letdschb cour a n ÏIPf'QöK i eens KUS,: Mijne 'ór drie 1 38} ji 'ieaen, n. v, enaarnd, 3ondei| enba ar, e Kan EDEN n of di nis S WOENSD AGa, NEDERLANDEN. Leydew, 9 Mei, 51 nwen'i tMen is alhier de 32ste verjaardag van H. K. H. Mevrouw de Prinses 1 or a(Kif* van Pru'ssen °P de gewone wijze gevierd. De Zartgverteniging der alhier gevestigde Maatschappij voor Toon- [UNST heeft gisteren avund hare zang-oefeningen besloten, met het houden liggen tan eene buitengewone bijeenkomu in den Schouwburg, op welke Mo. and tefART's Cantate Davidde Penitente en Spohr's Oratorium, Die ietzlen Dinge gjUin-ingevoerd werden. Ook dezen avond heeft wederom aan de leden der Vlaatschappijdie alleen gerègtigd waren het feest bij te wonert, een mn- trb. ®ij«aJ' verschaft, waarvan de aangename herinnering nog lang zal n Amitvehdig blijven. Wij twijfelen niet of ieder zal zich mee ons vereenigen ten dt« den wensen voor den vooridureuden en steeds vermeerderenden bloei der Dee'uiVlaBtschappij en der aan dezelve verbonden inrigttngen; terwijl wij de ver- iVooiiekering kunnen geven, dat zoowel de leden der Zangvereeniging, aan wier eventalenien wij zulk eene uitvoering verschuldigd zijn, als de ijverige en kun. 1 ateedjige Directeur en Hoofdonderwijzer der Muzijkschoolde heer A. le lest itUèviiE, eene algemeen erkende aanspraak blijven honden op de dankerken- ngiibiems van allen, wie de roem van onze stad, en de voortgang van mneijkale jnng Ueschaving wezenlijk ter harte gaan. ids Jclii Uit 'sGravehhage meldt men van den 8sten dezer: Zijne Maj. heeft den Lanos-Advocaat J, C. Faber van Riemsdyk benoemd tot Staaisraad in buitengewone dienst. Van Zijne Maj. heeft benoemd tot Notarissen in het Arrondissement 's Gra- IELL,cnhage, Mr. J. de Bas ed S. F. de Pinto, in het Arrondissement Sneek, vasHepper.er5 tot Controleurs der Directe Belastingen enz. aan den Lemmer \,Sirmema,hans :e Bols ward en te Bols ward, G, Meineszthans te Wumarsnm, van 1 Zijne Maj. de Koning heeft H. D. toestemming verleend, om den VANtoren van de oude kerk te Delft af te breken, EER' Z, M. Koning tVilletn Frederik, Graaf van Nassau, heeft fst00 ge. /imifrjehonken aan het Diakbriie-Armbestuur der Hervormde Gemeente van Leerdam. op j - HH. KK. HH Prina en Prinses Frederik hebnen heden morgen de lertnis bezocht, en het schoone magazijn van onzen stadgenoot D. Boer lezigtigd. Deka In de üMing vati de Tweede Kamer der Staten-Generaalvan heden, „leeft de Commissie toe de verzoekschriften onderscheidene verslagen op 'ar jïenlge in hare handen gestelde stukken gedaan, als onder anderen: I. Bij monde vah den heer Mensoi l°. op vier adressen houdende bezwa. p tegen den accijns op den turf en voorstel, hetzij om dien accijns af te D' ichaffen, hetzij om dien te wijzigen. Die adressen zijn van veeneigenaren - p^jetveeners en veenarbeiders te Smilde, provincie Drenthe, van A. F. L. "Braaf van Réchtertnte Almelo, eXploiteur van hooge veenen in de ge. «rente Vrlesehvéen van verveeners te Wildérvank Pekel A en Onstwedde "'«"fcrotiingen), en van verveeners te Smilde, provincie Drenthe; 2®. op een ^"'ïdres van- J.' Bakker ce Oosrerbeek (provincie Gelderland)mede adminis- s "Irateur van kerken en armenfondsen die bedenkingen voordraagt nópens het se®'"iptjverp van wet tot regeling van 's Rijks, .openbare schuld en zulks in het Pte gelang van Godsdienstige en liefdadige iqrigtingen. Nedeflegging van de itfressen ter griffie en drukken van de verslagen. Donkl Bjj monde van/den heer Boriel van Hogelandèn; i". op een adres van 4. van Nuland', zaakwaarnemer te Waalwijk, provibcie Noord-Braband !