Gf, 54ii' 95| *37» '8i •«I A®. 1843» LEYDSC II E WOENSDAG, €8. NEDERLANDEN. Leïdê.w 6 Junij. £ijne Maj. heeft tot Ridders' der Ode van den Nederlandschen Leeow benoemd de heeren H. JLutjensF. Schultie en A. Tromp amocé- jjaren in Oost-lndie. -i- De Tweede Kamer der Senten-Generaal zal morgén hare werkzaam heden wederom hervatten; dezelve is tegen twee ure na den middag bijeen, geroepen. Het woidc te 'sGravenhage meestal door wel onderrigte personen als voorbarig aangemerkt, nu reecis met juistheid op te geven, waarin de bij de Regering voorgenomen aanzienlijke besparingen, met name bij het Depar lement van Oorlog, zouden bestaan, daar, zoo als zij meenen te weten, 3 verschillende plannen deswege aan Zijne Maj. zouden onderworoen zijn. Men verneemt dat de directie der diligence-onderneming de Vriendschap van den heer J.P, Koens te'sÏHge, ten voorüeele en gemakke der reizigers, een'ge beduidende wijzigingen en bepalingen, ten opzigte der correspondentie met den Holiandschen IJzeren Spoorweg, eersten, derden en vijfden spoor trein, vice versaheeft beraamd. Te beginnen met Donderdag den 8scen 25'°00' dezer zal, namelijk, de vrachtprijs tusschen het station van den spoorweg "përsoïtt bi Voorschoten en deze Residentie zijn 60 cents per persoon. De plaats n iaT^ briefjes zullen ook aan de kantoren der onderneming te Amsterdam en Haar- Dochttn, Jem verkrijgbaar wezen. Te Amscerdam zullen, een half uur voor hec ver trek der bovengenoemde spoortreinen, geschikte rijtuigen naar he: station ifrljdenj van welke de passagiers tegen geringe betaling kunnen gebruik ma. J ken, terwijl de vervoer van hunne bagaadje, zonder eenige verdere kosten, LeYDU ook over den spoorweg verzorgd worde, en aan de piaacsen hunner bestem- )EDEi nimg uitgeleverd, door de Conducteurs, welke de reis met de spoortreinen netzel» medemaken. Bij de aankomst der treinen te Amsterdam zullen insgelijks n Bedriji jjjmigen gereed «taan, om de passagiers op te nemen, welke zich, bij hec [MER! ntaen hunner plaatsen re Rotterdam, Schiedam, Delft of's Gravenhage daartoe zullen hebben aangemeld. Tot de correspondentie met Scheve- 3H Gl mngen en het Badhuis zal, aanvankelijk des Zondags, gebruik wórden ge* Chain) BJikt van de bijzonder fraaije en ruime, naar den laatscen smaak ingerigte /EEGl diligence Admiraal de Ruiter, welke zich aan de station te Voorschoten zal 1 bevinden bij aankomst van den eersten spoortrein, en wederom van het Bad. Ure. huis te Scheveningen vertrekken naar den laatsten spoortrein, zoodat men, des morgens ten half zeven ure te Amsterdam van het kantoor der onderne ming vertrekkende j het grootste gedeelte van den dag te -Scheveningen of in lllidere environs der Residentie zal kunnen doorbrengen, en des avonds ten IOORlt|ieD ure te Amsterdam geretourneerd wezen. Bij dit alles wotdt nog opge berm dat toe dete dienst geetie omnibussen worden gebezigdmaar zonder Uitzondering van gemakkelijke en hechte rijtuigen gebruikt gemaakts .GOM jyjm, meldt tfit Utrecht van den 3den dezer s Gisteren avond, ongeveer ten 8 ure, is in de gemeente Blaauwkapel; op een klein uur afstands van deze stad, een meteoorsteen neêrgevaüen. Na ene hevige uitbarsting, uit drie of vier op elkander volgende slagen be llinde, die eenige overeenkomst hadden mee kanonschoten, werd een flul tend of huilend geluid waargenomen, dat door zijne vreemdaardigheid bij de 8e,®dotpibewoners eene angstige verbazing verwekte. De knecht van den land. 