I Hiar V listeria- roorges!. van h;J nderwjn; tigezei, I Orient P iieui( »}de J hei v« eenendt] nar hei ben me bevindt en Koiii A®. 184(3. LEYDSO MAAnda'C* fT. WA II B ENNISCEVING. S C 11 V T. T E R ij.. 4l WAGEMEESTER UN WETHGUUIJRS nun STA I) LfeYDEK,, brengen ,bij deze alle cL personen., de i 53 r! looi 94Ï "36} 99,', «95 aó j Vei" kennis vail dc belanghebbenden, .dat, de alplianetl^chc naaiiilijst v'üii die overeenkomstig de wet Vaii dén if. April 1827, aan d'e loting voor ,'dc dienst der Schutterij moeren «teel nemen, ter visie van bén' iegelijk zal liggen ter S-ecFéiariJ dezer Stad, van den 10. tor 'den 66. h 1»ij aanStaandé, (de Zondag uitgezonderd) fs moirgëni Van 10 lot *s namiddags ten 1 ure; en dat de loting zal plaats liebben op dé Groote Pers van bet Raadhuis, en wel: 'Qp Dingsdag den 27. Junjj 1843 i 'S Morgéns ten io ure; Wordende dé éóódanigcri, wélke 11a de iaaisi,, voorgaande,.inschrijving zleh hief ter Stede met de wóon hebben gevestigd, tot égne 'na loting jlpgeroéjién worden, ntede Op DUgsdag denjitf. jurifj aanstaande V *s Namiddags rei»,.i- ure, t Zullende ieder ingeschrevene bij een ..biljet wórden opgeróeppn, om tot dé lotlhjj tor 'Voorschrevtene plaatse óp re kótbeti,, bp 'den dag en liet uu^ in deze Kennisgeving uitge drukt; terwijl de ZóóHamgéhdié verhinderd mogteif wordën zelve tot dé loting op te komen, Zich doÓf ew' gemagrigtten kunneii doen vfrrègemvóördigen 4 of.géeii gé,mag- ti«de comparerendezal de loting geschieden docijr egrt* der. Letten van dp Commissie uit het Plaatselijk i~ 1~i.j— L- J~ genoemde lotini de ingeSchrevéned - t t -• L a - winrom hét, voof hen, rite zoodanige redenen tot vrystellirig nkétf'en t'e.hebbeij, van helsng 15. doófpter'Soneleópkoiriscof bjj vdiStrekte. beletselendoor het zenden, vaó ten* met busne omstandigheden wel bekenden génjag.tig-Jende loting iiiet te. verzuimen* £n wórat éindelijk deirbelangliebbendeb kennelijk gemaakt Uat de Vrijstellingen by de wet toegekend, Zjjtt aè nayolgeiïdè: i0. Öfê met ziekte of gfebrekèn zijn Hehefet, Welke hen tot den Wapenhandel vcor het tegenwoordig öógenblik ofwel geheel óiigeséhikt jnaken; Die kleiner zijn dan eene Nederlaiidsche.fel en vyf honderd zeventig strepen^ De Geestelijken van. alle Gezindheden, zoo lang zij niet van stand vpraiufefen. De Professoren en Lectoren dan de Hóogésclioleriaari de Atbénaea éli de öeiui- nnricn. De Studëritbn In de Godgeleerdheid; Die den rang van Officier in dienst van den Slaat, té lande óf ter zee hebben bekleed, eii.dtK>r eervol ontslag de dienst verlaten hebben of gepensioneerd zijn zoo laiig zij niet in eeneu gelykeii of hdogereii rang by de Schutterijen kunnen worden aangcs'eld. Die, Wégens verandering van woonplaats, eervol tilt de Schuttery zijn ontslagen in dert rang van Officier, voor zoo verre zij in hiittllen vóligeh of in eenen hoogeren rang biet weder kunnen worden aangesteld. Die in Militaire dienst ter zefe of te lande zijn; waardoor alleen worden bedoeld, zij, die na de inschrijving iii militaire dienst zijn getreden, als rustende op ffiilitairen ,*zoo lang zij in dienst zijii, en dus met yoór ingezetenen cener bepaalde Getheehte kunnen gehouden worden de verpltgtirig nietom zich te doen inschrijvén. 