L I9„ 82| Wij znlïen van de boitendfen zeer doïgiere jrejcbfedehin dier eilanden niec spreken, waarvan een enttel, [thaka, dank zij Koning Ulysses in de oudheid vermaard was, en die nasiiwe!ijkss zelfs niet in den hardnekkigen oorlog, welke de Venerianen de Turken en Malihezer Ridders in die zeeën aande den, eenige rol speelden. In handen der Venét anen gevallen, deelden zij hec loc van het moederland, toen dit in 1797, aoor het leger van Italië veroverd werd. Het volgend jaar door de Franschen verlaten, die er weinig aan schenen te hechten, weden dezelve onder bescherming van Rusland genomen, vervolgens door Keizer Alexander aar, Frankrijk terug gegeven Na die eilanden te hebben terug gevorderd, dacht er Napoleon volstrekt niec op, dezelve te verdedigen, en Engeland had slechts weinig pogingen te doen ora zich achtereenvolgend van allen meester te maken, uitgezonderd van Corfu, dac eerst bij den vrede van Parijs in 1814, overging* De tijd zal echter komen, en mogelijk is dezelve niec verwijderd, waarop deze koloniën voor de staatkunde van Engeland in het oosten belangrijk zullen worden. Wij zullen dezelve achtereenvolgend in oogenscnouw netnen niec het zuidelijkste, Cerigo, beginnende. Dit eiland kon in hec vervolg eene militaire positie van het hoogste belang worden^ op slechts twintig Engelsche mijlen van Kaap Sc. Angelo, zuidelijk uiteinde van Morea, gele gen, bestrijkt het de zeeboezems van Coron, Marathonisi en Napoli. Slechts vijftig mijlen van de noordwestelijke punt van Canüia verwijderd zijnde, zoude hetj in geval eenar ontbinding van het Turksche Rijk, tot observa ie punt dienen, van waar men ook op de zuidelijke eilanden van den Grieksehen Archipel ageren kon. Ten noordwesten en noorden der goif van Arcadië opgaande, vindt men Zantehet schoonste en vruchtbaarste dezer eilanden, maar dat ook, als militaire positie, de minste belangrijkheid heeff^ Op den mijlen ten noorden van Zanre vina: iueij Cephalonia, bet groot* see, en in veie opzigten hec belangrijkste der groep. Het bezit eene zeer groote haven, waarvan hec binnenkomen vrij moeijeiijk is, maar welke ten allen tijde eene volkomen zekere schuilplaats aan de schepen van eeneu kleinen ronnenlast sanbiedr. Dit eiland, geheel uit berden bescaaode, is, uit een militair oogpunt, zeer sterk, en, met behulp der inwoners, zoude men er, bij eene invasie, lang weèrscand kunnen bieder»* Door deszelfs I'ggiog en die van het nabij gelegen fchajca, beheerscht het volkomen de golf van Lepante, en de noordelijke en westelijke kusten van Morea. Met een smaldeel iigce vaar.uigen in de golf van Lepante, en een ander in die van Eglnazoude het zeer gemakkelijk zijn, zich van de landengte van Co rinthe meeseer te maken, en Morea geheel af te zonderen. Wij zullen noch van Ichaka, noch van Santa Maura cf Pano spreken5 deze drie eilanden hebben geene milicaire belangrijkheid. Hoewel bet laatste, is Corfu misschien hec meest de aandacht waardig. Corfu is dikwijls van meester veranderd, maar heeft echter weinig geleden. Met uitzondering der belegering van de hoofdstad door de Turken in 1737, kan men zeggen dac het altoos de kalmte van den vrede heeft genoten. Hec bezit eene uitmunrende ankerplaats voor de grootste oorlogschepen, Hec is slechcs 90 mijlen van Otrante verwijderd en ligt juist op het smalste gedeelte der Adriatische zee, het zoude dus eene uitmuntende statie voor kruisers zijn, die van daar de golf van Venetie, die van Tarente en de kusC van Calabrië konden bewaken. United Service Journal PRIjS-COURANT van EFFECTEN. Amsterdam, Zatnrdag 6 Mei 1843. 