A EYDSCHÉ C O ÏJ R A T openbare kapitale» ie iciiuld. Ocrober ;ngewoon ige regen 7 boiren, erboooen i gedood. 'an kleine enschen. :he vlag, geheel ken ia te ilasgow, welke 't onmid. hjrgemeester en WETHOUDERS ore SIA) LEVUEM, brengen 'rif deze, icnoener tvolge het slot van art. t. der Keuie wegens liet inun.iieren der uuizeu, gearresteerd eet n den Ed. Achm. Raad dezer Stad op den 19 eelrruarij dezes jaars op dan au daaraan g zon* afgekondigd', ter kennis van elk en een-iegelijk wion Zlilss aangaat, dat de water te der huizen en gebouwen, '«taande 111 de Vijf eerste Wijken dezer S'ad van fide ge- idswesje züti in orde-gebrast en daarop mitsdien van lieden af de bepalingen der voors. gedeel» ure van toepassing zullen zijn. Aldus gedaan en afaekor.digd bij H. H. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden op den 6 idaart 1843. n u r i e ii. Ter ordonnantie van dezele, v. PUTTKAMMER. VR Ij D A G, K E "N N I S Cr E V I N lij 1843, er Jamei Dl voor. zoor het r m ten ach- geweid. - N E E X H D'ERL A N D Lüïden, 9 Maait. Ziine Maj. beeft ondet dagi'eekenibg van dun 35 Februarij tie: volgende fsio1 y**nt «men v"""' 'wij will vi ii enz. j, tt g'oote q Je ÏJdl,;ia„, van.O'zen Minister van Rmncnlandsche Zaken van den leu February 1843, n°. 130, 130, ede. afdeeling,in, aanmerking nemende •erdara,. noodzakelijkheid, om Ook.dc uitgaven vjo' het honger onderwijs, zoo. h I38j;t,.| zulks zonder nadeel voor he zelve -tai) geschieden, te .verminderen Overwegende', dat een getal vandrie II ingeschoten .voldoende is voor f behoefte aan huoge'r onderwijs, waarin van 's Rijks wege dient te wor. 'en voorzien; j BÉU Overwegende,, dat dan ook het getal studerenden, bij *s Rijks A'.tienaénm ilvatortc Ftaneker sedert veD jrren bij vcoriduring is afgenomenen het nut, es) at door die inrigtng word: gest.ic.ht nrer langer opweegt tegen bet be. UÊ.VE, wart der uitgave.. uu 's Rijks kas, die tot derzelver tnstandnouding wor len gevorderd: - Oen Raad van S ate geboord (advies van den 24Sten Februatij 1343, én nre i|». 9 et Litt. (jenden goedgevonden enverstaan, te besluiten: OORLl- '[O. Hei Rt lis-Athgoaenm te Ftaneker, opgefigt bij Koninglijk bestuit ran oei kien Augustus 1815, wordt met het einde vaD het tegensvooidig leerjaar opgeheven t j 3°. 'Onze Minister .van Binnenlatjdsche Zaken gal Ons eene nadere, voor* dragt elzen', tot regeling van net lot van bet aan die tnrigting veroonden I b"elVr,ot,t'elhetwelk, vpur 409 .veel vro, ger geene andere rchiksingen mog. ten werden geffiaakt, ,|ot aan .h.et einde van het. jaar 1843, bet genot zal - S; behouden van Oe tegenwoordige jagrw eddgn en.begojdigingen. Cenoemde Mi. HTER,pi( er j,3| OrS tneoe eene voordrag! doen omtrent de bestemming vaD bet asp hei A'tieraénm ve'bomtun irater eel. Onze .Min ster van Bronpnlpiidsehe. Zaken is belas' met de uitvoering vs» dit he$:pit, Vtweltt zal w*o,rden meoegedgeld aan den Raad van Slate, aan 'Onrtn Minister van Financiën en aan de Algemeene Rekenkamer, ag Z V WILLEM, in ha» Minister van Binxeiifane'sche, Zaken rrgendt Schimm lpenninck van oer Ó.je. Z, M. heeft toi Rector Magnificus aan de Hoogescbool te Utrecht voor het Akademie-Jaar 18431844, benoemd den Hoogleeraar C. A. Bergsma. Zljc'e iVlaj. neelt tot leeen der Staats-Commisaie, ter onderzoek van de jaarmksche algemeene rekening, aantoonende de hoegrootheid der