A°. 1848. L E Y D S C H N'. 44. COURANT, 12 April. woensdag. ïsschén lerenj hulsh; ■oege :i| mder L T. op OLAD1 MNILL: 80 Cet, de We jn Vak 1 het L alle tijd) NederlandéR ~Ste E' Leyden, ii April. hmmti j,esloit van £jjne Maj. van den 34 Maart laatstleden, I's aan de fier. Vormde ingezetenen 'oer buurtschappen R.ele, fcinde. Hooge en Lage \Vete- ;r aangt Ying, 'Oke, Essen, OrtelèLeuéle en Ökkenhroek (provincie Ö'erijs el), Behanri 'vergund eene afzonderlijke kerkgerfieme uit te maften, afzonderlijk van ue be vraat hervormde gemeénte vén D'eperrveen; onder den naani van genkeente. van n Oud! Kolmschate, met een eigen Predikant, wiens jaarwedde bepaald is op ƒ5;o; ïn te gaan met den oag 'der bevestiging van den Predikant*, die door de gemeente zal beroepen A/orden, ló U[( Zijne M"j. heeft debheer de la RozitnSecretaris van de F-ansthè lega- :ht: Et tie, welke de Residentie iJlhgsdég veilatcn nèel'ttot Ridder der orde vart Deelei deo NetférlandsOhen Leetlw benoemd; gelijke onderscheiding is fe beurt jer D;i gevallen aan den Brusselschen Geneesheer Var-in. 1voor Men verneemt, dat de heer Manilius var. dn ffèrgheoud district— Comraiasaris te Sr. Nicoiaasen niet de beer Ittanlliuilid van de Kamér van Venegénwodfdigers te Br'uahel; tot Ridder der orde van den Nederland, kenen Leetiw benoemd is; Zijné Maj. heeft tot Ridder der orde van de Eikèn Kroon benoemd r,l 184; (jeo jjeer gcf,Tnmtti. achilder aan het Hof van Saksen-Weimar-Eïsenachheb h hende de Koning bovendien dén heer Schramm eén blijk van H. 0 rhildheid et gegeven, als een beWlji vin bijzondere tevredenheid Voor her afbeeldsel des Kooidgs, dat deze iBistékèh'de kunstenaar thans voltooid neeft. Dit afbeeld. 1 iel des Konrngs it Ca^uareile, wbrdt als een wezenlijk kunststuk opgegeven, edikan! veVtieertjt dat de kenners in de gelegenheid zullen gesteld worden, en A1 daarovér "te oordéelen, dair Zijne Maj; welwillend heeft toegestaan, dat het p 'op de, in Mei aanstaande; ie Giavénhage te honden tentoonstelling van tokkei jchj|()(rjjen tér bezlg'tigiiig zal worden aangeboden. De heer Schramm wer heeft inagelijk» dé eer; genoieh het afbeeldsel van 1. K. H. Prins Frederik der Nederlanden 16 VCfvaardigen en hééft eeiieb prachtigen ring in edel )d: Ei gesteenten ten geschenke bekoihe'n, vergezeld van eeheb brief, waarin des leschoi pnnsen hooge tevredenheid wórdt kenbaar gemaakt, 1 ven* Zijne Maj. heeft de Commissie, tot herziening der bestaande genee». kundige wetten;, .eeivql .ontbondenonder H. D. dankoetaigmg voor den intorii! door haar verrfgten ïrbeid eri aan den dag gelegden ijver, en va - Öen 8sten dezer I» in de Residentie de verjaardag van H. K. H. voneti mevronw de ErTprinses van SakSemaWeimar-Éisenacneenige dochter vaii ilze »i HH MM. dén Rolling-en de 'Kmningin, gevierd geworden, met het uitate- IUS ken van vlaggen en het spelen der klokken. Vervolgens werd door het garnizoen groote parade in de'Maliebaan gehouden; des middags was er diner bij Zijne Maj. Koning fVHlem FrederikGraaf van Nassau; des avonds Soirée bij Hunne Majesteiten. -=— In April i84b werden de'gemeente-besturen door Gedèpbtéérde Staten Vri l"n e"1 sewest, als daartoe aangezocht door Zijne Exc. den toenmallgen Hrri Minister voor liet publieke onderwijs.de nationale njjverneid en de koloniën, P iutgenoodigd tot het inzenden van eenige opgavenwaaruit eén algénieène „j. Fa brij <*t aa t over de geheele provincie zou kunnen wordert zamengéétéld. no Ofschoon tnen zieh, naar aanleiding daarvan, destijds veel moeite gêgeve'A heeft, om de gévfaagde