2s 3f 4i 4f 5 loo| S8i- 8a| >37! Nederland, Werkelijke Schuldi 3} pCc.J 57 Duo Dito Amortisatie-Syndicaat Duo Dito Ha ndel-Mast schap pij Nieuwe Duo Oost-Indische Leening Aandeelen Rijn-Spoorweg r 4} Dito Haarlemmer Dito Rotterdammer 4 Haarlemmermeer 5 Spanje, L. bij Ard. van 85 5 Dito bij Di:o, onbep. stnkk, Dito Coup Dito3 Passive Deferred Fransche Uitgestelde Rusland, Obi. Hope en Comp, 1798 en 181<5 5 Dito Dito 1828 en 18295 Certificaten bij dito 1831 en 18335 Dito bij Hope,....4 Certificaten te Hamburg 5 Inschrijving in Assignatiën6 Certificaten van Dito<5 Oostenrijk, Obl. Goli en Comp, 5 Negotiatie Metallieka{ Dito Dito...5 Napels, Certificaten g Dito in Napels g 57 i loof J 98f I *1 I37 a IOoJ jioo 31? 5s 106? 106J 9°l 7'i ioó£ 10 7Ï Gebl, 57» 984 '37l 100A 20} "9j 32 1065 32i De Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Leyden. Zaturdag6 Mei 1843. Grasboter. Van 32 tot 5 36 guldefl, ScheiboterVan 26 toe 29 gulden. De Bieede Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Edam heeft, den 2den dezer, uit het te voren gemelde zestal van Predikanten geformeerd het volgend alphabetisch drietal DD. SI. Beg erna tiJ. C. F. van Sandick en J. H. Ter steegwaaruit beroepen is Ds. J. II. TersteegPredikant te SchooriGroet en Kamp. Alkmaar, 4 Mei. Op heden is, uit het bevorens bekend gemaakt drietal, tot Herder en Lceraar in de Hervormde Gemeente alhier beroepen, de Wel-Eer w. zeer Gel. Heer J. J OosterzeeTheol. Doet. en Predikant te Eemnes-Binnen. Pubmbrrnd, 4 Mei. Ter vervuiling der vacature, welke omstaan zal door het ver trek van den Wel-Eërw. zeer Gel. Heet P.Jas, Theol. Doet., naaf 's Hertogenbosch heeft de Breede kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier, op Dingsdag 11., geformeerd het onderstaande twaalftal van Predikanten, alphabetisch gesteld: J. H. Caipentier AU tingte PurmerlandB. A. P temper van Balen, te Blokziel; DBroedclette Durger- dam; J Brumuntte Nieuwendam; D. G. G- EstherTheol. Doet, te Abbekerk; H II. M. Horst, te Wehl;\H* A. Mattheste Valkenburg; J. J.. OosterzeeTheol Doet. te Eemnes-Binnen; H. van Voorstte Wormer; J, "Wildschutte BrummenH. Wandet te Drempten G. E. IV. de IVijste Jisp. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 'H brengt, door deze ter kennisse van de daarbij Belanghebbenden, dat van den 9den tot den 22Sten Mei aanstaande, de Groote Weg der iste klasse n°. 3, uit hoofde van de te doene vernieuwingen, zal worden afgesloten tusseben Schotdeuren en de Arkelpoort te' Gorinchem en dat de passage alsdan zal kunnen genomen worden langs de Schotdeu- rensche Vliet. 's Gravenhageden apsten April 1843. De StaatsraadGouverneur voornoemd VAN DER DUYN. MAATSCHAPPIJ voor TOONKUNST te L ET DEN. Tweede Groote bijeenkomst der ZANGVEREENIG1NGop Maandag den Bsten Mei, des avonds ten zeven ure, in den Schouwburg. De toegang zal ten zes ure geopend worden. Commissarissen verzoeken vriendelijk van aanvraag 0111 Toegang-Kaartjes verschoond te blijven, wordende aan elk lid een kaartje voor ttiie Dame te huis bezorgd. Di Commissaris - Secttaris der Maatschappij voornoemd- LEEMANS. Leyden 3 Mei 1843. Heden bhvièt voorspoedig vsh eene TER, Vrouwe CORNELIA JACOBA CATHARINA