A0. 1843, L E D S C H E K4L COURANT* VRIJDAG, NEDERLANDEN. Leyden, 4 Mei. In de maand April zijn op den spoorweg vervoerd 27.329 reiziger?, eö ïs 20,533.95} ontvangen hetgeen niet de ontvangst der drie vorige maanden maakt f 64,29627, en het getal reizigers brengt tot 85.733. Van nter waren vertrokken 5,276, van Haarlem 9,190, van Amsterdam 11,277, onderweg ingenomen 1,576 personen. Uit Gravenhage meldt men van den £Jen dezer;} Bij Koningiijk besluit van den ft4Hen April, N°. 53, aan J. Dashmê dienende als serjant bij het 2de bataljon infanterie in Oost-Ind vergunning verleend tot hec aannemen en dragen van het kruis van ridder der orde van den Toren en den Degen, hem door Hare Maj. Donna Maria II, Koningin van Portugal, geschonken. Een Belgisch blad deelt nog de volgende benoemingen mede, door Zijne Maj. den Koning bij de orde van den Nederlandschen Leeuw gedaan, als: van den Baron E, de Senzeilles en den Graaf Jules de B er lay wonttoe Commandeurs; de heeren TornacöDereUxde H7aha, TambcurDelenftyen Coffin tot Ridders. Zijne Maj. lieëfc den heer P, PCharlélid van den Raad van Am. sierdam benoemd toe Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw. Zijne M*j. heeft den heer PPRoorda van EyztngaIndisch ambte naar met verlof hier te laiide, op zijn verzoek, eervol ontslag gegeven als Hoogleeraar san de militaire Akademie, en bij zijn* terugkeer naar Java gesteld in het genot van verlofs-tractement. Zijne Maj. heeft een eervol ontslag op gedaan verzoek verleend, aao de leden der Kamer van Koophandel te Schiedam, A, Violet en F. J, C. van der Schalk en in hunne plaats benoemd, de heeren H, Prins en A, W,Schade van M'estt uw, s Zijne Maj. heeft bepaald, dat binnen de stad Zaandam eene kamer van koophandel zal worden opgerigt, bestaande uit 9 leden. Onder de menigvuldige blijken van weldadigheid, door het Koninglijke Hu.s bewezen, mogen Ook vermeld worden de aanzienlijke giften, goed* gunstig verleend door H. M. de Koningin en Z, M. Koning Willem Fredirik Graaf van Nassau, aan de oprigring van bet onderwijzers-weduwentonds genaamd Weduwen hulp, te Utrecht, De Kamer-Ceremoniemeester heeft bekend geblaakt, dat het Hof den 4 Mei den rouw zal aannemen voor den tijd van veertien dagenwegens het overlijden van Z. K. H. den Hertog van Sussex; en wel gedurende de eerste acht dagen den halven, en de laatste acht dagen den llgten rouw. Morgen, den 4den dezer, des namiddags ren twee ure, zal de Tweede Kamer der Staten-Generaal weder bijeenkomen, om hare werk zaamheden te hervatten. Op dit oogenblik zijn bij dezelve aanhangig de volgende ontwerpen van wet, als: 1°. veertien ontwerpen, uitmakende de staatsbegrooting voor de jaren 1844 en 1845; 2°. ontwerp strekkende tot regeling van 's Rijks openbare schuld; 30. ontwerp houdende wijzigingen in de bestaarde wetgeving nopens hec regt van successie; 40, ontwerp van wet op het regt van zegel; 50.ontwerp tot wijziging van de heffing der regten van doorvoer; 6°. twee en twincig ontwerpen, uitmakende het tweede boek van het wetboek van strafregt; 7°. ontwerp tot voorziening van wettelijke verordeningen omtrent Limburg; 8°. «cht ontwerpen, houdende het tarief van salarissen en justitiekosten In burgerlijke zaken; 9° ontwerp rot intrek, king en vervang'ng van titel VI, boek II, des wetboeks van burgerlijke