kolo niale reni ses', in goederen en in geld, en bét gebruik van die remises ge "'Vmiiktb enoemd de heeren: M. Piepers en Baron ff, Merkut de Koekleden attend! VJn £jer>te Kamer der Siaten-GeneraalMr. G. J. Brueeen Mr, J. G. vo("'van Nes, leden.van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Jhr, ff, C. van e' de Poll en Mr, H. van Sombeeckleden van dep Raad van State en G.S.G. "1 Baron 'von Fridagh en C. H. T. Baron Nahujtleden van de Algemeene trdim, Jtekenkambr. neB De .Commissie zal. als Secretaris worden bijgestaan door den heer J. yer, Cornell de Groot, waarnemend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van de ei 'Koloniën. -• Zijne Maj. heeft de beeren E. Canneman, Mr. P. van Akerlaken, spins V' Bruce en Mr. L. Metman, Voorzitter, Leden, en Secretaris van dé nu ontbonden Commissie, tot het doen van voorstellen ten nutte van de a dei M" tscha.ppij van Weldadigheid, beschonken de drie eersten met het Com mandeur K'tnis en den laatste met het Ridderkruis der orde van de Eiken Kroon. Z. IC, H Prins Frederik der Nederlanden, vergezeld van Ij, D Ad- jndant, ts den 7den Maart des avonds te Breda aangekomen en heeft fff eg aldaar rachtverbliif gehouden. en ,i De Giaaf van Rechteren, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene- 00jl taal, heeft een.weikje uitgegeven en aan de leden der Tweede Kamer rond- ,11, gedeeld, behelzenoe Beschouwingen ovtr eene vereenvoudigde huishouding van tenif Staat, en de daardoor mogelijke vermindering der uitgaven, in verband .roet ëe aanhangige voordrtgten van begrooting, benevens voorstellen tot eene en(l(i verbeterde verdeeling dér lasten en tor verligcing van de mindere klassen van lerit ingezetenen in dit Rrk. det( De roemnne van toelichting van het omwerp van wet tot regeling ïlug **n *s Rij1" openbare schuld, is van den volgende inhoud; pias ''c znemorie van toelichtinggevoegd hij her ontwerp van wet, hou dei de goedkeuring van het öp den 3 tSlovember II, met het Koningrijk Belgie geslotgn verdrag, is van Regeringswege verklaard, dat ae aanwending van de Kapitalen, krachtens art. 63 van dat verdrag aan Nederland uit te keeren, 'nader door de wet zou worden geregeld. Deze toezegging wordt vervuld dooi het onderhavige wetsontwerp, hou jlende voordragt om de Regering te magtigen tot het plaatsen ofte gelde maken, en ten meesten nutte van den Staat aanwenden der waarden volgens §5 6 en 7 van art. 63 dei verdrags door Belgie te verstrekken, te dien cifecte, dit daardoor zal worden ingetrokken en gedelgd zoo veel Neder- landicne schuld, sla tpn minne eene rente van 4.000,000 vertegenwoordigt. De werking san dezen maatregel en de aanzienlijke kapitalen, daardoor ter beschikking van het Nederlantlsche Gouvernement gesteld wordende, moet, wanneer geen onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden vanslge meeren aard zulks tegenhouden, eenen bijzonder gunstigeu invloed op net staats-Crediet van Nederland uitoefenen en nel gelegenheid doengeboren wor den; om eene ve mindering der rente van 5 en gj percent schnldeo tot stand te brengen, en alzco den rentelast wsaronaer het Vaderland gebukt gaat, op eene noemenswaardige wijze te verlichcen. ondz Uai :er.'i 108} diet kdt res 11: lm ids i '1 »;v, M A A R. T. De mare waarin; benevens de tiid en de wtlzc wsarop dir gewerrch'e doel zal kunnen bereikt wUdeti, a vtuzjch, als