A°. 1843. N\ 47. r dor o? ouderdo® FAN. VI AN. R A A T E N, »en 12 nu van ruim n. 3 fd, SEN. fsterven t mijne Doi 'nden, oni ;rzee. E. leydsciie WOENSDAG, NEDERLANDEN. Ley den, 18 April, itar riste, Ie Guitari i mee rot 02. Volgens weerkundige waarnemingen heeft men in 43 (aren slechts 3 jaren genooten ,e(eld, welke eene zoo ichoone en drooge maand Maart gehad hebben, na teeren vt Be||jz jn 1802, 1803, 1808, 1844 en dit jaar. De vier genoemde jaren buiten juinen zijh door buitengewone vruchtbaarheid onderscheiden. Volgens Konioglijk besluit van 3 April is Haarlem aangewezen als los plaats van steenkolen en kolengruis, bij invoer langs de rivieren. Zijne Maj, heeft tot Wethouder der stad 's Gravenhage benoemd Jhr. Mr. L, de Witte van Otters, lid van den Raad aldaar. Tot Nederlandsch Conaul te Bremen is benoemd de heerC. H. R etss'ngh. Uit het voorloopig verslag der centrale afdeeling van de Tweede Kamer H/i/IN der Ststen-Generaal, omtrent het ontwerp van wet, houdende intrekking en Ie Begin vervanging vnn öden titel van het ade boek van het wetboCK van burgerlijke iromp.et regtsvorderingblijkt, dat meD in het algemeen in de afdeelingen verklaard er schooi heeft zich re kunnen vereenigen met het denkbeeld, dat op de bepaling van art. S15 behoort te worden teruggekomen. Er bestond echter geeDe volko ERG. pene eenstemmigheid omtrent de wijze, waarop zulks zou behooren te ge achieden; want ofschoon de groote meerderheid had doen blijken, dat zij in het voorstel der Regering kon berusten, was nogtsns in eene afdeeling de bekom; ®ee,1™8 g€öi<« d3t art. S15 niet behoorde gewijzigdmaar geheel weggelaten eiden. <e worden. Wat de noodzakelijkheid en wenschelijkheid aangaat, om op de Steden vt bepaling, betreffende de vereffening der kosten en schaden, terug te komen, van jat; daaromtrent waren de gevoelens zeer verdeeld. Onder anderen is door som ;n word; u'8e Inden aangemerkt, dat het hoogst ongeraden zou zijn, om nu reeds ien zoo kort na de invoering der nieuwe wetboekenin het zamenste! van dezelve BOVFN t^sksgewi}tie veranderingen te maken. Slechts bij bewezen volstrekte nood takeiijklieid en bij de zekerheid dat het in de plaats gestelde eene we- jr °je! zenlijke verbetering zsl daarstellen, zouden deze leden ooraeelen dat er term-n kunnen zijn, om thans reeds tot zoodanige verandering over te gaan. Zij meenden echter, dat in het onderhavig gevsl geen dezer beide vereiscb 1843, de ,en aanwezig was. De meerderheid der leden heefc echter verklaard, zich met de voordrage te kunnen vereenigen. Huns inziens was de voorgestelde alsmei wijziging en aanvulling noodig en doeltreffend, als vtJd gy het on(jerzoek van het ontwerp van wet, nopens de boedelscheidingen, In de afdeelirgen der Kamer, is door allen erkend, dac de wensch tot ophef- wijlt j £„g (jef bestaande bepalingen daaromtrent algemeen is, en dat de Regering, ns 10 t« ,|00r dien wensch gevolg te geven, getracht heeft eene algemeen gevoelde behoefte te vervullen. Wat betreft den vorm, waarin men de opheffing der bestaande bezwaren heeft voorgesteld, hebben ook ten dezen veie leden in u-aangemerkt, dat het voornemen der Regering, om, hetzij een geheelen Af. titel, hetzij enkele artikelen van een of ander wetboek In te trekken endoor ènHLrneen gelijk getal artikelen te doen vervangen, dje dan geacht zouden moeten Keuke worden een deel van dat geheel uit te maken, een maatregel is,tegen welks modiieF 'wafelachtig nut zoo vele zwarigheden overstaan, dat zij zich bezwaard van h I0B''en rekenen daartoe mede