(ir. iie onderscheidene punten behandelt, ten opzigie van de staatsinrigtinghet t>eljeerde Overzeqsche bezittingen enz., welk adres onbe- ian dtiroetijke uitdrukkingen bevat en Waaromtrent derhalve wordt overgegaan tot vooride ofdg yan dep dag; 2®. op drie adressen van C. van der Tuuk,te Haarlem, inscbtbetiekitelijk de' financiële aangelegenheden des lands. Ter griffie, lèhei' III. Bij monde van den heer Scheen van Harencarspelop drie adressen, erkoiivsarbl) bezwaren worden blootgelegd ten aanzien van de donceptwec rege dielende het tarief van, justiciekosten en salarissen in bnrgerlijke.zaken. Dezelve lijn van'Kantonregters' en Griffieri vari het 5, 6 en 7 kanton van het arron 5 zetdisiement Amsterdam, van'ingezetenen van Sneek, die tot den handelstand an s^ehobren, en van den Griffier bij het Kantongeregt te Obstburg, provincie iakktjeeland. Ter griffie en drukken van het verslag. wee 3 IV. Bij monde van- den heer van Panhuys, op een adres van de Kamer t wo»«n Koophandel en Fjbrijken te Zwolle, die verzoekt, dat bij het ontwerp er leilot wijziging van de heffing der regten van doorvoer worde bepaald, dat de te Ijtoórvoer tegen het bedrag van het vaat fegt voor alle artikelen en in alle MEJigiingen geheel worde opengesteld, en 2°. op een adres van ruim zestig lopenii'ndelaren der stad Zwolle', welk verzoek in verband staat met het ontwerp n, Wan weti, houdende wijziging van de regten van doorvoer en daartoe strek H0p>de, dat onder anderen de stad Zwolle moge deelen in de gunsten, welke an üjusr aanleiding der Maintzer overeenkomst van 31 Maart 1831 tot nu toe ter liltchti ian enkele steden zijn toegekend. De Commissie stele voor deze omti'ilressen ter griffie neder re leggen. ingidiDe heer van Rechtertn meent, dat het onderwerp, In de verzoekschriften de (behandeldvan genoegzaam gewlgt te beschouwen is, om tot derzelver ver. tatis tieödiijg aan den Minister van Financiën te besluiten. e vat De heer van Goltstein ondersteunt dat gevoelen. Daar het eene verzoek, ter wchrift gedrukt sin de leden is rondgedeeld, is het nederleggen van hetzelve Ier griffie geheel doelloèi. Er wordt in het adres eene reeks van ongrond. ide«Pittigheden medegedeeld, waarop de aandacht der Regering behoort te iderlpbideh gevestigd. |Hij vraagt het, of het geene ongrondwettigheid is dac as diM een tractaat wijzigingen in belastingswetten worden daargesteld, zonder nittf't de wetgevende magc daartoe hare bekrachtiging verleent? of is het grond- BRIïwettig dat aan het opperhoofd van den Staat de bevoegdheid worde toegekend :es it'om eenige belastingen te handhaven of te verminderen? Een en ander zal (uiiijde noodzakelijkheid der verzending doen uitkomen. ileniu De heer vah Dam van Isselt geeft toe, dat het requaest onderscheidene 1. jjf belangrijke punten bevat, hij kan echter de verzending niet ondersteunen, casein deze zelfs ntin doelmatig. Er is toch op hec oogenblik bij de Ka. word®" een ontwerp van wet nopens het tarief aanhangig. Na den afloop der bij B lining van heden zal de Kamer dac ontwerp in de afdeelingen onderzoeken. Dia is de beste en meest afdoende weg geopend, om de Regering met de litjref gevoelens in de adressen omwikkeld bekend te maken. Ware dit het geval mits 'in, dan zon hij voor de verzending stemmen. De Kamer heeft thans hec ■I»tW'ddel in handen om krachtiger te werken. Over het algemeen ondersteunt gende heer van Dam de denkbeelden door de vorige sprekers ontwikkeld; doch 'lil kan het middel niet goedkeuren, hetwelk hom inziens tot derzelver ver. pacenezenljjking moet leiden. 