van vetschiliei de otLstandigheden afhsmtelhkniet vootai rasnw keurig bepalen. Zal men dus, toet gegrond uirzigt op eene gelukkige s'aaing, deze vermindering van renten onderne men, dan is het volstrcki noodzakelijk dat de daartoe strekkende maatrege. len met éénheid van htdoel'ng neraimd en ter, gelegener (lid met evenveel klem als spoed ten uuvticr gebt.gt -.orden, zonder door openbare, en uit den aard der zake geruimen rijd vorderende Beraadslagingen vooraf beke id of opgehouden te worden. Op deze gronoen wordt, bij het onderhavige wets-ontwerp voorgesteld, aan de Regering de nogdlge magii/lng te «erleetlen, om, tot bereiking van het beoogde dpel, die schulden af te lossen, of te verwisselen, waarvart de hooge renten of verpltgre doch min doelmatige aflossing een grot-ter be. zwaar voor 's Rijks financiën opleveren en om dezelve te doen vervangen, door andere schuren tot eene mindere rente. Deze volmagt Ran echter nimmer tot eenig uadeellg gevolg aanleiding geven, vermits de uitgifte der bedoelde nieuwe schuld, ook dan wanneer dezelve slechts tot het in art. 8 gestelde memorium in prijs kor.de plaats vinden, echter altijd eene aanzienlijke besparing van rente ten gevolge zoude hebben. Terwijl daarentegen net voordeel voor *s Rijks financiën op eene aanzienlijke wuze zoude vermeerderen, bijaldien de loop der beursprjjzen veroorloofde om de nieuwe schuld tot hoogeren koers af te zetten, zoo als zulk bij de betekeningen, hiernevena sub. Int. A en B. overgelegd, worde aangetoond. Hoofdzakelijk in het belang der administratien van allerlei aard, welkp veelal aan de inschrijving in een onder publiek toezigt staand grootboek, boven andere, hun geoorloofde geldbelegging de voorkeur geven, heeft de Regering geoordeeld bij de opheffing van het 5 percents grootboek de gele. genheid tot het bekomen van inschrijvingen in een nieuw grootboek, ren. tendè 4 ten honderd, te moeien aanbieden, terwijl voor de uitgifte van ver dere schold h 4, 3J of 3 percents rente de noodige vrijheid aan de Regering behoort gelaten ce worden. Alleen is in het slot van art. 7 eene bepaling opgenomen, waardoor ds uitbreiding van het nominaal bedrag van al de nieuwe daar te atellen schulden binnen zoodanige grenzen is beperkt geworden, als mogende dat van de af ze lossen pf te verwisselen schuld van allerlei aard niet te boven gaan, dac de besparing In rente kan geacht worden daar tegen ruimschoots op te wegen. Nog wordt te dezer gelegenheid ,bq art. 6 voorgesteld, om te voorzien in het tekort van 9,637,153.335dat in 's Rijks inkomsten over de jaren 1841 en 1842, door een zatnenioop van bijzondere omstandigheden en de laag gezonnen prijzen der koloniale producten, ia ontstaan, blijkens daarvan opgemaakten en hierbij gevoegden s aat litt. C, In velband met de overige in het ontwerp begrepen maatregelen zal hieruit geen blijvend bezwaar voor de begraoting van stiita-uRgaven voortvloeien en zal alleen de besparing der rente een minder hoog cijfer bereiken, dan zpnder de voorziening in deze voor's Rijks dienst noodzakelijke behoefte verkiljgbaar zoude geweest zijn,. Het is te wensc'.elijker dat in het evengemelde tekort worde voorzien, daar de later gemaakie berekeningen nopens de bijdrigen uit de geldmiddelen van de Overzeesche Bezmingen van den Staar, gegrond op het resul-aat van de Lante nsjaars-veilirgen het uitzigt