FRANKRIJK. PRIJS-COURANT van EFFECTEN. Gebl, GENUA T A F E L - O L I E, BUR 3 Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Up In de algemeene Vergadering van Deelhebben der Hollandiche Ijze ren Spoorweg-Maatschappij, op heden alhier gehouden, beeft de heer Conrad verslag gedaan over den voortgang der werkzaamheden en den staat van de Maatschappij, Uit dit verslag blijkt dat in 184a ontvingen is 410,574.34, aan renten van belegde kapitiien ƒ16,710.06} en oveischot van het vorige jaar f 41,30, te zanten 447,305.70} De onkosten waren 153,104,66. Znivere winst 74,201.04}; welke som verdeeld over het gestortte kapitaal, groot f 4,985,000, als dividend geelt 1.48, of voor elk doorgefourneerd aandeel f 20 en voor elk aandeel, waarop gefourneerd is, f 15 Te Bednm bij Groningen, is den azsten dezer d or het schichtig werden van het paard, een rijtuig, waarin drie tnenschen zaten benevens de koetsier, in het water gestort, en is een derzelvende heer P. E. HardtI reizende voor het handelshuis van Johaxn Buchholts en C., wijnhandelaren te Duisburg aan den Rhijnhoewel de middelen der knnst aan hem bewerk, stelligd waren en hjj tot zijne volle kennis teruggekomen wss, aan de gevol gen dienzellden avond overleden. De andere passagier, eene burgervrouw, is mede lang in het warer geweest, doch men heeft hoop haar te behouden; een meisje, de derde passagier en de koetsier hebben zich tijdig kunnen redden. Te Otersum, bij Gennep, zijn op den tweeden Paaschdag drie man ren het huis van een welgesteld landman binnengekomen, zijn onverhoeds, rerwijl men over den verkoop van een paard handelde, op hem aangevallen, hebben hem gebonden en ruim ƒ300 aan geld ontroofd; toen zijne hutsge. nooten uit de kerk kwamen, vonder, zij hem nog in dien toestand; de mts. dadigers, welke fatsoenlijk gekleed waren, zijn zonder spoor verdwenen. Bij Eindhoven is nog tijdig een brand ontdekt in eenen watermolen, welke met opzet gesticht was, daar de brandlont nog onder her dak ge vonden is. DUITSCHLAND. Sedert 1837 i» de bevolking van het Koningrijk Beijeren met 55,508 zielen toegenomen, bestaande hetzelve toen uit 4,315,469; het aantal militBireu bedraagt 62,226 man. Te Hamburg zal den 7den Mei, den verjaardag van den vreesselijken brand, welke aldaar voorleden jaar gewoed heeft, eene plegtige godsdienst, oefening in alle kerken gehouden worden, bij weike gelegenheid eene col lecte zal plaats hebben, die dienen zal tot bijdrage voor de opbouwing der beide vernielde hoofdkerken. Uit Leipzig meldt men van den 17-ien dezer: Een regtsvennis voor eenigen tijd over 3 personen uitgesproken en thans vernietigd verklaard, maakt alhier veel opziens. Voor eenigen tijd werden 3 personen door gendarmen en geregtsdienaren gearresteerd als verdacht in eene pastorij in hec Saksische Ertsgebergte te zijn ingeDroken en dezelve beroofd te hebben. Zij werden voor de regtbank gebragt, en ofschoon zjj aldaar hun onschuld verzekerden, op de getuigenis van eenige personen en der gendarmen, tot levenslange gevangenis veroordeeld, Eenigen tijd later diende voor de regtbank eene zaak wegens eene rooverbendewaarvan eenige leden