CHINA. Omtrent de Cblnesche zaken behelst het Journal dei Déhats het volgende De dagbladen uit Indië en China, welke wij heden (5 JnniS) ontvangen, brengen ons tijdingen, die eenigzins van öeer belang zijn, dan de telegra- phische depêche, in ons nomtner van Vrijdag II. geplaatst, 20U hebben doen onderstellen. In China blijft alles nog in statu quo. Majoor Malcolm, die de ratificatie van het Engelsche Kabinet overbrengt, welke de Chinesche Regering ge vorderd had, alvorens aan het, den 25 Augustus onder de maren van Nankin gesloten tractaat de hare te geven, was op dén :2 Maart II., de dagteekening der jongste tijdingen, nog niet in de zeeën van China aangekomen. Ondanks die vertraging, van welke de ontzettende afstand alleen de oorzaak is, schijnt alles te doen gelooven, dat de Chinezen, bij hunnen wensch om den vrede te herstellen, te goeder trouw zijn, omdat, zoo zij al somwijlen zekere artikelen van het reeds door hen geteekende tractaat te voordeelig voor hen pogen uit te leggen, zij nogtans deszelfs uitvoering niet onmogelijk zullen maken. Onderhandelingen, tot het toltarief en de policie-verordeningen welke de nieuwe stand van den Europeschen handel in China noodzakelijk maakt, betrekking hebbende, werden tusschen de Chinesche beambten en Sir Henry Pottinger met veel ijver voortgezet, toen ongelukkiglijk de daod van den voornaamsten Chineschen onderhandelaar, Elepou, den loop daarvan is komen stuiten. Men hoopt echter dat, in weerwil van dit zoo spijtige voorvalgebeurd op een oogenblik toen men het omtrent al de punten bijna eens wasvan den gewonnen grond niets verloren zal worden. Wij kennen de juiste geschiedenis der onderhandelingen, welke iiiet groote achterhoudendheid gevoerd geworden zijn, nog niet; maar, te ootdeelen naar zekere stnkken, welke Sir Henry Pottinger gedwongen geweest is publiek te maken te oordeelen naar zijne briefwisseling met het commlttd der in China gevestigde Britsche kooplieden, zie hier het voorname punt van behandeling met de Chinesche Gemagtigden en de uitkomst, tot welke men schijnt geraakt te zijn. Aanvankelijk beweerden de Chinezen, dat zij, ter zaice der buitenlanders, de vormen van hun staatsbestuur niet veranderen konden, en dat, daar de vrede hersteld was, er niets beter gedaan kon wordendan op den ouden voet voott te gaan. Van zijnen kant deed de Engelsche Gevolmagtigde opmerken, dat daar de oude orde van zaken twisten had doen ontstaan, die op eenen oorlog waren uitgelopen, zij nood. wendig slecht moest zijn en gevolgelijk behoorde gewijzigd te worden. Vooral drong hij er op aan, eene verandering te verwerven in de wijs, waarop de tolregten geheven werden. Tot heden toe bestonden die regten nit twee deelens het een, een vast regt, hetwelk der Keizerlijke schatkist te goed kwam, en het ander, een veranderlijk, waarnit de kosten van het plaatselijk bestuur en de wedden van deszelfs ambtenaren betaald werden. Gemakkelijk begrijpt men, hoe veel misbruiken nit zulk eenen staat van zaken moesten ontstaan, en gaarne gelooft men de Engelsche kooplieden, wanneer zij verzekeren, dat het bijgevoegde deel van het regt niet zelden vijf of zes maal meer bedroeg, dan het hoofddeel. Lang hebben de Chinezen Sir Henry's vertoogen hierover weêrstand; maar eindelijk schijnt men tot eenen midden-term gekomen te zijndie voor beide de partijen even zeer aannemelijk zon wezen. Ten einde