te werken. Dê eenlge nuttige zijdewelke e dusdanige maatregel scheen aan te bieden, was daarin gelegen, dat de op- e®eJ hooping van bijzondere wetten, welke, ook bij het best zamengevoegde aan IR v,n wetgeving, de veranderende toestand der maatschappij noodzake- 1 ond" ïonde kunnen worden voorgekomen; dar iedere wenschelijk geoordeelde verandering dadelijk de haar toekomende plaats in het geheele zimenstel Zoude innemen; dat men dus, op ieder gegeven tijdstip en bij lederen herdrnk eener officiële uitgave, een geheel te zamenhangend wetboek zonde bezitten, en dat men op deze wijze zoo wel de moeijelijkheid der nasporing van eene menigte bijzondere wetten, als de noodzakelijkheid, om na zeker tijdsverloop de gebeele wetgeving te herzien, zoude kunnen voor. Itomen, Vervolg en slot hierna De nasr bet Athenaeum Illnstre te Amsterdam beroepen Hoogleeraar in de letteren, P. J. Veth, zal den iscen Mei de gebruikelijke plegtige inaugurale redevoering houden, in de groote gehoorzaal van het gebouw des Athenaeums aldaar, Ulc Breda meldt men; De gsrnlzoens-veraodering van het alhier In bezetting liggende 4de regi pent infanterie zal den isten Mei plaats vinden. De marschroute, aan de verschillende bataljons voorgeschreven, is de volgende: De staf van het regiment met den Lultensnc Colonel Wagener, en het late bataljon, gekom tnandeerd door den Majoor Noot, uit Breda, de Willemstad en Geertruiden- £ellJe berg, marcheert den tSden over Meerkerk, Uirecht, Hattum, Meppel naar D" Assen; het ade bataljon, onder bevel van den Majoor van Winsheijm, mar- cbeert den 1 Mei over Dordrecht, Overschie, Leiden, Hillegom, Amster Z dam; vervolgens per stoomboot op de Lemmer, Akkrum naar Leeowardan; '0werij t,a[a|j0Dgecommandeerd door den majoor v. Muiken, Over Steen wjjk, Vianen, Amersfoort, Ermeloo, Oldenbroek, enz. naar Zwolle; van daar gaat de staf des bstsljons met de 3de en 4de compagnie van hetzelve over Ommen naar Coeverden terwijl de iste en ade comp., onder bevel van den Kapitein Duimers ,van Zwolle over Meppel gaan. Alle bovengemelde batal jont en compigmén lossen bjj derzei ver sankomsc in hunne garnizoenen, de bataljons en compsgniën van het 9de regiment infanterie af, welk regiment alsdan naar Hertogenboscb zal marcheren. Uit Leur schrijft men het volgende: Het vinden van eene vrouwen-muts en klomp in de haven te Leur had reeds den 11 April jl. doen vermoeden, dac eenig persoon den dood in hec wtter had gevonden, en die vermoeden moest te meer gegrond voorkomen, dewijl sedert Zondsg II. twee inwoners der plaats vermist waren. Dienten gevolge werden dadelijk van wege het plaatselijk Bestuur onderscheidene mastregelen genomen, ten einde zich te verzekeren, of al dan niet eenig l|jk ln de haven was liggende, en de gedane nasporingen bragten in den morgen van den I4den, omstreeks 9 ure, twee met eene Koord aaneenge bonden lijken uit het water te voorschijn; die lijken werden al dadelijk bevonden de llgchamen te zijn vin de vermiste personen, L. M. G., jong man, oud 19 jaren, klerk bij den Notaria (V,, te E., en Ho. ie R.., jonge dochter, ond 41 jaren, beide wonende te Lenr. Op het eerste berigt dier ïoo vreemde vinding van zaamgebonden lijken ia door de Justitie een naauw- gezet onderzoek op de plaats vin het voorval ingesteld, en schijnt daaruic te zijn geresulteerd, dat het opgespoord onheil de droevige oniknooping van eene ongelukkige liefde zou zijn, en dat ten deze aan geen geweld, door derden gepleegd, zou moecen gedacht worden. Het gedaan onderzoek zou mede