18-13, L E Y D S C ïl T. 51; C O V A N T» 'de la i id eren i :r te h dy Mt 'ienden I onder n dood 1 Wfnd, id enz. Hare d toe; ïrlijdeu lex in u de rnn eder io sn een aan del ltSC zijl V R ïj D A C\ -N I> E R L A N D E -N. Levden, 57 April. ifjj Staats-Couran: vrtn heden bevat een Konïn«ltik besluit ven 15 April, het k ^Hotidenue nattere 'algemeëne bepalingen nopens oen veikoop van net brood Ve h-n bet werk der tirocdeetifnghetgeen !tnet 'het in onze stad vige'erende 1 '"reglement geheel overeenkomstig is; r9n den Zijne Maj. heeft'op des'selfs vermeit eervol ontslag verleend aan den er BelirSden'Lln'enant bij de iste compagnie van het 2 Ie bat. rtistende schutterij in ld vi het 3de district van Ztiki Holland, II. A. Kloppenburgen in deszelfs plaats r»l»oodibenoemd Mr. P. L. F. Mussï; hij de dienstdoende schdtte'i) te Gouda heeft van PvZijne Maj. oenoemd tot istén Ltiiterant, tV. d' Langeihans 2de tuite ecbtgenaot en tot aden i.»lten«nt O. F. van de Veldeth.ns acnuttèr. vader f Óen assten dezer zijn ubgevasruigd drie wénen van dënë4S'en dezer', als; j°, omuenr de verdeeling der grondbelasting ftisschen de gedouwde en van ontongebotiwde eigendommen enz.; q°. houdende wijzigingen in ce wetren op i van «de personele belasting 'van 29 Maart 1833 en van 29 Óecembeï 1835; en in eeneftj^ 101 aanvulling en wijziging der wetten op het 'regt van patent, van Si len de jjVIel 1819 en 16 Jugij 18321 Vervolg van het voorlonp'g verslag van de cenfrèle fcfdeeling der nen wtq.^ede 'Kamer van de •Staten-Genfiras'i: aWeen' ^,e" aan,'en va" bet hoofdstuk voor Marine, Wordt verlangd eénè opgave van de tegenwoordige sterkte onzer zeemagt en.van.den vuorhanden voor raad in de magazijnen'; voortf eénë opgave van de sterkte waarop men voor. nemens isorrze zeemagt te brengén, en van de vermeerdering, welke dé en de voorraad der magazijnen daartoe zal vereischen'; eindelijk eene korte beschou- lokkeniiwmg van de kosten van het uitrusten der vloot in tijd van gevaar, en van :sem otaie voor ieder jaar lb trjd van oorlog. Ofschoón erkennende dat het cijfer echter san'dit'hoofcatusoVbr het geheel genomen, niet veel lager zal künnen sscbadljgesteld worden; h'ebbeli vele léden nogian» op nieuw bij deze gelegenheid ook ojeinstip aangedrongen dar de Regering moge voortgaan mee het verminderen ezelve len hezulnigën der-kósten .»an administratie en directie, Pen einde mét te n gedoifieer kracht aan de verbe ering en versterking onzer active Zeemagt werk ebt geiifaatn te kunnen zijn; hiertoe heefr mem wederom den vroeger geuicen wensch aarbij Herhaald, dat 101 de afschaffing van een of meerdere maritime eiabiissemen. ier meign mogt besloten worden. ■t de t; pt meerderheid, hoezeer omtrent de'zè zaak géén stellig gevöéièb wil. ichadlgdjnlje voordjagen, heeft nogtans (/erlangd te vernemen, welke overwegende edenen 'tegen eenige afscnaffing aanwezig zijn. Onder opmerkingdat de 1 '"kilheid en vaStë beginselen; zóo bij aalibouW, bémanning wapening enz., reeds onze mavine ontbroken hebben, voegden sommige leden daarbij; dat loco. Ft 8an ',en egCSiwoordlgen Directeur-Generaal is voorbenouden, onj die fnjieifl re. herstellen ,en onze marine te brengen op de hoogte van den tijd. [ooo. tien betreurde het, dal men eenen post van f 111,750, welke tot denhouw rah nieuweuqbuoietjs, nieuwe lieht-opstanden en co: verbetering der ver ikt bebbo.ich'ins K1'3®1" wort)en benoori'gd ie zijn, voo; memorie heeft moeien brengen. 