de Keizerlijke schatkist, die volstrekt geen der kosten van bestuur wil dragen, te sparen, was, zegt men, de overeenkomst getroffen, dat het regt bij voortduring in twee deelen gesplitst zon worden, van welke een, gelijk bevorens, aan den Keizer verantwoord zou worden, en het ander, bestemd om de kosten der inning te dekken, voortaan bepaald zou worden in eene onveranderlijke verhouding tot het eerste. Door dit middel zon er geene ruimte meer aan willekeur gelaten worden, en de buitenlandsche handel zou, in alle omstandigheden, de lasten kennen, tot welke hij bijdragen moest. Met de laatst ontvangene berigten vernemen wij de aankomst der corvet l'Hiroïne te Macao, waar l'Erigone en la Favorite reeds aanwezig waren. Bij deze schepen zullen zich weldra nog voegen het fregat van 50 stukken la CUopdtre en de corvet PAlcmbne, die, voor eenige maanden reeds van rest en Rochefort in zee zijn gegaan; zoodat, wanneer men er de corvet la Sabine bijvoegt, die den nieuwen Franschen Consul, heer L, de Becourt naar Manilla brengt, binnen korten tijd zes Fransche oorlogschepen inde zeeën van China bijeen znllen zijn. T U R K Y E. In de Koninglijke Akademie te Parijs heefc onlangs Professor Blanqui het volgend verslag omtrent Servië gegeven: Iu minder dan 30 jaren is in de Inrigting van het Turksche Rijk eene radicale hervorming gekomen. Te voren bestord er in Turkije eene ver bazende klove tusschen Ottomannen en Christenen; de Turksche justitie nam eene ergerlijke partijdigheid tegen de laatsten in acht, terwijl de eersten ongestraft bleven. Een verdrag heeft aan deze handelwijze een einde ge maakt. De Serviërs genieten thans dezelfde waarborgen als de onderdanen van Rnsland of Oostenrijk. De godsdienstvrijheid heersebt volkomen in ban land; zij hebben een geheel christelijk centraal- en gemeentebestuur, een geheel gedisciplineerd klein leger, talrijke landmilitie, beginnende scnolen, en zelfs onze strafinrigtingen, met den evenwel niet zeer menschlievenden maatregel der eenzame opsloiting. Briefposten, drukkerijen en dagbladen zijn plotseling, weiligt al te snei voor de ongeschikte handen, welke deze vree «elijke hefbocmen in beweging brengen moeten, ontstaan. Tevens opende Vorst Milosch, die het eerste oifer van dezelve geworden is, bruikbare wegen dcor bosscben, legde quaraDtaine-inrigtingen op de grenzen aan, over de rivieren bruggen of veeren, in de steden krankenhuizen, en vele andere nut tige aanstalten. Niets is belangrijker, dan de voortgaande beweging van dezen kleinen staat, onder den invloed der vrijheden, welke uit de verovering zijner onafhankelijkheid ontstaan zijn. Ofschoon het Servische volk nog de merk- teekenen van het Turksche juk draagt, zoo heeft het toch reeds zijne bij zondere physionomie en eene levenskracht, die niet alleen voor tegeustand, maar zelis reeds voor aanval vatbaar is. Nergens heb ik eene zoo levendige nationale gevoeligheid, nooit grooter strengheid in de toepassing der gezond- heidsmaatregelen ten aanzien van reizigers gezien. Zij zouden gaarne de hindernissen, bij beschaafde volken in gebruik, overdreven, om maar regt beschaafd te schijnen. Maar in deze overhaaste proeven ligt zulk een op- regte wil, zulk eene loffelijke neiging ten grondslag, en toont zich de kiem van zoo vele ware verbeteringen, dat men Servie reeds veeleer als een christelijken staat, dan als een gedeelte van