openen, overhel loopenue volkomen aan de verwach ing te zullen voldoen, onverminderd de daarbij in rekening g.Dtagte aflus.siiig aan de Nudc-rlandscfe Handel-Maatschappijvolgens het ggwijzigd kapitslisatie-coivirjct van 25 en 31 Maart 1841, bekrachtigd bij oe wet van 10 jutiij 1843 {Staatsblad N?. 32.) Desn e tegenstaande beu.ft de Regering vermeend, te dezer gelegenheid ook terug te. moeten komen op de zoo even vei melde contracten, en de middelen te moeten aanvragen, o.n gebruik te kunnen maken van de uitdruk. ire ijke vouriiehouding tot vervroegde afbera.ing vermeld io 1 van art. 3 van het contract van 33 July 1840, roede bij voorschrevene wet van lojanq 1843 bekrachtigd. Door de afbe.atlngen toch, welke volgens die contracten tot.in 1849 moe. ten plaats hebben, ziet's Ri;ks kas ziclj van aanzienlijke somrnen verstoken zonder dat echter die uitgavenals niet tot aflossing van openbare schuld strekkende eenigen gunstigen invloed op den prijs onzer staatspapieren kunnen uitoefenen. Deze overwegingen, en de wensclt om reeds nu voortdurend eenige be. paalde bijdragen 10c aflossing en delging van staatsschuld aan te wijzen neeft de Regering doen beslui en, pm het geen tot den Datsten December 1849 aan de Handel Maatschappij zoude moeten worden afbetaalduit het product van daarvoor uit te geven staatsschuld af te lossen, waaruit tevens eene vermindering vap rente zoude ontstaan- Tot de zoo gven bedoelde duurzame bijdrage tot verdere jaarlijksche schulddelging, Is in de eerste plaats eigenaardig voorgekomen de som van 400,000, welke in het vervolg jaarlijks door Belgie aan Nederland moet worden voldaan. Zoodanige tot» verhoogd met hetgeen bovendien op de staatsbegrooring of bij bijzondere weiten tot schnlddèlging zal worden bestemd en gevoegd b(j de mede daartoe, volgens dit voorstelaangewezen baren uit de opbrengst van verkochte domeinen, uit de consignaciende verstane renre en de uit. declingen op de duizend aandeden in het kapitaal vin de Nederlandsche Bsnk, welke 'sRijks eigendom zijo, zou voorzeker den billijken wensen bevredigen, dit reeds van nu af aan, een bepaald en duurzaam werkeud middel rot trapsgewijze vermindering van schuld daargesteld warde. Al de handelingen, welke het gevolg dezer wet zullen zjjn, zullen aan hec gewoon toezigt der Algemeene Rekenkamer onderworpen worden, zoo wat aanbelangt de aflossing, veiwisseling en iiirgifre van schuld, welke, daarnic zullen voorrvlueijenala wat In het vervolg het gebruik der in art. 12 aange. wezene middelen tot jaarlijksche schulddelging betreft. Terwijl eindelijk de slotbepaling in art. 14 voorkomende, de Staten-Gene. raai jaarlijks in de geiegenheid zal stellen, om, met kennia van zaken, te bevootaeelen of en in hoe verre de werking van deze niet aan het voorge stelde doel zal beantwoorden. De Regering vleit zich, dat deze voordragt door de Staren-Generaalaan welker oordeel en beslissing dezelve thans onderworpen wordt, zal worden beschouwd als een bewys barer hezordheid, om 's Rijks financiën te vetbe. teten en dezelve meer en meer op een effen voet te brengen. Zl) ventouivi dat de aanneming dezer wet haar eerlang n staat zal atellen rp den .daarbij bepaalden.wet en birnpn de daarbij getrokken grenzen, harp teste pogingen daartoe ten uutte des Vaderlands aan te wenden.*'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1