regtsvorderingen 10°. twee ontwerpen, betrekkelijk de boedelscheidingen ten behoeve der minderjarigen. Te zaroen 52 ontwerpen. Heden Is aan de leden der Tweede Kamer van de Staren-Generaal rondgedeeld het volgend gewijzigd ontwerp van wet tot regeling van 's Kijks optnbare schuld. Wij WILLEM II enz. Alzoo wij in overweging genomen hebben, dat, na de bekrachtiging van het met het Koningrijk Belgie op den 5 November der. laatstvorigen jaars, gesloten tractaat, goedgekeurd bij de wet van den 4 Februari) 'Staatsblad N°. 3), het tijdstip gekomen is, om, in verband met de uitvoering van dit tractaat, de financiële aangelegenheden van het Rijk te regelen; zoo is het dat Wij enz. Art. 1 Het Itapitaal van 8ö itlillioen gulden, rentende 2} ten honderd, ten behoeve van het Nederlandsche Gouvernement, in het grootboek van het Koningrijk Belgie ingeschreven, overeenkomatig 6 van arr. 63 van het tractaat op den 5 November 1842 gesloten en goedgekeurd bij de wet van 4 Febrnarij jl. Staatsblad N°. 3) zal worden re gelde gemaakt en de op brengst daarvan worden besteed tot intrekking en delging vin schulden ten loste van hec Koningrijk der Nederlanden of van deszelfs Overzeesche Be zittingen, Op gelijke wijze en ten zelfden effecte, zal worden beschikt over het kapitaal van 80 millioen a\ pCts. inschrijving, vermeld in 7 van het even genoemde art 63, of over de som van veertig millioen, welke, krachtens de evengemelde paragraaph, door het Belgisch Gonvernement, ter vervan ging van deze 80 millioen 2J pCc. Inschrijving, kan worden uitgekeerd. De ter uitvoering van dit artikel in te trekken en re delgen schulden, zul. len ten minste eens jaarlqksche rente van vier millioen gulden vertegen woordigen. Arr, 2. De kapitalen in hec tweede grootboek der nationale werkeliiké schuld, rentende 5 ten honderd, krachtens de wetten van 6 Januarij 1832 {Staatsbod N°. 9)22 November 1832 (N°. 54), 30 December 1833 (N". 76), 28 April 1834 (N°. 13), 15 Dec. 1834 (N°. 32), 18 April 1835 (N°. 6), 30 Dec. 1839 (N°. 55), en 27 Dec. 1840 CN°. 78), tot een bedrag van ƒ221,257,900.00 ingeschreven; zoo mede de losrenten, rentende 5 ren honderd in het jaar, ten laste van 's Rijks Overzeesche Bezittingen, krach rens de wetten van 11 Maart 1837 Staatsblad N°. 9 en 10), 27 Maart 1838 (N°. 9) 22 Dec. 1838 (N°. 50) en 6 Junij 1840 (N°. 18), toe een bedrag van 64,000,000.00 uitgegeven, zollen tot een gezamenlijk beloop van niet meer dan 221 millioen guldens, verwisselbaar worden gesteld tegen inschrij- vingen in een, op den voet vsn het bestaande, op te rigten nieuw grootboek van nationale acbuld, rentende 3 ten honderd in hec jaar, en zulks in ver houding van honderd een en veertig (ƒ141) 3 pCt. voor elke honderd gul hen 5 pCt. Alle voogden, curatoren en administraceor9 van minderjarige en andere hulpbehoevende personen, zoo mede de bestuurders van gestichten tn instellingen van allen aard, worden bij deze gemagtigd, om voor de per- ionen of instellingen aan hunne administratie toevertrouwd, deze verwisseling te bewerkstelligen. MEI, De in dit art. bedoelde schri'deh, welke nier binnen den daartoe dóór Ons te bepalen termijn, I11 3 pCrs. inschrijving mogten zijn verwisseld, zul. len, in eens of achtereenvolgens, in gereed geid, tegen 10O ten 100 worden afgelost uit de middelen in art. r vermeid, en