Turkije kan aanzien. Men zoude gelooven, dat het proeven met zich zeiven neemt tot onderwijs der overige christelijke volken van het Oosten. Het land heeft hierdoor ook reeds aan rijkdom gewonnen. Ontelbare kudden van ossen, schapen en bijzonder var. kens, verbreiden welvaart en somtijds rijkdom onder de inwoners. Er is geen land te vinden, door de natuur meer gezegend, geen dat aangenamer is door de afwisseling van bosschen en akkers, geen beter bewaterd en in alle opzigten voorzien met alles. Men mag den invloed niet overzien, dien het vrouwelijk geslacht bij de omwenteling van het land gehad beeft, bij zonder de Vors in Liubiizagemalin van Vorst MiloschMen moet de bru taliteit der Turken tegen de christelijke vrouwen gezien hebben, om den onverzoenlijken haat der Servische dames tegen de Muzelmannen te begrfi pen. Ook hebben zich, gednrende den or.afhankelijkheidskrijg onder Czemi George en onder Milosch, de Servische vronwen door hare dapperheid onder scheiden. Vcrstln Liubitze «treed te paard, en in kritische tijdpunten heeft zij dikwijls den gezontten moed harer landgenooten weder opgerigt. Men stelle zich eene vijftigjarige dame voor, met een krijgshaftig voorkomen, vliegende grijze hsireoeen hoog en met rimpels voorzien voorhoofd. Toen zy mij in haar houten paleis ontvingmengde zij allerlei vragen onder de bevreemdendste verhalen en legde eene levendige Bezorgdheid aan déh dag voor het lot der vrouwen, die gedoemd waren, onder de wetten der Mu zelmannen ce leven, SPANJE. Op bevel van den Regent zijn er 50,000 M aan papier naar Londen ovefa gemaakt, om de nieuwe 3 pCt. rente te voldoen, welke op 30 Junfi aatu «taande vervallen, In een Madridsch dagblad leest then het volgende: De heer Mendizabal, die aan iedereen de hand reikt om geld te krijgen; vindt geett reaal. Wie zou aan Mendizabal en aar. een Gouvernement zonder bronnen willeii leenen Intusscben sterft de soldaat van honger; de officieren van verscheidene regimenten leven slechts van leeningen, en iedereen weer, dat Sommige regimenten de hoofdstad niet hebben kunnen verlatên door gebteli aan geld Geldgebrek is voor het Gouvernement honderdmaal erger dan opa stand. Het tegenwoordige Kabinet, indien hetzelve parlementair was, zou overvloedige bronnen vinden, maar Espartero hêeft liever den soldaat tot honger en gebrek willen veroordeelendan zijnen geliefden Linage op te offeren, Het zou dns niet te verwonderen zijD, dat een tiian zodais Meruli. zabal In zijnen kritieken toestand, Spanje verltochc voor een schotel met linzeii, en weldra de drie Engelsche factorijen (Cadix, Alicante en Corogne) tot vrijhavens verklaarde. Het Ministerie moet zoodoende het land vermoorden. -Het Fransche dagblad ta Phare des Pyrinies Bevat het volgende: De Madridsche dagbladen van 31 Mei, ons door bnicengewone gelegenheid _u geworden, bevatten tijdingen uit Grenada tot af Mei des ralddemachts. Op dat tijdstip, zegt de Correspensal, duurde de beweging In die stad voort, Te Madrid bragt men bet gerucht in omloop, dat Cadix eene beweging had gemaakt in den geest van Grenada. De mnnicipaliteit van Almeria heeft den |t dien if ',B hegroe If VBn I hoed 1 Men itge°i 1 1 is tut 1 of voo pj en di jter nh ,tschen Berigti teoe lee Hoew -feesten ot het vi honken 0 .Zoo ra fueling tond. „De Mi het depd geniaaKt in aen geest van uiciuua, l/c m«im.ipauicii van n-iuicria uceit uen jg 25scen