LEYDSCnB fi 0 P R A N T, A°. 1843. KENNISGEVING. Levdrn, 30 Maart, éijne Majesreit heeft op verzoek een eervol ontslag verleend aan dei* isten Untenant bij de dienstdoende Schutterij alhier, H, A. Bake, int dei zelfs plaats benoemd den 2den Luitenant PJ. de Fretneryen tot aden. Luitenant aangesteld Mr, P. du Pieuthans sergeanti op eet. e lége 25 Off o in ut m in 18; tot df n, ma, chikkih van s, tl8r esceed. VRIJDAG, gi MAAR T. Gebl V ...KEN N f S n F. V I N Gi Derde Zitting van den Militie- li tad over het Kanton Lc :dsn Nn. i%~ 56] feÜR-OEMEESTEll kn WliTMOLJüLRS dmiSIAL) EKVI)EN owvnn .n hebbendé lbi Van den Heer Militie-Comnrissaris over de Knntois 15—21, Provincie ZiihT-UoV.anc. feene kennisgeving, dat de derde fitting dis Militie-Raaiisvoor deze Stad, zal gehou den worden op liet Raadhuis te GOUDA, op Maandag en Dings dag den 10dén en ixden ■April 1Ö43, des morgen,* ten iö ure; ter Ue'dordeeling- der Plaatsvervangers en iNuninier I30J verwisselaarswelke de dienstpiigtige lotelingen dezer Stad zullen verlangen te geven; frlsmede tot het afdoen der belangen van zoodanige lotelingen, w.er zaak tot deze Zittii g joo» is geadjourneerdBrengen zulks bij de/.è tér keurfisse van de belanghebbendenmet 5 informatie* dat tot liet opmaken van de bij, de Wet gevorderde certificaten vörir Plaats vervangers en rfumincrvei wisselaars {welke luatsre zufus echter niet dan Piet toeS'eni ning hunner ouders vernfo'gen te dóeh\ zal worden gevaceerd ter Secretarie dezer .stad, op Donderdag den 6den April aanstaande, 's morgens ten 10 ure; alwaar zij- tevens de noodige information., zoo otmfeht het opmaken dezer certificaten, als ren aanzien der ti vereischtenwelke de Plaatsvervangers, ingevolge de Wetnl'oetën héZitien, kunnen bekomen *9fl Voorts tneenen Burgemeester en Wethouders de belanghebbenden, of wel derzelvtr ouders, te moeten waarschuwen voor zoodanige personen, welke, onder den nadtri van Commissionairs, somwijlen dezelve misleiden, zoo door met hen kfachtelooze overeen komsten te sluiten, als door hen, welke Plaatsvervangers verlangen te gevenonder voorwending' vin alles voor hen te zullen bezorgen, een aantal pnnoodtge kosten te.doen j maken, ja die zelfs veelal, door beding v&n al de gelden daartoe benuodigd, dadelijk in eens, of in kort op elkander volgende termijnen te moeten ontvangen, hun voor het vervolg in vele onaangenaamheden wikkelen; alzoo van het gelddoor de lotelingen ten benoeve der Plaatsvervangers te geven, volgens art. 98 def Wet van den 8steri January 1817, .nimmer meer dan:een vijfde aan denzelven mag worden uitbetaald, en de overige vrer vijlden Iri de kits vair het corps moeten worden gestort; -*• en als dan zoodanige Commissionairs, na het volle geld genoten te hebben, dikwijls {zoo als de ondervinding heeft doen zien) niet in staat zijn de betaling der verdere termijnen aan liet corps te voldoen, de belanghebbenden genoodzaakt Wofdéndie gelden nog eenmaal te betaléh. Eindelijk Worden de belanghebbenden nog herinnerd aan de bepaling van art. 33 der Wet, van den 27ste!! April 1820, houdende.; dat hij* wiens Plaatsvervanger gedurende J8 maanden gediend heeft {de dienst bij de reserve niei mede gerekend) van alle verdefe verantwoordelijkheid voor dezelven bevrijd zal kunnen blyven, miis stortende eene som Van f 15Ó, wanneer in de aanvulling Van den Plaatsvervanger, ingeval hij moge komen te |08'ontbrekeiidoor vrijwillige werving zal worden voorzien. Aldus gedaan en gearresteerd bij H. H. Burgemeester ert Wethouders der Stad Leydenop den 27, Maart 1843, DU RIEU. - Ter ordonnantie van dezele, V. PUTTKAMMER, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD LEYDEN, brengen bij deze 2öWrr keunis van de Miliciens van de ligting van den jare 1838 voor deze Stad in dienst gestéld, dat derzelver Paspoorten, dagelijks uitgezonderd de Zondagen, des voormiddags '00, N*usschen "en en een ure verkrijgbaar zullen zy.11 ter Secretarie dezer Stad, mits zich daartoe:in persoon aanmeldende. Leyden den 30 Maart 1843. Burggmeestér