verklaarden ook de plundering van de pastorij te hebben be. dreven. Deze daad liet geen twijfel over, en de eerste gevonnisden bad. den geer.e gemeenschap met die bende. Ten gevolge van de bekenten!» werd het eerste vonnis door eene andere regtbank herzien, en thans blijkt de volkomene onschuld der reeds gevonnisden, die dan ook vrijgesproken en in vrijheid gesteld zijn, nadat zij 3 jaren is de gevangenis gezochc en 2 jaren lang de zwaarste tuchthuisstraf geleden hebben. De gendarmen worden in regten vervolgd. Het vonnis over degenen, welke door pligc- strijdige handelwijze en meineedige verklaringen de veroordeeling der on. schuldigen bewerkt hebben, ziet men met belangstelling te gemoette meer daar ook de tegtbank van menige onwettigheid is beschuldigd geworden. Prins Albert van Pruissen is van Kafro den 9 Maart met eene stoomboot, welke de onder-Koning ter zijner beschikking gesteld had, naar Opper-JEgypie vertrokken. Men wil weten, dat Zijne Maj. bij gelegenheid van zijnen naimdag am» nestle aan eeDige politieke gevangenen zal verleenenmen had gemeend, dat dit reeds bij gelegenheid van het huwelijk van zijne doenter zon geschied zijn; doch in die verwachting heeft me» zich bedrogen gevonden. De Hertog van Aumale heeft uit Algerie 6,000 fr, overgemaakt voor de ongelukkigen op Guadeloupe. Den 24tten is de verkoop aangevangen van voorwerpen, welke ten voordeele van die ongelukkigen zijn bjjeenge. bragt; de zalen van het Palais Royal zijn daartoe afgestaan. De jonggehuwden zullen tot na bet naamfeest des Konings, isten Mei, in Frankrijk vertoeven en dan een bezoek gaan afleggen bjj den Koning van Portugal, welke een broeder van Prins Augustus is, In de zirting der Kamer van Afgevaardigden van 24 dezer is eene aom van 3,670,000 fr. toegestaan, voor bet bouwen of herstellen van verschei dene bruggen op Koninglijke straatwegen van den isten rang. Indezelfde zitting heeft de Minister van Marine een crediet van 5,257,000 fr. aangevraagd voor de koscen der nieuwe Fransche etablissementen op de Australische eilanden. Het Hof van Cassatie heeft den 2isten April het vonnis bekrachtigd, waarbij de Predikant Roussel tot boete veroordeeld waswegens het prediken cp eer.e plaat», waar zich wel Protestanten, maar geene gevestigde gemeente derzelven bevond. Het republikelnicbe committé te Parijs verspreidt tegenwoordig onder de werklieden te Lyon een groot aantal vlugschriften, waarin de omverwer ping der bestaande staata-instellingeBvernietiging van bet regt van eigeodom enz. geleerd wordr. Den sden dezer is Alayor, op het eiland Minorca, nabij Mahon, door een verschrikkelijk onweder bezocht. Reeds had het eenige dagen achtereen srerk gewaaid, gehageld en geregend, toen, op gemelden dag, zwate don. derslagen zich lieten hooren. De kerktoren werd plotseling omvergeworpen, oe bliksem drong door tot in de sacristie, gelukkig echter zonder een der aldaar aanwezige Priesters te treffen, en vervolgen! tot in de kerk, waar hjj het uurwerk verbrijzelde, verscheiden heiligenbeelden in de kipellen deed nederstorten, en daarop verdween, zonder dat men heeft kunnen ontdekken waar hij zich een nitweg