geopenbaard hebben, dit de overleden jongeling te voren, meer bij zonder dei Zondags, sombere denkbeelden verraden heeft, des echter oen 1grooi waatit en nog andsch: 5. Eei en even wonde, r Sectit ende de Doping, Billet— Cantote ;ns dei ie van 2 Hok- tii ge- EL ea groote zaïiêri >ut en oede- voof 1eren- ÏRF, m en Bio- le en i ;er» ners,, ken, ande t de tOQ- for- 'm,. COURANT. tp APRIL. avond van dien dag, na fn den namiddag, onmreeks half vier ure* dè woning der overledene jonge dochter te hebben verlaten, met kiemen »ti eene herberg heefc doorgebragt, zonder dac ie dier gelegenheid eenige aandoe mng bij hem zij opgemerkt; dac hij op den slag van acht ure onder hec zeggen: „Zie mijn kaartje, ik ben ziek (gewone uitdrukking bij het kiem- spel), en bij d. R ben ik ook ziek," is opgestaan en de herberg in bedaarde stemming heefc verlaten; dat ook op dat oogenblik Hade k.9 die den na middag als naar gewoonte te huis had gesle.ende ouderlijke woning it uitgegaan, en dat beide personen eenige oogenolikken later, onder den arm gaande, ontmoec zijn op de kade, in de naoijheid der plaats waar de Ijjkea zijn opgevischt. Deze zijn met de boezems door een lusschen oeide ligcha men digtgeknoopte koord cegen elkaar gestrengeld, handen en voeten niec gebonden, doch met de armen in elkander gesloten en uitwendig ongeschon den uit het water opgehaald. Deze droevige gebeurtenis dompelt der overledenen ouders en nabestaanden in diepe droefheid, en Iaat de gemeenten Ecten en Leur en omliggende plaatsen in verslagenheid. Hec proces in de zaak van den heer Caumartindie, zoo ais ge meld is, een' zekeren Sirey gedood had, is ce Brussel afgeloopen en is hij vrijgesproken, doch in de ko»ten veroordeeld, omdat bij zich bediend had van een verboden wapen. WEST-INDIE. CüR»9A0 den 10 Maart. Onder deze dagteekening wordt gemeld:' Er heerscht hier weder eene ziekte onder hec scheepsvolk van de oorlogs brik de Merkuur. Twee adelborsten en een achttiental der matrozen zijn hieraan gestorven. In het voorgasnde jaar heerschte dezelfde ziekte aan boord van de oorlogsbrik de Venus, en tergelijker tijd aan die van de Snelheid, aan welker boord de ziekte losbrak op reis van Snrinamen naar Curasao, Deze vaartuigen verliezen alsdan een vierde of vijfde gedeelte der manschap pen', terwijl de overige, die insgelijks aangetast waren, herstellen. Men wil opgemerkt hebben, dac, als een vaartuig aan de werf moec gerepareerd worden, en men het hol beeft geruimd, door de waterkisten aan wal te brengen, er eene ziekte onder hec scheepsvolk ontscaac. Hec hol zou alsdani met een gassoort gevuld worden, die er verbolgen was door de ruiming; en hec scheepsvolk, weer aan boord komende, zou deze lucht inademen, die d*n het bloed zou ontaarden. Als er in zulk geval werkelijk een nadeelig gas in het vaartuig over gebleven ware, dan zou men die in dezen tijd wel kunnen ontdekken, daar men chans de middelen bezit, om de bescanddeeletl der lpchc zoo naauw ce kunnen kennen. Zoo wordt b, v. de vermindering van een tienduizendste gedeelte van hec koolstofzuur in den dampkring door dezelve merkbaar. Het waarschijnlijkste is echter dac er zulk een verderfe lijke gas niet aanwezig ia, maar dac de kiemen dezer koorts ontataanwan neer deze vaartuigen ce Suriname in de monding der kreken liggen, om hec vlugten der negers voor te komen. Deze kiemen ontwikkelen zich later, wanneer deze vaartuigen hier te Curasao aankomen. Den 4den Maart is er te la Guaira een Fransch vaartuig van Havre de Grace aangekomen, medebrengende