1 geformtd'en wenfentb ie vernemen, of die daarsielliiigen zonder nadeel voor de cheepvaari uiiges'eld kunnen worden, en of het niet verkie.iijk zou zijd, rthout, mm tiihans een gedeelte der kosten op de tegenwoordige begrooting te bren ca/esterIjen e0 jaarioe op andere posten, b. v. pp die wegens aanbouw vin grootè te e"s q'^I) mindere, vaartuigen te bezuinigen De meerderheid was van gevoelen, iroetenKi'at'n ®erh urfiilg van Qr.ïe zeemagt, bet getal der vlag-officieren te groot is. ten opzlgie van het nëgé'nde hoofdstuk. Nationale Schuldhééft meii ^PÏZKnigemeend aan de Regering in bedenking te moeten geven, of met bij de wet „"kou kénnen bepaald worden, dac oe coupons van verschenen renten, Welke "r* kk'ian de 'adihinisiraiie-ksmoren worden góedgedaah, jaarlijks aan het groocooek eene »ztranftooórd zuilen worden, ten einde het Rijk in het genot wórde ges.eld ran de verjaarde en onafgehaalde rémen en voorts dat de verjaring zóo wel 1* 'nor de certificaren als voor de inschrijvingen der renten 0|J vijf jaren gesi'cld noote G9' worden- Volgens dé wét van 27 December 184Ó, bëtrëkkelijk de daar. telling eeher schuld van 18,000000 a 5 pCc., rnogc een derde van het IF Iz :,P'I3a' n'el yroeger worded uitgegeven dan in den loop Van 1842, voor J noverre de behoefte der achitkiat zulks alsdan vereischen en daarvan blijken ij het oiou foedédeelingeii en verrekeningehte doen wegena den loesiand betuig®"' *s '3nc'8 financien, en heigene op de onzekere baten ontvingen of ie oed gekomen ia; dientëhgevoigé achten sommige leden zich bézwaard om E N e aan6evra,sfie sommen voor rentebetaling vah vóornield gedeelte tóe te EMAN|nan, zóo lang hbn hiët vin dé lioödzikelijkhéid der uitgifte uit de bedoelde door vrfe''e^eèl'n8eh ®n verzekeringén gebleken zal zijn. Sommige leden oordeelen •liefde Zi®' °'1kBra<'ënom te rekenen op eene aflossing van het Amortisatie-Syndi. :n welnu99'y'oör*' het'bestaan van deficits. Wil men het besluit vsn 1 Junfl 830 als verbindend beschouwendan behooren oök de 3 pCcs. Amortisatie- OscH. ll")'caat gedeeltelijk in 1845 te worden afgelost, en dasrvoor de benoodigde op dé bégrooting te worden uitgétrokkeu. AIRE, ^aI aan?,i[ hét hoofdstuk van bet Departement van tinancien, heeft men den Eetie,inner" a4n antwoord oer Regering op de bedenkingen omtrent de ift daarvi^Penfie bégroóting, waarbij Men het tiitzigt geopend heeft; dac er éene ruimschii^en>eeDe organisatie van het dëpartèitienc zou plaatshebben, in verband nis tei^®' opheffing van hét voormalig Amortisade-Syndiciatzoodra uien ichten ll(*"enl behoefte vin de diénst dóór de ondervinding zou zijn vóbrgelichr. vercróOlP® hee^ herhaald de aanmerking vroeger gemaakt, omtrent de koacbaarheid et administratie en bet groot getal van ambtenaren én bedienden. IVten gaf AAS. 1 kennebdat het geenszins de bedoeling wai, om het bedrag der tracté- R.NET. !'"ieh 16 odrminderenmaar wel dac op het getal dér posten behóorc té dac ziJ.'onien bezuinigd. Men meende; dat allé kosten vóór dé administratie van 'het Zoi^1 grootboek op de begrooting der uitgaven behoorden té worden gebragt, e STRO* inkomsten, aan die administratie verbonden, onder de middelen bèhoor- ekelijks ,e worden uitgetrokken. Men Verlangde inlichting; of de kosten op de DHUbeheerr hij het bektktn van zoo véle administratié-kosten niet latimer- ilhier. *"1'! konden worden verminderd. 2ine 'milii^Algemeen is men van gevoelen dat, nu de Belgische zaak is beSinpigd, iIES de he' tijdstip gekomen is, om de zoo omsiagtige; geheel ondoeltreffende IX choiï1"feetle Een°egzame waarborgen opleverende administratie der publieke schat, s et coat'" 0!