Ar. 1843. N'. vordert, Ende Prijrw iv. Het a 'jflrttjit jJ >s Cms, "oeve |J er «843. Guli)ent 'derc hsndl rgd w,»Me, A", Secret! te Lcfdcn, H. h, d eu PecL unrie. leydsciie VRIJDAG, ihoFvan* hORGEMEESTfetl RN WETHOUDERS drr STAD LEYDF.N; Wethouder] getold hebbende het verzoek van L'bonhard IIeumes, en te te *sG*trekkeTide ter bekoming van de vereisclrte verdunning g If dn ,i—.u t.nAii Klniipn Ap7.p. Stad- in Ap K<lnL'atppa W.fi Banketbakkerwonende alhier, om in deszelfs huizinge'staande UegtbaRiZ nelegen binnen deze Stad, in de Klok steeg., Wijlt 4 N°. 813, eéne Oven te mogen Wf. ?'>!oc".Plaatse^;.^ rzitter viif Gelet op Zijner Majesteit besluit van den sisten Jannarij 1824, rakende vergunningen P J- «er oprigting van sommige Fabrijken en Trafijken. de FriêstBrengen bij deze ter kennis van alle daarbij belanghebbenden, dat tot het hooren der n Zuyfrfl'.xjoenaars en Bewoners van de naastbij gelegene en belcndenle Panden, ten opzigte der Informatiën de Cömmodo et IncommOdodoor de Commissie yan Fabricage zal worden gevaceerd op het Raadhuis dezer S.tadop D.ingsdag den 4den Julif aanstaanden, des middags ten t<vaalf ure, Zullende^ de belanghebbenden verpligt zijn hunne bezwaren legen opgemeld verzoek cp dien tijd by genoemde Commissie in te brengenteïwyl Cheltenhju bjj verzuim daarvan zy gebonden zuil-en worden-, tegen de inwilliging van hetzelve ffcich en vodfn«^et te hebbdn verzét. II', Th,} icytcnden 29. Jan ij 1843. van Burgemeester en Wethouders voornoemdy iet Atlieoj; D U R l E and. teL Ter'ordonnantie van dezelve, ideluerg, v. PUTTKAMMER. NEDERLANDEN. Leyden. 89 Junij. lMltje lloogeictrool te 'Groningen benoemd de heer J. A. C. Roven, thans Hoagleernr in de Grielische en Laitjiwche letterkunde en geschiedenis te Funelter, en znlki in plaats van den Hoogleeraar Renting, overleden. '3!| Bij Zr. Maj. besluit van 45 Jtinij -jU,- n®. 4a, is aan de heeren J. H. Schillen, LV~ e. Enschedi en P. Harting, tot-dus verre Hoogleeraren aan 9) het Athenaeum te FtaDeker, hetwelk, -volgens Zr. Maj. beslnit van 85 Fe- hrasrij jl., n°. 83, met het einde van den-tegenwoordigen cursus opgeheven wordt, eervol ontslag verleend-uit-gemelde honne betrekking. Tevens *H* die eervol ontslagenen benoemd: de heer J. H. Scholten tot buitengewoon Hoogieeraar in de godgeleerde-faculteit aan de hoogescnool Vrte Uyden en tevens tot akademie-prediker; de heer IV. A. Enschedétoe baiiengewoon Hoogieeraar in de faculteit van wis- en natuurkundige weten ichappen aan de hoogeschool te Groningen, en de heer P. Harting, tot buitengewoon Hoogleerar in de facniteic van wis- en natuurkundige weten, «happen te-Utrecht. Zijne Maj, heeft de Kapiteins J. F. Mouritz en G. Beijerman bij het Oost-indisché legér benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde. Alsmede d-e heeren M, G..L. Kniphorst te Meppel, Lid der Staten van de provincie Drenthe, en A. Kommen te Assen, Hoofd-Ingenietir van den wa terstaat .ih dieprovincie eg egt Ridder van de Eikenkroon den heer Steuer- $lvald, steendrukker te 's Gravenhage. Ook heeft Zijne Maj. tot lid van den Raad van Nederlandsch-Indie benoemd jen heer Mr. J. F. KV. van Nes, Resident van Sarnarang. {Vaar men wil, zon Professor rttexanc/ervroeger geplaatst bij het militaire hospitaal te Utrecht, tot Professor in de Medicijnen aan het Athe. uieuin te Amsterdam beroepen zijn. Aan hét Ministerie van Buitenlnndsche Zaken zijn, ten opzigte der buiteniandsche reispassen, de twee volgende vragen voorgesteld, als: i°. of behouder van een paspoort, wanneer hij daarvan, meer dan eens bihnenden —tijd van een jaar, gebruik wenscht te maken, in het algemeen verpligt is, HTEUetzelve toe dat einde, telkens aan het visum van den Gouverneur zijnet provincie te onderwerpen. 