inlichtingen in-te winnen, heeft zulks echter, toen men tot hét bijeefitrekken der ontvangene opgaven overging, geene uitkomst jf opgeleverd', welke kon gerekend worden met den waren staat van zaken overeen te komen, De oorza«k hiervan was weiligt daarin gelegen dat nien destijds aan de zaak te veel omslag heeft verbonden, en dat sómmige der [,&m toen gëdane vragen kunnen hebben Voedsel gegeven aan dé vreet, dié Wel WJ1" eens geopjaérd wordt, als of dergelijke 'vragen met éemg plan, tot hot eJ!n? éerhoogeu van reeds bestaande* of net invoeren van nieuwe belastingen !n si zojiden iri verband staan. Dit laatste was echter (wordt ér in eene Circulaire van het Provinciaal tioiivernement van Zuid-Holland aan de gemeente-bestii ren te kennen gegeven,) evenmin destijds als Voor het tegenwoordige het geval, Inrusscheti vereischt de aard der betrekking vSn het Departement roec'i Binnenlandsche Zaken dat men bij gemeld Depaetement bekend zij niec ïn e de fahrijken, trafijken en bedrijven, welke hier te lande bestaan en worden uitgeoefend terwijl bij overweging der zaak ieder onbevooroordeelde ligielijk iot de overtuiging komen zal, dat het eigenbelang der inlandsche fabrijkanten en trafijkanten zelve; eene dusdanige kennisneming nioet wensChelijk maken; daar de Regering, indien zij onkundig gelaten wordt, zoo wel vSn hun bestaan, als van hetgeen zij kunnen vervaardigen, hierdoor, van zelf buiten magte is om diér, waar zulks anders veel ligt het géval zou kunnen zijn, de inlandsche nijverheid boven de buitenlandsche voor te staan, tn verband tot het vorenstaande, en om te kunnen voldoen aan eene daartoe door den Minister Fm Van BinhenlafcdsChe Zalten aari hét gewestelijke bestuur gedane aanvrage, ggenl heeft de Gouverneur van Zuid-Holland, de gémeente-besturen uitgenoo- Meli digd, uit de verschillende steden en gemeenten dier provincie, omtrent iDwei de aldaar op 1 jannarij 1843 aanwezige Fabrijken, trafijken en bedrijven, de tii ge vereischte opgaven te ontvangen. De gemeente-besturen zijn verzocht,om EL e de opneming aan de hnizen, woningen en etablissementen zelve, door ge grom schikte personen te doen bewerkstelligen, en daarbij tévens te doen zien, zulle dat er geene dubbele opschrijving vSn dezelfde personen plaats hebbe, het- out i geen ai ligteljjk het geval zonde kiinden zijn, vooral in de steden; alwaar ;oede soms dezelFdé persoon verschillende werkplaatken heeft, die niet in elkanders vut nabijheid gelegen zijn, en ten einde men zich te meer tegen misslagen indé •pgsven zonde kunnen wisrborgen, kan dè4r, waar Wijkmeesters of gelijk soortige Toezieners bestaan, aan deze de taak worden opgedragen, hetzij «ra zelve alleen of tnet behulp van iemand anders, vaii wege het stedelijk Of plaatselijk Bestuur, de opnemingen te dóen, hetzij nadat de opnemingen door anderen hebben plaats gehad, dezelve met de wljkregistérs te vergellj ken, en het ontbrekende door vërbeietde opgaven aan te vollen. Zoodra dë opgaven bij de Besturen der steden, alwaar Kamers van Koophandel geves tigd .zijn, ingekomen zijn, zullen dezelve door hen in handen vab die Kamers moeten worden gesteld, met verzoek om dié opgaven te willen voorzien van hare aanmerkingen of consideraciën, voor zoo verrë sommige van dezelve daartoe tnogten hebben aanleiding gegeven, en die stukken, vervolgens bin nen eenen te bepalen tijd terng te zenden. Gelijke aanmerkingen of consl- deratiën zullen casu quo van de stedelijke of plaatselijke Besturen zelve totden te gemoet gezien, mee betrekking tot al de bverige