A°. 1843, LEYDSCIIË N\ CT« COURANT, 1 f? Gebl, 54{ loo 95i Ö7| 99l i8| MAANDAG» i JUN tj. *8j 8p MINIS TÈRÏÈ van FIN AN TIE N. De Minister van Fi'nantïrn, gelet hebbende op deszelfs resolutie van hédeni rbij krachtens Zijnet Majesteits besluit van den 3den September 1342 Lioesteld eene 190ste Loterij; brengt bij deze c,er kennisse var Derde KlasseDe inïeg is 14. fin): N°. 97, wuril uastgestd" eene 190ste Loterijbrengt bij deze ter kennisse van een iederdie Llangen mogt in genoemde Loterij ded re nemen, dat ten aanzien van dezelve zyri iaakt de navolgende bepalingen't De 190ste Loterij zal bestaan uit vier 'en twintig duizend lotentwaalf duizend jtfüzen en drie en fyftig ptemienovereenkomstig het Plan aan cfeze gehécht, 2» Ten behoeve vart 's Rijk* Schatkist zal worden ingehouden vijftien ten hortdefd van II nriizen en premien van één honderd gulden en daarbovenen tien ten honderd van alle briiKO en premien en daar beneden alles onverminderd de bijlage van twee gulden voor Utr klassikaal lot, hetwelk voor de laatste klasse verwisseld wordt. 0, De loten zullen in geene kleinere deeten mógen gesplist Wofden dart in 'ïvvjntigsrem ?o' De toelating van splitterS 'eh d'ehitanfèn zal moetèh geschieden niet inachtneming van de bepalingen in Zijner Majesteits besluLèn van 5 Nov'émhcf '1818 (Staaïsbtad N°. 37), En 13 dito 1827, N°. 145, CStaatsblad N°.5o) en N°. 146, eii van 6 Januarij 1831, Lo 68 (Staatsblad N°. 2), vervat. 1 r'o, De klassikale loten voor de eerste klasse zullen voor den injeg-prij's verkrijgbaar liin voor de houders van loten, die in de laatste klassé der '189ste Loterij met nie't zijn meekomen; mits tot het bekomen derzelve ten Kantore vart den O n t va n g er - Ge er aal der Loterij te 's Gravsnhage, of van een der collecteurs aanvraag gedaan worde, binnen de Mee eerste wekenna de opening der collecte. 1 6®. De voornoemde Ontvanger-Generaal zal, bij de opening der collecte voor de 190ste Loterij voorloopig een tietal van duizend twee honderd loten afzonderen en beschikbaar houden, YDEN'D„idaaruit aan Ingezetenen van het Rijk, geene loterijhandelaren, doch hem bekend zijnde 1AMÉlis loten voor eigen rekening te willen spelen, mitsgaders aan zoodanige personen, welke vriiBUhoofde hunner vroegere betrekkingen tot de loterijen hier te lande, aanspraak daarop Iunnen maken en hem daartoe bijzonder door den Minister zullen kunnen worden aange wezen, geheele loten tegen den inlegprijs te kunnen afgeven» zoo lang de voorraad strekt, DE nijj, je prijs van de alzoo afgegevene loten aan hem in ééns voor alle klassen voldaan worde. f, De Ontvanger-Generaal meergénofemdzal van de uitgifte der voorgenoemde loten PHP tene'behoorlijke opgave aan den Minister inzenden. upp 8®. De collecte der 190ste Loterij zal geopend worden op Maandag den i2den Junjj en woiden gesloten op Zatufdag den 25sten derzelfde maand» o®. De trekking van de eerste klasse der Locery zal plaats hebbert en geheél moeten T p«! ifloopen op den m, 11, 12 en ijden July 1843; die der tweede klasse op den 24, rtwM >5. 