K li; hadden zij da boeren zoodanig in bestendige frees weten te bouden, dac de """■'bestolenen maar zelden den diefstal aangaven, veel minder durfden zeggen, en" 'dat de Haselbracks verdacht hielden, daar zij vreesden, dat dere hunne ^"tyjiuizenboven hon hoofd zouden in brand steken, hetgeen bi] de strooijen '"''daken aldaar zeer gemakkelijk is. ïn den nacht van den 22 op den 23 April loupi^reekt een der gebroeders Harelbrack bij zijnen ouden, aan eene zenuwkoorts ste'd 'doodziek liggenden schoonvader, in, en steelt. Den anderen dag vervolgt :H'men zijn spoor en juist op het oogenblik dat de kerk te Asendorf uitgaat et' 'wordt daar bekend gemaakt, dat Harelbrack dien nacht weder een' inbraak schi; tag »n„edaan heeft. Aanstonds laat de Schout de woning omsingelen en de geheele '■*e0!t'aiassa van boeten leent daarbij de hand. Men vindt ook werkelijk de dieven, alsmede de gestolen voortverpen, doch de broeders wisten naar verschillende 'kanten te entsnappen. Nu begint eene jagt op de heide, en twee honderd 'boeren, met knuppels gewapend, vervolgen twee tnenschen. Na verloop van een uur wordt de een, doodmoede, gevangen, en kort daarop ook de ander, in eene andere rigting. Btj deze gelegenheid, alsmede 'bij het transport, ontbrak het natuurlnk niet aan knuppelslagen. Na stelt de C uitSchoot den gevangene onder eenè wagt van boeren, om naar den anderen gevangene te gaan zien. Naauwelijks echter heeft hij zich verwijderd, of oli een troep woedende boeren stormt het huis binnen, en geeft den gevangene, •j ,n!i onder voorwendsel van hem tot bekentenis te willen dwingen, zulk eene adjedragt slagendat hij onder dezelve den geest geeft. Zoo men zegt, zijn er we' êeene volstrekt doodelijke wonden gevonden, doch bet benedenste a p gedeelte van den rug moet zoo geteisterd zijn, dat men geeoe spier iheer ibedu' i""1 onderscheiden. Terwijl dit in Asendorf voorvalt, sterft een half uur ln J verder ook de andere broeder, minder aan een groot aantal slagen, dan wel v'donr eene wonde aan het hoofd. Aanstonds is in deze zaak door de Justitie van Hoya eene instructie begon. oboij oen, ten gevolge waarvan reeds een dozijn der vermoedelijke daders gevan- en b" 8ea z'"eD- Deze zÜn meestal ter goede faam staande, gedeeltelijk welva. asteer fen<)e boeren. lord Dat beweeggrond voor deze zaak niet alleen wraak was, blijkt daaruit, ede iN" dezelve in deze streek algemeen ais eene daad van volksregtspleging be. moj schouwd wordt, waarover de boer thans nog behoort te juichen. „r Te Dobrona in PaDnoniain het Koningrijk Hongarije gelegen, een lg .e"' volkrijk vlek, is den 23 April een verwoestende brand uitgebarsten, waardoor lok s' 11161 Roomsche kerk, de pastorij, de klokketorenhet stadhuis, de oe rii'k*»cb°leu en twee logementen, 300 huizen, allen van hout, in de ascb zijn 20 of Kele8l)- Nie s is van dezelve overgebleven, dan alleen de bakovens, welke „1. boven de ascn uitsteken. jjj De Paus heeft besloten, om de zuidwestelijke delegation van zijne d'l Sisten te doorreizen, vergezeld van eenige Kardinalen en den Thesaurier, )en ten einde zich van den toestand des lands te overtuigen; daarna zullen de j2" zee-provinciën door hem bezocht worden, Ancona, de aanzienlijkste ,e haven- en handelplaats van de Oostkust van Midden-Icalie zal een maritiem lava m «'!enaal ontvangen. Uit Kopenhagen meldt men van den 2den dezer ^ge we prjns je jej„pi//e heeft cok de Deensche bezittingen op de kust van j'Guinea bezocht. Hij ankerde den 27s:en Jannarij op de reede van Chris, lava t'an!burS. alwaar de Gouverneur, Kapr. Cartensereen bezoek bij den I '"'Prins aflegde en bij hem ter tafel werd genoodigd. Den volgenden dag ging ïi M-Z. K. H. aan land onder het gejnich der menigte en onder het gebulder van i"!1" het geschut. Ia de gouvememeotszaai werd de Prins plegtig