9°. De broeder van iiem, die in persoon voor zich zei ven bij de Schutterij diént; tnct dien verstand?, dat van een gelijk getal broeders altijd de helfr, en vaö een ongelijk getal slechts de kleinste helft tot de diepst zal worden geroepen; strek kende deze'bepaling zich echter niet uit tot zóódanige broeders', die, oin welke reden ook ,- niet nicer bij hümie óudors inwonen. Terwijl voorts iif tijd van vrede van de active diénst tevens worden vrijge steld, mct.de beuling ppgtans, dat zij tot de werkelijke dienst dadeljjk kunnen worden opgeroepenindien de redenen van vrijstelling lophoudenwaarom zij oj) de algeuieene en'bijzondere rol tcveuS geplaatscdoch bij de reserve zoo lang iii dienst gestéld wól'den: ió°. Zij, die tot de dienst der nncllt- of brandwach'terién tót die d'cr brandspuiten 2ijn aangesteld, zoo lang zij met die werkzaamheden zijn belast; - 11®. Lijf- ert hiiisoediciidèn vóór welke alsdienstboden de personele, belasting wordt betaald waaronder, echter niet zuilen worden verstaan.: vverkboden of zoodanige bedienden, dié ter Uitoefening van iemands beroep of lïedriiï zïin lif*noo,ii.>d o.-. 12®. :;Zfjdie vóórtdurëiid 'idt'armen kassen bedeeldf, of iii '1 voed of onderhouden worden. Eft fciillcn dienren gevolge, degenen, welke op vrijstellinguit'hoofde "eener der of vierden! éovetvgpmelde, redeptuaanspraak mogten verrneenen te.kunnen makenzoo ivel als zij, Dingèdag! die zich in dc dienst willen fl.oen veryangeu,de ..bewijzendaartoe, vereisen t-, moeten éverleggcn', 11 I11 bét laatste geval'de personen'met welke zij van Nummer vvilleii ornoemi% verwissefèn kenbaar moeten hbken aan' de Commissie'óp'Öingsdag den 4. julij aan DE |0NGE, staandedes morgens tussclicn 10 en 1 ure, op hét Raadhuis, ten einde daarvan de noodtge aanteekening te doen, voor zoo veel zulks hij de loting "nretmogt zijn geschied; wmS=a=^3^ zullende op de reclames zoo wel als over de goed-, of afkeuringgder personen door welke men zich verlaiïgi té doen vervangen'nader door de Commissie van onderzoek uitspraak D tneenio; Hvorden gedaan. 5 3"« 4°. 5°* 6®. .8°. Predik; te Sint b Ikenburg;! out3rd in het Pi week vu' Gebo&ttatai n van 'mi •ang van ha; tweedén 115 toe gedureri :e anderhalj n sijn Ditj schriften rt Huisondtlj zijn benpodiüd'en e armen-gestichten ópgé* Commit tEMETSIl e Stadii| Aldus gedaan en gepubliceerd, bij H. H. Burgemeester'cn Wethouders der Stad Lcydcn op den 15. Juny 1843. DU KIEU. Ter ordonnantie van dezelve, V. PÜTTKAMMER. [P op 1 NEDERLANDEN. leyden, 25 Juiilj. b het Gold Zijne Majesteit heeft bij de dienstdoende schutterij te 's Gravenüage indag deni Veooerad tot 1 sten Luitenant Mr. M J. van Hoorn van Rurgh, thans 2de Xuitehanttot 2deti Luitenant Mr. J. Nolthenius van Elsbrotk, en bi) die erd de Zoii vin Schiedam tot' èrftfii LuiteRant C. .7. M. van der Hijeventhans sergeant, 'middaglic ht pfó'ats van M. C. vah Pellecomop zijn verzoek eervol ontslagen, eet, van'iSedert dé laltst gedane bekendmaking, zijn door dé belanghebbenden leen dom 'jjtllgt, d'e navolgende door Zijne Maj. verieende octrooijen: n gegevfl Itnjtfcttobl i'o' dato ij December 1842, voor den tijd van vijftien jaren ING, JS'leecd aan P. J. Badoux, te 's Gravenhage, op de uitvinding van verbete. nre pree» PgtnBetrekkelijk de blcdampillg van vochten, en bijzonder op de uitvinding aadbuis ii ¥10 (Heitellen, onder de benaming van: appareils dito hjdrauliques avec chad- (ELDEN et chaufaget ijmpathiques. gaan den Een octrooi in dato 24 Februarij 1843, voor den tijd van tien jaren ver- r> jtenè aan L. Henr.j, woonachtig te Pariji, domlcilium verkozen hebbende ij Inichrï' Ji Gmpard te Maastricht, op de invoering vati nieuwe weêgwerktuigen ten welke vu van den bundel, en zijng octrooi in dato 13 April 1843voor den tijd van vijftién jaren, gere.' k door de Jeed van den 2 Augustus. 184! af, verleend aan tV. Newton, woonachtig te :nd, liiieir «udeo, domicilium verkozen hebbende bij C. C. Uhlenbeck te Delft, op de towriug van «ekere verbeteringen in «en werktuig óm straatwegen schoon >oven, in»f baken, Welk werktuig méde toepaiielijk kan Worden gemaakt op meer- voordeei. WJ dergelijke einden. HET /OOtó «n octrooi in dato 2 Mei 1843, voor den tijd van tien jaren, verleend I F T, W, Carpnteaiwoonachtig te Londeb, domlclllUm gekozen hebbende Bij UK; d,S, fretten ie Rotterdam, op de invoering van verbeceribgen in hetniaken lag les Jtnduune metalen, heroetiich sluitende vazen, die, térwijl dé zelfatandig laden, daarin bevat; behoorlijk bewaard blijven; met geialk kunnen Wor de" geopend. Een octrooi in dato als voren voor den tijd van tien jaren; verleend aan de undert.