20 en 27sten derzelfde maand; die der derde klasseop den 7, 8, 9 en ioden .faustus 1843; die der vierde klasseop den 21, 22, 23 en 24Sten derzelrde maand, lUIS-M'die der vijfde of laatste klasseop den 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, DEII, 25, 26, 27 en 28 September 1843; terwijl de laatste 100 nommers op Vrijdag den lllerdelpttiiSeptember 1843, zullen getrokken worden. c io°. De collecteurs, splitters en debitanten, zullen by het verkoopen of Vefiiufen van toten niet meerder wogen vorderen dan: Bij Verkoop I. Van loten voor alle klassen of doorgefourneerde: Geheele loten 69.00 I Vijftie loten f 13.80 I Twintigste loten f 3.45 Halve - 34-50 Tiende 6.90 ■E. N P. Bij Verkoop: 1 Voor de Eerste Klasse. jeheêïe loten 14.00 j Tiende loten ea elite t\ic 7.00 Twint. ra m jfdc - 2.80 J Voor de Tweede Klasse ieheele loten f 26.00 I Tiende loten .T live - 13.00 Twint» iljfde 5.2° I Voor de Derde Klasse =b» Jclieele loten 40.00 1 Tiende loten jalve - 20.00] Twint. an het fijidt 8.001 n der- voor de Vierde Klasse „A pfl r»eheelé loten 56.00 1 Tiende loten 39» %e - 28.00 Twint. .Lrafdt - 11.201 waarbij voor de Vijfde Klasse. vsnBeheele loten 71.00 1 Tiende loten II. Van klassikale lotén. Bij Verhuring: Voor de Eerste Klassé. i'Halve - 35-50 Twint. - 14.20 1.40 - 0.70 - 2.60 - 1.30 4.00 2.00 5»6O 2.80 7.10 3-55 Geheele loten 4.00 Tiende loten Halve M - 2.00 Twint. Vyfde - 0.80 Voor de Tweede Klasse Geheele loten ƒ8.00 Tiende loten Halve - 4.00 Twint. Vijfde - 1.60 Voor de Derde Klasse. Geheele loten 10.00 Tiende loten Halve 4, 5.001 Twint. Vijfde - 2.001 Voor de Vierde Klasse Geheele loten 14.00 f Tiende loten Halve - 7.00 Twint. Vyfde - 2.801 Voor de Vijfde KlaSseiste week. Geheele loten f 18.00 1 Tiende loten f i»8o Halve - 9.001 Twint. - ö.qo Vijfde i, - 3.601 ƒ0.40 - 0.20 - 0.80 0.40 1.00 - 0.50 ï.40 0.70 r Q(0. Diegenen j welke de hierboven bepaalde prijzen voor klassikale kooploten hebben be- jtold, zullen, indien hun lot niet wordt uitgetrokken in de klassen, waarvoor hetzelve f gnomen was, defzelver fournissement voor de Volgende klasse kunnen voldoen, gelijk o» delttzelve bij het Plan is vastgesteld, namelijk i voot geheele loten i bij de verwisselingi waar' voor de tweede klassemet 12.00 voor de vierde klassemet i6.bö omen; voorde derde klaSsemet - 14.00 voor de vijfd'e klassemet - 15.00 noeienuj voor de gedeelten van loten hakf evenredigheid van deze prijzelialles Zonder verdere vingenwjbetaling van eenig opgeld. ot gé* li®. De prijs, waarvoor de loten gedurénde de verdere trekking dei1 vijfde klasse zullen to?"verkocht en verhuurd worden, zal nader voor elke week afzonderlijk worden bepaald. De CollecteursSplinters en Debitanten zullen zich moeten gedragen naar de vorenstaande tpalingen, welke, te dien einde, overeenkomstig aft. 3 van Zijner Majesteits besluit van én 6 January 1831, N°. 68, in de Nederlandsche Slaats-Üourant zullen wofdeïi g'epiaatst. Dien ten gevolge worden de Ingezetenenwelke geheele doorgefourneerde lotentegen fi) inlegprijs mogten verlangenoplettend gemaakt op de bepaling, volgens welkende giftedier loten, onder de daarbij aangewezene beperkingen, aan den Ontvanger-Generaal Loterij is opgedragenten wiens Kantore men zich in persoon of bij gemagtigde 2al 11 löeten Vervoegenter verkryging Van dezelve loten. GravenhageDe Minister voornoemd «n 4den Mei 1843. Rochuss&M. Pt,Aft foor de 190Ste Konïtiglyke ftedeïtandsche Loterijgroot f ï,l88,ooö» bestaande uit 24,000 Loten, uit 12,000 Prijken en uit 53 Premien. Drste KlasseDe inleg is 5, t prjjs van J pryzen 10 i io 1,500 1,000 400 