ontvangen, n m 81 e" buiten het fort hielden de negers een spiegelgevecht op de wjjze zoo enb ld oorl°S voefen, hetwelk de aandacht van den Prins zeer trok. Daarna je'p'kwamen de zwarte honoratioren in de stad, om den Prins in een plegtigen joptogt te begroeten, waarbij de mulaiinnen dansten. Hierop volgde een h't' "igsstmaal, waarna de Gouverneur den Prins naar het Engelsche fort Sc. James - 'Dnesbegeleiddealwaar hij zich, na een oponthoud van een uur, weder in- a^Tit>oo»''C'leePceieer tevrel'<in "b" ohatokende onivaDgst alhier genoten. ok" nog GROOT-BRITANNIE. lilks me Londen ^en io Mei. De Minister Wellington heefc in het Hoogerhüls, henl daarnaar gevraagd werd, gezegd, dat het Ministerie acht sloeg wanneer °P woe''nëen» die 'hans in Ierland plaats hadden, om de intrekking der 60 vied""'2 te bewerken; dat de Regering nooit zou toestaan, dat dit geschiedde, -raffinad'-20 indien er dienaangaande een opstand mogt ontstaan, er genoegzame magt ia Ierland aanwezig was, om dien te beteugelen, antaadiei ^eoe mot'e bat zelfde huis, om naar de werking der Iersclie armwet urliib'e onderzoeken, ia niet doorgegaan, schoon vele leden betoogden, dat, na ■n tot V26 invoer'DS dier wet» de armoede en bedelarij in Ierland sterk waren coe- iin aezi ïeno'Den• j u I In het Lager-Huis zal eene motie van den heer Fillien, om te be- araadslagen over de afschaffing van de graanwetten, nader in overweging genomen worden. od ee Uic ^et finant'ee' verslag, eergisteren avond door den Canseller van e 's Rijks schatkisc in beczelfde Huis gedaan, is hoofdzakeijk gebleken, dac gesteij^ (3ouvernement niet voornemeni is om het tekort, hetwelk erop iwh h>' flebleken is in de ministeriele raming van 's Rijks inkomsten van Jn' ""bet vorige jaar geweest te zijn, en wel ten bedrage van 1,350,000 door eene nieuwe leening of nieuwe belasting te dekken, maar hetzelve liter uic de aanzienlijke opbrengst van de thans eersc sedert enkele maanden in wer king zijnde inkomen-belasting-wet goed te maken. Overigens zijn door Hr. Ms. Gouvernement 's Rijks inkomscen voor hec thans loopende jaai geza instrnt^enljjk op 50,150,000 en de uitgaven daarentegen op 49,387,645 oe ne nota it'dc, latende een batig sloe van rolm 762,000 op welke uitkomst thans a hij terugei meerdere zekerheid dan in hec vorige jaar ce rekenen wasdaar door ind. De afe Ms. Ministers vooreerst geene vermindering van eenige aanzienlijke I zijn gedtik'las'ing zou voorgedragen worden, en bovendien op de volle opbrengst les heeft 'i*an de inkomen-belasting-wet kan staat gemaakc worden, liën voor Berigten van de Kaap de Goede Hoop tot 14 Maart meldendat de ia hec onii'tgeweken Boeren zich rustig hielden en dat men bij voortduring hoop iet GriekiiH dat de zaken tnsschen hen en hec Engelsch bewind in der minne zooden g zou steworden geschikt; er waren met die van de Oranje rivier onderhandelingen nota zil*'Dgekooopc, en zij hadden verklaard geene vijandelijkheden te znlien ple. maar daau8endan tot zelfsverdediging. dac tersir- I" den avond van den 3den April, bevond zich het schip Furet, ntie van d;K>pitein Coutinop de hoogte vaD de Canarische eilandentoen men een rieksche of wrak ontdekte, hetwelk vol water en zooder masten dreef, en 1 te drlogttobb's een vlot scheen te zijn. voordigiDj,, °P dit wrak, welks spiegel geheel onder water lag, bevonden zich acht personen, vereenigd rondom hec overgebleven stuk van den bezaanamasc bader een stuk zeil, en welke ieder oogenblik, hunne afgematce en verma arde ligchamen door de golven zagen overspoelen; grooc gevaar liep hec te HambC'liP Furet, van op dit wrak te stooten, hetwelk eenter door tijdig geno- gevende rr ene voorzorgen nog voorgekomen werd. Volken!. 