voor zoo verre deze daartoe niet toereikend mogten zijn. zullen, ter vérkrijgitig van de verdër benooaigdè gelden, schuldbefce-tenissCh', rentende drié reh 100 in het jaar van *s Rijks wege worden daa'rgeste'd 'én ui gegeven. Art. 3. Zoodra, door vocrschrevene verwisseling en aflossing van de 5 pCts. sc niden in het voorgaande art. vermeld, niet meer dan veertig millioert golden zullen overig zijn, zal, tot verdere vermindering der door het Rijt vers'chuldigde rente, aan de houders der schuldbekendtenissen, rentende 41 ten honderd, door her voormal g Amortisatie-Sijndicaat, Krachtens de wee van 27 December 1822 CStaatsblad N". 59) uitgegeven, insgelijks de gele genheid kunnen worden gegevenom dezelve ie verwisselen tegen inschrijvin gen in hét 3 pCts. grootboek, mits in geene hoogere verhouding dan van ƒ139 3 pCts. voor elke 100 4J pCts., of wel, ter keuze van de houders, tegen schuldbekentenissen rentende 3 pCt. De scnuldbekenrenissen rentende 4J pCt welk op dezen voet niet, binnen den daartoe door Ons te bepalen termijn, zullen zijn verwsseld, zullen, in eens of achtervolgens, in gereed geld, tegen 100 ten 100, kunnen worden afgelost, en tot bet vinden der daartoe benoodigde gelden insgelijks schuld bekentenissen, rentende 3 ten loo in het jaar, Van 's Rijks wege kunnen worden daargesteld en uitgegeven. Art. 4. Voorts zal bet gedeelte der schuldvordering van de Nederlandsche Handelmaatschappij, ten lasce van's Rijks Overzeesche bezittingen, hetwelk krachtens de overeenkomsten op den 23/25 Julij 1840 en 25/3! Maart 1841 tusichen het Departement van Koloniën en de Neuerlandscne Handelmaat schappij gesloten en goedgekeurd is bij de wet van zo Julij 184a {Staatsblad N°. 22), vóór den laatsten December 1842 achtereenvolgens moeten worden at betaald, bij vervroegde aflossing, op den daartoe door Ons ce bepalen tijd, kunnen worden gekweten. Tot het vinden der hiertoe benoodigde géiden zullen almede schnldbe. kentenlssen, rentende 3 ten 100 in het jaar, knnnen worden daargesceld en uitgegeven. De Ovérzeescfie bezittingen worden de alzoo aan de Nederlandsche Handelmaatschappij afbetaalde som, schuldig aan het Rijk, en zullen daar van jaarlijks de renre 4jten honderd te goed doéti. Art. 5. Van hetgeen 's Rijks inkomsten over de jaren 184» en 1842 min. der zullen bevonden worden te hebben opgeleverd, dan benoodigd tot dek« king van *s Rijks nicgaven over diezélfde jaren; Wordt èen crediet geopend van tén hoogste 9,500,000, tot het vinden waarvan zooveel schuldbeken- teoissên, rentende 3 ten 100 in het jaar zullen knnnen worden daargesteld eii Uitgegeven, al» in gereed geld eene gelijke som zullen konnen opleveren. Art, 6. De schuldbekentenissen rentende 3 ten i'oó, krachtens deze wee dtar te siellen en uit te geven, zullen niet Deneden den prijs van 72 pC. kbnnen worden te gelde gemaakt. Art. 7. Voor provisie en courtage, zoo voor de verwisseling bij de arr; d en 3 oedoeld; als tot plaatsing van de nieuw nit te geven schulden, voor Kosten van roijement van certificaten op Het 5 pCts. grootboek der nationale schuld bij vrij wil ligen overgang, benevens voor die vereischt tot de uitvoe ring van de maatregelen in de vorige artikelen bedoeld, zal niét meer dan ten job van het bedrag der uit re geven nieuwe sfchulden kunnen worden besteed, en In