Londen dep 5 April. Zijne Maj. de Koning van Hanover zal Londen her begin dér volgende maand, na de bevalling van Hare Maj, welkt,., binnen weinige dagen te gemoet gezien wordt, bezoeken. Zijne vertrekketjjt in hét palejs vjn St. james worden gereed gemaakt. MENGELINGEN. Bébepen slechts 5617 en dat van den inh«nd slechts 653,894 baaltdit geï raiddeld getal in de tweede helft 11,750 schepen en 1,512,185 tonnen bedraag zijnde dus 5933 schepen en 855,291 tonnen meer. ,--- 70. Dat het tniddeUal der geladen schepen over de tien jaren beloopt 5496, en de tonneninhoud 734,535 'sjaars; dat de schepen met^alïaK ''sjaars 380, metende 25,056 tonnen. 8°. Dat het getal schepen met ballast vrij stabiel is, dat dit het hoogst In 1839 was, te weten 466, metende 29,906 ton, het laagst in schepen 181834 (328): het laagst van inhoud in 1835, te weten 20,079. 90. Dat in de twee helften des tienjarigen tijdvaits in ellte .heifr ,een ja»r van buitengewonen vooruitgang is op te merken, waarna mepwéder achter uitgang bespeurt; dat in de eerste helft naar den tonneninhoud7nIks ie ge weest het jaar 1835, en in de tweede helft 1839; dat töch 1841, bij rfat gunstig tijdpunt, reeds weder 551 schepen en 75,742 tonnen minder .aan,\vijsr, 10'. Dat men intnsschen dat jaar 1841 nog met 219 schépen en 35,295 tonnen het gemiddeld getal over de tien jaren ziet overtreffen. O O S T - I N D I E. Uit Batavia meldt men van den i6den November: Met het vallen v-an den avond, was de inlander Ramainvan de kampong Tjiratten, op het land Telcckpoetjoengvoor zijn huis bezig met padie trappen, wanneer eensklaps een tijger-roijaal van eene bijzondere grootte langzaam voorttredendeachter denzelven en zonder door hem bemerkt té worden, nadert. Intnsschen ziet de vader van Rameindie onder net afdak van bet huis zat, het plaatsvindende, doch wordt door den schrik zoodanig overmeesterd, dat hij geen besef beeft zijnen zoon opmerkzaam te manen op het gevaar waarin deze verkeert. Bijna op hetzelfde oogenblik ziet hij dan ook, dat zijn zoon door bet vreeselijke dier bij het been wordt aangegrepen Ramein, hevig verschrikt, wetpt zich terstond, met de grootste tegenwoor' digheid van geest, voorover op den tijger, spant al zijne krachten in en drukt hem met beide handen den kop tusschen zijne beenen tegen den grónd doch, bemerkende dat zijne krachten n.et bestand zijn tegen het ondier en hetzelve hem naar het nabij gelegen bosch tracht te slepen, begint hij om hulp te roepen en pogingen aan te wenden, oin den tijger met zijne vingers de oogen in te drukken, welk doel bij echter door zijne moeijelijke worste ling niet kan bereiken. De vader van Ramein, intnsschen zijne tegenwoor digheid van geest herkregen hebbende, trekt een bij zich dragende kleine badie-badie, daar hij in zijne ontsteltenis zijn gollok niet zoo spoedig vinden kan, vliegt op den tijger aan, en steekt hem het wapen tot aan het hechc in de zijde. Op het ontvangen van deze wond, laat de tijger zijne prooi los, en keert zich om, terwijl hij langzaam wil weggaan, doch de vader van Ramein herhaalt den aanval, en brengt hem eene tweede gelijke wond toe waarop de tijger zich tot hem keert. Middelerwijl is echter ook de broeder van Ramein, Mailang genaamd, genaderd, die het woedende dier dadelijk een kap met zijn gollok toebrengt. Nn draait de tijger zich op de achter, pooten om en slaat met de klaauwen naar Mailang, doch deze springt ach. teruit en wordt slechts even op het scheenbeen geraakt; hierna vallen beide vader en zoon, op den tijger aan, waardoor het hnn gelukt, denzelven spoedig af te maken. De inlander Ramein heeft bij deze gelegenheid ver scheidene