> 'e bhffen. Men oordeelt, dat de toevoeging Van het Rijks kassierachap >a het Deptttement van Financiën niet behoot voort te duren, én de Mi. uilliu»1"" vsn Financiën niet tevens de mandaten van betalmg moec afgeven en Leydffi bs|salmeester zijn; men verlangt te weten hoe verre men gevorderd is J et de deliheratiën omtreut de toekomstige inrigting van bit beheer. APRIL. Terwijl then aljemeen vsn gèv'óeibn fs, dat d» herihnntfng onzer afvèsnoeicfè geldspecie ëlken dan meer aringend noodzakelijk, doch levenh, naar mate die afslijting en besnóeijing toênemën, iédefen dag kostbaarder wordt, ver. ianzt men door de Regering oh'dêrrigt te worden, noe verre zij gevórderd 1» mét de voordèVeideiide maa-regeien voor de invoering der nieuwe munc, ets wat fs van hè't verg'ooiën "en inrie'ten der gebou'Wen en van her aanmaken van materialen. Men veriangi é'e-'e opgave, hoeveel thans jaarlijks wordt gemunt'; zoo voor rekening van. pa/ïicuiieréh als voor het Rijk. Algeméén oordeelt men, da; her getal der ambtenaren vao de directe be. lastingen, in- en uitgaand - regi'èn en sccifnsen voor vermindering vatbaar is. Wel v'erfe dat .de rTgtige w'aaruemfng van de cfienSr daardoor benadeeld zon worden, gelooft men integendeel, dat, bij mindere omslagtigheitj, de behan deling der zike'h vèrëenvoödïgd en bespoedrgd zoo worden. Ten aanzien van cie bèiooningën van de ambtenaren der directe belastingen, neefc men aangemerkt, dat zij, vporet in gfootëre steden, te hoog zijn gesteld. Me" meent, dat In die nelóoningen cenè te groote onevenredigheid en on. zekerheid bestaat, omdat zij van de wisselvallige opbrengst der leges voor 'één gedeelte afhankelijk zijn; Meb zou Óaaro'fn beter adhten, dat de leges ln de schatkist wierden gestort en aan de ambtenaren eene Pitkèertng pro r'aio geschiedde, het welk tevens veel regelmatiger zou (vorden geacht; andere leden dachten, dat de opbrengst dér leges geheel ten voordèele van het Rijk zou moeten strekken en san de ambtenaren een vast trhetement toegelegd zou .moéten worden. Renige leaelt hebben verklaard de réden niet te kunnen beseffen, die de Regering moge bewogen nebben om af te gaan van het op het verlangen der Kamer voor 184.1 genotftén besluit; om g'ëetie inhouding han pCc, toe te staan voor de perceptie van verhoógde opcenten. Zij mee ren dat, indiende belkstings'chuldigen door opceflten gedrukt Wordt, óm in deih bood van de 'schatkist te voorzien, deze laatste daarvan dan ook het geheels bedrag behoort te genieten; efl dal de ontvangers zich de onbeduidende meer tiere werkzaamheden, welke uit die verhoogde heffing zonden kuntien voorc. Vloeijen, iin het algemeen belang behooren te gètroosten. Men hééft onttéaatd, dat de kósten van vervolging en proces-kósten voor de directe belastingen, die rèetfs bij de vorige begróoting eene vermeerdering hadden ondefgaab, thans weder tot een verhoogd bedrhg worden voorgedragen. Men begrijpt niet hoe de thans (hg'evoarde manier van procederen kan ge. kegd worden die verhooging noodzakelijk té makètt, daar toch die manier reeds bestond tijdens de laatste beg'roócingeh zijn vastgesteld. Veie leden achten de bezoMigïn'g vin den ontvanger-géneraal der loterij te hoog. Al wil men zelfs de helft e'an dat traciement voor bUreau-onkosten en risico gesteld hebben, 'zoo zal hij 'toch hoogër bezoldigd zijn dan een Minister waarvoor men geene redenen kent. De dienst der posterijen ten platten lande laat, nahr hét gevoerèn vat* hotnmige leden, veel te wentchen over. Men heeft verlangd, dat door da Regëring onderzoek