ruim 400 Duitsche volksplantelingen of kolonistenonder geleide van Colonel Cadazze, Deze heeft het plan ge vormd, om in de koele en vruchtbare streek van Tovar eene kolonie op te rigten. Zij vinden er reeds woningen en alles wat zij benoodigd hebben. Gedurende de reis zijn er 16 personen gestorven, hetwelk men toeschrijft aan de bekrompene ruimte in net vaartuig. Daarentegen zijn er 5 kinderen gedurende dezen ovenogt geboren. Men hoopt, dat deze proeve van ko lonisatie zal gelukken en den grondslag van eene uitgebreidere kolonisatie zal worden. Sedert primo Maart zien wij hier boven de westerkim de staart eenef komeet; in het eerst werd deze staart aangezien voor eene luchtstreep, die zich wei eens na het ondergaan der zon vertoontdoch den 3den Maart zag men de kernen men wist toen met zekerheid dat hel eene komeet was. Deze komeet is zeer scherp begrensd en levert een buiten, gewoon schoon gezigt op. Volgens de Liberaal van den yden Maart, is dezelve ook op de vaste kost voor het eerst gezien geworden op den isten Maart. Zij staat bij het vallen van den avond west-zuidwest, en de staart, beslaande eene lengte van 42 graden, in de rigting van oost-zuidoost mee eene ligte kromming naar het noorden. Zij heefc haar perihelium gepas seerd, en verwijderd zich vsn de zon. Zij schijnt nergens in deze streketl voor haren ingang In haar perihelium aan den morgenhemel opgemerkt te Zijn geworden. Onze officieren van het schip de Venus, even als die der EngelsChe en Fransche oorlogschepen, die het stoffelijk overblijfsel van Bolivar hebben helpen overvoeren, hebben van de zuster van Bolivar eene medaille ten geschenke ontvangen met zijne beeldtenis, in Peru geslagen, ter waardi van een dubbelden dubloen, en het Gouvernement betaalde aan de loge menthouders te Caracas de onkosten van hun tiendaagsche verblijf aldaar, Het Gouvernement zal aan het congres een voorstel doen, om eene me daille ten opzigte van deze gebeurtenis te doen slaan, welke ook aan deze Officieren en aan anderen zullen vereerd worden. De Fransche, Engelsche en Hollandsche oorlogsvaartuigen werden ge. derende derzelver verblijf te la Guayra rijkelijk van vetsch vteesch voor. zien, zoodat men dnbbeld rantsoen kon uitdeelen. De volgende nitdrukking van een der matrozen van de Venus is karakteristiek: nMaeti ik wou maar dat zij nog maanden lang die botten van dien ouwen Generaal begroeven V* Men ziet hieruit hoe weinig Janmaet zich moeite geeft, om den naam te onthouden van oen held, wien vijf natiën Vader en Verlosser noemen. nEl Hiroe d quicn cinco nacionts daman Padre j Libertadordit is eene uitdrukking van de boodschap van Paez aan het congres. De Ver.esulano merkt aan, dac de drie natiën hnlde aan de nagedachtenis van Bolivar toebrengende, slechts een schuldigen pligt vervulden, daar zij hec giootendeels aan Bolivar te danken hebben, dac de havens van zulk een groot gedeelte van den aardbol voor hen geopend zijn. In alle geval, len het assisteren der plegtigheden van de oorlogsbrik de Venus moet gun. stige gevolgen voor Curasao hebben, hetwelk door Venezuela|altijd ia aan. gemerkt geworden als een schildwacht voor deszelfs deur, als een deposito voor den verboden handel; en in onze veelvuldige betrekkingen met onze ovetburen is het ons in lange niec onverschillig, of wij hunne genegenheid al of niet bezitten. Het schijnt, dac hec jubileum of de pauselijke bul, die de gebeden voor hec behoud der kerk m Spanje beveelt, nergens i<k

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1