'P liet echter niet toe, het wrak, waarop zich deze acht ongeluk- iè stad eni êen wanhopend bij elkander bewogen, te naderen; en ofschoon de zee t voorsielie" bol ging, kon Kapitein Coulin niet afzijn van alle pogingen in het •"k te stellen, deze schipbreukelingen, welker leven slechts aan een stuk nover hei:!'"1 afbing, hec eenigste wat hun van het schip tot berging van hun leven *'s overgeblevente redden en welke bij het ontdekken van de Furet treek zekee*"nll0Pend hunne handen ten hemel hieven, met de kreet „eene hooi, red van bijna aili?D!'" Ofschoon van de acht man der ekwipaadje van de Furetzes door Hoya te b?e '°wi waren aangetast, gaf Kapitein Coulin alleen der menaclilrevendheid rest was.c'00'» liet dadelijk een booc in zee, en redde alzoo de acht schipfcreuke- en. D»ar!rsei1 ïan eeneB gewisse» dood. Aan boord gekomen zijnde, vernam men dat het verongelukte schip ws3 geweest het schip Thundervan Portland, met eet e ng planken en n«»r Madera bestemd, hetwelk den i6nen Febrnarij op 350 N. breedte en 30° W. lengte door een orkaan was overvallen, en zoodanig was geteisterd, oac hetzelve geheel wrak was geworden, en op welk wrak zij dus 46;dagen hadden doorgebragt. Gelukkig was het voorschip zoover boven water gebleven, dat da cqnipaadje, ofschoon ter halver lijve in het water staande, zich aldaar had kunnen reddenechter ieder oogenblik eenen gewissen dood voor oogen hebbende. Twee dagen bragten zij door, zonder eenig voedsel te kunnen gebruiken, doordien het geheele achterschip onder water lagen men zich nier zonder levensgevaar daar naar toe konde begeven, roen de honger de vrees over won, en een van hen, om het leven van zijne kameraden ce redden, sicli naar het achterschip begaf, en het gelukken mogt twee vaten vleesc'n te redden, dit gevoegd, bij eenige door hen gevangen wordende visschen, maakte raaDw alleen hun voedsel uit, terwijl zij de van tijd tot tijd vallende regen voor drinken verzamelden; indien zij sliepen, moesten zij zich aan hec stuk rnasr bevestigen, ten einde niet door de golven weggespoeld te worden. Op dusdanige wijse bragten zij 46 dagen door, niet anders verwachtende, dan hun graf in de golven te vinden; eenige oogenblikken werden zij be moedigd op het zien van twee schepen welke zij kort daarna weder uit hec oog verloren. Eindelijk ontdekten zij de Furetdoor welke zij werden gered. Het ge. zigt van deze acht ongelnkkigenwelke geheel vermagerd, allen donr de schorbunt aangetast en mee bloedende wonden overdekt waren, wekie hec mededoogen van de geheele equipaadje op; onmiddelijk werden zij van drooge kleederen en voedsel voorzien en eindelijk te Gibraltar aangebragt, alwaar zij mee a! die zorg konden worden verpleegd, welke hun ongeluk kige toestand zoo zeer behoefde, F R A N K R I] K. De beraadslagingen over de sniker-wec zijn thans in de Kamer begonnen. De Commissie, aangesteld wegens het onderzoek naar de middelen om de slavernij in de Fransche koloniën te doen ophouden, heeft haar rap. port aan de Minister ingediend; na lange beraadslagingen zon de meerderheid der Ministers besloten hebben, oin de verwezenlijking der plannen tot hec vrijmaken der slaven, uit te stellen toe na de voleindiging der vestingwerken van Parijs en van de groote spoorwegen, omdat deze gedurende verscheiden achtereenvolgende jaren al de hnlporonnen van den Scaat zullen vereischen. Dezer dagen moer wederom een der buitenforten nabij de hoofdstad worden aanbesteed, welke Sc. Denis en den gropten weg naar Vlaanderen bestrenen zal, en waarvan de onkoscen op 3,500,000 fr. geschat zijn. De Kamer van Afgevaardigden heeft de nog aangevraagde 1,500,000 fr. voor de grafcombe van Napoleon in de kerk der Invaliden toegestaan; voor dezelve waren reeds 500,000 fr. toegewezen. Uit Algiers wordt van den 3osten April geroeid, dat een geheele stam, welke zich vroeger voor Frankrijk had verklaard, bi] de nadering van Abdel-Kader zich weder bij