-c,Vtnretwoonachtig te Parijs, domicilium gekozen hebbende bij Kreghn- CoKP- te Rotterdam, op de invoering van eeue nieuwe soort van bekomen. «P°Braphle, in Papier,if s COMPi C O B R A N L és j N IJ. Een octrooi in. dficó als éven, voor dèn tijd van vijfjaren, verleend aaik Barziliyte Amsterdam, op de uitvinding van een verbeterden É'treer- toescel in kokers, ter zuivering v^n besme.t regen- eh schuitwater* Den 22*tén zijn HH. KK. HU. de Prins en Prinses van Oranje en de Erfprins naar het Loo vertrokkenom er e'ene maand te verblijven. Dok Is ZV H. Pi ins Frederik der *derlandéj! uaar het Eoo vertro^feén. fï- Gis,ierefï is er, ter 'ge,l.f,genhel^ van den^ verjaardag van Z. K. lï. d© Erifgrootbertog van Saksén-VVeiiar-Ëtsènichdie zich in de Residentie bevindt, in de Maliebaan a'daar eene groote parade gehouden der troepen*, welke de pèzetcing u;imaken Zijne Maj. de iConl'ngZ. K. H. de Erf- gropthertog en HH. KK. HËi. de Prinsen Alexander: eii 'Hendrïk% woonden déze parade by.„. Des avonds bad er op hoog bevel eene buitengewone voorstelling ïn den Koninglykeh sciiouwburg pl?aiswjeifte mee de tegenwoQfdigheid van ob^ «Jerscheidene.leden van hei EoniugÜjke Cezin, werd vereerd. Zijn^; Ëkc. dé Minister van Binaènlandsche Zaken heeft aan de ge^. wettelijke Besturen eene missive gerigt^.betrekking hebbende tot 'de steeds toenemende aanvragen van diatoniènof kerkelijkè arnibesibrep, tot het erlangen van 'snhsidie bic de sredeljjkê óf plaatselijke kassen, welke missive hoofdzakelijk inhoudt: Dat het', bi} de behandeling der zaak van een plaatselijk bestuur, hetwelk kich tot den Koning gewénd bid jegens de bfefcwéYen; dié voor deszelfi jgeldelyke middelen voortvloeiden bit de steeds toenemende aanvragen van dtacomën of kö^elljke armbesturen tot het erlangen van subsidie* is.geble ken, dat de meeste der onder de betrokkene gemeente ressorterende kerkeJijkè armbesturenhet er werkelijk op toeleggen, om, zoo veel z|j slechts kon nende fondseb der burgerlijke gemeente te bezwaren, dóór het telken jarè meer uitbreiden hunner aanvragen öm onderstand. Dat die bevinding Zijne Maj. den Koning aanleiding gegeven heeft, heni Minister te magtigen* om aan hec bedoelde plaatselijk bestuur, in substantie te doen kenniè geven* „Dat er bepaaldelijk op gelet behoort te worden, dat er geene verordenin gen bestaan, die het bnrgérlyk bestuur zouden nopen, on) aan zoodanige tè ver gedrevene vorderingen der kerkelijke armbesturen^ zonder eenige beper king, toe te geven; Dat; integendeel, her gevolg geven aan zulke te ver gedrevene eischen, zou stroken lioch mee den geest, noch mee de lecter der in de provinciei toe welke het voormeld bestuur behoorde* bestaande afzonderlijke bepalingen nopens het armwezen, noch met die der reglementen op het bestuur der Steden en ten placce lande; Dat, wanneer er zake is van het subsidiëren van een of ander kerkelijk armbestuur, dat verklaard heefc, niet ren volle in deszelfs behoeften te kunnen voorzien, de hulpmiddelen der burgerlijke gemeente, bij het verlee- nen yan dat subsidie* in oe eerste plaats in hec oog moeten worden gehouden dat het eene verpügcing is der plaatselijke bescurenomizich mee de meeste zorg en naauwgezetheid te verzekeren, dat zij geene tegemoetkoming ver- leenen aan armbesturen, welke die niét volstrekt behoeven, en dat zij aan