10 M E L De heer Schoontveid ondersteunt de meening van den heer van DamIleè kan niet te pas komen om staande de vtrrgadtriDg de belangrijtte vraagpunten te behandelen Er kan hoogstens voorgesteld worden, dat, overeenkomstig het reglement eene Commissie wotde benoemd, in wier handen jde zaak zon kunnen gesteld worden. Wat de beweerde ongrondwettigheid aangaac, ook ie dien opzigte deelt hij de denkwijze van vorige redenaars niet. Het gelde hier toch het Maintzer traersat, dat verpligtenb voor het land was, zeifs voor 'dat de grondwet Aeid daargesteld. Dat tractaat moet worden geëerbiedigd. De overeenkomst te dien op2igte gesloten, is niet in strijd met art 19Ö der grondwet; de redenaar heeft met leedwezen opgemerkt, dac de Mints ter, in de memorie tot toelichting van het aanhangige ontwerp nopens den doorvoer op dat art, heeft gezinspeeld. Er bestaat hier geen privilegie veel min overtreding van are. 196 der grondwet. De Kamer kan in allen gevalle door eene verzending, dit niet stilzwijgend erkennen. Èr bestaan alzoo geene termen tot het renvooi. De heer van Goltstein merkt op, dac zijne medeleden geheel en al de strek, king van hec verzoekschrift uit hec oog hebben verloren, daar het niet alleen betrekking heef toe de voordrage zelve, maar tevens tot het bestaande, toe weiks wijziging nog geen voorste! aanhangig is. De verzending Is derhalve uic dit gezigespunt van gewigt te beschouwen. De redenen die den laacsten spreker beletten voor de verzending te stemmen vervallen geheel en al. Hij geeft het hem cccb ten volle toe, dac de Kamer over geene constitutionele regten of beginselen behoort te beslissen. Maar dit geschiedt ook niet. Door eene verzending wotdt inderdaad niets beslist, maar alleen hec requaest aan de aandachtige overweging der Regering aanbevolen. De Voorzitter meenc, dac de Kamer, even als bij eene vroegere soortge lijke gelegenheid, de beraadslagingen over hec voorstel tot verzending tot eene volgende zitting diende uic te stellen. Daartoe wordt besloten. De vergadering gaat tot nadere bijeenroeping uiteen. Heden is de centrale afdeeling bijeengekomen over de voordragten van wee, houdende de tarieven der Justicie-koscen enz. en over het ontwerp no. pens den doorvoer, hecwelk heden in de afdeelingen der Kamer in overwe. ging genomen is, -De tentoonstelling van schilderijen is heden in deze Residentie ge. opend geworden; de toegang is opengesteld van 10 tot 4 ure. Naar men verneemt zal op den 19 dezer voor het Prov. Geregtshof vao Zuid.Holland de zaak tegen Jacobje Verreps, beschuldigd van kinder, moord, en op den 6. Junij eerstkomende, die van den Ucrechtscben loge menthouder Stenis worden behandeld. HH. Curatoren van het Athenaeum Illuscre te Amsterdamhebben aait den Ed. Achtb. Raad dier stad, tot het doen eener benoeming, in plaata van den naar Leiden vertrekkenden Hoogleeraar Suringar, een drietal aangebo den, bestaande uit de Hooggel. heeren F, S, Alexandervan Ütrecht; Baart de la Faille van Groningen, en G. J. Lortck, van Utrecht, De Literarische faculteit der Akademie ce