200 100 20 2ó,oöo - 5,000 - 2,500 - 3,000 - 10,000 - 4,000 - 2,000 - 4,000 - 34,50O rdeui Tveeie Klasse. De inleg is té. prijs Van 1 w 2 pryzen 10 10 10 40 1725 1,500 - 1,000 400 200 iöo 30 20,000 - 5,000 - 2,500 - 3,000 - 10,000 - 4,öoO - 2,000 4»ó0ö - 51,750 102,250 iobo pnjzen bedragen 85,000 premie voor het eerste lot 1000 4 premien van 400 voor de lo tenuitkomende voor en na den prijs van 20,000. - 8óó 'premien van 100 voor de lo- ten^ uitkomende voor en naden Prijs van 5,000. - 200 'Premien van 50 voor de lo ten, uitkomende voor en na den prijs van 2,500. - ioó 1 premie voor het laatste lot - 1,000 18 P^zen en premien bedragen 88,100 1808 pryzen en premie bedragen 105,3,50 1800 prijzen bedragen 1 premie voor het eerste lot 2 premien van f 4Ó0 voor de lo tenuitkomende voor en na deil prijs van 20,000 2 pfemien van 100 voor de lo ten uitkomènde voor en na den prijs van 5,000 2 premien van 50 voor de lo tenuitkomende voor en 11a den prijs van 2,500 1 premie voor het laatste lot - 800 100 IjCÖÖ prijs van i 2 pryzen 10 »i ai 10 as sa 4° ai a> V25 1,500 - 1,000 - 400 - 20Ó - ioó 45 25,000 7,5 2,500 3,000, 10,000 4,(50o 2; 000 4'iooó 77',<125 Vierde Klasse. De inleg is 16. pr^js van I8oo prijzeiï bédrageh ƒ135,625 1 prevnie- voor het eerste lót - 1000 2 preniieiï van 500 voor de ló ten uitkomende Voor en na 'deri prijs van 25,600 - iooo 2 premien Van f 150 voor de ló ten, uitkomende vóór en na den prijs Viri ƒ7,500 - 360 2 premien van 50 Voor de ló ten uitkomende voor en 11a den prijs vin f 2,500 - 100 1 premie voof het laatste lot - ï,ooo 1 A» ai 2 pryzen 1° aa aa 10 ai aa 40 sa as »725 ai as 1,500 - t,000 40Ó 2 2ÓÓ IOO '65 25,000 7,500 2,500 3,böcJ - 10.000 A ooö 2,000 4| ,000 - 112,125 iooo prijzen bedragen f 170,125 1 prettife voor hét eerste lot - 1000 2 premién van ƒ.500 voor. de lo ten, uitkomende voor en naden prijs vaii 25,000 - 1000 2 premien van f 150 vóór de lo ten uitkomende voor en na den prijs van 7,000 300 2 premien van ƒ,50 voor de lo ten uitkomende voor en na den prijs van 2,500 - ioó 1 premie vöor li'ét laatste lot - 1,000 t8o8 prijzen én premtén bedragen 139,025 1808 prijzen eh premien Vijfde Klassei Dé inleg ïk 13én 2 preiliie voor 1 prijs vart w SS is i» k i I ai w h t u 3 pryzen 1,500 40 ai f '.do? i 40 4» ss 400 40 - 200 20Ó 100 447d ia si f° i •4800 prijzen bed'rageri b 1 premie voor het eerste lot 2 préhl» Van ƒ2,000 Vool' de lotenuitltorti. Vóo'r en ria den prijs van ƒ100,000 bedragen 173,525 hét Rijk. IOO,ooö - 50,00 - 30,000 i - 15,000 - 10,000 i - 5,000 •- 2,500 4,5°d 4 40,000 i6,ooO - 8,00c 2 20,00O 312,900 A A 1 1,000 A A A 33 33 33 33 33 33 - 50,000 '- 2 A - 600 A 33 33 33 33 33 33 33 33 33 - 30,000 - 2 A 300 3» 33 33 33 33 33 33 33 33 33 i5)00ó 2 M M - 200 3» 33 33 33 33 33 33 .33 3i - 10,000 - 2 - IOO 33 33 33 3» 33 33 33 33 33 3> - 5,000 - as as ss i premie, toegevoegd aan de laatst uitkomende der 10 hoogste pryzen 1 premie, toegevoegd aan den laatst uitkomende der 50 prijzen 1 premie voor het laatste lót det èerste fieek 4 t premié voor het laatste lot der tweede week premié voor liet laatste lót der derde week premie Voor het allerlaatste lot k 4 4821 prijzen én prèmien bedragen 613,9^0 1,000 4,0v->0 è,oc'o 1,2 Oó 600 400 200 200 25,000 25,000 i,opp - 1,000 - 1,500 5,ooo 682,000 BALANS» Klasse» Loten. Inleg» Ontvang. Üitgaaf» Pryzen. Premien» 1 a s 4 5 74,000 22,200 2o,4oö 18)600 i6,8oö 5 1. 