de zoodanige, welke daaraan, in den tegenwoordigen staat van zaken, eene onmiskenbare behoefte hebben* geen grooter subsidie toekennendan bepaal delijk vereisebt wordt; terwijl hetzelve, in geen geval, zal mogen verstrekt warden aan. hec. eene armbestuur op grond dat het andere reeds io het bezie uaprvan gesteld Is of zou, worden, wanneer beider omstandigheden en be hoeften van elkander verschillen; Dat het, bij de inachcnemmgjhiervanverder de taak der plaatselijke be sturen is, oui eene strenge rekenschap te vorderen van de door hen gesub sidieerde armbesturen;' Da: door de vervuiling van die taak, op eene behoorlijke en gepaste wijze^ vbe'lal het aangaan van 'schulden door armbesturen sal worden voorgekomen, eh tevens de invoering bevorderd van een spaarzaam en ordelijk beheer bij de armén-admihistratienvodral bij diegenen onder dezelve, welke subsi dien verlangen Dat het belang der aan hen'toévertrouwde burgerlijke gemeenten gebiedend vordert, er naau wlettend op toe te zien, dat zij door geene consideration van welken aard óok/zidh laten oéerreden, om de fondsen der burgerlijke gemeente 'aansprakelijk te stellen tot dekking vah afwijkingen doofde arm besturen, van de ter deze zake zoo hoogst noodzakelijk spaarzaamheid; Dac hec te vorziei) is, dat, wanneer de plaatselijke besturen dit een en ander in acht nemenen daarbij te werk gaan met menschkundig beleid ert met de noodigé kracht, om voor te komen, dac de te verl'eenen subsidiëri aaii de armbesturen, de belangen der burgerlijke gemèenreh kwetsenalsdan het bezwaar, uit het onderwerp eigenaardig voortvloeijende, en Hetwelk voor' alsnog diet tve! geheel kan worden weggenomen, niet zoo belangrijk zal kunnen zijn, als het, bij eene tegenovergestelde handelwijze der plaat, sélijke o'esmren, tën deze, noodwendig moet worden; welk vooruitzigc bevestigd wordt dóór de ondervinding, welke in bepaalde gemeenten Heeft geleerd, dat, wanneer de plaatselijke besturen met welberadenheid èn vast. heid hahdelen, de diaconiën zich zelve redden, en de vrijwillige inschrij. vingen en collecten vermeerderen. Dat, eindelijk, de plaatselijke besturen, ook ten aanzien van dit laatste» met vrucht kunnen' werkzaam zijn, door mede te werken tot de opwekking der godsdienstige liefdadigheid." Den 2iscen gaf de ;aftredende Minister van Financiën zijne laatste audi ëntie. Zij was talrijk bezócht door allerlei ambcenaren, onder de financier^ behoorende, d«fe nog vöor de laatste maal, aan Zijne Exc.hunne hoogachting kwamen betuigen. Dit kan ten bewijze strekken hoe de heer Rochusten bij zijne ambtenaren gezien eö bertiind Was; van velen hunner nam hij een Har telijk afscheid. Het Provinciaal Derègtshóf van Zuid-Holland heeft heden zijn drresfe gewezen in de zaak van JC. van S'tenisbeschuldigd van vergiftiging. Het Hóf heefc, op grond der getuigenissenop de openbare tërègtzittingen afgelegd, èn óp grond van gedeeltelijke erkentenis van deü beschuldigde cèii aaofcien van Sotaihige ömstandigheden, den beschuldigde schuldig verklaard aan de misdaad vaii vergiftiging, en cë dief zake veroordeeld tot de straf des doods, uit re voeren binnen de stad 's Gravenhage. In het arréSt wbrdt; in Het eèrst, breedvoerig opgegeven al hètgehe inec dé pastei, door den besbhuldigde aan zijnèh oom verzonden, is vodrgéval- lén, eh opgenorhen de uitkommen, die hét scheikutidig onderzdek hebben opgeleverd. Het Hof heeft het diarbij als bewezen aangenomen, dac dë pastei 'onveigiftigd in de Woning van den beschuldigde en vergiftigd Uit zijné handen gekomen i«-. Daarna wordt opgegeven, dac de beschuldigde voor dé Ccisicmadi atxnkum album had gekocht, en tevens, op grond van getrtlge« >N, te W

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1