2®. Of een dusdanig visum kan worden verleend, wanneer de pas op het punt is van te verjaren, zoodanig dat dezelve, na den afloop van het daarin bestemde tijdstip van een jaar, weder voor het .doen van eene reis, geldig zonde wezen. gstellig Zijne Exc. de Minister heeft op de eerste vraag geantwoord, dat de daarbij r geliefcgevraagde verpligting niet bestaat. Alleen in het geval, dat de houder van 1 weIDeene reispas zich naar een ander oord wenscht te begeven, dan daarin aan. betuigt» vwkelijk is vermeld; meet van dat voornemen door een visum of eene bij - IAN. voeging blijken.De tweede vraag is ontkennend beantwoord, kunnende ooi tl de verlenging van eene reispas, alleen dan plaats hebben, wanneer de reizi. vd-V.é je, ijch buiten's lands bevindt op het oogenblik, dat zijn paspoort verjaart on'htn hij niet gezind is, de terugreis dadelijk aan te nemen, in welk geval hij hetzelve kan doen verlengen, door zich tot het Nederlandsche Gezantschap ie wenden, in den Staat, waarin hij zich ophoudt. De ter dood veroordeelde van Stents heeft zich tegen het arrest van het Provinciaal Geregtshof van Zuid-Holland in cassatie voorzien. Uit Rotterdam meldt men van den 28 Junij: d«e«I Gilleren werd op 's Rijks werf alhier mee goed gevolg te water gelaten ebbe»ift, j}aj, stoomschip Vesuvius, van 7 stokken. Nadat HH. KK. HH. Prins eloot li nmirft 4er Nederlanden en de Erfgroothertog van Saksen-Weimar-Ëisenach tovan getuigen waren geweest, waarbij Zijne Exc. de Minister van Marine bliaede tegenwoordig was, hebben die Vorstelijke Personen, onder geleide 'ajtiin den Kapitein ter zee Ver Huell, Directeur der marine alhier, de maga. betiliij ijaen Van s'Rijks werf in oogenschonw genomen, en zijn, na eenige ver. ledenu verschingen bij den Directeur der Marine gebruikt te hebben, naar de Re. fctie teruggekeerd. - 1 In het Algemeen Handelsblad leest men Op verzoek van eenige deelhebber» der Nederlandsche Handelmaatschappij Mhhtn wjj informatien ingewonnen ten aanzien van de vraag, waaromtrent yetschil bestond, of het verlies veroorzaakt door den brand te Soerabaya in Augustoi 184a, begrepen is in de balans van het vorige jaar. Wij hebben vernomen, dat genoemd verlies van geenen invloed op de volgende belansen e»itr »an gemeld httidelsligchaam zal wezen. er Stil Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschap- tan it pin heeft den 23sren dezer hare jaarlljksche algemeene vergadering gehou- eerua den, onder voorzitting van den Hoogleeraar A, van Goudoever. Er is geene prijsverhandeling bekroond geworden, slag -- Uit Utrecht schrift men van den a/steh dezer: 1 helen Inden ntchi van Zatiirdag op Zondag jl., ten 2 nre, heeft er eene gewei er wei- ledige aanranding plaats gehad in het tolhuis op den weg tusschen Houten Geg»-enden Lekdijk, bij liet Beusichemsche veer. De tolgaarder J. Libosan Uk des (episporteerd onder-adjndantwerd door een persoon opgeklopt, die voor l'L den tolboom met koeijen te moeten passeren. De deur hierop ontslo "n zijndewordt de tolgaarder door eenen hem onbekenden