belangrijke wonden bekomen. Onmiddelijk na her voorval is hij naar het Stadsverband gezonden, waar men echter niet twijfelt aan zijne spoedige genezing. De tijger is bevonden reeds zeer oud te zijn en bij nameting gebleken eene lengte te hebben van zes voet tien duim over den rug, buiten den staart. Men heeft ontdekt dat zich in dezelfde nabijheid nog eene tijgerin, vermoedelijk het wijfje van den afgemaakten tijger van gelijke grootte, bevindt, wordende niets onbeproefd gelaten, om ook dit dier te bemagcigen. Uit Britsch-Indië heeft men over Alexandria van 26 Mazrt de vol. gende berigten ontvangen: Eene legerafdeeling van 2,700 man, ondersteund door drie stoomschepen onder het bevel van Sir Charles Napier, is, terwijl zij de landstreken lang» den loop van den Indus in bezit wilde nemen, den i7deq Febrnarij bij Hy. derabad door 22,000 Hindoes, door de Emirs van Seinde aangevoerd" aangetast. Na eenen verbitterden strijd is de vijand op de vlugc geslagen, 15 stok. ken geschut en 4,000 dooden of gekwetsten achterlatende. De s'tad Hyde" rabad is bezet. De Emirs zijn gevangen genomen. De Engelsche leger, afdeeling heeft 205 dooden of gekwetsten verloren. Een opstand is den 2isten Januarij onder de bezetting van Manilla nitge. broken. De artillerie heeft de opstandelingen bedwongen en een kruidma- gazijn in de Incht doen springen, waarvan zij zich hadden meester gemaakt Zes Spaansche officieren zijn gesneuveld of gekwetst. Den 23 was alles tot de orde teruggekeerd. De Majoor Malcelm, overbrenger van de ratificatie van hec vredes verdrag uit Engeland, is te Bombaij den 14 Februarij aangekomen en den i8den naar China vertrokken van waar de berigten zeer bevredigend luiden. RUSLAND. Uit Petersburg wordt het volgende gemeld: Het antwoord van het Russische Kabinet op de laatste depêche van den heer von Butenief, nopens de door den Divan aan dien Gezant overhandigde verklaring betrekkelijk de Servische aangelegenheden, is reeds van Peterburg afgezonden. Het Russische Kabinet heeft in dezen met de groote gema tigdheid gehandeld, en alles gedaan, om het aanzien der Porte zoo veel mogelijk te sparen, Hetzelve verklaart de tegenwoordige regering van Servie als uit eene rcvolutionnaire beweging ontsproten, nimmer te zullen erkennen' zoo wel op grond der bestaande verdragen als op dien der beginselen vaó orde en regtwelke ten deze zijn verkracht geworden. Daarentegen maakt Rusland geene aanspraak op beslissing ten aanzien van den persoon die tot de regering in Servië geroepen wordt. Al wat het in de tegenwoordige omstandigheden verlangt, is een» nieuwe, vrije en onafhankelijke verkiezing overeenkomstig de aan de Serviers verleende regten en instellingen waarbij het aan de Porte volkomen zal vrijstaan alle personen uit te sluiten 'die haar niet aangenaam zijn. Het is derhalve geenszins het herstel van Vorat'Michael waarop Rusland aandringt; het verlangt alleen de handhaving van bet regts' beginsel en van de bestaande verdragen. Men houdt het daarvoor dat deze gematigde vorderingen van Rusland grootendeels het gevolg zijn van de bemiddeling der Oostenrijksche Regering, en verwacht dan ook dat deze aan de Ports met nadruk zal aanraden, om de voorstellen van Rusland aan te nemen. DUITSCHLAND. Het Koningrijk Prnlssen had in 1814 slechrs 523 mijlen ftnatweeen in 1835 reeds 1651 mijlen, en thans 1750 mijlen. De kosten bedroegen h 54,000,000 rijksd., dus |ledere mjjl 30,000 rijksd. De inkomsten van elke mijl zijn 990 rijksd. Het koningrijk Wurtemberg had in 1823: 276 mijlen straatweg en thans 310 mijlen. Het onderhoud van eene mijl is jaarlijks 760 780 rijksd. In Beijeren had men in 1825: 846 mijlen openbare straatwegen 'welke docr den Staat bekostigd wordenen thans 960 mijlen. flanover had in 1817 slechts 94, In 1830! 