een adtes aan den Regent gerigt gerigt om hem te herinneren, dat de ee p onunciamento van September gemaakt is om de parlementaire regten voor „inKI alle inbreuk vrij te waren en dat het vertegenwoordigende Gonvernemenc ,8u BaI alleen kan blijven bestaan door daarin te volharden. Men meent te weten, dat de heer Mendizabal tot Minister van Bnitenlandsche Zaken zal worden benoemd en dat de Portefeuille van Financiëen in die geval aan den heer Gamboa zal worden opgedragen. Er bestaat vrees, dat de stad Lugo in open verzet met de Regering zal komen; het stadsbestuur, de nationale garde en vele ingezetenen dier plaats hebben een vertoog aan het Congres gerigt; hetzelve is gedagteekend 24 Mei op het plein der constitutie, De uit Katalonie ontvangen berigten zijn zeer ernstig van aard; gelijk onze correspondent zulks had doen voorgevoelen, hebben de ex-afgevaar. jende bek fin 1 Nov 122 vrouw 85 man zijn i, Van de lotnen is d j tot 1000 «d. waar 2 digde Prim en Milans den 3osten te Reua den standaard des oproers ontrold,j,etïe|fd Het infanterie regiment vanCastilie, verscheiden detachementen cavaleris ven en artillerie zijn uit Barcelona naar Taragona gezonden. Het grootste ge.v'an deelte der garnizoenen van Girona en Fignieres is den isten Jtinij met gefor-gg'op d ceerde marschen naar Barcelona getogen. De berigten uit Saragossa van den Ér kwamen lsten Junij des avonds melden niets nieuws; de openbare rust was daar niet n wor(|( gestoord geworden, maar er heerschte veel gisting; de Generaal Seoane had,, l£e^ene de functien van Kapitein-Generaal aanvaard. ma| De Jnnta van Grenada, zaamgesteid nit het Ayuntamento, de pro. £eeft v. vinciale deputatie, de officieren der nationale garde en verscheidene grontk mannj eigenaren en kooplieden, heeft de volgende proclamatie uitgevaardigd: loeeDschapc Inwoners van GrenadaSpaansche burgers! behoorden t „Zoo het gevaar, hetwelk uwe vrUheden bedreigde. Uwe gemoederen. ,|jus be heeft kunnen verontrusten; zoo moogt gij u thans verheugen. Gij zijt vr|)y'ln - en znlt dit blijven, want gij hebt de wapenen alreeds aangegord en zalt, j,,, dezelve niet weder afleggen, alvorens nwe toekomst bevestigd te zien, „jL, de heilige ark uwer regten, op die staatsregeling van 1837 en op die troon,|e hooge ft- die door u ten kosten van zoo veel opofferingen zijn gehandhaafd geworden,|I0D be[R) „Inwoners van Grenada, uw stadsbestuur, nwe provinciale deputatie,ges|, uwe militaire en administrative overheden, hebben het juk afgeworpen via,t B0I(jen de'trouwlooze camarilladie zich tusschen het hoofd, ad interim, vn,n ja„c, den Staat en de heilige privilegiën van bet Spaansche volk stelt. Verherg slechts e er n over, zoo de roekloosheid onzer vijanden zöo verre gaat, van hen,,n ^ran|, tot het nitloRken van eenen strijd, aan te zetten. Wij zullen aan uw hoold^ wëndei strijden en allen gezamelijk zullen wij zegevieren of sneovelen. November 1 „Eere zij der nationale garde: Eere zij het garnizoen van Grensda^ |22 vrouvl Verbroedering, eendragt, regtvaardigheid en vrijheid." |!o; ,ronw DUITSCHLAND. fcv^1 Uit Aken schrijft men van den 6den dezer, dat Zijne Maj. Koning lPilln\ra de 85 Freaerik, Graaf van Nassau, in den loop des zomers derwaarts zou komeij weder gev en een nabij de stad gelegen en aan zijne Gemalin toebehooren landgoede ttveede, voor eenigen tijd betrekken. Ook werd H. M. de Koningin der