'don Teunitte Botch, de paarden van het land brengende, zag op korten 'ifl.tad van zich een zwaar ligchaam in {den grond slaan mee zulk eene hevig, heid, dat het zand tot op eene groote hoogte in de lucht opvloog. Zich port. ,weeje spade' voorzien hebbende, keerde hij naar die plaars terug en vond den neen op eene diepte van drie voec op de zandlaag, die zich onder den fheid V iieibodem uitstrekt. Dezelve weegt 7 nederl. ponden, heeft eene onregel. TOMAS ffia(|ge langwerpige gedaante, en is uitwendig met de aan deze raadselach- h°°P;tige ligchamen éigene zwarte korst omgeven, die slechts op eene plaats beschadigd is, waar de inwendige grijze stof des steens te voorscnijn komt. IAN. 'PIJ. U R K Y E. mdag if, fa je Turksche Grenzen meldt men van den ipden Mei let G® Alexander Ceorgewitsch beeft van de gelegenheid, waarin de Potte hem ge. is-Gem^ ha, om vrijwillig van de Regering afsiand ce doen, geen gebruik '6Wl«ili dagmWj||M ml|jen4 /fojfj-Pacha maakt, zonder die in aanmerking te nemen, de nodige toebereidselenom eene nieuwe vorsten-keuze voor Servie ie doen inVf hebben. Overigens schijnt Vorst Alexander niet voornemens te zijn cm zich tegen zijne onttrooning re verzetten. Ontrent den waarschijnlljkeu uitslag der asnstaande keuze, heerschen te '^•„Btlgndo verschillende gevoelens. Terwijl dé meesten meenen, dat Alexander P' Cttfneittch door den vil van AVar/wi-Effendi alle hoop om herkozen te wor. verloren heeft, beweren anderen, dar de nieuwe .Re/s-Effendl niet k' v^der vijandig is jegens Milotch Ohrenowittch dan zijn voorganger; dat Rus. JJ? ".Ihd er geen gewigt aan hecht, wie er gekozen wordt en zich tot heden gIvcuP* hok onthouden heeft van op die keuze eenlgen invloed uit te oefenen. DÜITSCHLAND. isemtfr toedel Be aanspraak, waarmede Zijne Maj, de Keizer van Oostenrijk den Hon iwchen Landdag den 20 Mei geopend heeft, was van den volgenden Inhood; 0 Het negende jaar van onzé voor het welzijn van de ons door God toeverl Huwde volkeren bij uitsluiting toegewijde regering. Heeft op den huidigen toeteiC? "n nle?w êe,uklti8 tijdperk bereikt, daar wij de getrouwe Scenden van mede «f18eliefd Koningrijk Hongarijen en van de san hetzelve verbondene landen lebbes 4m ons vergaderd zien. Door een vaderlijk gevoel bezield, met ijver ofop,M voor de zekerheid onzer kinderen, zijn wü steeds bedacht op de ver. ir te doii{lenle,iD8 v,n hun ge'uk.En op dat in deze onze poging genoegen beso(tr,<le genomen, geven wij u gaarne b(j deze gelegenheid, om rijpelijk en en hsjoverwegen, de hulpmiddelen aan de hand, om den bloei van het vader en versé ,e bevorderen eh aan den nationalen rijkdom nieuwe vermeerdering te Ie W0#(tken- Noemt deze gelegenheid dus zoo waar, dat de goedkeuring van Tdo<,r ol" met gemeenschappelijk overleg gegevene wetten, tot algemeen hen iW®B10Se uitvallen, Geen uwer is Onbekend, hoezeer wij aloniepogin ij i84jf"anwenden» om de grondslagen der onde constitntie onveranderd en de ^pelit van het wettige bestuur binnen de door de wet aangewezene bepa •steeg. 