persoon terstond '""gegrepen en gesommeerd tot dadelijke afgifte van aoo, of dat hij anders 'oude worden vermoord. De tolgaarder aanvankelijk veiseliristhield echtei COURANT. S» JON IJ. zijne tegenwoordigheid van geest, en, ofschoon met het mes op dc keel bedreigd, verklaarde hij, daags te voren al het geld te hebben overgestort, behalve een bakje met centen. De vrouw, door dit mmoer ontwaakt, en haren man met een' onbekende op den grond ziende worstelen, springt ten bedde uit, wil haren man bijstand JbiedendoCh ontvangt hierop van den aanrander eenen geweldigen slag op het oog, waarop zij verbijsterd en onge kleed het huis ontvlugt, oin in de nabuurschap'hulp in te roepen. De aan. rander doorzocht hierop de kasten, laden, enz. en wondde, onder het wor stelen, den tolgaarder met hec mes in de hand. Hij vond intnsschen het geld niet, hetwelk door de drukke passage wegens de Beusxhemsche paar denmarkt, welke gewoonlijk acht dagen duurt en juist daags te voren was afgeloopennog al aanzienlijk was, en vreezende dat de vrouw spoedig met hulp zoude komen opdagen, verwijderde hij zich, de centen uit hec bakje medenemende. De kwetsuren van den tolgaarder zijn niet gevaarlijk. Zijne vrouw heefc men terstond moeten aderlatenen is deze nog onder geneeskundige behandeling. Van het gebeurde is door den Burgemeester van Houten onmiddelijk proces-verbaal opgemaakt en aan den Officier van Justitie te Amersfoort opgezonden. Uit Assen schrijft men van 26 Junij: Als belangrijk nieuws voor het wapen der Infanterie, kunnen wij mee zekerheid melden, dat de sergeant P, A. van Swighem, van het 4de reg. infanterie, thans in garnizoen alhier, een onfeilbaar middel heefc uitgevon. den, om met meer dan gewonen spoed met het tegenwoordig in gebrnilc zijnde siaggeweer te laden en te vuren Den I4den dezer heeft hij eene proef zijner uitvinding genomen, en In tegenwoordigheid van den isten Lui. tenant Van Langen, Commandant van het detachement, negen wisse schoten binnen eene minuut door eene schijf gebragt. Hec geheimaan opsporing waarvan de uitvinder jaren lang werkzaam was, Is gelegen in het zamenstel der patronen. Bij de tegenwoordige zamenstelling der patronen kan in ééna minuut ten hoogste tweemaal geladen en gelost worden. T U R K Y E. Kdnstantinopel der. 7 Jung. Den isten dezer heeft de nieuwe Koninglijk- Pruissische buitengewone Gezant en gevolmagtigde Minister bij de Ottoman- nische Porte, de heer von le Coq, zijne audiëntie bij den Groot-VizieC gehad, en den 5den overhandigde hfl aan den Sultan zijne geloofsbrieven. Denzelfden dag is Z. K, H. de Prins Albert van Pruissen, aan boord der Engelsche Regerings-stoomboot Geyser, uit Beyruth aangekomen en te San Stefano aan wal gestapt, alwaar hij op een te zijnen behoeve ingerigc grootheerlijk landgoed quarantaine zal houden. Gisteren is Z. K. H. doof den tolk der Porte, Sawfet'Eïïen&iin naam des Sultans verwelkomd geworden, De toestand van Reschid-Pacha, die aan de gevolgen eener beroerte lijdt, beeft een' tijdlang levendige bezorgdheid verwekt. Hij bevindt zich thans iets beter, doch zal, wegens zijne ziekte, op zgn* pose te Adrinopel vervangen worden. -Om zich van den tegenwoordigen toestand van het leger te overtuigen en de troepen in groote massa's te laten manoeuvreren, heeft de Porte be. sloten, drie oefeningskampen, te KonstancinopelScntari en Adrianopel ta dogn bijeentrekken. De