mindering van den prijs der uitgifte worden verantwoord. A't. 8. Wij behonen Ons voor de termijnen en wijze van verwisseling en aflossing der bestaande schulden, zoo mede den voet waarop in de nieuw oaar te stellen schulden zal kunnen worden deel genomen, overeenkomstig de bepalingen dezer wet nader té regelen, met dien verstande nogtana dat, na vetloop van vier jaren na de afkondiging dezer wet, geene verdere ver wisseling of Uitgifte van scnuid krachtens dezelvezal kunnen plaats hebben; Art. 9. Aan de Algemeene Rekenkamer zal dagelijks eene specifieke opgave woroen gedaan ven de afgegevene aanwijzingen tot overschrijving m het nienwe 3pCt. grootboek. Alle nieuwe schuldbekentenissen, krachten» deze Wet uit te geven; zullen door de algenieene Rekenkamer voor gezien geteekend en bij haar geregistreerd worden, van dezelve zal aanvankelijk een bedrag van 20 millioenen aan den Minister van Financiën ter zijner verantwoording en ter goeder rekening worden gesteld, tegen inlevering van een geëvenredigd bedrag van ingetrokken schuld. Art. 10. De bewijzen van ingetrokken schuld zulten aan de Algemeens Rekenkamer woroen overgelegd, na, voor zoo verre dezelve in obligatie» aan toonder bestaan, van een vernietigingsteeken voorzien te zijn. Uit dezelve zal zoo veel worden afgezonderd, als noodig is om tot be wijs te verstrekken, dat door dit Rijk voldaan is san de bepaling vervat iri de laatste alinea 7 van art. 63 van het op den jden November 1842 met hét Koningrijk België gesloten tractaat, welk gedeelte daarna, met al de overige bewijzen van ingetrokken schuld, na behoorlijke verificatie, finaal zal worden vernietigd. Art. 11, Met den aanvang van het jaar 1846 en vervolgens, of zoo veel vroeger als de schuld aan de Nederlandsche Handelmaatschappij; op dert voet van art. 6 zal zijn afgelost, of wel uit de bij deze wet bedoeldë rente-verminderingen eene besparing van 1,000,000 zal zijn verkregen, wordt,ter verdere Intrekking en delging van schuld voortdurend aangewezen, a. De onvervreemdbare rente, ten bedrage van ƒ400,000 jaarlijks, ten laste van het Koningrijk België ingeschreven, volgeDs 1 van art. 63 van het tractaat van den 5den November II; b. De sommen op de staatsbegrooting of bij bijzondere wetten aan te wijzen tot aflossing of inkoop van staatsschuld. c. De koopschat van domeinen in gereed geld voldaan, nadat de domein-) losrenten, krachtens art, 7 der wet van 27 December 1822 Staatsblad N°. 59) uitgegeven, zullen zijn ingetrokken of afgelost; d. oe voordeelen op de geregtelijke administratieve of vrijwillige consig- natiën en depóts van allerlei aard, volgens de thans bestaande of later vasc te stellen verordeningen; het bedrag der renten óp de beide grootboeken der nationale schuld; welke in de verjaring vallen, zoo mede van de coupons ten lastè, van Rijk, Welke vijfjaren na derzelver verschijndag niet ter betaling zqjüangeboden; f, het dividend, jaarlijks verkregen op de duizend aandeeieh in het kapi taal van de Nederlandsche bank, welke het eigendom van het. Rijk. zijn. Deze middelen zullen worden aangewend volgens de daartoe bij de wet vast te stellen regelen en overigens in overeenstemming met hetgeen jaarlijks; ter uitvoering vsn art. 197 van de grondwet, ter bevordering van de belait-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1