhooren, voor hoogst overdreven. Wij willen niet loochenen9 dat hier en daar het een en ander door de censuur weggeschrapt ksn wezen, hetgeen men zonder gevaar voor den Staat, ds godsdienst en de goede zeden 2Ju hebben kunnen doorlaten; maar wanneer men ous op ons geweten tf- vrssgt, of wij het daarnir cntJftfne verlies voor zoc tnhersnlbaar hotufo als men ons wel zon willen doen geloovén, dan kunne* wijna alles, wa| nopens de uitoefening der censuur in den jongsreh tijd ter onzer kennis li gekomen, de vraag niet anders dan met neen antwoorden. Het dorp Hodgyliet trof in den nacht van den i6den op den >rjen jun{j \t CCI]j: zware ramp; in minder dan twee uren werden 12 huizen eene prooijer vlammen.' F.J en twintig huisgezinnen verloren1 daarbij allesde meesten daarvan behooren rot do arbeiders standen zijn daarenboven met vele kinderen bezwaard. Z<1c|er de tt&chety komst hunner weldadige Landgenooten zijn zij buiten staat deze ramn tthoven tc komai De Ondergeteekenrie meer dan 2c jaren met deze gemeente persoonlijk «ekendbevedL dezelve aan de liefdadigheid zijner Stadgenooren aan, en zal zich gaarnt niei *dc ont vangst der Liefdegiften belasten, en waarvan door deze Courant zal wordei kennispfjj ven. Met heeft in den jare 1807 naar zijn vermogen bijgedragen ter lceinging van 3 door de ramp van 12 Januarij ongelukkig gewórdene Leydenartfn, zoude hec° ook j niet moge rekenen op de uwe? Lèyden dert 29sren Junij 1843. j. H. DU SA AR, PRIJS-COURANT VAN EFFECTEN. Amsterdam, (Woensdag 28 Juni) 1843. Nederland, Werkelijke Schuld Dito Dito L)tto Duo Mandei-Maatschappij Nieuwe Dito Dito Haarlemmer Dito Rotterdammer Haarlemmermeer Spanje, L. bij Ard. van 85 Dito bi) Dito, onbep. stnkk. Dito Coup Dito. Passive Deferred. Fransche Uitgestelde Dito Dito 1828 en 1829 Certificaten bjj dito 1831 Dito btj Hope Negotiatie Metalliek Dito Dito Dito 4 2j pCt. 53f 53s IOO •3i 99 94 nr 78? :44 99 99 134 101' 991 '34s 99 99 99 99 n 5 99 .8! 99 .6 soj '7a 99 21 99 99 a8{ 99 99 i°7{ 106, 107J 5 5 99 99 5 99 981 98{ 99 88f{ 89 99 99 99 99 99 99 99 99 Gék. S3|!SrokG) Geliad rekkend' 12. ,igeIC,gC '34 pin plaa Gelet 0 1 oprist Brenger «naar? ïfcrniatie evaccerd ei 'toiddn i8jrn °pi f,h verzui iet te he Icyit a8i BURGI tr vo'do1 tód-Holl eiangbcb! palingen ehooretrd grien- Art. 1. .cijnzin .wordt v V „0 „p Bij vonnis van de Arrondltsementi Regtbank te Lelden, van6, "1° cysten JunIJ 1843, behoorlijk Geregistreerd, is ABRAHAM ANTHON "di DERCKSEN, van beroep Boekverkooperwonende op de HooglandtcArt.". Kerkgracht, verklaard re z(jn In staat van Faillissement. Tot Regter-Cot'ln "'ee missaris is benoemd de Edet Achtbire Heer Mr. H. P. J. TOLLENS.rf1,"3" tot Curator Mr. J. J. A. van den AARDWEGHAavocaat. De aanskJJ,^"" Onze van genoemd Faillissement Is bepaald op den nósten Joop 1843. Getrouwds soeterwoude 38 Junij 1843. Eenige Kennisgeving. Mr. J. L. KLAVERWVDEN EN besluit e Wordtin in den 4. E. J. HÖLSCHER. gftj ge koste 1 - —ti gcschi Heden