steden en ge meenten, alwaar zich geene Kamers van Koophandel en Fabrijken bevinden. Ten slotte zijn de plaatselijke Besturen verzocht om den Gouverneur Voor nan, te beginnen met 1844, jaarlijks, voor den laattten Januari], te willen inzenden eenen staat, bevattende al de veranderingen, welke de nü te duene opgaven mogten hebben ondergaan. van hi gelegi N, mi aan 1 ondt ;n en woodi r Sec» toping Billet iatuoi mi dl :e vi j'Hoi beid t don "a.51 azigii lOOItl ormd i vei aeriji kni Zijne Maj. Koning tPïUm Frederik. Graaf van Naïsan-, hééft éódf 'de opHetfng van eene bewaarschool Voor Kinderen van Protelcancsche armen te" Nijmegen 'f 100 gegeven. Te Zaandam i* den gaten dezer fn den vroegen morgen de houtzaag» molen, ée Grocte Kotfy van den heer van niet de belendende hout schuren èn gezaagde ^outwaVen veVhrind, -Men schrijft Uit Assen van den ^den dezer': Bij het gravèn van e'ène sloor zijn nezer dbgen door den landbouwer'G. fn 'de veenen bij her gehucht OnstWedder-horit opgedolven, eenige ror.dé fiouten leggers Van gelijke lengtewelke een gedeelte schijnen uit tè maken van een in die veenen aangeÜegdCn houten #eg, in de rigting van het N. Oi 'en Z. W. -Uit Góes schrijft men, dat aldaar door middel van lijfsdwang eed vonnis is ten uitvoer gelegd aan den heer H. J. B, Predikant bi] de afge scheidenen, terzake van het leiden van ongeoorloofde godsdienstoefeningen-, verwezen zijnde tot ondertcheideh geldboeten, met dè kosten bedragende dé som van f 25,000. Bij eene circulaire dóór den Gouverneur van het Hertogdom Lim* borg aan de hoofden der gemeente-Besturen gérigt, is a'an deze, naar aan* leiding van es'ne aanschrijving van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van den listen Maart jongstleden, de last opgedragen -9 om van elke wei gering tot het opnemen van militaire inkwartieringen onmiddelijk proces verbaal op te maken, en aan den Officier van Justitie ter vervolging in té zenden. Deze aanschrijving schijnt in verband te staan met een arrest vah het Provinciaal Geregtshof van Noórd-Brabandwaarbij is verklaard, dat men niet verpligt is militaire inkwartiering te omvangen t tegen welk ge* Wijsde voorziening in cassatie bestaat; SPANJE. be Récent heeft deh 3 April de Cortes met de volgende asnsprzak geopend: Mijne Heeren de Senatoren en de AfgevaardigdenI „Terwijl ik u tundom den troon van Uakclta II vereemgd zie, om door uwe wijsheid en door uwen ijver mede te werken tot de wetgevende beschikkingen, die dén Staat moeten bevestigen, kan ik niet anders dan de zoetste voldoening smaken bij het koesteren der vleijende verwachting, dac gij de roeping, aao de tegenwoordige wetgeving voor het heil der monarchie en der Koningin voorbehouden, volkomen znlt vervullen. „Sedert dè vorige wetgeving hare werkzaémhèden heeft gestaakt, heefc in de betreKkingen, die wij met de Regeringen van andere landen ondernou den, geeherlei opmerkelijke verandering plaats gehad. „Wat onzen bihnenlandachen toestand betreft, etkén ik gaarne den ijver en de regi'schajSenheidWaarmede dé regibhnken en magistraatspersonen over het algemeen het regt bedeelen, in weêrwi! der onvolkomene regeling vaii dè regterlijke magt, eii in weêrwll der gebreken vah de bestaande wetge ving. Die moeljelijkheden zullen door eene goede organieke Wet en door dë hervorming onzer wetboeken uit den weg worden gernimd. Tot hec spoedig verwezenlijken dier hervormingen zal dé regeribg u een.ge gepasre maatregèl'én voorstellen. ^De staat der geldmiddelen rordert de zeer bijzondere oplettendheid der Cortes. Gewigtigé