178 mijlen, en thins 250 atj,r, Jen straatweg. Hare Maj. de Koningin van Napels is den 24 Maart van eene dochtc, bevallen. GROOT.BRITANNIE. »or v Mij Den 4den is door Lord Ashlej, een waar voorstander der menschep tijkheid en zedelijkheid, in het Lager-Huis, een voorstel gedaan. Hij wiljjw namelijk als de nieering van het Huis verklaard hebben dat de voortduring van den opium-handel en van het monopolie der teelt daarvan op het groadg jt gebied van Engelscb Jndië, niet alleen alle vriendschapsbetrekkingen tuig g schen Engeland en China moet vernietigen, en nadeelig is voor ue belangtgar der Engelscne fabrjjken, uit hoofde der sterke vermindering van wet;igtjge handel, maar ook geheel onvereenigbaar is met de eer en verpligtingen v;et een Christelijk Rijk, en dat, zoo spoedig mogelijk, behoudens de regttgor, der Gouvernementen en bijzondere bijzondere personen, stappen to: nit-roe^ c jing van dit kwaad behoören te worden genomen. Die handel, zeide zi;e h Lordschap, was schadelijk voor de zeden der Chinezen, en sterkte om dg,nl]g invloed van Engeland op de tvelgezinden onder die natie te belemmerend Met Bewijzen staafde hij, dat naarmate de invoer van opium in China to!eek nam, die der Engelsche katoenen en manufacturen verminderd wasen omg^we keerd. Voorts naaide hij geloofwaardige getuigenissen aan, wegens d;;00i verderfeltjken invloed van den opium op de Chinesche bevolking, en ocgne op die van Assam, welke zich met de cultuur daarvan bezighield, digjjl deze, vroeger krachtig en ingetogen, thans wreed, zedeloos en ontzenuwd was. )ei Nevens dit alles, kwam het Insmokkelen van opium op talrijke menscheiiere levens te staan, dewijl de smokkelaars telkens op de Chinesche vaartuigje vuur gaven, die hun hec binnenkomen wilden beiecten, en, is hec, vrotroer zijn Lordschap, in de negentiende eeuw niet bijna ongeloofelijk, niet slecliyord kooplieden drijven dezen moorddadigen handel, maar de sluikschepen woloor den uit *s Rijks arsenalen gewapend, en door de Chinezen voor oorlogschfe ei pen aangezien. De Oostindische Compagnie was alleen niet schuldig hieiigeti aan geweest, want eene Commissie uit hec Huis der Gemeenten had hlezei als onraadzaam verklaard dien handel te ontmoedigen, dewijl een zoo grotregt inkomen, als hij opleverde, niet ligt uit andere bronnen te putten was. Itondi verspreiding van den Bijbel en de invoer van opium konden niet zamejerei gaan. Reeds was in eene vergadering van Baptisten besloten de H. Schtijntkt ten door tusschenkomst van Atnerikaanscbe zendelingen in China te brengerejui dewijl de ingezetenen aan de Engelsche zendelingen zeiden dat de hani|evai in opiom in tegenspraak was mee hecgene die Schrifcen predikten. Al verdjelijk verdedigde de redenaar den Keizer van China tegen de aantijging dat tjlaget afkeer van den opiumhandel niec opregt was, wane dan immers zou deilleer de verbeurd verklaarde opium niet openlijk verbrand, maar die ten meenregelt voordeele verkocht hebbeo, en ook de ceelc van dit kruid in zijn ei; Lm Rijk aanmoedigen, welks grond daartoe zeer geschikt is. jet m Na nog aan hec verbod van de opiumceelc in Engelsch Indië de voorkgilrjjk boven de afschaffing van hec monopolie gegeven te hebben, eindigde Lken. Ashley zijne redevoering, welke daarop het onderwerp eener levendige woüe k denwisseling werd, waaraan ook de Minitter Peel deel nam, die ten deaenva de grootste omzigcigheid aanbeval, dewijl hec voorgesteld verbod, zijns oiinde deels, alleen strekken zon om den opiumbandei in handen van de inwonuoec