CUNTEUS.i Echigenoote van P, J. de FREMERY, Cz. Heden trof mij de gevoeligste slag mijns levens. Mijne Echtgenoote MARIA CHAUDRON, werd mij, nadat zij vóór drie van een dood Kind was verlost, in den ouderdom van slechts 38} ij den dood ontrukt. Wat ik en mijne Kinderen in haar verliezen diegenen beseffen, die de overledene van nabij gekend hebben. Soetervvoüde D. O D S H O OIIN den 1. Mei 1843. Kogij huishouder van't Koffljbuis, genaamd; Hoogheem*oden van Rijnlandzijn voornemens op Dondeii E.fdenMei ,1843des vouim.iüaags ten Elf ure, in hec openbaar! Gebouw van Rij. land, staande aan het Üuwaterings Kanaal te Kam Zee, aan den m»nsi aannemende in een Perceel, TE BESTEDEN Hei at Breken en ontruimen van bet zoogenaamde Magazijn of 4 plaais en Paaroeaial met de Houtioots, in de nabijheid van Sluis S Uiiwateiiigs Kanaal te Katwijk; en het daarna op niedw bouwen; tMen MAGAZIJN en een afzonderlijke HOUTLOOTS: alles voor zi0e,i va AJetzei ütk- en Straatwerk betreft, en de leverantie Van de te forti of benoodigde Slelzel Dek en Straatrtiaterialen. (unit h e net bestek zal drie dagen voor ae Besteding, ter leZing liggen!'" eene cretarie an Rijnland te L yden, en in het Gebouw vinRynlandte{4RT?s C voornoemd, en voons zal twee dagen vóór de Besteding aanwU2in(litgevoer women genaan bij den Opziener aldaar, Haatscha V Wij Ondergetekenden Commissarissen der Ond. Brandwaarb. ®i)«aal 8 ónaer direcne van ae Heerei) de JONG C°., gevestigd binnen Amiievendig hebben net genoegen aan alle daatbij belanghebbenden te berigteo,an den w aan ons, in tegenwoordigheid van eenige Correspondenten en DeelgiVIa'tscha door genoemne Ijeeren is gedaan REKENING en VERANTWOOHIske''nk hunner gehoudene Administratie over het jlar 1842, en daarbij tevenijlenten lego een al ezins naauwkeurig overzigt van den gnnstigen staat en steediligc D'r menden bloei dezer Maatschappij; al hetwelk weder in de meest nLikvitE, orue en juistheid bevonden zijnde met onze volkomene goedkeuring isbeiu' van tigd geworden en daarbij ons op nieuw gebleken, dat deze Inrigungtietchavio meen vertrouwen, hetwelk dezelve, sedert zoo vele jaren in steeds klit ui' mate genieten mag, ten volle waardig is, jrjjne f Amsterdam, den gden Mei 1843. claal, Jonkh. w. H. j. Baron van1 Zij Mr. M. C van HALL. Mr. P. J. van NAAM EN SCHERPEN/EEL. Commissar issen binnen Amsterdam. van eene prompte en civiele bediening. Leyden 8 Mei 1843. REENEN van TIEUjenhage, Jonkh. Mr. H. M. A. J. vaso Heppet van WIJCK. I Si,.mm. Jonkh. H. W Baron van Ztj van PALLANDT VAN^oren van DENBURG en NEER' z. Commissarissen buiten /f»i%honken VERHUISD naar de Hooigracht N°. 823, FABRIEK op 1 - H' delweg over het hvaliedenhuis. terans bt A. FELIX, «zigiigd. Fabriekant in Wollen Dektt 'n De Ondergeteekende maakt dezen bekend, dat zij haar W(eeft de op de Breedestraat, het tweede huis van het Logement de Zon, beslaande in verschillende MODEGOEDEREN enz. enz. geopent recommandeert zich in de gunst van hare geëerde Stadgenooten, ANNA MARIË SCHREïiefvefener Geb. Hanssen. dmteN De Ondergeteekende heeft de eer zijne geëerde Begun.eigw/Qjojjpge rigten, dat hij voorzien is van een Groot Assortiment PARAPLUIL,., van. RASOLS, MARQUISES en DOUARIERES: zijde Parapluis «»„ieur «a; 10, Katoene van 2 tot 4, Parasols van f 3 lot 8, en Marquise» »^,1(re,p tot 7, alle van zeer goede en solide kwaliteit, belooft eene prompte be-.s.n„ v4 M. J. RONDY leïfen t Haarlemmerstraat regt tegen over de Donk: ij nn Wijk 6 N°. 