Utrecht, heeft den heer PJ. Vermeulen, Archivarius bij het Provinciaal Archief, honoris causa, be* noemd tot Phil. Theor. Mag. Litt. Hum Doctor. De zaak van den zilversraid Leeflang, zal den 23scen Mei voor hec Provinciaal hof te Utrecht dienen. - Men meldt uit Nijmegen van 6 Mei: In den namiddag van gisteren openbaarde zich aan de overzijde der rivier* in het naburige dorp Lenc, een noodlottige brand, tengevolge waarvan twee boerenwoningen, aan den landbouwer en herbergier Daams aldaar toebehoo. rende, zijn in de asch gelegd; zonder dat hec is mogen gelukken, behalve verschillende koebeesten en paarden, die, mee uitzondering van een varken, nog tijdig werden gered, eenig huisraad ais anderzins aan het woedende elemenc te ontrukken. Het ontzettend schouwspel deed eene aanzienlijke menigte van uic deze stad zich derwaarts spoeden, en zoo van hier als elders werden onmiddeiijk de vereischte bluschtniddelen naar de plaats des ongevals vervoerd en aangewend, hetgeen echter wel de mededeeling der vlammen aan de belendende huizen belettede, maar geenzins eenen oogenblikkelijlc gunstigen invloed op de brandende gebouwen uitoefende. Gelukkig dat er eene bijna volslagen windstilte heersebte, anders zouden de gevolgen voor. zeker onberekenbaar zijn geweest. Ongeveer ten tien ure des avonds was men, door de ijverige pogingen van vele hulpvaardige menschenvrienden den brand meester; beide gebouwen waren voor brandschade verzekerd. Dé brand, welke in het huis, bewoond door zekeren Christ. Janssen, was uit- gebarsten en zich later aan de naburige hoeve, bij Wender Hendriks in pacht, mededeelde, moet zijn ontstaan, in een door onvoorzigtigheid van kinderen, aangebragt krulienVuürterwijl de ouders afwezig waren en niemand, als zekere oude onnoozele aldaar bestede vrouw zich in deze woning bevond. Deze ongelukkige, welke nadat de kinderen zich hadden verwijderd, aan haar zelve was overgelaten, zoude buiten twijfel in de vlammen zijn omge komen, ware men niet spoedig eer harer redding toegesneld; reeds hadden hare kleêderen vuur gevat. Uit Vriesenveen en Geesteren, in Overijssel, zijn 17 huisgezinnen naar den Staat van Missouri in Noord-Amerika verhuisd. Er heefc onlangs een boschbrand in de domeinen van Z. K. H. Prins Frederik in Noord-Braband plaats gehadwelke eenige verwoesting heefc aangerlgt. Den 8scen dezer waren de Effecten aan de Beurs te Amsterdam, als volgt: de 2^ pCt. Werk, Sch, 57J5 pCc. loo\Hand.-Maatsch, 138} Ard. Coup. 32I. CHINA. De uit China ontvangen berigten geven te kenneri, dat er bij voortduring onder de bevolking van Canton een groote haat bleef heerschen tegen de Engelschen en alle overige vreemdelingen, welken de Overheidspersonen mee moeite bedwingen kunnen, om niet gedurig in dadelijkheden zich te vertoonen. De Overheden doen overigens alle moeite om aan de Engelschen alle reden tot klagten ce ontnemen. Omtrent de tijdingen uit Britsch-Indië, in onze vorige met een woord medegedeeld, heeft men thans zekerheid door een aangebragt dagblad van Bombay van 1 April, waarin men, omtrent hec in bezitnemen van hec land. schap Sind of Seinde het volgende leest; De overwinning, den 17 Februarij te Melanee behaald, is door het be. zetten van Hyderabad opgevolgd, waar men voor eene waarde van een mil. iioeo aan gereed geld eu edelgesteenten gevonden heefc. Lord E/lenborough

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1