manoeuvres in de beide eerste plaatsen zal de Sultan persoonlijk bijwonen. Uit Agram word: van den ijden gemeld, dat de Chriscen-bevolking in Bosnië op nieuw aan mishandelingen en verongelijking van de zijde def Turksche Overheid bloot was gesteld, zoodac dientengevolge een aantal Christenen naar Oostenrijk was uitgeweken. SPANJE. De Regent heefc onder dagteekening van 19 Junij wederom de volgends proclamatie afgekondigd: Spanjeardendrie dagen geleden heb ik tot u gesproken? het was de stem van het hoofd van den Staat, die zich eeniglijk bezig hoadt met des. zelfs welzijn; het was die van een krijgsman, die voor hec vaderland heefc gestreden, die van eenen man, die gezworen heeft zich ganschelijk te wijden aan het behoud der wetten, der onafhankelijkheid en der nationale vrijheid. Van dien dag af aan dagteekent het kwaad. lederen dag neemc de vermetel heid der rebellen toe, die met logenachtigen mond den naam dier wetten inroepeo. Zal ik mij heden vergenoegen met eene tweede maal hec woord tot u te rigten, met n de opregcheid mijner beginselen re toonen, waaraan ieder regtgeaard mensch niet kan twijfelen? Neen, heden zijn mijne pligten grooter, heden zegt mijn staatkundig geweten mij, dat ik dezelve slechts zal vervullen door in persoon de vijanden van mijn vaderland ie gaan bestrij den en dien schandelijken standaard omver te werpen, onder welken da vijanden der openbare rust zich verschuilen; hunne plannen en hunne oog merken zijn bekend. Mannen der vrijheid, der constitutie en gij, liberalen ter goedertrouw, die de volkomen wedergeboorte van nw land begeert, gij hebt reeds duidelijker dan het licht van den dag gezien, dat die bewegingen alle eene strekking van reactie van wraak hebben, dat men u de vruchten der ioemrijke revolutie van September 1840 wil ontrukken, dat men u in regeringloosheid wil storten, een einde zich alzoo den weg tot dwingelandij te banen. Hoe zou de Regent werkeloos kunnen blijven, wanneer zulk eena zwarte omweorswolk aan den staatkundigen hemel van Spanje oprijst. Ziedaar hetgeen wenschen de vijanden van mijn land, zij, die hetzelve gaarne wilden vernederen, zij, die ketenen voor hetzelve vervaardigen. Bij twee gelijk soortige gelegenheden heb ik de hoofdstad verlaten; de tegenwoordige is hagchelijker, de door mij te trotseren gevaren zijn grooter, maar mijna dapperheid en mijne standvastigheid zullen daardoor slechts des te stevigef en zekerder worden; de moed van hen, die mij met reden ais de banier onzer vrijheden aanmerken, zal toenemen. Ditmaal zal ik meer dan immer zulk een schoonen titel gaan verwerven; ja, manhaftige liberalen, uwe verwachtingen zullen niet bedrogen worden. „Spanjaarden, de Regent belooft n heden andermaal, dat hij de teögelS van den Staat niet aan oproer en regeringloosheid zal overgeven. Heden zweer ik u met de meest plegtige bewoordingendat ik al de hinderpalen, dia zich tegen de vrijheid, tegen de grootheid, tegen den roem aankanten eenef natiewelke zoo zeer verdient gelukkig en voorspoedig te zijn, met krach, tlge hand zal uit den weg ruimen. „Patriotten, schaart u nevens mij. Leven de vrijheid en dé constitutiet Leve IsabellaII de constitutionnele Koningin!" De Consuls der vreemde nacien te Barcelona hebben zich naar detl bevelhebber van het kasteel van Motijuich begeven, om met hem over da

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1