414, te Leyden. 4 'P ZINK, BLIK, TIN, L IJ M, enz. iie «Ners Bij WILLEM van HOUTEN te Rotterdam, Handelaar in ventyijshoijde Artikelen en Lijm-Fabrijkant op de zoo gunstig bekende eh aan itsmetijke gelegen Lijm-Fabryk "te Sehoonderloo li altijd eene ruime vooiüle ojdg y handen van Engelseh en Luiksch ZINK, Engelsch BLIK, Fransebibet'reklteli TAARN-HOORNS, echt Banea's en Engelsch TIN, Engelsche 1'TILB landsche LIJM; welke goederen, van de beste Kwaliteiten, verkot-sarbij' bt den tot zeer billijke prijzenvolgens gedrukte Pr ijs-Courant, die lende het Uitgever dezes voor belanghebbenden te verkrijgen zijn, lijn van K Te HUUR regen den eersten Augtiatns aanstaande 1 Eene zetfli'iement en ruime WONING, zeer nabfi de Pieterskerk, voorzien van dMooren, Beneden- als Boven-Kamers, alle Behangen en van vele Gemakkeieeland. zien, wijders met twee Gangen, zoo beneden als boven, en twee} IV. Bi plaatsen en voorzien roet alle die Gemakken, welke vereischt wofn Koop eert goed en logeabel Hun Adres met gesloten Brieven onder lei»t wijeigi bij den Boekverkooper J. W. BROUWER, op de Visehmarkt, te L#oórvoer 1 De Boekhandelaars J. J. THYSSENS en ZÖON en C, G MEIdgóngen zullen op den 9den dezer en volgende dagen publiek Verkoopeill'ndelaren fraaïje verzameling BOEKEN, in verschillende Wetenschappen, Wan «leo, eenige WINKELGOED en PAPIEREN, IJZEREN PERS, HCpde(;da PERSSEN en PERSPLANKEN, meerendeels beboorende aan djl'ir aanle L. HERDINGH en ZOON, hetwelk aldaar op den gsten dezer t.dlechr* aa ieder te zien zal zijn, de Catalogus is bij de Verkoopers te bekomei'tkersen t; OPENBARE VERKOOPIMG, te Oudshoorn, op Dingii 'De heer sgsten Mei 1843, des morgens ten Elf ure, in het Logement de (tehandeld isoskafnaan 'eMolenaarsbrug. Ten overstaan van den Notaris fending a; KALKOVEN, residerende ie Oudshoorn, zal ter plaatse en dage vm De heel in tegenwooitiighed van den Edel Achtbaren Heer Kantonregter Kantongeregt Alphen, pubbek worden Geveild en Verkocht: Een hecht, sterk en weldoortimmerd HEERENHUIS, bestaande Behangen Boven Kamers, groote Zolder, Keuken eo ruim önderl Kelder, andere Bergplaatsen en verdere Commodueiienbenevens di erf staande Gehouwen, zijnde lier geheel geapproprieerd rot de uiiif't de we van een LAK-, VERNIS GROEN- en VRIES-GRÖEN-FABR!l,»'«ig dat welke Affaire daarin sedert onheugelijke jaren met hec beste succes ii<® eenige cefeno Voorts nog een daarnevens staand nieuw opgebouwd Huil 1 de noodza aan gelegen Blokhuizen, alles staande en gelegen in de's Molen» De hee order Oudshoorn, op het Kadaster bekend Sectie A, met de N°s. 39!belangrijk) 306 tot en mei 310, te zamen groot 17 Roeden en 91 Ellen. 'nicht d Kunnende de Heerenhnizinge en Fabriek door den Kooper wold"" een 1 vaard met i" Junij 1843, en de overige Gebouwen zoo als bij vai breeder is omschreven. j?'" de Vorenstaande Perceelen kunnen dagelijks worden bezigtigd (uitjel 8"oelens des Zondags)', van des morgens 10 tot des namiddags 2 nre, miti dan voorzien zijnde van een bewijs afgegeven door voormelden Notaris,®™el in nadere infortnatiën zijn te bekomen, en de veilconditiëu vier dagenneer r verkooping ter inzage zullen liggen. '«Hz"" k' By de Wed. ANTHONY dé KLOPPERen ZOON, te Lef Ihrift get ir griffie ktighedt orden gi een tri

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 4