der Manilla-eilanden te brengen, die dezen dan nog grootendeels met Eiit all gelsche kapitalen drijven zouden. Veel becer was hec voor als nog, zedelijk de Minister, den Plenipotentiary Ptttinger voor de zaak te laten zorgteerst die daarover mee den Chineschen Keizer onderhandelde, terwijl de Engelicüen A Regering van haren kant alles aanwendde om het insmokkelen van opiumcijn; keer te gaan. Deze verklaring had ten gevolge dat Lord Ashley zijn vofervai stel introk. tntwa De Tunnel wordt bij voortdnring door dnizenden begaan; den 4»nbek was denzelven wederom door 20,000 personen gepasseerd. »ervu Berigten uic Lissabon van 27 Maart melden, dat de zitting der Cotjen, t eene maand verlengd was, ten einde dezelve in gelegenheid te stellen bet gi financiële onderwerpen af te doen. overlt Zoo als van het handelsverdrag, met Portugal te sluiten, niewunbte gekomen, zoo is men ook niet geslaagd om met Brazilië een dusdanig r^er jt drag aan te gaan, ooimo B E L G I E. ™rdi Zijne Maj. beeft het verzoek om ontslag van den Minister van Ooi1') ze de Liem aangenomen, en in zijne plaats ad interim den Minister van Opvoor bare Werken met de portefeuille van Oorlog belast. aanval Men «preekt te Gent over het plan tot de uitgave van eenen nad: der gezamenlijke werken van Mr. IViUem Bilderdijk en zijne rijk begai^e'len echtgenoot. De uitgave zoude zich zoowel door een' uitmuntenden lethel I druk als een' lagen prijs onderscheiden. Ondercusschen gaat men meti^eD> nadruk der gedichten van Tollens te Antwerpen ijverig voort; eene bloemletvan f" uic zijne balladen is te Gent in het licht gegeven, terwijl daar tevens in:te *'ei loop van dit jaar een nadruk zal verschijnen van Elize, een verbaal doot''lromi1 schrijfster van te Laat, even als van de proza-schriftendoor Beets in wanne licht gegeven. Met de gedichten van dien letterkundige kan zich raen!ijjnl'e te lande tnaar in ge'nendeeie verzoenen. Daarencegen pleit al dat nadruklzPm'e niet weinig voor de vernieuwde belangstelling in den bloei der Nederduitsroe letteren, ofschoon het tevens zeer bedroevend is, om aan te zien, dai eiodeli Regering en de boekhandel geen middel weten uit te vinden tot beteugeleD '00 van den nadtuk, waardoor de schrijvers en uitgevers zoo wederregtelijl Voo hunne eigendommen benadeeld worden, waardoor de Hitvoering van meDi6"'' e onderneming onmogelijk wordt. die ee voor t bergen PROMOTIEN AAN DE LEVDSCHE HOOGESCHOOL. moeijei Den 5 April de Heer M. H. Bella, van Maastricht, in de IRegten, na de verwok in ging zijner Dissertatie: de Munerc Ministerii Publici in Causis CtvUibus. «enige Den 6 April de Heer A. F. van Licrop Thz.van Eindhoven, in de Medicyne»„,,t, u de verdediging zijner Dissertatie: de Cardialgia. 1 Den 7 April de lieer J. G. Schumacher, van Rotterdam, met Theses. ïen en Op dien zelfden dag de Heer F. J. H. van Gilse, van Roozendaalmet Theses. Wij Den 8 April de Heer S. Hoven, van Delft, in de Medicijnen, na de verdeiwinti zijner Dissertatie, continens: Historiam Morbi ie Brachii Extirpatione. Sredne- Op dien zelfden dag de Heer E. A. Jerdensvan Deventer, in de Regten ij j verdediging zijner Dissertatie: de Juris Provincialis Transisalaniae Fontibus. aamsci Nog op dien zelfden dag de Heer A. van Eyk Byleveld, van Warmond, 'in Re; Narijm na de verdediging zijner Dissertatie, continens: Observationes Quasdam. tot 40 maar d «fstindi Vakont groote ten in vin vu Bit mit SIBERISCHE SCHETSEN. (Vervolg van N°, 40.) De hertensoorten bevinden zich in grooten getale in de verschillende I len van Siberië. Men vindt er eerst io het zuiden, het gewoon hert (cem

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2