12 ï4 - 16 13 t20,000 - 266,400 - 285,600 - 297,600 - 218,400 83,ioó - 105,350 - 139.025 - 173.525 - 682,000 "co'co'co'coca 8 8 8 88 8 8 8 6 21 60 ƒ1,188,000 ^,t88,ooo 12,000 53 KÈNNISGÉVING. BURGEMEESTER rn WETHOUDERS der STAD LEYDEN, gelet hebbende op den Wet van den 24. April 1843 Staatsblad N°. 16), tot aanvulling en wijziging def Wetten op het Regt van Patent, van den 21. Mei 1819 en 16 Junij 1832» brengen tef kennisse van de onderstaande paterttpligtige ingezetenenals iö. SlijccrS in wijnen, Stérké dranken én likeuren, Wélke hunne wijnén of andere dran ken, In het klein, dat is, doofgaans niet minder dan ii flesschen (10 kannen) verkoopen, zoo mëde de slijters vin bier01welke gewoonlijk niet meer dan tvVee vaten tevens uitslaan» 2®. Tappers, wijnhuis-, bierhuis en kroeghouders, en zij, Welke fijne likeuren irt hunne huizen of winkels uitschènken. 3®. Kroeghouders en slyte'rs van dranken in het klein, welke zelve met geene grooterè hoeveelheid dan \fa\i eene kan tevens inslaan. 46. KolBjliüishoüders, zoo mede houdérs vah tuinen of buitenhuizen, tot openbare uitspanning. Dat ingevolge^ art. 2 der bovenaangehaalde Wet aan hen het Patent niet zal worden afgegevenen zij de bovenvermelde bedrijven niet mogen uitoefenendan nadat de helft van hunnen aanslag in het patentregt over elk dienstjaar zal zyn voldaanen wijders het patent voör een volgend jaaf^ medé niet £al Wordèn afgegeven, dan rtadat hét verschul digde oVeé het voorafgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverd. Waarschuwende Burgemeester en Wethouders voornoemd de bovenstaande patentpligten» omdadelijk na ontvangst der aanslagbiljetten de helft dier aanslag ten Kantore van den Ontvanger der Directe Belastingen te betalen, en Zorg té dragen, dat zij bun bedrijf nier verder uitoefenentenzij voorzien van hun patent, hetwelk dagelijks op vertoon det kwitaiitie Zal kunnen verkregen worden tér Secretarie dezer Stad, 'sVoofmiddags van 10 tot 1 ure, ten einde hetzelve, bij de eerste aanvrage daartoe gedaan wordende, terstond te kunnen vertoonen en daardoor voor te komen dat zij, ingevolge art. 37 der Wet va» •ii Mei 1819 niet Vervallen in eene bóete van niet minder dan 25, én niet liiéer dan 400 guldens. En opdat niemand hieromtrent onwetendheid voorwendezal deze Worden afgekondigd en aangeplakt, alomme waar zulks te doen gebruikelijk is. Aldus gedaan en gepubliceerd bij H* H. Burgemeestèr en Wethouders der Stad Leydenop den 27. Mei 1843. D R I E U. Ter ordonnantie van dezelve, V. P T T K A M M E R. KENNISGEVING. BURGEMEESTER én WETHOUDERS dér STAD LEYDËN, bij besluit van den Heer Staatsraad Gouverneur van Zuid-Holland, van den 23sten Mei i843 ^Provinciaalblad N6; 6$), ontvangen hebbènde de door H. H. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gearresteerde lijst der bevoegd erkende geneeskunstoefenarei!voof den j'are 1843 welkefd Inhoud door afkondiging is bekend gemaakt,, brengen bij deze ter kenilis van de belang hebbenden, dat gemelde lijst ook ter visie van dezelve, ter Secretarie dezer Stad zal zijn gedepo'üeerd. Leyden den 3. Juny 1843. ButgemeeSter en wethouders voornoemd DU RIEU. Ter ordonnantie van dezelve, v. PUTT HAMMER.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1