'iftn werkelijk te behouden, en eindelijk de uitspraak der wet, zoo veel ""•■•«o» va W./in/Tun Miap nUAropnlrnmariii ri a nnc 1 Riji ErfgH ons vermogen is, ten uitvoer te brengen. Maar overeenkomstig de ons gydflhkwe opregtheid, kunnen wij niet verbergen, dat het algemeen welzijn, 1 narvan wij zoo even gewag maakten, het niet alleen aanraadt, maar veel "ei gebiedt, over de middelen te beraadslagen, welke daartoe zuilen bij - C O IJ RA N T 7 J u n ij. dragen, om hec wettige gezag, in zoo verre -het dikwijli? niet geëerbiedigd worde, te bevestigen, en tie belangens van hec algemeen welzijn te beharti gen Derhalve verwachten wijgetrouwe Scenden van uwen ijver voor hec heil dr$ vaderland, dat gij u aiec die doel zult bevlijtigen, opdat nog de late 'nakomelingen met een dankbaar gevoel uwe in dezen arbeid zich geopen baarde voorzorg en uwe pogingen verëeren -Bij deze zware, maar tocfi waardige taak zult gij ons steeds voor e!k uwer wenscnen bereidvaardig vin-« den, daar niemand uwer inniger dan wij Zeiven mee den wensch is bezield, om u gelukkig en Hongarije bloeijend ce zien. Met dezen geest tot vermeer dering van de welvaart en het heil van ons dierbaar Koningrijk Hongarijen bezield, leggen wij u, getrouwe Stendén, niérmede onze Koninglijke voor scellen voor, als zoo vele bewijzen van onze vaderlijke liefde jegens u, eó blijven u verder met onze Keizerlijke Koninglijke gunst en genade coegenegen.1* - Zijne Maj. de Koning van Pruissen is den 3jscen naar Pointneren en Wesc-Pruissen ui: Berlijn vertrokken.. Zijne Maj. de Koning van Pruissen heeft grootendeeis bewilligd in hec aan heui gerigte verzoek van de Stendenvergaderingthans te Dusseldorp vereenigd, oiii hare beraadslagingen door den druk bekend te maken, zonder eene drievoudige censuur waaraan alle werken van minder dan 20 vel drnkj onderworpen zijnte behoeven ce ondergaan. Zijne Maj. heetc namelijk veroorloofd, da: vödrcaan snelschrijvers in de vergadering der Scenden coege. laten zullen worden, die hec verhandelde zoo volledig mogelijk in geschrift zullen brengen, maar dac de aldus opgemaakte verslagen, alvorens door de dagbladen of op andere wijze openbaar gemaakt te worden, zullen moeten worden onderworpen aan de goedkeuring van den Koninglijken Landdags- Commissaris. Hec toezigc van dézen beambte is noodig geoordeeldeens deels iiic hoofde van her bestaande voorschrift van het DtiicsCh Verbond, ander deelsten einde aan den'Lauddags-Comraissaris de gelegenheid ce geven, om misstellingen, die in de verslagen ingeslopen mogten zijn een aanzien van de maatregelen der Regering, te verbeteren, alvorens zij door den druk ver spreid worden, alsmede om aan de Stendenvergadering zelve daaromtrenc ophelderingen ce geven, en dezelve alzoo in staat ce stellen om hare mede- déélmgen derwijze in te rigten dat ze geene openlijke wederlegging of céregc wijzing oenoeven. Voor hec overige heeft Zijne Maj,, btj hec vaststellen van die een en anderaan den eeneu kanc de verwachting ce kennen gegeven dac de Scenden uit eigene beweging niet zullen laten druicken hetgeen voor ópen- bare bekendmaking niet geschikc is, en aan den anderen kanc zijne begeerte, dac de Lmddags-Commissarisbij hec door hem uit te oefenen coezigt, iti het oog za! houden, dac er een wezenlijk onderscheid bescaac tusschen dei gewone voor de drukpers bestemde geschriften en hetgeen in de Stenden-ver gadering door de wettige Vertegenwoordigers der proviocieo verhandeld wordt. Door de vergadering is deze beschikking mee welgevallen vernomen, In genoemde vergadering is den 20 Mei voorgesteld om aan den Koning ce verzoeken: beraadslaging over alle punten van wecgeving, betreffende per soonlijke en éigendömsregten der staatsburgers, met inbegrip der belasting; orn petitiën of bezwaren in te dienen; en om de inlandsche aangelegenhedeni van Pruissen ca regelen» Dit voorstel is naar eene Commissie tot