en Wetlibuders voornoemd, D U R t E U. Ter ordonnantie van dezelven tltgebn; v. P U TT K A MM 6 R. Wyni KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der STAD LEYDEN bren ts Cj^en bg deze ter kennis der belanghebbenden, dat, mee overleg van H. H. rH)k «Burgemeester en Wethouders der Stad s Gravenhagé te beginnen met A STEzaturdag den i. April aanstaande, de Schuiten in het Veer van deze Stad TEHifcp >jGravtnhage Zullen afvaren, als volgt: *5"' ran LETDEN op 's GRAEENHAGE 'nEi *s Morgens ten zes ure. LLE! n n half acht ure. 8 se<1< half tien ure, In Correspondentie töet de «1 «Spooitrein van zeven nre uit Amsterdam. Middags ten twaalf ure, in correspondentie met de '"«""Spoortrein van tien ure uit Amsterdam. 1 "s Namiddags ten half twee uren, drie ure in correspondentie met de venrnSpoortren vtn een ure uit Amsterdam. 'tnde, *sAvonds ten vijf uren. zeven^ure, in correspondentie met de Spoortrein van half vijf ure uit Amsterdam. Fan sGRAEENHAGE op LETDEN r ^UI1 *s Morgens ten vgt uren. sSenel half zeven ure iu correspondentie met de 'Kso 'Spoortrein van ioj uur op Amsterdam. e*en negen ure, in correspondentie met de Spoortrein van uur op Amsterdam. 's Morgens ten hilf elf ure, 'sMiddags ten één ure, in correspondentie met de Spoortrein van 4J uur op Amsterdam. CA! *sNamiddags ten half 3 ure, TWE vier ure, in correapondentie met de Spoortrein van 8{ ure op Amsterdam. 's Avonds ten zeven ure. Lijden, den 30, Maart 1843. BAAS D.O R I E U. Ter ordonnantie van dezelve, JYK. v. PUTTKAMMER. iRDK N' BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS DER STEDEN DELFT EN j4* LEYDEN brengen b(j deze ter kennisse der belanghebbenden, dat te beginnen met Zaturdag den 1. April aanstaande, de Veerschuiten tusschen ^"""beide Steden zullen afvaren, als volgt: re11 ran DELFT op LEYDEN: Veili Des morgeus ten vijf ure, in correspondentie mee de Schuit op eydetUtrecht, Hooi Des morgens ten half zeveB ure, in correspondentie mee de Spoor, t lan|trein van io| ure op Amsterdam. indeli Des morgens ten negen urein correspondentie met de Spoortein beidt» vsh ij ure op Amsterdam. art i# Des morgens ten half elf ure. illeti# n namiddags ten half één ure, in correspondentie met de Spoor. 3AR' trein van 4^ ureop Amsterdam. Des namiddags ten drie ure. ten half vjjf ure, iu correspondentie met de Spoorstrein van 81 nre van Leyden. fdeOi Des avonds ten zeven ure. fan tP.WEN op DELFT-. Des morgens ren z.-s nre. half aci: ure. half tibn ure, in correspondentie mét de Spoof, trein ban zwen lire uh Amsterdam Des middags tén twaalf ure, in correspondentie met de Spoortreit* van tien ure uir Amsterdam. Des nnttHdtlags iei> half twéé iire. drie ure, in correspondentie met de Spoortrein van één ure uir Amsterdam. Des namiddags ten vijf ure. Des avonds zeven me, in correspondentie mer de Spoor trein van 4J ure j bit Amsterdam. Aldus gearresteerd bij Burgemeesters en Wethouders der S edeti Deifi en lejdenden 30. Maart 1843. van BERKEL. DURiEU Ter orconnancie van dezelve 9 Ter ordunnancie van dezelve* P. J. VAN DER C L F FV V. PUTTKAMMER. - - 1- -1 NEDERLANDEN. Uit 's Gravênhage meldt men van den 2psten dezer: Zijne Maj. heeft tot Regter-Plaatsyervanger bij de ArroDdisseoents-Regt bank te Gorinchem benoemdMr. Matthes. Zijne Maj, neeft deii rang van Luitenant-Generaal verleend aan dén gepensionneertien Genéraal-Majoor F, IF. Grave van Limburg Stirum Zijne Maj. heeft aan den Legatie-Raad PA, RuhrCommissaris voor de Rhijnvaart, vergunning verleend tot het dragen van het Ridder-orde van, het Legioen van Eer, hem door Zijne Maj, den Koning der Franschen ge Schonken. Heden mörgeb ten 5 ure is Z. K. Hde Kroonprins van Wurtemberg- eit deze Residentie naar Rotterdam vertrokken, vergezeld van HH. KK. BH* den Prins en de Prinses van Oranje en den jeugdigen Erfprins. De Kroon prins van Wurremberg begeeft zich van Rotterdam naar Londen, en HH., KK. HH. ce Prins en Prinses van Oranje benevens Hoogstderzeiver Zoon naar Stuttgardt. i- Men verzekert dat, tèh