beviel door Gods goedheid, mijne geliefde Hnisvrouw Hlwdcn, LENA CATHARINA MAAS, van eenen zoon, het zesde Kind in tem. Leiden 29 Junij 1843. P. O, van der CHYS. Eenige Kennisgeving. Wegens de algemeene en veelvuldige deelneming en belangstelling 111,11 na, de bij vernieuwing 100 treurig afgeloopene bevalling mijner gelitfs Echtgenoote, mij en haar betoond, kan ik niet anders dan deken wej: baat nemen, ten einde daarvoor aan allen mijnen hartelijksten dank te betaige Leyden 27 Junij 1843. Mr. M. H. A. LISMAN. jje Gevoelig voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, oni^, onze Kinderen bij het overlijden van onzen geachten Vader en Behuwd-Vil(0, pj, betoond, betuigen wij hiermede, als ook uic naam onzer Kinderen, ootj., pd, opregten dank. ji J. H v. WENSEN. Leyden A v. WENSEN, (ebben, 27 Jung 1843. geb. Dries sen. 1' -r 1 .(Iaën erla V NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCIIAPPIJ.Dne De Directie maakt ingevolge het 94ste der Artikelen van overeen» bekend, dat, door den Raad, In deszelf» zitting |van heden in overeet. stemming met de bepalingen van het 92ste en 9de der evengeme'i Artikelen is besloten tot de nitkeering van een dividend over het boekjjt 1842, ten bedrage van twintig Gulden over elk Aandeel, groot /"'oil Staande op naam en verwittigt dien ten gevolge de HOUDERS van AISj DEELEN op naam, dat, overeenkomstig den inhoud der bij die Aandeit, afgegevene Nieuwe Dividend bewijzen, tot de betaling, tegen intreklii van het achtste derzelve zal worden gevaceerd bij de Nedcrlandsche Bad q. 1 Amsterdam, en wel te beginnen met 1°. Augustus aanstaande. Amsterdam den 23 JunjJ 1843. van der HOUVEN, President. KOOYDirecteur futig. Secretaris. j HOLLANDSC HE IJZEREN SPOOR WEG-MA ATS CH A P P IJ. voorz De Ondergeteekende brengt ter kennis ter voorkoming van misvatiltkn wordt dat de vertrektijden van de verschillende WAGENTREINEN gere|AtlÜk ged worden naar het Uurwerk van het Palels te Amsterdam, en dat diensvolgaJi'dtHini de Pendules op alle de Stations dien overeenkomstig worden gesteld. iHveren t Amsterdam De Controleur, {root den 16 Junij 1843. W. E. METHORST. J^reerd h Aan het geëerde Pobllek en aan alle zijne Begunstigers wordt betó™ empli gemaakt, dat de POFFERTJES-KRAAM van, van Ouds de Wetk*'eDi tie 1 KLINKENBERG, nu JOHANNES v. d. PLAS, nn nog alle avondenliMlteeri bakken tot Dingsdag den 4den Jultj. Staande met zijne Kraam op de man tenmarkc, bedankt het Publiek voor de gonst aan hem gedurende den alk»?"1 'He i der Kermis bewezen, belooft verder eene prompte en zindelijke bedieoiaj.l'iigitelllr JOHANNES v. d. PLAS. "«'«ei v Men vraagt te KOOP: een PLETPERS met IJZEREN SCHROEI® ichoot Aanbiedingen franco, met opgave van prijs en grootte, bij N. A.-BLOft?0® weln Haarlemmerstraat, Wijk 6 N°. 334, te Leyden. ptelijke M te be wemeetx Bü de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyd®|tDB«. a wijshei I» door 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2