hem gevoegd heeft, zoodac zijne magt weder, om cot een paar duizend man was aangegroeid. Toen de Fransche troepen Mascara, in welken omtrek hij zich ophield, naderden, is bfj dadelijk zuid waarts geweken. Hij wordt door den Gouverneur vervolgd. Er waren nog verscheiden andere stammen, welke Abdel-Kader om hulp hadden verzocht', doch aan wie hij ce kennen had gegeven voor het tegenwoordige daartoe niec in staat te zijn. In hec oosten van Constantine wordt wederom met de Arabieren met hardnekkigheid gestreden. B E L G I E. In den Moniteur leest men onder dagteekening van n Mei het volgende: In afwachting van de voltooijing van den ijzeren spoorweg naar de Pruis- sische grenzen heefc de Regering eenen maatregel genomen, strekkende om den transito-handel de voordeeleo te verschaffen, die deze genieten zou, zoo de spoorweg reeds voltooid was. Hec bestuur der Belgische ijzeren spoorwegen en de directie van den Rhijn-spoorweg hebben met onderling goedvinden bepaald, dac de vervoer der koopwaren in beide landen tegen een lager vrachtloon geschieden zal. Ten einde deze overeenkomst vac hec gewenschce gevolg te doen zijn, zui len zij als correspondenten voerlieden toelaten, die de koopwaren per as van Luik naar Aken zulten vervoeren, onder beding, dat zij voor den ver voer cusschen deze twee steden geene hoogere vracht tnogen vorderen dan die welken de genoemde besturen Depalen zullen. Ten gevolge dezer schikkingen, heeft de Pruissische Regering hec door- voerregt van de goederendie met den spoorweg naar België vervoerd werden» verminderd, Van hare zijde, heeft de Belgische Regering z'Cti beijverd, om, in het belang van den koophandel en der nijverheid, msge lijks zoodanige bepaling te maken Een besluit, gedagteekend van den 9 Mei strekc den vrijdom van regten, bij art, 29 van hec besluit van 29 Oct. 1842 aan de transito-goederen, die met den spoorweg naar Frankrijk weder uitgevoerd worden, bij de aflevering derzelve uit de vrije en.repots, ver leend, tot zoodanige transito-goederen uic, die met den spoorweg naar Pruissen weder uitgevoerd worden. PROMOTIE aan de LEYDSCHE HOOGESCHOOL. Den 12 Mei de Heer G. C. Meursvan 's Gravenhage, in de Regten, na de ver. dedigiiig zijner Dissertatie, continens: Interpretationem Legist Dig. de Mortuo Infe- rendo et Legïs 2 Cod. de Rescind. Vend. MENGELINGEN. ZWEDEN en NOORWEGEN, in de 19e ee uw. De Noorweegsche constitutie werd in vier dagen, door eene in 1814 gekozene nationale vergadering, vervaardigd, op het tijdstip toen de gealli eerde Mogendheden dit Rijk van Denemarken afnamen, en het met Zweden vereenigden om hec voor het verlaten van Napoleon te beloonen. De verga dering nam dezelve, na ernstige discussie, met eenparige stemmen aan; hec Congres van Weenen, bezig zijnde grootere belangen te behandelen,teekende het exequatur daarvan met eene verstrooide hand. Plegtig aangenomen door den Koning van Zweden en door de ingezetenen van Noorwegen, bestaat zij onder garantie der vereenigde Mogendheden. Zie bier hare grondstellingen: Het Gouvernement is democratisch onder eenen Koning, en elke Noor. wegenaar, vijf en twintig jaren oud, eigenaar, vruchtgebruiker of levens lange pachter van een onroerend goed, jn eene stad hec burgerregt genie, cende, of er een huis of eenen grond van 360 golden kapitaal bezittende, is regtens kiezer. Op zijn dertigste jaar is bij verkiesbaar, mils hij tot geen ministerie behoore, niet aan het hof verbonden zij, op het grootboek der pensioen-n niet voorkome, en geene ondergeschikte betrekking in een han delsbuis bekleede. Et zijn drie graden van verkiezing; het vocnm is open baar. De Storthing of het Parlement wordt voor drie jaren gekozen; elke ziiiiüg 1» van drie maanden, en kan verlengd worden zoo de zaken hec

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 3