hervormingen hebbed plaats gehad, zoowel in het be. sttiur én ih de iiijze van verantwoording der openbare inkomsten, als in het stelsel omtrent den verkoop der nationale goederen. Maar zonder de noodige hulpmiddelen tot bestrijding niet slechts van de gewone eh loopende uitgaven voor de opènbare dienstmaar Ook van al de achtereenvolgend aangegane verplignngèn ter zake van het gestadig gemis van evenwigt lus. scfien die uitgaven én de ontvangsten der schatkist, zal het van dag tot dag moeijelviker woiden, otrt tot eeriè algeheele en voldoende regeling van hec hoogst belangrijk gedeelte van het staatsbestuur te gëraken. Met de be. groou'og oié aan uwe beraadslaging zal worden onderWorpeiizal men 11 tevens andere wets-ontwerpen aanbieden, welker gepaècheid én nnttigheii de Cortes op eene gevoegelijke wijze zullen weten te rangschikken. Dé Cories begrijpen te goed de belangrijkheid van her openbaar crediet, om nonnen krachcigen steun niet te verleehen aan de maatregelen, die hun ins< geliiks met het (Joel óm dat Crediet te vétbeteren, zullen worden voorge. dragen. „Te midden van de schaarsihté van hulpmiddelen, is dé zeemagt het voorwerp geweest van eene ijverige bezorgdheid, die zich door de in onzè tuighuizen lieerschende werkzaamheid en door het afzenden van expeditie^ naar onderscheidene punten openbaart. Voordeelige wijzigingen tot verligting der bevolkingen zouden omtrent het legér zijn cdc stand gebragt. Reeds waren eenige daarvan aën de Cortes aangebodentoen een onverwachte opstand die voorzigtige bezuinigingen heeft verlamd, en men zlèh met hulp van geheel de openbare magt heeft moeten toeleggen om dat zoo bedenkelijk kwaad te stuiten. Hec leger is op dat tijdstip, even als altijd, een toonbeeld van ondergeschiktheid eti krijgstucht, zoowel kis van dapperheid et) troiiur geweest. Aan die deugden en aah dè éven grootmoedige en beslisèendé medewerking dtr nationale garde heeft men het té danken gehad, dat dé beroering, die zoo verderfelijk zou zijn geweest, indien men daaraan adem had laten scheppeh in dë gebodrte verstikt èn de rust vólkomen hersteld is. Onder liet genot dier rust en mee hulp der tot stand gebragte hervormin gen, erlangen de materiële belangen dei lands met lederen dag meerdere uitbreiding; onze middelen van gemeenschap ontwikkelen zith, de landbouw èn dè nijverheid geven eene krachtiger opwekking aan onzen koophanael eli hec openbaar onderwijs ondergaat gewigtige verbeteringen. De wetten, die de Regering, ovéreenkomaiig de staatsregelingaan een onderzoek onderwerpen zal; zullen hec hare bijbrengen om het bestuur des lands tot meerdere volmaaktheid te brengen; Om dé ontwikkeling vart al de takken van rationalen rijkdom te bevorderen, en om de instelling der nationale garde, het openbaar onderwijs en de inr'gtingen van weldadigheid op eene hoogte te brengen, die met den roem van Spanje overeenkomt; én het iS mij eene voldoening u reeds nu té kunnen mededeelén, dat voor het tegenwoordige over de geheele uitgestrektheid der monarchie, vrede; eerbied voor de wet en orde heerschen. Voorzeker is het een allergelukklgat tijdstip, dat waarop de Cortes en de Regering in de roemrijke gelegenheid Eijndie nnnné vaderlandsliefde niet Ongebruikt zal laten voorbijgaan, om ie doen wat de naiie wenscht eA wij verschuldigd zijn aan de doorluchtige en jonge Vorstin, (tie wij hier op den troon hater voorvaderen gezeten zien, Weticu; die den Suat op heCliiere grondslagen vestigen, wetten; gsschikc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1