Nederlan^ gevallen v den als badgast verwacht. qn 12 ontslag Den 3osten Mei is in de zitting van den Landdag der Rhijnprovincitteft ran 66,1 met 61 tegen 16 stemmen besloten, om bij Z. M. den Koning op te komos 1 eene dei tegen de in der tijd aan de Stenden van Posen gedane bedreiging van oni-keltelijk j, d binding, vertrteenende men, dat zoo doende die bedreiging even goed lateterdorvenheid aan de overige Stenden gedaan en volvoerd, en alzoo de grondwet in gehetljelli; doch d Pruissen daadwerkelijk geschorst worden kan. Ter voorkoming van dt| Gecève se vreet, verzoeke men de tusschenkomsc van Z. M. tot oprigting van e«S|tvormddie opperste bondsgerigt, waardoor de regtstoestanii iu Duitschland zal verwit aan Januai kettf zijn, MOOIt Weder zijn tn die zitting nog een aantal voorstellen gedaan en naar A' Commissien ad hoe verwezen, als: voor uitbreiding vam magt van het col1 legie van gedeputeerdenvoor openbaarheid der verhandelingen van dei De dagblad- Landdag; voor een veranderd kiesreglement; tot gelijkstelling der Israëliet» in de Rijnprovincie met de overige bewoners; tot oprigting van een afft' k Belgisch Moon de zonderd Mtniiterie voor handel en nijverheid en tegen het nieuwe sirafweiboet 1 landelijke Uit Bonn schrijft men van den 5dcn dezer: De reeds voor eene maand door den heer Mauvais te Parijs ontdekte kome« is eerst heden morgen alhier waargenomen. Hare opstijging was beden tod1 gen l ure 342° 56', hare noordelijke afwijking 26° 39'; zij was slechts M graad van Scheat tn Pegaaus verwijdetd. Ofschoon deze vreemdeling reeft den 11 Mei, des middags hare digste nabijnetd of komst bij de zon gepas seerd heeft, zullen wij haar nog lang kunnen waarnemen, dewijl zy in hut agent hunne Iheid echtet tta te doen 2 Dezer d "Si en Lyor tut gezonder taalkundige at terugbeweging van de zon, de aarde meer nabij komt. Merkwaardig is delf Uit Brt Voor eenige Ittetltnttdige, "filial St. J 'in voorzien, tedwandeleD. «liter zich vs eekhoornt wen boom gt 1 bezwijken, komeet door hare groote pirihel-distamie (afstand van de zon}. Terwijl de eerste komeet van dit jaar, toen zij de zon naderde, dezelve bijna scheti te raken, blijft deze meer dan 33 raillfoen mijlen verwijderd; w(j kern» slechts 3 kometen, die eene nog grootere plribel—distantie hebben. De Tutksche onderhandelaar met Persië, £»«wa-Effendi, was vd gens berigten van 17 Maart te Erzerum aangekomen, en de onderhandeling!! tot vereffening der geschillen zonden dadelijk beginnen. GROOT-BRITANNIE, Londen den 7 Jnnij. De (Koningin-weduwe heeft den sJen, bij geTegeN »ogerik m beid van den 73sten verjaardag van den Koning van Hanover een Itiistervalt! ooeenblik staatsdiner gegeven, waarbij al de leden der Koninglijke famielje, de MM" tersDtplomatieken en bijna 400 aanzienlijke personen bijeen waren. Ed*' matrassen aantal publieke gebouwen der hoofdstad zyn tot eer van Zijne Maj. geillu* dezelve te mineerd geworden. brak de Toen de Koning van Hanover jl. Vrijdag alhier aankwam, en office op de kade voor het tolkantoor aan land stapte, hadden zich ongeveer 700person!'" food in he om hem heen verzameld. Hij drong door de vergaderde volksmenigte, «r> «reek z werd door gefluit en gejouw omvangen. Te midden van het daardoor on* 'Izingwekk stane gedruisch hoorde men een der omstanders met luider stem toevoegeaWn later vei

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2