heeft gebaar.d. Van de groote menigte in het kerk gebouw verzamelde geloovigen is niemand gedood, maar enkelen hebben ligte kneuzingen bekomen, en bij allen was de schrik zoo hevig, dat men niet minder dan driehonderd personen heeft moeten aderlaten. Reeds is de val van den President Beijtr op Hal I, welke men voor uitgezien bad, geschied. Hij heeft het getade gerekend op een Engelscb oorlogschip de vlugt te nemen en is op hetzelve den 20 Maart met 34 zijner aanhangers te jamaika aangekomen, Er zou in zijne plaats op Haïci een ident voor een of meerdere jaren benoemd worden. 189ste Koninklijke Nederlandsche Loterij. Trekking der Vierde Klasse N°. 12989 een prijs van 25,000. N®. 23291 een pry's van 7,500. N®. 652 een prijs van 2 500. N°. 18981 een prijs vau 1000, N®. 1121Q een üs van icoo. N®. 18948 een prij- van f 1.500 N°. 7427 een prijs van 1000. N®. 3789 en 3579 ieder ecu drijs van icoo. N°. 5939 eene premie van 1000. Amsterdam, Woensdag 46 April 1843. Nederland, Werkelijke Schuldk 4} Dito Dito 5 Amortisatie-Syndicaat4} Dito Dito 3} Handel-Maatschappij4} Nienwe Dito 4} Oost-Indische Leening 5 Aandeelen Rijn-Spoorweg 4} Dito Haarlemmet Dito Rotterdammer Haarlemmermeer 5 Spanje L. bij Ard, van 85-85 Diro bij Dito, onhep. stukk Dito Coup Dito, Passive Deferred Fransche Uitgestelde Rusland, odi. Hope en Comp. 1798 en 1816 5 Dito Dito 1828 en 18295 Certificaten bij dito 1831 en 18335 Dito hi) Hope4 Certificaten ie Hamburg5 i-scntlj ving In Assignation .6 Certificaten van Duo .............6 Oostenrijk, Obi. Got! en Comp. 5 Ncgouatie Metalliek2} Dito Dito.....5 Napels, Certificaten 5 Duo in Napels5 3 pCt. S6j 5«f n 101} n n n 136 N 100,', IOO,sf 39 99 99 39 99 18} 19 99 99 >7A 26} 32} >7} 26} 99 33 99 99 1 99 5[« 99 107} 99 106} 99 99 90} 99 99 99 99 106 99 108 99 99 100} 99 5«! 101! loo' 26! 3»iUROÈ1 Norificai lato den gelet 0 indgt doen I benev e, over i N°. 5 ter I liet loc en dade Getrouwd; *s Gravenhage den 26 Aptil 1843. HAAN, ja. fJl en P. DE M. J. E. de JONG van RODENBURGK ken dat En wa, Heden namiddag is door Gods goedheid mijne Echtgenoote G1,..a*llg' HOOGEBOOM, zeer voorspoedig bevallen van een' ZOON. neius" Leyden den 43 April 1843. A. MONTAGNE, Jz. h. Ge 1 den h [ten de Voor de menigvuldige deelneming en belangstelling, mij, door Vrlidoen) den en Bekenden, bij hec treurig overlijden mijner hartelijke geliefde Z^ra?fni ter betoondbetuig ikook namens de Familiedaarvoor mijnen welnrtf/0'^0 nendsten dank. Leyden 26 April 1843. S. J. van den BOSCH, vvordet Voor de menigvuldige deelneming, m(j, bij het treurig overljj.JtiBcluJ mijn» dierbaren Vaders betoond, betnig ik, ook namens mijne Moel™,,^ daarvoor den inoigsten dank. Leyden 28 April 1843, AANBESTEDING. llge 111 H. G. ROM YN, nder. Apotheker. i»!,endt r t den ■11 1 nu Febru èingew ker mc Pastoor en Kerkmeesteren der Rosmsch Katholijke Gemeenten van Voorbu?" w< zijn voornemens onder nadere goedkeuring op Donderdag den 4den Mei iir"ter des voormiddags ten 11 nre, in het Logement de Zwaan, te Voorborg, het openbaar AAN TE BESTEDEN: Het vergrooten van het KERKGEBOUW met de leverantie van l terialenArbeidsloonenenz. Het