worde gedaan naar de klagte, die ffien meermilen hooit; óai de Dltebtenr'en der postkantoren zith inlaten met de bezorging van boek werken, en daardoor een gevektigden boekhandel benadeelen. Men gaf de Regering in bedenking, of niet aan de beide Kamen dér Stateu-'Generaai viiidom van briefport zou behooren te worden toegekend. Terwijl men zfch vleit; dat ie (Aegëzegde reorganiaatie van het kadaster spoedig plaats tal hebben, vraagt men der Regering of de provinciale be* waarders van het kadaster, die voorzeker weiuige werkzaamheden te verrig- ten hebben, niec zouden kunoen gemist en hunne betrekkingen met anderè vereenigd Worden, Men verlangt, d"at dé verkoop Van domeinen zpo veel. mogelijk bespoedigd Worde, daar ceze grondt-h In nantlen van particulieren doorgaans veel meer winstgevend worden. Men verlangt; dat aan de Regering aangeprezen tü om, hij de keus der plaatsen what de verkoop geschieden zal; hét tariefvant de ingezetenen in acht te nemen. De tch'oóne schilderij; voorstellende het strand- én dorpgezlgr van Scheveningenwaarop het lusthuis v*n H. K. H. de Prinses van Oranje ia éfgeheeld; en wtlk stitk thans het eigendom is van Zijne Maj. den Koning van Wimettberg, heeft de goedkeuring van Zijne Maj. dermate mogen weg. oragen, dal deszelfs vervaardiger, de verdienstelijke kunstschilder B. J. van Hove, dezer dagen met de toezending der Rfurtemberg'sche gouden Akade mie-lhed'»ilie is verteldWelke nJediillé alleen en hoofdzikelgk bestemd ia tot vereerend onderscheidtngsteeken der gelukkige beoefenaars vab kunsten en wetenschappen. Den sasten dezer is te 's 'Gravehhage de eerste steen gelegd aan de nieuw gebouwd wordènde synagoge Voor tie Pledërlandsche Israëlitische gemeente, bij welke pjegtigheid de Öpperrabijn E. J, Lowemtamèëne godsdienstige toespraak gehouden heeft; i— Uit Amsterdam meldt men van den nsatên dezer HH. MM. de Koning én Koningjn, benevens HR. (CIC. HH. de Prinien Alexander en Hendrik der Nederlanden; zijn zoo aanstonda, (5 ure), aai* he.t Paleis afgestapt, Kort daarna zijn HH. MM. op het balcon verschenen, vanwaar H, D. d® toejuichingen der zaamgeschoolde menigte, op de minzaamste wijze besnc* woord hebben. Het gevolg van HH.. MM. en van de prinsen beetsac uit Mevr. da Giavin vitn Wassenaar, Grootmeesteresse Baronnesse van Omphal\ Gravin van HogendorpBaronnesse van Tujil van Serootkerkenen Baronnes van Linden, Siaais-Damei, Graaf val» Bjlandt, Kamerheer-Referendaris bij het Rabinet; Baron Mac- kay Baron van Tuyll van Serooskerkcnen Baron va« Brienen, Kamer* heeren Baron Sittema van Grovestins, Intendant der Paleizen; Majoor Baron van Coehoorn, en Majoor Merkes, Adjudanten van Zijne Maj.; Ma. joor Baton SLetAdjudant van Z. K. H. Prins AlexanderJhr. van Rap- pard, Adjudanc van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Nog tneldt.mgn uit Amsterdam van den atSsten dezerl De audiëntie heden morgen door Zijne Maj, aan de autoriteiteh en collegiën verleend, heeft vkn half elf ure tot omstreeka een urë geduurd, Na den afloop der audiëntie is door net corps niijzijk der schüttefij, muzijit voor het Paleis gemaakt -Voorts is Hare Maj, de Koningin nitgereden;- om den Hortus Botanicüs ln de Plantaadjé te gaan bèzigtigeh. Heden middag is er klein diner ten Hove, en heden avond, worden Hunne TVIajestëiten, benevens de beide, zich hier bevindende Prinsen, in den Hol- landschën schouwburg verwacht. Zoo men vert.eemi zóu er morgen ochtend preientitle b(j Hare Maj, d4 Kuumgin wezem

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1