gevolge der gevoerde onderhandelingen, de faken dér Maatschappij van Weldadigheid aanvankelijk eene gunstige wending genomen heboen, en dat Z. K. H. Prins Rrederik der Nederlanden, daartoe door eene Commissie, naméns de Commissie van Toevooorzrgc, verzocht, zich bereid verklaard heeft, op nieuw het voorzitterschap dier Maatschappij! te aanvaarden, en bereids een bestuur gekozen heeft, hetwelk door de Com missié Van Toevoof2igt goedgekeurd en bekrachtigd is, -8—Morgeft zal de centrale afdeeling van de Tweede Kamer der S acen- Generaal met de Rapporteurs vergaderen: 1®. Over het ontwerp van wee nopens het perscheel; en 2°.över de voordragten van Wet ten aanzien der tarieven veti salarissen en jüstitie-boscen in burgerlijke zaken. Zijne Exc. de Minister van Binnenlandscbe Zaken heeft, daartoe door den Koning gemagtigd, aan de gewestelijke besturen berigt, dat de- storting der som van 40,000. vvegens administrate- en verdere algtmeenö kosten der koloniale bedelaars Werkhuizen, bedoeld bij arr. 22 van het Ko ninglijk besluit van 17 Augustus 1827 n°. 125, door de onderscheidend steden en gemeenten aes lijlis, moet worden gestaakt, onder voorbehoud evenwei van eene nadere herziening der verdere betalingen, welke bij dat besluit zijn geregeld en vastgesteld, en van de overweging, bij die herzie* ning, of voormeld bedrag daardoor langs eenen ahderen weg, buiten bezwaar der schatkist, gevöndeh zal kunnen worden. Gisteren avond heeft het corps muzijkanten van de schutterij dezer* Residentie eene serenade gegevën kan den heer Hooftnieuw Burgemeester dezer hofstad, die zijne tevredenheid daarover betuigd heeft. 1 De Buitengewone Gezant van £ijne Maj, den Koning bij de Belgische Regering, de heer van Breugelis den 2Ósien ce Brussel aangekomen. Het instituut voor blinden te Amsterdam heeft zich dezer dagen be langrijk uitgebreid, door het infigten van het huis op de Heerengrachc over de Warmoesgracht, bekend onder den naam van de Koning van Polenvoor zoodanige blinden, die, na volbragten leertijd iu het instituut, geene buis- vesting zouden hebben, en thans, door verkregene bekwaamheden, zoo niet geheel, dan ten minste grootendeels aldaar voor eigen onderhoud zullen kunnen zorgen. Men ziet met belangstelling het openbaar examen der kwee- kelingen van het gemelde instituut te gemoet, dat omtrent de helft der maand Mei aanstaande, in de kerk van de Remonsirantsche Broederschap, zal worden gehouden.) -Ült Leeuwarden schrijft men van den 26 Maart: Sedert lang was de toestand der kerkgebouwen van de Hervormde Gemeenee alhier en derzelver uit- en inwendig voorkomen niet geëvenredigd aan dert bloei dezer gemeente. Gesteund door de vrijwillige bijdragen van de leden der gemeente en de overige ingezetenen dezer stad, waarbij ook Zijne Maj, de Koning en Zijne Maj. Koning fVillem Frederik Graaf van Nassau aanzien lijke giften voegden, waren Heeren Kerkvoogden in staat met de verbetering van die kerken een aanvang te maken. Dien ten gevolge heeft de hoofdkerk der gemeente, de Groote- of Jacobijnenkerk, zoowel uit als inzonderheid inwendig in de laatste maanden een geheel vernieuwd aanzien en, bij eene verbeterde inrigting, eene aanzienlijke vermeerdering van zitplaatsen beko- komen, zoodat het geheel zich thans zeer schoon en doelmatig ingerige voor doet. Nadat de dienst in dit kerkgebouw ongeveer een jaar was geschorst geweest, is dezelve heden avond daarin hervat, bij welke gelegenheid dé weleerw. beer LProes eene schoone toepasselijke rede heeft gehouden, waarbij de gemeente tot dankbare blijdschap voor deze, voor haar zoo be langrijke gebeurtenis werd opgewekt. Hoe groot de schare ook was, die deze eerste godsdienstoefening in het vernieuwde kerkgebouw bijwoonde, i»« allés in de beste orde afgeloopen. -Uit 's Hertogenbosch schrijft men van den 28sten dezer? Men meldt ons uit Oosterwijk, dat men gisteren avond omstreeks 9 ure inde ver.e brand ontdekte; dadelyk snelde men met de spuit dezer ge-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1