onderzoek verzonden. Door een groot deel der inwoners van Aken is aan den Landdag ,eené pencie gezonden, met verzoek om Zijne Maj. voor ce scellen, aan dé Jodea lh Rhijn-Pruissen gelijke rëgeen als aan dé Christenen ce verleenen. De Pruissische Regering heeft den heer Grube benoemd cot Con. Sul-Genera'al in China, ten einde te onderzoeken of met dac Rijk ook gun stige handelsbetrekkingen voor Pruissen zouden aan te knoopen zijn. Het gere'gtèPijk onderzoek tegen onderscheiden studenten, wegens' hec deelnemen aan ongeoorloofde genootschappen, is in Pruissen op hooger- hartd geschorst en zal hun daarvoor Slechts door de Akademische senaten een' kamerarrest van eenige dagen opgelegd worden. Ook is er besloten, om zulk een deelnemen aan genootschappen niet meer aan ce rekenen bu het toeken nen van posten. Te Memel is in het laatst der vorige maand de rnst eenige dagen festoord geworden, dat een begin genomen heefc met eenige baldadig, edehwelke straatjongens aan de hoofden van eene vereeniging van gods dienstige dweepers aandeden. Het gemeen wilde al spoedig tot hét pluode» fen van de htfizén dier dweepers overgaan, doch werd daarin door de mili taire bezetting, die in de wapenen was geroepen, verhinderd, zoódac de rust ook hersteld is geworden, noewel tot voorzorgmaatregel in het onrus tigste gedeelte dér stad de troepen zijn ingekwartierd geworden. Het volgende voorval, hetwelk in Polen heeft plaats gehad, dient toe bewijs, welke onbegrensde gehechtheid de vogels voor hunne jongen hebben. In Zwoien bij Radómhadden eëo paar ooijevaren hun nest op eenen boom' nevens de brouwerij. Dit gebouw geraakte in brand, en de boom had even als het wijfje van den ooijevaar, hetwelk op hare jongen zac, veel van de vlammen te lijden, tn weerwil van dien, verliet zij hare jongen niet, maar strekte de vleugels meer uit, óm, zoo het scheen, hec nest voor de van alle kanten vallende vonken te bewaren. Spoedig hadden de vlammen ook den boom bereikt eri geraakte het nest in brand; doóh de ooijevaar verliec haar nest niet, en werd uit liefde voor hare jongen eén offer van de vlam men, Het mannetje vloog steeds de vlammen rond, en gaf ai klepperende zijn angst te kennen. Berigten uit Napels meiden, dac de Regering van Sardinië thans ijverig bezig is met het vervaardigen van een wetboek van burgerlijke regtsvorde- ring, bij hetwelk hec Fransche wetboek coc grondslag ligt. Volgens berigten uic Bessarabie, is het io de laatste maanden tusschen de Circassicrs en de Russische troepen aan den Kaukasus herhaalde malen tot een treffen gekomen, waarin de eerste altijd aanvallers waren, doch geene' beslissende zege konden erlangen. Aan dé zyde der Russen waren oVer hét algemeen de meeste doodeb gevallen» GROOT-BRITANNIE. Londen, den 3den Junij. Den 2d en dezer heefc de doopplegcigheid van de jonggeboren dochter der Koningin, op liet paleis van Buckingham, in tegenwoordigheid der Koninglijke famielje plaats gehad; als doopgetuigen stonden de Hertog van Cambridge, de Hertogin van Kent, Prinses SophieT Mathilda en de Erfgroochertog van Mecklenburg Strelitz; aan de Prinses stijn de namen; AUce Maud Mary gegeven, en de doop is door water, uic den Jor'daan aangöbragtverrigt. Daar Hare Maj. bij den tegenwoordigen toestand van Ierland, dit jaar derwaarts niet heen zal gaan, meent men, dat zij de voornaamste stedeÈ5 langs de kust, onder anderen ook Portsmouth, zal bezoeken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1