Bestek en de Teekeningen liggen ter bezigtiging in de Paccori) de voorz. Gemeente. Zullende op Dingsdag voor de Aanbesteding des morgens van 10 tot nte, de noodige aanwijzingen en inlichtingen in loco gegeven worden. supra fijne 70 Cents de heele en 40 Cent» de halve Fles. Te bekoie Wei bjj N. J. STEVENS, Banketbakker, op den Nieuwen Rijn, te Leideti,lend NB. De gemelae Olie is thans ook alhier met de voornaamste Stedei"srC|" ons Rijk verkrijgbaar gesteld, dewelke sedert een reeks van j j)at' met sncces door het Publiek gesmaakt wordt. De flesschen woverscar 4 10 Cents betekend en wederom direct in betaling genomen. Stede, De Gez. LANGE, hebben de eer de Dames te berigten, dat £rzzV heden uit Pnrjs ontvangen hebben de MODELHOEDEN voor het Zottijk t Satzoen, benevens een goed Assortiment Italiaansche en andere STR((wa,ri HOEDEN, VEREN, LINTEN, BLOEMEN enz., en wekeljjkifenh nieuw zullen gesorteerd zijn; alleen langs dezen weg zullen de hiervan berigt ontvangen. Breedestraat over de Fransche Kerk alhier, kin?, Op den isten Mei 1843 en volgende dagen zal de Boekh8ndelaiK.'s|' C. C. VAN der HOEK, te Leiden Verkoopent jare li Eene groorendeels t.et geconditioneerde en ingebondene Verzamelln|,e "er BOEK- en PLAATWERKEN in verschillende Vakken van Wetenschap," waaronder vele belangrijke werken vooral in het gedeelte der Godgelrj>ersoi heid. Wijsbegeerte, RegstgcleerdheidGeneeskunde en Natuurlijke Dal tone voorkomen; voorts eenige Boekenkasten, eene Draaibank, Elt*11 °F seer-Machine, Toes el tot eene Perspomp en eenige Rariteiten, wi .Da.' gevoegd is eene Verzameling van Gelithogr. en Gegraveerde PLATiJe", onder welke vele van hooge waarde, alsmede zes stuks teekeningen Vitwelkt bernemden Kuip Voorts eene Verzameling Godgeleerde Boeken,ten n laten door een OEFENING-HOUDER. Bij bovengemelde Verza®*'"'" zijn nog bijgevoegd eene Bruingeverwde Knnst- of Platenkast, eeneDE® bank, eenig geschilderd Glaswerk, Munten, Gedenkpenningen en «daart Rariteiten. Alles heden en morgen van tien tot drie nre te zien. dat Op Zaturdag den 6 Mei 1843% de» avonds ten 7 ure, zal menï1e" Heeren-Lngemrnt aan den Burg binnen Leyden, ten overataan van deo Achib. Heer Kanton-Regeer van het Kanton Leyden, publiek Veilt ttn Verkoopeu: Eene groote en voor eenige jaren nieuw gebouwde FABR D ingerigt tot eene KATOEN-VERWERIJ en DRUKKERIJ, met It ?.eb< daartoe behoorende Localen, alsmede eene STOOMMACHINE van ij drukking van 20 paardenkracht. Machinale Pomp, IJzeren Assen, Kor T:n Ketels, Fonrnuizen ent. Voorts een nieuw gebouwd en wel ingerigt WC jen HUIS. MEESTERKNECHTS WONING, KOETSHUIS en STALl voor 6 Paarden, alles aan eikanderen verheeld, staande en gelegent 1 Leyden op de Heerengrachrdis chen het Waardkerkplein en de Zuidtl groot 17 Roeden en 19 Ellen, breeder bij aangeplakte billenen omschü Kunnende worden bezigtigd des Dindgsdags en Donderdags voor dt kooping, tnsschen 12 en 4 ure, mits vooraf belet vragende. Zijnde a informauën te bekomen, ti n Kantore van de Notarissen A. B, BAR' Nz.te Leyden, en C. J. SCHIEFBAAN, te 's Hage. tevi hul der toe lie dn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2